DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

NA OBLAST PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ČR

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

SUI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REPUBBLICA CECA

 

ke dni 22.06.2020

(doplnění analýzy ze dne 17.03.2020, ze dne 24.03.2020 a ze dne 02.04.2020)

 

al giorno 22.06.2020

(attualizzazione dell’analisi del 17.03.2020, del 24.03.2020 e del 02.04.2020)

 

 

 

 

Vážení,

 

Spettabili,

 

dovolujeme si Vás informovat o dalších změnách podpory zaměstnavatelům v oblasti pracovního práva s ohledem na pandemii SARS-CoV-2, přijatá mimořádná opatření, a dále nyní především s ohledem na důsledky těchto opatření a epidemiologické situace. Zejména pak půjde o prodloužení programu Antivirus, a to režimu A i B, a především o zavedení nového režimu C. Dále bychom Vás chtěli rovněž informovat o nejčastějších chybách zaměstnavatelů při podávání žádosti o podporu v rámci programu Antivirus, aby jim bylo možné předejít a nedocházelo tak ke zpoždění při obdržení příspěvků. V neposlední řadě pak níže naleznete informace o možnosti odkladu splátek sociálního pojištění na zaměstnance anebo nové informace z oblasti ošetřovného.

 

con la presente ci permettiamo di informarVi degli ulteriori cambiamenti del programma di sostegno dei datori di lavoro nell’area di diritto lavorativo, relativo alla pandemia di SARS-CoV-2, ai provvedimenti straordinari adottati, e attualmente con riguardo alle conseguenze dei provvedimenti addottati e della situazione epidemiologica. Principalmente verrà discussa la prolungazione del programma Antivirus, e questo sia nel regime A, sia nel regime B, e l’introduzione del nuovo regime C. Inoltre Vi vorremmo informare anche degli errori più comuni dei datori di lavoro durante la deposizione della richiesta di sostegno nell’ambito del programma Antivirus, al fine di poterli evitare, e ridurre i ritardi con il ricevimento dei contributi. Inoltre troverete sotto le informazioni relative alla possibilità di rinvio dei pagamenti dell’assicurazione sociale per i dipendenti, e delle nuove informazioni in merito all’assegno di cura.

 

 

 

 1. Program ANTIVIRUS – prodloužení a rozšíření

Programma ANTIVIRUS – prolungazione e estensione

 

 

 1. Režim A a režim B

Regime A e regime B

 

Vláda rozhodla o prodloužení programu Antivirus až do konce srpna 2020. Proto bude zaměstnavatelům  umožněno podat žádost o náhradu mezd svých zaměstnanců i za měsíce červen, červenec a srpen 2020, a to jak v režimu A, tak v režimu B. V režimu A náleží zaměstnavateli kompenzace ve výši 80 % z vyplacené mzdy na zaměstnance, maximálně však ve výši 39.000,- Kč měsíčně za jednoho zaměstnance. V režimu B pak zaměstnavateli náleží příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy, nejvýše však 29.000,- Kč na jednoho zaměstnance měsíčně.

 

Il governo ha deciso di prolungare il programma Antivirus fino alla fine di agosto 2020. Per tale motivo, ai datori di lavoro sarà data la possibilità di deporre richiesta per il compenso degli stipendi dei loro dipendenti anche per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020, e questo sia nel regime A, sia nel regime B. Nel regime A il datore di lavoro ha diritto al compenso pari al 80 % dello stipendio versato per dipendente, al massimo tuttavia l’importo di 39.000,- CZK mensili per dipendente. Nel regime B poi il datore di lavoro ha diritto al contributo pari al 60 % del compenso dello stipendio versato, al massimo tuttavia l’importo di 29.000,-  mensili per dipendente.

 

Pro lepší představu si dovolíme uvést tabulku, kterou jsme již prezentovali v minulé aktualizaci.

Režim A

 

Per chiarezza ci permettiamo di riportare la tabella, la quale abbiamo già incluso nella previa attualizzazione.

Regime A

 

 

Situazione Breve descrizione Ammontare del compenso Ammontare del contributo dello stato
Dipendente in quarantena (ostacolo imputabile al dipendente ai sensi dell’art. 191 e 192 del codice di lavoro)

Al dipendente spetta dal datore di lavoro il compenso dello stipendio per i primi 14 giorni. In seguito, ossia dal 15. giorno, il dipendente ha diritto all’indennità di malattia da parte dell’amministrazione distrettuale della sicurezza sociale.

 

60 % dello stipendio medio 80 % del compenso dello stipendio versato, al massimo tuttavia 39.000,- CZK
Dipendente nell’attività chiusa mediante decreto del governo (ostacolo imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 208 del codice di lavoro)

Il c.d. altro ostacolo imputabile al datore di lavoro, laddove la situazione non ricada sotto la definizione legale di qualche altro ostacolo imputabile al datore di lavoro.

