Vážení,

 

jedním z důsledků aktuálních událostí způsobených současným vývojem geopolitické situace související s invazí Ruské federace na Ukrajinu je současná nedobrá situace společnosti Sberbank CZ, a.s. na území České republiky, a důsledky, které z této skutečnosti plynou pro její klienty.

 

V tomto článku bude naší snahou stručně popsat nastalou situaci a její význam pro klienty společnosti Sberbank CZ, a.s. a dále popsat, jaký bude pravděpodobný vývoj situace pro její klienty a jejich úspory uložené na účtech této banky, či jiné využívané bankovní produkty, tedy jinými slovy, co mohou klienti této banky očekávat podle stávající právní úpravy a případně zda budou muset činit nějaké kroky a jaké.

 

Česká národní banka dnešního dne zahájila kroky jež pravděpodobně povedou k odejmutí bankovní licence Sberbank CZ, a.s. kvůli zhoršené likviditě Sberbank CZ a.s., a to vzhledem k významnému odlivu vkladů. V souvislosti s tím také vydala Česká národní banka předběžné opatření, kterým Sberbank CZ a.s. zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Z toho vyplývá, že pokud osoba odešle peníze na účet vedený u Sberbank CZ a.s., transakce se zruší a peníze se vrátí zpět na účet odesílatele a příjemce o ně nepřijde.

 

V důsledku těchto opatření bude Sberbank CZ a.s. nadále fungovat v minimálním nezbytném režimu, přičemž ponechává uzavřenou síť poboček a zastavuje transakce internetového bankovnictví pro retailové i komerční klienty. Až do odvolání však umožňuje svým klientům karetní transakce s maximálním denním limitem 1000 Kč na jednu platební kartu.

 

Klienti Sberbank CZ a.s. mají svůj vklad ze zákona pojištěný do maximální výše 100.000 EUR (počítá se 100.000 EUR na jednoho klienta u jedné banky, tudíž pokud máte u Sberbank CZ a.s. vedených více účtů, vklady se sčítají).

 

Náhrady pohledávek z vkladů vyplácí Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“) poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky dostát svým závazkům vůči vkladatelům. Den oznámení o platební neschopnosti je dnem rozhodným. Podle kurzu měn vyhlášeného Českou národní bankou v tento den bude přepočtena výše náhrady z eura na české koruny, protože náhrada se vyplácí v měně státu, kde se nachází daný účet.

 

Výplata náhrady musí být zahájena do 7 dnů od rozhodného dne. Garanční systém náhrady vyplatí prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí, kterou určí, a to jak výplatou v hotovosti, tak i formou bezhotovostního převodu. Vkladatel nemusí o výplatu náhrady žádat, ale pro bezhotovostní výplatu náhrady vkladu bude nezbytné zaslat písemnou instrukci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby na adresu vyplácející banky (vzorové žádosti a formuláře naleznete na webových stránkách Garančního systému). Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu bude zveřejněna prostřednictvím tisku, webových stránek Garančního systému, webových stránek Sberbank CZ a.s. a také prostřednictvím vyplácející banky. Vkladatel bude rovněž o zahájení výplaty náhrad vkladů informován i dopisem, v němž bude popsán způsob vyplácení a výše základní náhrady, na kterou má nárok.

 

Když shrneme výše uvedené, tak v případě odejmutí bankovní licence společnosti Sberbank CZ a.s. (a v případě, že tato banka nebude schopna vyplatit veškeré finance svým klientům) Garanční systém každému klientovi Sberbank CZ a.s. vyplatí maximálně ekvivalent 100.000 EUR v českých korunách podle výše klientova vkladu. Pokud jste klientem Sberbank CZ a.s. a Váš vklad převyšuje 100.000 EUR, částka převyšující náhradu bude tvořit pohledávku za bankou, kterou bude možné uplatnit v insolvenčním řízení. Daná pohledávka pak bude spolu s ostatními pohledávkami za bankou poměrně uspokojena z výnosu konkurzní podstaty.

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme příjemně strávený den,

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.