DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

NEJNOVĚJŠÍ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

 

IMPATTI DI CORONAVIRUS SARS CoV-2

LE MISURE DI AIUTO PIÚ RECENTI

 

stav ke dni 11. 03. 2021

aggiornamento all’11. 03. 2021

 

 

Vážení,

Gentilissimi,

 

v minulých dnech byla vládou oznámena nová připravovaná podpůrná opatření s cílem pomoci podnikatelům zasaženým protiepidemickými opatřeními a pandemií koronaviru. Tímto bychom Vás rádi informovali o některých z těchto opatření.

nei giorni scorsi il Governo ha annunciato le nuove misure di aiuto in preparazione, volte ad aiutare gli imprenditori colpiti dalle misure antiepidemiche e dalla pandemia di coronavirus. Con il presente vorremmo informarvi su alcune di queste misure.  

 

 

  • Posunutí termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2020

Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta per il periodo d’imposta 2020

 

Na základě usnesení vlády České republiky č. 272, ze dne 8. března 2021, vydala ministryně financí rozhodnutí č. 23, které bylo zveřejněno dne 09. 03. 2021 ve finančním zpravodaji č. 16/2021. Tímto  rozhodnutím dochází k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky za pozdní úhradu daně z příjmů v případech, kdy je daňové přiznání podávané písemně podáno a daň zaplacena do 03. 05. 2021, a v případech, kdy je daňové přiznání podávané elektronicky podáno a daň zaplacena 01. 06. 2021. Dochází tedy k posunutí termínů pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020.

In base alla delibera del Governo della Repubblica Ceca n. 272, dell’8 marzo 2021, la ministra delle finanze ha emesso il decreto n. 23, pubblicato in data 09. 03. 2021 nella gazzetta delle finanze n. 16/2021. Con questo decreto si condona la sanzione per la presentazione tardiva della dichiarazione d’imposta, l’interesse di mora e l’interesse maturato sull’importo differito a seguito di versamento tardivo dell’imposta sui redditi nei casi in cui la dichiarazione d’imposta sia presentata per iscritto e l’imposta versata entro il 03. 05. 2021, e nei casi in cui la dichiarazione d’imposta sia presentata per via telematica e l’imposta versata entro il 01. 06. 2021. Vengono quindi differiti i termini per la presentazione della dichiarazione d’imposta e per il versamento stesso dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta del 2020.

Přiznání je možno podat již v řádném termínu s tím, že přeplatek bude vrácen podle zákona ve standardní lhůtě.

La dichiarazione può essere presentata entro il termine regolare e in tal caso il pagamento in eccesso verrà rimborsato conformemente alla legge entro il termine normale.  

Elektronické podání finančnímu úřadu je možno učinit na novém online finančním úřadě, dostupném na: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home. Daňové přiznání v písemné formě lze podat na podatelně finančního úřadu, zaslat poštou, či vložit do sběrných boxů, dostupných před finančními úřady.

La presentazione telematica all’Agenzia delle entrate si può realizzare tramite la nuova agenzia delle entrate online, disponibile su: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home. La dichiarazione d’imposta redatta per iscritto si può presentare presso la cancelleria dell’Agenzia delle entrate, inviare per mezzo di posta oppure inserire nelle caselle affisse sulle agenzie delle entrate.  

Prodlouženy jsou rovněž nulové daňové sazby na respirátory FF P2 nebo stejné či vyšší filtrační účinnosti, a to konkrétně do 03. 06. 2021.

Si proroga anche l’azzeramento delle aliquote fiscali sulle maschere respiratorie classificate FF P2 oppure quelle della stessa o di una più alta efficacia di filtrazione, precisamente fino al 03. 06. 2021.  

 

  • Nové podpůrné vládní programy

Nuovi programmi di aiuto del Governo   

 

Dne 08. 03. 2021 schválila vláda na svém jednání dva připravované podpůrné programy pro podnikatele postižené protiepidemickými opatřeními a koronavirovou krizí. Programy by měly sloužit jako jednodušší alternativy k dosavadním programům (s výjimkou programů COVID – Nájemné a Antivirus).

In seduta tenutasi in data 08. 03. 2021, il Governo ha approvato due programmi di aiuto in preparazione a sostegno degli imprenditori colpiti dalle misure antipandemia e dalla crisi di coronavirus. I programmi dovrebbero essere alternative più facili dei programmi attuali (ad eccezione dei programmi COVID – Affitto ed Antivirus).