 

100 % dello stipendio medio 80 % del compenso dello stipendio versato, al massimo tuttavia 39.000,- CZK

 

 

 

 

Režim B

Regime B

 

Situazione Breve descrizione Ammontare del compenso Ammontare del contributo dello stato
Impossibilità di assegnare lavoro ai dipendenti a causa di quarantena obbligatoria o di cura dei minorenni riferentesi alla parte significativa dei dipendenti (ostacolo imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 208 del codice di lavoro)

Il datore di lavoro non può assegnare lavoro ai dipendenti a causa della quarantena obbligatoria, cura dei minorenni, malattia o impossibilità di raggiungere il posto di lavoro, riferentesi alla parte significativa dei dipendenti (almeno al 30 % dei dipendenti), compresi dipendenti esteri

100 % dello stipendio medio 60 % del compenso dello stipendio versato, al massimo tuttavia 29.000,- CZK

 

 

Limitazione della disponibilità delle risorse (materiale, prodotti o servizi) necessarie per l’attività del datore di lavoro (ostacolo imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 207, lett. a) del codice di lavoro, la c.d. interruzione dell’attività)

Il datore di lavoro dimostrabilmente non può assegnare lavoro ai dipendenti a causa della limitata disponibilità delle risorse (materiale, prodotti, servizi) necessarie per l’attività del datore di lavoro, e questo in conseguenza ai provvedimenti di quarantena, oppure in conseguenza alla sospensione della produzione di tali risorse presso i fornitori, compresi fornitori esteri.

80% dello stipendio medio 60 % del compendo dello stipendio versato, al massimo tuttavia 29.000,- CZK

 

 

 

 

Diminuzione della domanda per servizi, e prodotti del datore di lavoro (disoccupazione parziale) (ostacolo imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 209 del codice di lavoro)

(non si riferisce ai datori di lavoro nell’area non imprenditoriale; all’impossibilità di assegnare lavoro a causa della temporanea diminuzione di ordini o a causa della diminuzione della domanda per i servizi, o laddove sia stipulato un accordo con i sindacati, relativo all’ammontare del compenso dello stipendio, oppure laddove sia emesso il regolamento interno)

Nel caso non fossero soddisfatte tali condizioni, si tratterebbe dell’ostacolo imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 208 del codice di lavoro.

Almeno il 60 % dello stipendio medio 60 % del compenso dello stipendio versato, al massimo tuttavia 29.000,- CZK

 

 

 

 

 

 

 

U režimu B je potřebné uvést upřesnění, že vláda prodloužila dne 25.05.2020 financování tohoto režimu a uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) zajistit realizaci tohoto opatření. K realizaci zatím nedošlo, nicméně na stránkách MPSV je uvedena informace též o prodloužení režimu B do konce měsíce srpna 2020.

 

Relativamente al regime B è necessario precisare, che in data 25.05.2020 il governo ha prolungato il finanziamento del tale regime, e ha incaricato il Ministero del lavoro e degli affari sociali (di seguito solo “MPSV”) di provvedere alla realizzazione del tale provvedimento. La realizzazione non è tutt’ora avvenuta. Tuttavia, sulle pagine web del MPSV viene indicata l’informazione della prolungazione del regime B fino alla fine del mese di agosto 2020.

 

 1. Režim C

Regime C

 

Rozšířením v podpoře zaměstnávání je zavedení zcela nového režimu C, a to schválením novely zákona o sociálním pojištění ze dne 16.06.2020. Jeho podstatou není příspěvek zaměstnavatelům na náhrady mezd zaměstnancům, ale spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění zaměstnanců. Konkrétně se jedná o prominutí té části pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného, tj. ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Jedná se tedy o část z tzv. hrubé mzdy.

 

Costituisce un’estensione del sostegno ai datori di lavoro il nuovo regime C, e questo in seguito all’approvazione della modifica della legge sull’assicurazione sociale del 16.06.2020. Il meccanismo di base del tale nuovo regime non è il contributo ai datori di lavoro per i compensi degli stipendi, ma si basa sulla remissione dei tributi sull’assicurazione sociale dei dipendenti. In concreto si tratta della remissione di quella parte del tributo sull’assicurazione sociale, la quale paga il datore di lavoro in qualità di contribuente del tributo, ossia nell’ammontare pari al 24,8 % della sua base contributiva. Si tratta quindi di parte del c.d. stipendio lordo.

 

Režim C se vztahuje na měsíce červen, červenec a srpen 2020. Při splnění podmínek lze tuto podporu uplatnit v každém uvedeném měsíci anebo jen v některých. Překážkou není, pokud v jednom měsíci zaměstnavatel podmínky splní a uplatní tuto podporu a v druhém měsíci již nesplňuje podmínky a podporu tedy neuplatní.

 

Il regime C si riferisce ai mesi di giugno, luglio, ed agosto 2020. Soddisfatte le condizioni, questa forma di sostegno può essere fatta valere in ciascuno dei mesi sopra indicati, oppure solo in alcuni. Non costituisce ostacolo, se il datore di lavoro soddisfa le condizioni a fa valere il sostegno in uno dei mesi, e non più in un mese successivo, per il quale quindi non fa valere il sostegno.

