Vážení,

V tomto článku bychom Vás chtěli informovat o novinkách týkajících se procesu odnětí licence bance Sberbank CZ.

Česká národní banka dne 28. února 2022 zahájila vůči bance Sberbank CZ správní řízení o odnětí povolení k bankovní činnosti a současně vydala předběžné opatření, jímž bance zakázala poskytovat nové úvěry, přijímat vklady a omezila ji v nakládání s majetkem. Koncem února ČNB informovala Garanční systém finančního trhu (GSFT) o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám, a Garanční systém proto zahájil dne 9. března 2022 výplatu náhrad pojištěných vkladů. Náhrady, jak jsme Vás již informovali v našich předchozích článcích, jsou vypláceny prostřednictvím poboček Komerční banky, a to maximálně do částky 2.499.500,- Kč na jednoho vkladatele. Právě pro tyto situace fungují standardní postupy záchranného mechanismu, který v České republice funguje od roku 2013, a to zejména pojištění vkladů do výše 100.000,- EUR (tj. cca 2.5 mil. Kč) na jednoho klienta.

Dne 14. dubna 2022 ČNB rozhodla o odnětí bankovní licence Sberbank CZ. Banka následně nevyužila zákonnou patnáctidenní lhůtu pro podání rozkladu, a rozhodnutí tak dne 30. dubna 2022 nabylo právní moci. Od tohoto dne tedy Sberbank CZ nesmí přijímat vklady, poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků (předběžné opatření se proto stalo konečným).

V návaznosti na odnětí licence podala ČNB soudu návrh na jmenování likvidátora Sberbank CZ a Městský soud v Praze jmenoval dne 2. května 2022 z řad insolvenčních správců se zvláštním povolením likvidátorem Sberbank CZ, a. s. paní JUDr. Jiřinu Lužovou, na kterou tak přešla veškerá oprávnění k právnímu jednání za banku a schvalovací pravomoci.

Po stanovení likvidátora by měl začít proces likvidace banky. Do konce léta by měl likvidátor posoudit solventnost Sberbank CZ (v tuto chvíli probíhá ověření mimořádné účetní uzávěrky a audit aktuální hodnoty banky), a podle výsledku tohoto posouzení bude následovat buď likvidace, nebo insolvenční řízení. V případě likvidace banky oznámí likvidátor vstup do likvidace všem známým věřitelům Sberbank CZ a vyzve je, aby přihlásili své pohledávky do likvidace. Likvidátor začne zpeněžovat majetek Sberbank CZ a postupně z výnosů prodeje majetku uspokojí věřitele.

Tento postup se uplatní i pro vkladatele Sberbank CZ, a.s., jejichž pohledávka není pojištěna podle zákona o bankách nebo přesáhla zákonný limit pro náhradu pohledávky z vkladu vyplácené GSFT. Likvidátor zároveň posoudí ekonomickou situaci banky a zhodnotí, zda bude pokračovat likvidace nebo bude podán insolvenční návrh. V rámci likvidace jsou věřitelé uspokojováni poměrně, v rámci insolvenčního řízení pak podle pořadí daného zákonem.

V neposlední řadě je důležité zdůraznit, že likvidace finanční instituce je složitý a časově náročný proces, a proto k dnešnímu dni nemůžeme dělat nic jiného než vyčkat na další kroky likvidátora.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Team Spoladore & Bystřický