 

  1. COVID 2021

Program Covid 2021 bude představovat dotaci na provozní náklady ve výši 500 Kč na každého zaměstnance v pracovním poměru za den. Podpora by měla být poskytována jak na zaměstnance v pracovním poměru, tak na spolupracující osoby a jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Poskytnutí podpory pak bude podmíněno alespoň padesátiprocentním poklesem tržeb za rozhodné období oproti srovnávacímu období (tj. pro první výzvu od 01. 01. 2021 do 28. 02. 2021 v porovnání s lednem a únorem 2019 nebo 2020). Zároveň budou stanoveny další dílčí podmínky udělení podpory. Příspěvek bude vyplácen zpětně za období od 11. ledna 2021.

Detailní informace k programu COVID 2021 budou zveřejněny na:  https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-2021.

 

Il programma Covid 2021 consisterà in un contributo alle spese di gestione pari a 500 CZK giornalieri per ogni dipendente con cui è stato instaurato il rapporto di lavoro. Il sussidio dovrebbe essere concesso sia per i dipendenti con cui è stato instaurato il rapporto di lavoro, sia per i collaboratori ed amministratori, con i quali è stato firmato il contrato di esercizio della carica di amministratore. La concessione del sussidio sarà subordinata ad un calo dei profitti almeno del cinquanta per cento durante il periodo di riferimento rispetto al periodo di confronto (cioè per il primo bando dal 01. 01. 2021 al 28. 02. 2021 in confronto a gennaio e febbraio 2019 oppure 2020). Verranno ancora stabiliti altri requisiti per la concessione del sussidio. Il contributo verrà erogato retroattivamente per il periodo che va dall’11 gennaio 2021. 

Maggiori informazioni circa il programma COVID 2021 verranno pubblicate su: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-2021.

 

  1. COVID – Nepokryté náklady

COVID – Costi non coperti

 

Dalším vládou připravovaným programem je program COVID – Nepokryté náklady. Tento program bude určen pro podnikatele, kteří nechtěli nebo nemohly využít nový program COVID 2021 či předchozí vládní programy (například pokud nemají zaměstnance nebo neprovozují činnost v pronajaté provozovně). Rovněž v tomto případě platí podmínka poklesu obratu nejméně o 50 procent za rozhodné období (leden a únor 2021) ve srovnání s lednem a únorem 2019 a podnikatel se zároveň musí za rozhodné období nacházet ve ztrátě. Samotný příspěvek by pak měl činit 60 procent nepokrytých fixních nákladů (omezený maximální výší 40 milionů korun).

Un altro programma che viene preparato dal Governo è il programma COVID – Costi non coperti. Questo programma sarà destinato agli imprenditori che non hanno voluto o potuto aderire al nuovo programma COVID 2021, nemmeno ai programmi precedenti del Governo (ad esempio quelli che non hanno dipendenti oppure non esercitano la loro attività in un locale affittato). Anche a questo caso si applica il requisito del calo dei profitti almeno del 50 per cento per il periodo di riferimento (gennaio e febbraio 2021) in confronto a gennaio e febbraio 2019, e l’imprenditore deve contestualmente essere in perdita relativamente al periodo di riferimento. Il contributo stesso dovrebbe essere pari al 60 per cento dei costi fissi non coperti (limitato ad un massimo di 40 milioni di corone).

 

Detailní informace k programu COVID – Nepokryté náklady budou zveřejněny na: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-nepokryte-naklady.

Ulteriori informazioni sul programma COVID – Costi fissi verranno pubblicate su: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-nepokryte-naklady.

 

Programy nebude možné kombinovat vzájemně, ani s kompenzačním bonusem. O detailní podobě těchto programů Vás budeme informovat po jejich konečném schválení.

I programmi non si potranno combinare tra loro, e neppure con il bonus di compensazione. Vi manterremo aggiornati sui dettagli di questi programmi non appena saranno stati approvati definitivamente.  

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

Non esitate a contattarci per qualsiasi eventuale chiarimento oppure nel caso aveste bisogno di risolvere un problema.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

Nel ringraziarvi per la Vostra gentile attenzione auguriamo a tutti una buona salute,

 

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.