 

Pro získání výše uvedené podpory nebude potřebné podávat žádost, ale v případě zájmu tuto podporu zaměstnavatel uplatní fakticky, a to tím způsobem, že v měsíčním výkazu pro Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) pouze uvede snížený vyměřovací základ, a to na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Zaměstnavatel sám posoudí, zda splňuje podmínky, a sám si vypočte zbývající část pojistného, kterou bude hradit. Zaměstnavatel rovnou zaplatí snížené pojistné. Pokud již zaměstnavatel přehled OSSZ podal, aniž by prominutí uplatnil anebo jej uplatnil v nižší částce, nemůže již dodatečně uplatnit toto prominutí anebo prominutí ve vyšší částce.

 

Al fine di ottenere il sostegno sopra indicato, non sarà necessario depositare richieste. Il datore di lavoro interessato può fare valere il sostegno in linea di fatto, ossia indicando nel formulario mensile per la Previdenza sociale distrettuale (di seguito solo “OSSZ”) la base contributiva ridotta, e questo sul modulo “Přehled o výši pojistného” (“Rendiconto dell’importo del tributo di assicurazione sociale”). Sta al datore di lavoro stesso valutare se soddisfa le condizioni, ed è sempre lui a calcolare la parte rimanente del tributo di assicurazione sociale, il quale pagherà. Il datore di lavoro quindi paga direttamente il tributo ridotto. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già depositato il rendiconto alla OSSZ senza aver fatto valere la remissione, oppure facendo valere la remissione solo in parte, non può far valere la remissione successivamente.

 

Tato podpora není plošná a pro její dosažení je potřebné splnit následující podmínky:

 

Questo sostegno non è generale, e per poterlo ottenere è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

 

 • Podpora se vztahuje pouze na malé zaměstnavatele, konkrétně na zaměstnavatele do 50 zaměstnanců. Zaměstnanci, u kterých má být tato podpora uplatněna, musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského pojištění. Do limitu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci, kteří nepracují, ale jsou v pracovním poměru, tedy např. zaměstnanci na mateřské / rodičovské dovolené, na neplacené dovolené, zaměstnanci ve výpovědní době apod. Odpuštění se tedy nevztahuje na zaměstnance konající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce či o pracovní činnosti.

 

Il sostegno si riferisce solo ai datori di lavoro piccoli, in concreto ai datori di lavoro con al massimo 50 dipendenti. I dipendenti, sui quali si intende applicare il sostegno, devono essere nel rapporto lavorativo sulla base del contratto di lavoro e devono essere partecipanti all’assicurazione sanitaria. Nel limite dei 50 dipendenti vengono compresi anche i dipendenti, i quali non lavorano, ma sono nel rapporto lavorativo (ossia, per esempio, i dipendenti in congedo di maternità, dipendenti in ferie non retribuite, dipendenti nel periodo di preavviso precedente la terminazione del rapporto lavorativo, ecc.). Quindi, la remissione non si riferisce ai dipendenti lavoranti sulla base degli accordi di lavoro svolto oltre il rapporto lavorativo (l’accordo di esecuzione del lavoro, e l’accordo sullo svolgimento di attività lavorativa).

 

 • Nesmí dojít ke snížení počtu zaměstnanců. Je potřebné splňovat podmínku, že nedošlo ke snížení počtu zaměstnanců o více než 10 %. Stavem rozhodným pro porovnání je den 31.03.2020 a porovnání se provádí ve vztahu ke konci měsíce června, července a srpna 2020. Tato podmínka se bude posuzovat pro každý měsíc samostatně. Senát ČR navrhoval upřesnění, aby se do počtu nezahrnovali zaměstnanci, u kterých došlo k jinému skončení pracovního poměru, než jsou organizační změny na straně zaměstnavatele (např. výpověď ze strany zaměstnance). Nicméně toto nebylo Poslaneckou sněmovnou reflektováno a za rozhodný je pro porovnání potřebné považovat faktický stav zaměstnanců.

 

Non deve avvenire la riduzione del numero dei dipendenti. È necessario che sia soddisfatta la condizione, che non è avvenuta una riduzione del numero dei dipendenti maggiore del 10 %. Lo stato decisivo per la tale comparazione è il 31.03.2020 e si confronta con lo stato alla fine del mese di giugno, luglio e agosto 2020. Questa condizione verrà valutata indipendentemente per ogni mese. Il senato della Repubblica Ceca proponeva di precisare, che nel conteggio non vengano considerati i dipendenti, il cui rapporto lavorativo è stato terminato per altri motivi che per cambiamenti organizzativi sulla parte del datore di lavoro (per esempio la dimissione da parte del dipendente). Tuttavia, tale proposta non è stata riflessa dalla Camera dei deputati, e ai fini della comparazione è necessario rientrare dallo stato di fatto dei dipendenti.

 

 • Zaměstnavatel nesmí snižovat mzdu zaměstnancům s tím, že obecně lze říci, že smyslem je udržení alespoň 90 % objemu mezd v porovnání s měsícem březnem 2020. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %. Zde je potřebné též zohlednit pravidla pro stanovení sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele. V případě, že vyměřovací základ zaměstnance přesáhne 1,5násobek průměrné mzdy, bude prominuta pouze limitovaná část pojistného, když je stanovena maximální výše vyměřovacího základu na zaměstnance pro tyto účely, a to ve výši 52.253,-Kč.

