V březnu 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o realitním zprostředkování“), který změnil podmínky poskytování služeb realitního zprostředkování. Po více než roce účinnosti zákona stále přetrvávají komplikace s vyřízením potřebných oprávnění, proto byla přijata novela, která má za úkol prodloužit již skončené přechodné období, ve které platí mírnější podmínky provozování realitního zprostředkování. V tomto článku si Vás dovolujeme informovat o úpravě požadavků na realitní zprostředkovatele a jejích současných změnách.  

 

Před účinností zákona o realitním zprostředkování bylo možné realitní zprostředkování vykonávat v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“, oboru „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“, tedy bez jakýchkoli požadavků na kvalifikaci na straně osoby vykonávající realitní zprostředkování. To vedlo k rozšíření počtu případů, kdy realitní zprostředkování vykonávaly osoby bez potřebné kvalifikace. Změnu přinesl zákon o realitním zprostředkování, který změnil potřebnou živnost z volné na vázanou, a stanovil odborné požadavky na realitní zprostředkovatele.

 

Živnostenští zprostředkovatelé musí dle zákona o realitním zprostředkování prokázat svou odbornou způsobilost doložením

 

  1. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  2. vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
  3. vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
  4. profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Požadavky na odbornou kvalifikaci realitních zprostředkovatelů se vztahují rovněž na osoby, jejichž prostřednictvím podnikatel realitní zprostředkování vykonává. Odbornou kvalifikaci tak musí splňovat též zaměstnanci realitních kanceláří či realitní makléři, jichž realitní kanceláře při své činnosti využívají. Není tak možné, aby realitní činnost kvalifikovaná osoba pouze „zaštítila“ a fakticky ji vykonávaly pouze nekvalifikované osoby.

 

Přechodná ustanovení obsažená v zákoně o realitním zprostředkování ukládala zprostředkovatelům, kteří byli podle dřívější úpravy oprávněni provozovat zprostředkovatelskou činnost na základě ohlašovací živnosti volné a kteří zároveň hodlají pokračovat v poskytování realitního zprostředkování, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování (tj. od 30.03.2020) ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování dané živnosti. Za ohlášení vázané živnosti se v takovém případě neplatil správní poplatek. Do 30.03.2020 tak mohli živnostníci stále provozovat realitní zprostředkování v rámci volné živnosti. Po skončení přechodného období však oprávnění vykovat realitní zprostředkování osobám, jež neohlásily vázanou živnost, zaniklo.

 

V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 však ne všichni živnostníci stihli absolvovat potřebné kvalifikační zkoušky k prokázání odborné způsobilosti.

 

Přijatá novela zákona o realitním zprostředkování umožňuje, aby podnikatel, kterému živnostenské oprávnění ke dni 30.03.2021 zaniklo, a který zároveň hodlá činnost v oboru realitního zprostředkování obnovit, vykonával realitní zprostředkování, aniž by byl tento výkon považován za neoprávněný. Podmínkou tohoto oprávněného výkonu je, že podnikatel neprodleně ohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ neprodleně po nabytí účinnosti předmětné novely (tj. 01.07.2021) a nejpozději do 31.12.2021 doloží živnostenskému úřadu doklady, prokazující získání odborné způsobilosti. Oprávnění podnikat pak podnikateli zanikne až marným uplynutím této lhůty, tj. ke dni 31.12.2021.

 

Do 31.12.2021 platí též zvláštní úprava, která fyzickým osobám umožňuje ohlásit volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“, a v jejím rámci vykonávat realitní zprostředkování, avšak pouze na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, a pouze jménem takové osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové osoby (tedy jako zaměstnanec takové osoby). Uvedené osoby však nejsou oprávněny poskytovat úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy (v případě poskytnutí úschovy se osoba vystavuje hrozbě pokuty).

 

Podnikatelé, jenž jsou právnickými osobami a ohlásili ohlašovací živnost vázanou, by neměli zapomenout, že tuto formální změnu činnosti je nutné promítnout do obchodního rejstříku a též do zakladatelského právního jednání.

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

 

            Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.