Změny ve fungování právnických osob v době mimořádných opatření

 

Cambiamenti nel funzionamento delle persone giuridiche ai tempi delle misure straordinarie

 

 

 

Vážení,

Gentilissimi,

 

dovolujeme si Vás v návaznosti na naše předcházející aktuality pouze v krátkosti informovat o změnách, které stávající mimořádný stav přináší pro vnitřní fungování obchodních korporací. Jsme však přesvědčeni, že právě v tomto dokumentu uvedené změny jsou z pohledu činnosti právnických osob zásadní – jedná se například o možnost distančního hlasování, o prodloužení lhůt k projednání účetní dokumentaci či o automatické prodlužování funkčního období členů volených orgánů.

 

in riferimento ai nostri aggiornamenti precedenti, vorremmo informarvi brevemente circa i cambiamenti portati dall’attuale stato di emergenza al funzionamento interno delle società commerciali. Siamo convinti che proprio i cambiamenti riportati nel presente documento sono fondamentali a livello dell’attività delle persone giuridiche – si tratta ad esempio della possibilità di votare a distanza, rinviare le scadenze della discussione dei documenti contabili oppure prolungare automaticamente la durata della carica dei membri degli organi elettivi.

 

Úvodem je vhodné upozornit, že veškeré níže uvedené skutečnosti vyplývají z vládního návrhu zákona, který je teprve projednáván v rámci legislativního procesu. Nicméně návrh byl již schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen do Senátu, který návrh taktéž bez pozměňovacích návrhů schválil. Návrh zákona je tak nyní postoupen k podpisu prezidentovi republiky, po jehož signaci má být vyhlášen ve Sbírce zákonů, a tedy uveden v platnost. Účinnost zákona je navržena již ode dne jeho vyhlášení.

 

É opportuno innanzitutto far notare che tutti i fatti di seguito riportati si evincono dal disegno di legge del Governo, che viene ancora discusso nell’ambito del procedimento legislativo. Tuttavia, il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati e sottoposto al Senato, che, a sua volta, l’ha approvato senza emendamenti. Il disegno di legge è stato pertanto sottoposto al Presidente delle Repubblica, e una volta che quest’ultimo lo firmi, la legge dovrebbe essere promulgata nella Raccolta di leggi, dovrebbe cioè entrare in vigore. La data di promulgazione della legge è proposta anche come data in cui la legge inizierà a produrre effetti.

 

Současně je třeba předeslat, že navrhované změny mají být účinné pouze v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánů právnických osob, nejdéle však (až na výjimky) do 31. 12. 2020. Vybraná ustanovení navrhovaného zákona, např. co do možnosti obnovení již zaniklé funkce člena voleného orgánu, pak výjimečně de facto zasahují i do doby před jeho samotnou účinností.

 

Contestualmente occorre anticipare che i cambiamenti proposti devono produrre effetti soltanto durante il periodo in cui rimane vigente la misura straordinaria adottata a causa dell’epidemia, a seguito della quale risulta impossibile o notevolmente complicato convocare riunioni degli organi delle persone giuridiche, ma comunque al massimo (tranne le eccezioni) fino al 31. 12. 2020. Alcune disposizioni del disegno di legge, ad es. quanto alla possibilità di rinnovare una carica già estinta del membro di un organo elettivo, in casi eccezionali de facto interferiscono anche nel periodo precedente alla sua efficacia stessa.

 

Věříme, že pro Vás na následujících stranách blíže konkretizované informace budou přínosné. V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby právní pomoci nás neváhejte kontaktovat.

 

Crediamo che le informazioni esposte nelle pagine seguenti, più dettagliate, vi torneranno utili. Non esitate a contattarci per qualsiasi eventuale chiarimento oppure necessità di assistenza legale.

 

 

 

 

  1. Rozhodování orgánů právnické osoby per rollam

Deliberazione degli organi della persona giuridica per rollam

 

Orgány mohou rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání (tedy zejména není-li tak uvedeno ve společenské smlouvě či ve stanovách obchodní korporace). Pro rozhodování v písemné formě či s využitím technických prostředků přitom platí podmínky stanovené zakladatelským právním jednáním a právními předpisy.

 

Gli organi possono deliberare al di fuori della riunione in forma scritta oppure usando strumenti tecnologici anche quando l’atto giuridico costitutivo non lo ammette (cioè quando ciò non viene indicato soprattutto nel contratto societario oppure nello statuto della società commerciale). Alla deliberazione in forma scritta oppure con l’uso degli strumenti tecnologici si applicano i requisiti previsti dall’atto giuridico costitutivo e dalle norme giuridiche.  

 

Nejsou-li podmínky pro distanční rozhodování podle předchozího odstavce vymezeny v zakladatelském právním jednání či v zákoně, rozhodne o nich v dostatečném předstihu před rozhodováním v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu sám tento orgán.

 

Qualora i requisiti per la deliberazione a distanza ai sensi del comma precedente non siano definiti nell’atto giuridico costitutivo oppure previsti dalla legge, verranno stabiliti prima della deliberazione con un sufficiente anticipo dall’organo amministrativo nel caso in cui si tratti dell’organo supremo, e nel caso in cui si tratti di un altro organo, verranno stabiliti dall’organo stesso.  

 

Bylo-li rozhodování orgánu právnické osoby s využitím technických prostředků svoláno nebo rozhodování mimo zasedání v písemné formě zahájeno přede dnem skončení mimořádného opatření při epidemii, dokončí se ještě za podmínek navrženého zákona.