 

Il datore di lavoro non deve diminuire lo stipendio dei dipendenti, in quanto generalmente lo scopo è di mantenere almeno il 90% del volume degli stipendi nei confronti del mese di marzo 2020. La somma delle basi contributive dei dipendenti in rapporto lavorativo per il singolo mese, confrontato con la somma delle basi contributive dei dipendenti in rapporto lavorativo risalente al mese di marzo 2020 non è calato oltre il 10%. In questo caso è necessario anche considerare il regolamento per lo stabilimento della base contributiva ridotta del datore di lavoro. Nel caso in cui la base contributiva del dipendente dovesse superare il 150 % dello stipendio medio, verrà rimessa solamente parte limitata del tributo, ove è stabilito l’importo massimo della base contributiva per dipendenti per questi fini, e ciò nell’importo pari a 52.253,- CZK.

 

 • Neslučitelnost s programem Antivirus v režimu A i B, tedy zaměstnavatel nemůže za stejný měsíc žádat příspěvek podle režimu B a současně uplatňovat odpuštění pojistného podle tohoto režimu C. Neslučitelnost se podle názoru Hospodářské komory ČR vztahuje i na situace, kdy by zaměstnavatel u jednoho zaměstnance měl zájem uplatnit režim C a druhého režim A nebo B ve stejném měsíci. Tedy zaměstnavatel by měl učinit rozhodnutí, zda v daném měsíci bude aplikovat režim C nebo jiný režim. Tato podpora se ale nevylučuje s možným uplatněním nároku na snížené penále z pojistného na sociální zabezpečení podle čl. IV. této aktualizace analýzy (tzv. odklad pojistného). Z logiky věci zřejmě půjde o snížení penále za část pojistného, u které je poplatníkem zaměstnavatel, a u které nelze aplikovat odpuštění.

 

Incompatibilità con il programma Antivirus nel regime A e B, ossia il datore di lavoro non può chiedere il contributo secondo il regime B e contestualmente far valere la remissione del tributo assicurativo secondo il regime C. Secondo il parere della Camera di commercio della Repubblica Ceca, l’incompatibilità si riferisce anche alle situazioni, in cui il datore di lavoro volesse applicare il regime C per un dipendente, e il regime A o B per un altro suo dipendente nello stesso mese. Tuttavia, tale sostegno non si esclude con la possibile applicazione del diritto alla penale ridotta sull’assicurazione sociale ai sensi dell’art. IV. della presente attualizzazione dell’analisi (il c.d. rinvio del tributo assicurativo). Probabilmente si tratterà della riduzione della penale su quella parte del tributo assicurativo, il cui contribuente è il datore di lavoro, e sul quale non è possibile applicare la remissione.

 

 • Zaměstnavatel zaplatil pojistné, které platí za zaměstnance (tj. ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích základů, kterou povinně platí zaměstnanec).

 

Il datore di lavoro ha corrisposto il tributo assicurativo, il quale versa per il dipendente (ossia pari al 6,5 % delle basi contributive, i quali versa obbligatoriamente il dipendente).

 

 • Vztahuje se na zaměstnavatele, kteří ke dni 01.06.2020 jsou daňovými rezidenty v České republice anebo jsou daňovými rezidenty jiného členského státu EU nebo členského státu Evropského hospodářského prostoru, pokud tento zaměstnavatel dosáhl většiny svých příjmů za poslední zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území ČR.

 

Si riferisce ai datori di lavoro, i quali al giorno 01.06.2020 sono residenti fiscali nella Repubblica Ceca, oppure sono residenti fiscali di un altro stato membro dell’UE, oppure stato membro dello spazio economico Europeo, a condizione che tale datore di lavoro abbia conseguito la maggioranza dei suoi redditi nell’ultimo periodo fiscale dell’imposta sul reddito da fonti nel territorio della Repubblica Ceca.

 

Legislativní proces režimu C zatím nebyl dokončen.

 

Il processo legislativo relativo al regime C non è ancora terminato.

 

Pro bližší posouzení, zda zaměstnavatel splňuje podmínky pro prominutí té části pojistného na sociální pojištění, kde je poplatníkem zaměstnavatel, doporučujeme konkrétní situaci prokonzultovat se mzdovými účetními.

 

Ai fini di poter valutare con accuratezza se il datore di lavoro soddisfa le condizioni per la remissione della parte del tributo assicurativo sull’assicurazione sociale, il cui contribuente è il datore di lavoro, consigliamo di consultare la specifica situazione con i contabili gestenti le buste paga.

 

 

 

 

 1. Nejčastější chyby při podávání žádosti o podporu v rámci programu Antivirus

Glie errori più comuni nel processo di deposizione della richiesta di sostegno nell’ambito del programma Antivirus

 

Níže si dovolujeme uvést, na co by si zaměstnavatelé při podávání žádostí o příspěvky na náhrady mezd svých zaměstnanců v rámci režimu A a B programu Antivirus měli dávat pozor. Nejedná se však o veškeré chyby, které by v souvislosti s žádostmi mohly nastat, zejména nejsou popsány chyby, ke kterým by mohlo dojít ze strany Úřadu práce.

