Vážení,

 

dne 01.03.2022 jsme Vám poskytli základní informace, týkající se platební neschopnosti banky Sberbank CZ, a.s. (dále jen „Sberbank“). Níže si Vás dovolujeme stručně informovat o vybraných skutečnostech, souvisejících se závazky klientů Sberbank. Informace se však týkají nejen klientů, jež mají u Sberbank účet, ale též osob a institucí, jež klientům Sberbank vyplácí peněžitá plnění na bankovní účty.

 

Zastavení přijímání vkladů

 

Jak jsme Vás již dříve informovali, Česká národní banka vydala předběžné opatření, kterým Sberbank zamezila nakládat s aktivy a pasivy, včetně zákazu poskytovat nové úvěry a přijímat nové vklady.

 

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že Sberbank nemůže přijímat jakékoli nové vklady. Klienti Sberbank by tedy měli bez odkladu informovat všechny osoby a instituce, jež jim vyplácí peněžitá plnění na bankovní účty vedené u Sberbank a dohodnout se s nimi na vyplácení plnění jiným způsobem, tj. na bankovní účty u jiných bank.

 

Informovat o změně čísla účtu je nutno rovněž finanční úřad. Do doby obdržení nových platebních informací nebude finanční úřad vracet dotčeným poplatníkům/plátcům přeplatky na daních. Registrované daňové subjekty musí změnu čísla účtu provést prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů. Elektronická verze formuláře je dostupná na webové adrese: https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=oAtfPOiffCl6k8JHs25bvtm5&nov=1.

 

Rovněž vyplácení jakýchkoli jiných peněžních prostředků od orgánů státní správy může proběhnout až po sdělení platebních informací k účtu u jiné banky. Pozastavení vyplácení se tak může dotknout například vyplácení kompenzačního bonusu. Případnou již podanou žádost je třeba doplnit o nové číslo účtu u jiné banky.

 

V případě, že jste dlužníkem, jež má svému věřiteli plnit na účet vedený u Sberbank, lze doporučit tak prozatím nečinit a kontaktovat věřitele za účelem získání nových platebních informací. V případě, že Vám věřitel neposkytne součinnost při plnění dluhu (nesdělí Vám nové platební informace), ocitne se věřitel v prodlení ve smyslu ustanovení § 1975 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že dlužník nemůže plnit v důsledku prodlení věřitele, není dlužník, který z toho důvodu nemůže plnit, dle ustanovení
§ 1968 občanského zákoníku v prodlení.

 

Závazky vůči Sberbank

 

Závazky, které mají klienti vůči Sberbank, je třeba i nadále splácet. Klienti Sberbank tak musí Sberbank splácet úvěry a hypotéky. Ode dne 28.02.2022 nebude možné hradit splátky úvěrů z peněžních prostředků na účtech klientů Sberbank. Výjimkou jsou pouze splátkové účty. Zůstatky na těchto účtech jsou považovány za prostředky určené na splátku úvěru. Jedná se o účty, které začínají číslicí 8 a které byly používány při poskytnutí spotřebitelského úvěru v případě, že nedošlo k založení běžného účtu.

 

Ostatní úvěry by měly být, dle oznámení Sberbank, spláceny na speciálně zřízené účty, jejichž seznam a další pokyny k zasílání splátek jsou k dispozici na webové adrese https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/informace-pro-klienty-ohledne-splaceni-uveru.

 

Hypotéky a další dlouhodobé úvěry bude nutné refinancovat, tedy převést k jiné bance.

 

Závazky klientů Sberbank vůči jiným věřitelům

 

Ode dne 28.02.2022 již z účtů, vedených Sberbank, nebudou odcházet žádné platby. Nedojde tedy ani k úhradě zadaných trvalých příkazů.

 

V prvé řadě lze klientům, jež mají peníze na účtech vedených u Sberbank, doporučit, aby co nejdříve kontaktovali své věřitele (například dodavatele) a sdělili jim důvody své dočasné platební neschopnosti.

 

Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku platí, že v případě, že se plnění stane v důsledku změny okolností pro některou ze stran závazku obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Klienti tak mají povinnost plnit své závazky vůči třetím stranám bez ohledu na stávající platební obtíže.  

 

Ustanovení § 2913 občanského zákoníku stanoví, že pokud dlužník porušením své smluvní povinnosti způsobí škodu druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit, má povinnost tuto škodu nahradit. Povinnosti k náhradě škody se však škůdce (dlužník) zprostí, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dlužník však nesmí být v době vzniku této překážky již v prodlení.

 

Dle našeho názoru platební neschopnost způsobená předběžným opatřením uloženým Sberbank, jež brání klientům  Sberbank disponovat s peněžními prostředky na svých účtech, spadá do definice mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, a osoby, jež mají své peněžní prostředky uloženy pouze na účtech u Sberbank, nemohou si jinak zajistit potřebné peněžní prostředky a octli se tak v dočasné platební neschopnosti, pak nejsou odpovědny za škodu způsobenou nesplněním svých smluvních povinností.

 

Uvedené ustanovení však nic nemění na možnosti druhé smluvní strany odstoupit od smlouvy při jejím podstatném porušení protistranou (§ 2002 občanského zákoníku), či na možnosti požadovat na protistraně zaplacení případné smluvní pokuty, ujednané ve smlouvě. 

 

Výplata náhrad pohledávek z Fondu pojištění vkladů  

 

Česká národní banka oznámila, že ode dne 09.03.2022 bude probíhat výplata pohledávek  z Fondu pojištění vkladů, a to prostřednictvím společnosti Komerční banka, a. s. Ze zákona jsou pojištěny vklady každého vkladatele do výše 100.000,- EUR. Výplatu prostředků je možno provést v hotovosti na vybraných pobočkách Komerční banky či bezhotovostním převodem na všech pobočkách Komerční banky. O bezhotovostní převod je možno požádat též korespondenčně, zasláním vyplněného formuláře Žádost o převod plnění s úředně ověřeným podpisem.

 

Fyzické osoby se při vyřizování převodu musí prokázat platným průkazem totožnosti. Fyzické osoby podnikající se navíc musí prokázat dokladem o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku). Právnické osoby se pak prokazují originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby.

 

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.