Vážení,

 

chtěli bychom Vás tímto informovat o novele zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), která nabyla účinnosti dne 02.08.2021. Novela změnila nejen podmínky uzavírání zdravotního pojištění cizinců, jež nejsou účastni veřejného zdravotního pojištění v České republice, ale například též platnost dokladů o pobytu cizinců na území České republiky. O nejdůležitějších změnách podmínek pobytu cizinců na území České republiky si Vás dovolujeme informovat v následujícím článku.

 

 

Definice rodinného příslušníka občana EU

 

Rodinné příslušníky občanů Evropské unie bude zákon nově členit do dvou kategorií. Od účinnosti novely zákona o pobytu cizinců bude zákon rozlišovat blízké a vzdálené rodinné příslušníky. Blízkými rodinnými příslušníky jsou manžel, rodiče a závislý potomci občana EU, zatímco vzdáleným rodinným příslušníkem jsou další vyživované osoby, členové domácnosti a osoby, o které občan EU osobně pečuje či osoby s občanem EU v trvalém partnerském vztahu. Vzdálení rodinní příslušníci musí ode dne 02.08.2021 splnit pro povolení přechodného pobytu některé další podmínky – k žádosti o povolení přechodného pobytu musí vzdálený rodinný příslušník přiložit navíc doklad o celkovém měsíčním příjmu rodiny po sloučení a doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče na celou dobu pobytu.

 

 

Změny v uzavírání zdravotního pojištění

 

Dle zákona o pobytu cizinců jsou cizinci, kteří chtějí na území České republiky pobývat déle než 90 dnů, povinni uzavřít cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. Dle novely je ode dne 02.08.2021 možné uzavřít takové pojištění po dobu pěti let od účinnosti předmětné novely, tj. od 02.08.2021 do 02.08.2026, pouze u společnosti Pojišťovna VZP, a.s (dále jen „VZP“). Smlouvy o komplexním zdravotním pojištění s jinými pojišťovnami, uzavřené před účinností novely zákona o pobytu cizinců, zůstávají v platnosti až do skončení jejich platnosti.

 

Povinnost uzavřít komplexní zdravotní pojištění se týká cizinců, kteří vstupují na území České republiky za účelem pobytu delšího než 90 dnů, a kteří nejsou občany Evropské unie či jejich blízkými rodinnými příslušníky.

 

Pokud je žádost o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu podána u zastupitelského úřadu České republiky po 01.08.2021, cizinec musí již před vyznačením dlouhodobého víza do svého pasu předložit doklad o zdravotním pojištění v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče pro prvních 90 dnů pobytu v ČR a zároveň doklad o uzavření komplexního zdravotního pojištění u VZP (případně doklad o uzavření komplexního zdravotního pojištění, vztahujícího se na celou dobu pobytu).

 

Cizinci, kteří na území ČR již dlouhodobě pobývají, jsou povinni předložit doklad o uzavření komplexního zdravotního pojištění až před podáním žádosti o prodloužení pobytového oprávnění či před žádostí o vydání nového pobytového oprávnění. Tato povinnost se vztahuje též na vzdálené rodinné příslušníky občanů EU, kterým bylo dle předchozí právní úpravy již vydáno povolení k přechodnému pobytu.  

 

 

Osvědčení o registraci pro občany Evropské unie

 

Občanům Evropské unie bude nově namísto potvrzení o přechodném pobytu vydáváno osvědčení o registraci. Jedná se pouze o formální změnu názvu dokumentu. Povolení bude vydáváno ve formě dokladu bez biometrických prvků. Doklad bude platný 10 let. Již vydaná potvrzení o přechodném pobytu zůstávají v platnosti.

 

Osvědčení o registraci bude vydáno též občanům Velké Británie, kteří prokáží, že na území ČR oprávněně pobývali ke dni 31.12.2020. Osvědčení o registraci jim pak bude vydáno formou biometrického průkazu o povolení k pobytu s platností na 5 let.

 

 

Nové doklady o pobytu pro občany třetích zemí

 

Ode dne 02.08.2021 budou všem občanům třetích zemí, včetně rodinných příslušníků občanů EU, vydávány doklady o pobytu (pobytové karty, průkazy o povolení k pobytu, karty trvalého pobytu) s biometrickými prvky. Platnost všech dokladů bez biometrických prvků skončí nejpozději dne 03.08.2023. Občané Velké Británie, jimž bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolen trvalý pobyt, a jejich rodinní příslušníci s povoleným přechodným či trvalým pobytem na území ČR, mají též povinnost požádat o výměnu stávajících dokladů za nové do 31.08.2022. Výměna dokladů za nové je bezplatná.

 

V případě, že si vzdálení rodinní příslušníci požádají o výměnu dokladů do 31.08.2022, zůstane jim zachováno postavení tzv. blízkého rodinného příslušníka.  

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

           

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.