 

Sotto ci permettiamo di indicare gli errori più comuni, commessi dai datori di lavoro nel processo di deposizione della richiesta per i contributi sui compendi dello stipendio dei propri dipendenti nel regime A e B del programma Antivirus, ai quali è quindi necessario prestare più attenzione. Da notare che non si tratta dell’elenco di tutti gli errori, i quali potessero essere commessi, e specialmente non vengono compresi gli errori potenzialmente commessi da parte dell’Ufficio del lavoro.

 

 1. Nejčastější chybou při podávání žádosti o příspěvek bývá nevyplnění všech potřebných údajů. Tato chyba často vedla k nemožnosti přesné identifikace žadatele, neboť s chybějícími údaji mohl být zaměnitelný s jinou osobou. Na tuto skutečnost však MPSV reagovalo tak, že při vyplňování formuláře jsou veškeré potřebné údaje povinné, a proto nyní již nelze bez jejich uvedení žádost vůbec podat.

L’errore più comune di tutti giace nella mancata indicazione di tutti i dati necessari. Tale errore spesso comporta l’impossibilità di identificare esattamente il richiedente, in quanto non indicando i dati mancanti, quest’ultimo è confondibile con altre persone. Il MPSV ha tuttavia reagito, evidenziando tutti i dati come obbligatori, per cui attualmente non è possibile depositare la richiesta senza indicare tutti i dati richiesti.

 1. Další chybou, které se žadatelé často dopouštějí, je přejmenovávání dokumentů ze systému pro podávání žádosti. Každý tento dokument má své originální označení, a tudíž bude při podání žádosti přiřazen ke konkrétnímu žadateli bez jakýchkoliv potíží, pokud nedojde k jeho přejmenování.

Un altro errore spesso commesso dei richiedenti giace nella rinomina dei documenti scaricati dal sistema per la deposizione della richiesta. Ciascun tale documento ha la propria denominazione originale, e in seguito alla deposizione verrà abbinata allo specifico richiedente senza alcun problema, a condizione che non sia rinominato.

 1. Chybou při podání žádosti je i zaslání potřebných dokumentů prostřednictvím datové schránky třetí osoby, aniž by tato byla k tomuto jednání zmocněna. V daném případě bude žádost vrácena k opravě, kterou lze provést buď doložením zmocnění odesílatele, anebo zasláním žádosti přímo ze strany žadatele.

Un’ulteriore errore nel processo di deposizione della richiesta è anche l’invio dei documenti necessari mediante posta elettronica certificata (“datová schránka”) di terzi, senza che questi siano delegati ad effettuare il tale atto. Nel caso di specie la richiesta verrà tornata al fine di rimediare al difetto formale, in quanto è possibile rimediare presentando la delega conferita dal richiedente, oppure provvedendo alla deposizione della richiesta direttamente da parte del richiedente.

 1. Rovněž je chybné zaslání žádosti a všech požadovaných příloh ve více podáních. Žádost v takovém případě nemůže být přijata. Žádost se všemi přílohami tvoří takový objem dat, aby bylo možné je odeslat všechny prostřednictvím jedné datové zprávy.

Erroneo è anche l’invio della richiesta e dei rispettivi allegati in multiple deposizioni. In questo caso la richiesta non può essere accettata. La richiesta con tutti gli allegati costituisce tale volume di dati, il quale è possibile inviare mediante un singolo messaggio di posta elettronica certificata.

 1. Dále nemůže být přijata ani žádná verze odlišná od té finální. Finální verze žádosti je totiž při opatření elektronického podpisu považována za originál žádosti, který je pro podání vyžadován.

Inoltre, non è possibile accettare nessuna altra versione oltre quella finale. La versione finale della richiesta viene infatti considerata come redazione originale della richiesta a seguito della sottoscrizione elettronica, come richiesto per la deposizione.

 1. K žádosti musí být rovněž přiložen doklad o založení účtu, na který má být příspěvek zaměstnavateli zaslán. Půjde tak buď o smlouvu o založení účtu uzavřenou s bankou anebo potvrzení banky o tom, že žadatel u ní má veden příslušný účet. Nedoložení tohoto dokladu je rovněž jednou z častých chyb žadatelů. Záměrem této náležitosti je zajištění vyplácení příspěvků prokazatelně na účet žadatele .

Alla richiesta deve essere allegato anche il documento comprovante l’apertura del conto, al quale verrà versato il contributo al datore di lavoro. Si tratterà quindi sia del contratto di apertura del conto preso la banca, oppure della conferma della banca sul fatto, che il datore di lavoro ha aperto il rispettivo conto. La mancata deposizione del tale documento è un altro degli spessi errori dei datori di lavoro. Lo scopo del tale requisito è che il contributo sia versato dimostrabilmente sul conto del richiedente.