Qualora la deliberazione dell’organo della persona giuridica con l’uso degli strumenti tecnologici sia stata convocata oppure qualora la deliberazione al di fuori della riunione in forma scritta sia stata avviata prima della data di fine della misura straordinaria adottata a seguito dell’epidemia, si completerà ancora alle condizioni previste dal disegno di legge.

 

Drobně modifikovanou úpravu pak přináší návrh zákona pro rozhodování družstev.

 

Le disposizioni del disegno di legge riguardante la deliberazione delle cooperazioni sono poi leggermente diverse.

 

 

  1. Automatické prodloužení funkčního období členům orgánů

Proroga automatica della durata della carica ai membri degli organi

 

Stručně řečeno má platit, že pokud členům volených orgánů skončí funkční období, pak se toto automaticky prodlouží, přičemž budou možné i takzvané kooptace jinými členy. Členem voleného orgánu zákon rozumí osoby, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolávána.

 

In poche parole, si vuole stabilire che qualora cessi la carica dei membri degli organi elettivi, la durata delle loro cariche si prorogherà automaticamente, e si introdurrà anche la c.d. cooptazione da parte di altri membri. Per membro dell’organo elettivo si intendono le persone che sono membro della persona giuridica e che vengono elette o diversamente convocate alla carica.

 

Uplyne-li funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. Návrh zákona přitom stanoví, že právě uvedené pravidlo se uplatní i v situaci, kdy členovi voleného orgánu uplynu funkční období v době do 1 měsíce od dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

 

Nel caso in cui cessi la carica di un membro dell’organo elettivo della persona giuridica, la durata della sua carica si proroga fino a 3 mesi dal giorno successivo al giorno in cui sia finita la misura straordinaria adottata a seguito dell’epidemia. Il disegno di legge stabilisce che la regola appena specificata si applicherà anche alla situazione, in cui la carica di un membro dell’organo elettivo cessi entro 1 mese dal giorno successivo alla data di cessazione della misura straordinaria adottata a seguito dell’epidemia.

 

Člen voleného orgánu se nicméně může automatickému prodloužení jeho funkčního období bránit, a to prostřednictvím doručení nesouhlasu před uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se jeho funkční období neprodlouží.

Návrh zákona pamatuje i na situaci, kdy členovi voleného orgánu zaniklo funkční období již za mimořádného opatření při epidemii, avšak před účinností navrhovaného zákona. V takovém případě se za předpokladu jeho souhlasu a současně za předpokladu, že jej ve funkci nikdo doposud nenahradil, jeho funkce obnoví, a to dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě. Jeho funkce pak zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.

 

Tuttavia, il membro dell’organo elettivo può impedire la proroga automatica della sua carica, facendo pervenire alla persona giuridica il suo dissenso prima della cessazione della sua carica.  In tal caso la sua carica non verrà prorogata.

Il disegno di legge prende in considerazione anche la situazione, in cui la carica di un membro dell’organo elettivo si fosse estinta già durante il periodo della misura straordinaria adottata a seguito dell’epidemia, ma prima che la legge proposta iniziasse a produrre effetti. In tal caso, a patto che il medesimo sia d’accordo e contestualmente a condizione che fino a quel momento non sia stato sostituito, la sua carica verrà rinnovata dal giorno della notifica alla persona giuridica del suo consenso al rinnovo della carica. La sua carica si estingue con il decorso dei 3 mesi dal giorno successivo alla data di cessazione della misura straordinaria.  

 

 

  • Možnost kooptace (doplnění voleného orgánu jeho vlastním rozhodnutím)

Possibilità di cooptazione (integrazione dell’organo elettivo mediante elezione da parte dello stesso)

 

Pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, a to i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.

 

Nel caso in cui non diminuisca il numero dei membri dell’organo elettivo della persona giuridica al di sotto della metà, l’organo può nominare membri sostitutivi fino alla prossima riunione dell’organo, che è autorizzato ad eleggere o nominare membri, anche quando l’atto giuridico costitutivo non lo consenta. Per assumere tale delibera è necessario il consenso di tutti i membri attuali dell’organo, a meno che l’atto giuridico costitutivo non stabilisca diversamente.  

 

 

  1. Prodloužení lhůty k projednání řádné účetní závěrky

Rinvio della scadenza della discussione del bilancio d’esercizio regolare  

 

Zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva uplyne až ve lhůtě 3 měsíců po skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však dne 31. 12. 2020.

 

Il termine previsto dalla legge per la discussione del bilancio d’esercizio regolare della società a responsabilità limitata, società per azioni e cooperativa scade solo 3 mesi dopo la cessazione della misura straordinaria adottata a seguito dell’epidemia, ma comunque non più tardi del 31. 12. 2020.

 

Například u společnosti s ručením omezeným se tak nepoužije zákonné ustanovení (§ 181 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.), podle nějž musí řádnou účetní závěrku valná hromada projednat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

 

Per fare un esempio, alla società a responsabilità limitata non si applicherà pertanto la disposizione di legge (§ 181 co. 2 della legge n. 90/2012 Racc.), secondo la quale il bilancio regolare deve essere discusso dall’assemblea generale entro 6 mesi dall’ultimo giorno dell’esercizio contabile precedente.

 

 

 

 

V Praze, dne/ A Praga, il 20. 4. 2020

 

 

Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.