Vážení,

 

v souvislosti se zrychlujícím se šířením viru SARS-CoV-2 na území České republiky došlo ke zpřísnění opatření proti šíření onemocnění Covid-19, zároveň však došlo rovněž opětovnému zavádění podpůrných opatření nejen pro podnikatele postižené koronavirem. V tomto článku bychom Vás rádi stručně informovali o některých aktuálně platných i připravovaných kompenzačních opatřeních.

 

Antivirus A

 

Program Antivirus A byl prodloužen do 31. 12. 2021. Program Antivirus A se týká situací, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa. V takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného výdělku. Na takovou náhradu mzdy může zaměstnavatel žádat v rámci tohoto programu příspěvek ve výši 80 % uznatelných nákladů, tj. vyplacené náhrady mzdy a zákonných odvodů, přičemž maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39.000,- Kč. Příspěvek se poskytuje na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trval ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad alespoň tři měsíce.

 

Covid 2021

 

Dotační program Covid 2021 slouží k podpoře podnikatelů, tj. společností i OSVČ, kterým v rozhodném období, tj. zřejmě od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021, poklesl obrat o alespoň 30 %. Tato podpora byla schválena vládou ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu teprve vypíše výzvu. Z programu bude možné získat příspěvek ve výši 300,- Kč na jednoho zaměstnance v pracovním poměru na den, přičemž za zaměstnance se považují rovněž osoby spolupracující a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

 

Covid – Nepokryté náklady

 

Dotační program Covid – Nepokryté náklady je rovněž určen pro podnikatele a firmy, kterým v rozhodném období, tj. zřejmě od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021, klesly tržby nejméně o 30 % oproti stejné části roku 2019, a zároveň budou v rozhodném období ve ztrátě. Tento program vláda ČR schválila a Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu vypíše příslušnou výzvu. Podnikatelům má být poskytnuta podpora ve výši 40 % nepokrytých nákladů, přičemž limit bude činit 20 milionů Kč na jednoho žadatele. Pobírání podpory z programu nelze kombinovat s pobíráním podpory z programu Covid 2021, ani s kompenzačním bonusem.

 

Kompenzační bonus

 

Vláda ČR schválila kompenzační bonus, který ale vyžaduje formu zákonné úpravy a je tedy potřebné, aby byla projednána Parlamentem ČR. Kompenzační bonus umožní kompenzaci poklesu tržeb bonusem ve výši až 1.000,- Kč denně. Podmínkou je ale pokles tržeb alespoň o 30 %. O tento příspěvek mohou žádat osoby samostatně výdělečně činné, společníci vybraných společností s ručením omezeným, ale i osoby pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Předpokládané první bonusové období je od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a druhé od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022. Detailnější informace zatím nejsou k dispozici.

 

Krizové ošetřovné

 

Další vládní návrh zákona, kterým se má zabývat Poslanecká sněmovna, upravuje krizové ošetřovné pro zaměstnance, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi mladšími 10 let z důvodu karantény třídy dítěte, případně z důvodu uzavření školského zařízení či jeho části. Ošetřovné by, v případě přijetí zákona, mělo činit 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu, vždy však alespoň 400,- Kč denně. Krizové ošetřovné by se mělo vztahovat i na zaměstnance z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je z jejich příjmu odváděno pojistné. Dle navrhovaného znění zákona by bylo možné čerpat ošetřovné v době od 01. 11. 2021. Návrh zákona upravuje to, že rodiče by se mohli v péči o dítě střídat. Od ledna 2022 by navíc o dítě mohli pečovat a příspěvek pobírat rovněž další příbuzní dítěte, kteří by s dítětem navíc ani nemuseli žít v jedné domácnosti. Detailní informace Vám poskytneme po schválení konečného znění zákona.

 

Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě (tzv. izolačka)

 

Poslední z vládou navrhovaných zákonů k podpoře zaměstnanců, které projedná Parlament ČR, se týká příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, pokud se jedná o zaměstnance, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmů. Prvních 14 dnů nařízené karantény má zaměstnanci vznikat nárok na příspěvek ve výši 370,- Kč za den, a to nejdéle po dobu prvních 14 dnů nařízené karantény. Příspěvek však spolu s náhradou mzdy může činit maximálně 90 % průměrného výdělku zaměstnance, v opačném případě dojde ke snížení příspěvku. Příspěvek by zaměstnanci měl vyplácet zaměstnavatel, který by si poté o výši poskytnutých příspěvků snížil své odvody na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek by měl být vyplácen nejdéle do 30. 06. 2022. Detailní informace Vám poskytneme po schválení konečného znění zákona.

 

 

O dalším vývoji podpůrných opatření Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.