 1. Další častou chybou je nepřiložení plné moci při zastupování žadatele jinou osobou při uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s úřadem práce a při administraci žádosti. Plná moc je vyžadována proto, aby bylo možné prokázat, že kontaktní osoba v žádosti, tedy jednající osoba, je oprávněna k jednání s Úřadem práce v souvislosti s podáním žádosti.

Un altro errore frequente è la mancata aggiunta della delega autorizzante la rappresentanza del richiedente da terzi per la stipulazione dell’accordo sul fornimento del contributo da parte dell’Ufficio del lavoro e per l’amministrazione della richiesta. La delega viene richiesta al fine che sia possibile dimostrare, che la persona indicata nella richiesta come persona di contatto, ossia la persona agente, è autorizzata a svolgere trattative relative alla richiesta con l’Ufficio del lavoro a nome del richiedente.

 1. Žadatelé rovněž často chybují při uvádění identifikačního čísla. V případě nesprávného IČ žadatele nelze této osobě přiznat příspěvek.

I richiedenti spesso indicano il numero identificativo erroneo. Nel caso del numero identificativo erroneo, non è possibile versare il contributo al richiedente.

 1. Další častou chybou je chybějící číslo bankovního účtu v podané žádosti. V takovém případě není možné vyplatit požadovaný příspěvek.

Un ulteriore errore frequente è il mancate numero del conto nella richiesta. In tale caso non è possibile versare il contributo richiesto.

 1. Dále žadatelé často chybují tak, že v případě podávání žádosti prostřednictvím
  e-mailu
  , nejsou dokumenty opatřeny elektronickým podpisem. Tímto musí být opatřeny žádost a dohoda, anebo alespoň zpráva, prostřednictvím které je žádost podávána.

Un ulteriore errore comune dei richiedenti è, che nel caso della deposizione della richiesta mediante email, i documenti non sono muniti di sottoscrizione elettronica certificata. La tale deve essere apposta sulla richiesta e sull’accordo, o almeno sul messaggio di posta elettronica, mediante il quale viene presentata la richiesta.

 

 

K výše uvedeným chybám je potřeba uvést, že pokud byla žádost vrácena, neznamená to její zamítnutí. Úřad práce v takovém případě žádá o opravu nebo doplnění žádosti. MPSV vydalo pro usnadnění podávání žádostí manuál, jehož poslední verze je k dispozici na webových stránkách MPSV. Pro úplnost si dovolujeme uvést, že aktuálně uveřejněný manuál nezohledňuje prodloužení programu A a B do srpna 2020.

 

Agli errori sopra indicati è necessario indicate, che laddove la richiesta sia stata tornata in conseguenza ai tali, questo non comporta la sua respinta. In questo caso l’Ufficio del lavoro chiede rimedio o integrazione della richiesta. Il MPSV ha redatto un manuale, al fine di semplificare la deposizione delle richiesta, la cui ultima versione è a disposizione sulle pagine web dello stesso MPSV. Per completezza ci permettiamo di indicare, che il manuale attualmente pubblicato non considera la prolungazione dei programmi A e B fino al mese di agosto 2020.

 

 

 

 1. Ošetřovné

L’assegno di cura

 

U zaměstnanců pečujících o děti do 13 let a v dalších případech došlo s účinností ode dne 01.04.2020 ke zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Za dobu do 31.03.2020 činí výše ošetřovného 60 % denního vyměřovacího základu.

 

Per quanto riguarda i dipendenti prendentisi cura dei bambini fino a 13 anni di età, e anche in altri casi, è avvenuto l’aumento dell’assegno di cura all’80% della base contributiva giornaliera con efficacia dal 01.04.2020. Per il periodo entro il 31.03.2020, l’ammontare dell’assegno di cura ammonta al 60% della base contributiva giornaliera.

 

Dne 21. května 2020 bylo oznámeno, že nárok na ošetřovné potrvá až do 30. června 2020. Nárok vzniká i v případě, že o uzavření tohoto zařízení kvůli pandemii rozhodl sám zřizovatel. Dále lze žádat o ošetřovné i v případě, že je dané zařízení již otevřené, ale ze zdravotních důvodů (např. častá nemocnost, chronické onemocnění, alergie) dítěte a členů domácnosti, anebo kapacitních či provozních důvodů je nutné, aby dítě zůstalo doma. Důvody dokládají pouze rodiče, nikoli lékař. Nově bude rodič muset na výkazu péče (dostupném na stránkách České správy sociálního zabezpečení) vyznačit důvody, pro které dítě zůstává doma.

 

In data 21. Maggio 2020 è stato notificato, che il diritto all’assegno di cura potrà essere fatto valere fino al 30 giugno 2020. Il diritto sorge anche nel caso, in cui è stato il costitutore a decidere della chiusura della struttura a causa della pandemia. Inoltre è possibile chiedere l’assegno di cura anche nel caso in cui la struttura sia già aperta, ma per motivi di salute (ad esempio spessa morbilità, malattia cronica, allergie) dei bambini e dei membri della casa, o per motivi di capacità o operativi è necessario che il bambino resti a casa. Prova dei tali motivi viene presentata solamente dai genitori, non dal medico. Nuovamente il parente sarà obbligato a selezionare, sul resoconto dei servizi sanitari prestati (accessibili sulle pagine web della Česká správa sociálního zabezpečení (“Amministrazione Ceca della sicurezza sociale”), i motivi, a causa dei quali il bambino rimane a casa.

