Vážení klienti,

 

v návaznosti na naše předchozí články týkající se likvidace banky Sberbank CZ, a.s. (dále jen „Sberbank“), bychom Vás tímto chtěli informovat o nejnovějším vývoji, kdy vůči uvedené bance bylo zahájeno insolvenční řízení. 

 

 

  • INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ VEDENÉ VŮČI SBERBANK A JEJÍ KONKURS

Dne 29.07.2022 Sberbank podala na sebe samou insolvenční návrh, a to poté, co se ocitla v úpadku, a to jak ve formě předlužení (majetek banky a případné výnosy z něj jsou nižší, než souhrn všech splatných i nesplatných závazků vůči svým věřitelům) , tak ve formě platební neschopnosti (závazky banky jsou vůči více věřitelům alespoň 30 dní po splatnosti a banka není schopna je plnit). Dále je třeba uvést, že se jedná o dvě rozdílná řízení, a je proto pohledávky věřitelů musí být opět přihlášeny bez ohledu na jejich přihlášení do likvidačního řízení.

 

Insolvenční řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 12575 / 2022 (vývoj řízení a příslušné dokumenty můžete nalézt v insolvenčním rejstříku pod tímto odkazem: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E45E37BF17DBE631E05333F21FAC736E), přičemž dne 26.08.2022 soud zjistil úpadek Sberbank a na její majetek prohlásil konkurs. Do pozice insolvenčního správce banky byla jmenována její dosavadní likvidátorka, JUDr. Jiřina Lužová.

 

 

  • PRŮBĚH KONKURSU

V rámci konkursu tak bude usilováno o prodej majetkové podstaty Sberbank, přičemž výnos z tohoto prodeje bude následně rozdělen mezi věřitele banky. Co se týče prodeje majetku banky, bude se jednat především o úvěrové portfolio banky. Nelze však očekávat rovnoměrné rozdělení výnosu mezi všechny věřitele, neboť insolvenční zákon vymezuje několik kategorií pohledávek věřitelů, v rámci kterých dochází k postupnému uspokojování.

 

Přestože neuspokojené pohledávky věřitelů nezanikají, s ohledem na zánik Sberbank jakožto právnické osoby nelze očekávat jejich vymožení mimo insolvenční řízení.

 

 

 

 

  • JE TŘEBA PŘIHLÁSIT SVÉ POHLEDÁVKY?

 

 

Pohledávky by měly být přihlášeny automaticky, pokud jsou evidovány v bankovních systémech a v účetnictví Sberbank.

 

Insolvenční správkyně je nyní povinna do 60 dnů od rozhodnutí o úpadku (tj. do 26.10.2022) informovat věřitele, jejichž pohledávky vyplývají z účetnictví Sberbank, o přihlášení jejich pohledávek a o výši, v jaké byly přihlášeny. V případě, že insolvenční správkyně nebude některého z věřitelů takto kontaktovat, daný věřitel může podat námitku vůči insolvenční správkyni, a to do 3 měsíců ode dne, kdy byl výtah rozhodnutí o prohlášení konkursu zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

 

V tuto chvíli je proto důležité nejprve zjistit, zda daná pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank (jedná se např. o pohledávky na vyplacení vkladu na účtu, neuhrazené faktury, poměrné části odměny za věrnost, přeplatky za nájem bezpečnostní schránky, vratné zálohy na vydání klíčů k bezpečnostní schránce, bonusy při řádném splacení tzv. bonusové půjčky, přeplatky v souvislosti se splacením spotřebitelského úvěru nebo hypotečního úvěru) či nikoliv. Pokud ano, je v tuto chvíli nutné vyčkat na oznámení ze strany insolvenční správkyně. V opačném případě je potřeba svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení samostatně.

 

S přípravou i podáním přihlášky pohledávky či s jakýmkoliv jiným úkonem Vám rádi pomůžeme.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem

 

Team Spoladore & Bystřický