 

Nově mají nárok na ošetřovné i osoby pracující na dohodu o provedení práce anebo dohodu o pracovní činnosti. V takovém případě však musí být dohoda uzavřena před 11. březnem 2020 a z této dohody musí být odvedeno nemocenské pojištění za měsíc předcházející tomu, ve kterém vznikla potřeba péče. To znamená, že v případě potřeby péče v měsíci březen 2020 bylo pro vznik nároku nutné odvést nemocenské pojištění za měsíc únor 2020.  Osoby pracující na výše uvedenou dohodu mohou o ošetřovné žádat za dobu od vzniku mimořádných opatření, a to do doby ukončení dohody, nebo do 30. června 2020.

 

Nuovamente hanno diritto all’assegno di cura anche le persone svolgenti attività lavorativa sulla base di accordo di esecuzione del lavoro, oppure sulla base dell’accordo sullo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, tuttavia, l’accordo deve essere stipulato prima dell’11. Marzo 2020 e sul tale deve essere versato il contributo di assicurazione sanitaria per il mese precedente al mese, in cui è sorta necessita della cura. Questo significa, che ne caso sia stata necessaria la cura nel mese di marzo 2020, al fine della sorta del rispettivo diritto era necessario versare il contributo per l’assicurazione sanitaria per il mese di febbraio 2020. Le persone lavoranti sulla base degli accordi sopra menzionati, possono chiedere l’assegno di cura per il periodo dall’inizio dei provvedimenti straordinari, fino alla terminazione del rispettivo accordo, o fino al 30. Giugno 2020.

 

Zákon upravující změny v ošetřovném nabyl účinnosti 6. května 2020. Formulář žádosti
o ošetřovném lze nalézt na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

 

La legge disciplinante modifiche nell’area degli assegni di cura è entrata in vigore in data 6. Maggio 2020. Il modulo della richiesta dell’assegno di cura è a disposizione sulle pagine web della Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione Ceca della sicurezza sociale).

 

 

 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Tutela dei dipendenti nel caso di insolvenza del datore di lavoro

 

Dále dne 4. 5. 2020 vláda schválila návrh na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Dne 17.04.2020 byl schválen zákon č. 191/2020 Sb., tzv. „lex covid justice“, kterým došlo ke změnám mimo jiné ve vztahu k insolvenčnímu řízení. Podle této právní úpravy se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému v období od 24. dubna 2020 do 31. srpna 2020. Důsledkem je, že zaměstnanci nemohou prostřednictvím insolvenčního zákona vymáhat dlužné mzdy vůči zaměstnavateli. O existenci tohoto zákona jsme Vás již informovali v našem předchozím článku o činnosti soudů a úřadů a o změnách v insolvenčním a exekučním řízení.

 

Inoltre, in data 04.05.2020, il governo ha approvato ha approvato la proposta di protezione dei dipendenti nel caso di insolvenza del datore di lavoro. In data 17.04.2020 è stata approvata la legge n. 191/2020 Racc., la c.d. “lex covid justice”, mediante la quale sono stati apportati cambiamenti, tra altro, anche relativamente al procedimento di insolvenza. Ai sensi della tale normativa non si prende atto delle istanze di insolvenza presentate dai creditori nel periodo dal 24. Aprile 2020 fino al 31. Agosto 2020. In conseguenza, i dipendenti non possono recuperare gli stipendi dovuti nei confronti del datore di lavoro sulla base della legge sull’insolvenza. Dell’esistenza della tale legge Vi abbiamo già informati nel nostro previo articolo relativo all’attività dei tribunali e degli uffici e ai cambiamenti nei procedimenti di insolvenza e procedimenti esecutivi.

 

S ohledem na „lex covid justice“ byl dne 13.05.2020 přijat další zákon, a to č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Toto zmírnění původního „lex covid justice“ posiluje postavení zaměstnanců s ohledem na jejich mzdové nároky. Právní úprava zajišťuje, aby zaměstnancům byly zaplaceny jejich mzdy prostřednictvím Úřadu práce, který alespoň část mzdových nároků vyplatí zaměstnancům za zaměstnavatele. Zaměstnanci takto mohou získat dlužnou částku až ve výši tří mezd. Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel nevyplatil mzdu a je pravděpodobné, že mu ji ani v nejbližší době nevyplatí, a to z důvodu úpadku, může podat na zaměstnavatele insolvenční návrh. Další podmínkou je, aby insolvenční soud rozhodl o tom, že se k insolvenčnímu návrhu podle „lex covid justice“ nepřihlíží. Na základě toho by měl Úřad práce mzdové nároky zaměstnance uspokojit a následně vyplacené prostředky vymáhat po zaměstnavateli, a to až 3 měsíce poté, co tzv. lex covid justice přestane platit.

 

Considerata la legge “lex covid justice”, in data 13.05.2020 è stata approvata un’altra legge, ossia la legge n. 248/2020 Racc., su alcuni provvedimenti adottati al fine di mitigare gli impatti dell’epidemia nel campo di tutela dei dipendenti nel caso di insolvenza del datore di lavoro. Tale mitigazione della “lex covid justice” originale rafforza la posizione dei dipendenti, in considerazione dei loro diritti allo stipendio. La legge garantisce il versamento dello stipendio ai dipendenti mediante l’Ufficio del lavoro, il quale verserà almeno parte dei diritti allo stipendio dei dipendenti al posto del datore di lavoro. In questo modo, i dipendenti possono ottenere l’importo dovuto fino all’ammontare di tre stipendi. Il dipendente, al quale il datore di lavoro non ha versato lo stipendio, e ove è probabile che gli verrà versato in brevi termini, e questo a causa del fallimento, può depositare nei confronti del datore di lavoro l’istanza di insolvenza. Un’ulteriore condizione è, che il tribunale di insolvenza decida, che l’istanza di insolvenza non verrà considerata ai sensi della “lex covid justice”. Sulla base di questo, l’Ufficio del lavoro dovrebbe soddisfare i diritti allo stipendio del dipendente, e in seguito recuperare gli importi versati nei confronti del datore di lavoro, e ciò 3 mesi dopo il decorso della validità della “lex covid justice”.

 

 1. Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

Riduzione della penale sul contributo di assicurazione sociale

 

Další novinkou je v podstatě možnost odkladu platby pojistného na sociální zabezpečení v té části, ve které je poplatníkem zaměstnavatel, a to prostřednictvím zákona č. 255/2020 Sb., ze dne 20.05.2020, kterým je sníženo penále z pozdního uhrazení plateb sociálního zabezpečení na zaměstnance. Snížení penále při splnění podmínek platí pro všechny, resp. přiznává se automaticky, a není potřeba o něj samostatně žádat.

 

Un’ulteriore novità è la possibilità di rinviare il pagamento del contributo di assicurazione sociale in quella parte, il cui contribuente è il datore di lavoro, e questo ai sensi della legge n. 255/2020 Racc., del 20.05.2020, mediante la quale viene ridotta la penale collegata al tardivo pagamento del contributo di assicurazione sociale del dipendente. La riduzione della penale vale, soddisfatte le condizioni, per tutti, ossia si fa valere automaticamente, senza necessità di depositare richieste.

 

Zaměstnavatelům bude umožněno odložit úhradu těchto plateb za měsíce květen, červen a červenec 2020, a to až do dne 20.10.2020. Nicméně i v případě, že této možnosti zaměstnavatel využije, bude muset nadále platit penále, které bylo nyní sníženo z 0,05 % dlužné částky denně na 0,01 %. Je tak umožněno snížení penále o 80 % s tím, že povinnost platit penále za opožděnou platbu v rozsahu 20 % zůstává zachována. Penále však bude úplně prominuto, pokud ve snížené výši nepřesáhne částku 1.000,- Kč. V případě, že lhůta pro zaplacení do dne 20.10.2020 nebude dodržena, bude zaměstnavateli od následujícího dne vyměřeno penále v běžné výši. V každém případě je však vždy potřebné, a především je to podmínkou pro snížení penále, aby zaměstnavatel nadále odváděl tu část pojistného, kterou sráží za zaměstnance, a na kterou se toto snížení penále nevztahuje.

 

I datori di lavoro potranno rinviare il pagamento dei tali pagamenti per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, e questo fino al 20.10.2020. Tuttavia, anche nel caso in cui il datore di lavoro sfrutterà tale possibilità, sarà obbligato a continuare con il pagamento della penale, la quale è attualmente stata ridotta dal 0,05 % giornaliero dell’importo dovuto, all’ 0,01 %. È quindi possibile la riduzione della penale dell’80 %, in quanto l’obbligo di corrispondere la penale per il tardivo pagamento, pari al 20 %, rimane intatta. La penale verrà tuttavia del tutto rimessa, laddove nella parte ridotta non supererà l’importo di 1.000,- CZK. Nel caso in cui il termine del pagamento entro il 20.10.2020 non verrà rispettato, dal giorno successivo verrà calcolata ai datori di lavoro la penale nell’ammontare ordinario. In ogni caso è tuttavia sempre necessario, ed è principalmente condizione per la riduzione della penale, che il datore di lavoro continui a contribuire tale parte del contributo assicurativo, il quale versa per il dipendente, a sulla quale non si applica tale riduzione della penale.

 

O dalším vývoji mimořádných opatření a vlivu pandemie SARS-CoV-2 (nejen) na oblast pracovního práva Vás budeme nadále informovat.

 

In merito allo sviluppo dei provvedimenti straordinari e degli impatti della pandemia SARS-CoV-2 (non solo) nel campo del diritto del lavoro, continueremo ad offrire aggiornamenti.

 

S pozdravem a přáním hodně sil,

 

Cordiali saluti,

        Tým Spoladore & Bystřický