NOVINKY V PROGRAMECH STÁTNÍ PODPORY PRO PODNIKATELE

– COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY

ke dni 13. 04. 2021

 

NOVITÁ CIRCA I PROGRAMMI DI AIUTO DI STATO PER GLI IMPRENDITORI  

– COVID – COSTI NON COPERTI

aggiornamento al 13/04/2021

 

Vážení,

Gentilissimi,

 

rádi bychom Vás tímto informovali o dalším vývoji v poskytování státních podpor podnikatelům. Konkrétně se jedná o nové informace k programu COVID – Nepokryté náklady.

con il presente articolo vorremmo informarvi sugli ulteriori sviluppi nella concessione degli aiuti di Stato agli imprenditori. Si tratta concretamente degli aggiornamenti circa il programma COVID – Costi non coperti.  

 

COVID – Nepokryté náklady je podpůrný program Ministerstva průmyslu a obchodu, který má v době pandemie koronaviru pomoci podnikatelům překlenout současné ztrátové období, kdy v důsledku vládních omezujících opatření dosahují výrazně nižších tržeb. Dávky z programu jsou určeny k úhradě části fixních nákladů podnikatelským subjektům ve ztrátě, a to bez ohledu na odvětví ekonomiky, ve kterém jsou činní.

COVID – Costi non coperti è un programma di sostegno del Ministero dell’Industria e del Commercio, che si pone come obiettivo quello di aiutare gli imprenditori, durante la pandemia, a superare le perdite sofferte durante questo periodo, in cui, a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo, conseguono utili notevolmente più bassi. I contributi concessi con questo programma sono destinati a coprire parte dei costi fissi ai soggetti imprenditoriali in perdita, a prescindere dal settore economico in cui operano.  

 

Dne 01. 04. 2021 zveřejnilo MPO výzvu k podávání žádostí o podporu. Žádosti samotné pak bude možné podávat od 19. 04. 2021 9:00 hodin do 19. 07. 2021, a to prostřednictvím portálu Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu, dostupného na adrese: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default.

 

In data 01. 04. 2021, il Ministero dell’Industria e del Commercio ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande del sussidio. Le domande stesse potranno presentarsi a partire dal 19/04/2021 dalle 9:00 fino al 19/07/2021, tramite il portale Agendový informační systému Ministerstva průmyslu a obchodu (Sistema informativo delle pratiche del Ministero dell’Industria e del Commercio), disponibile sull’indirizzo: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

 

Výše podpory

Ammontare del sussidio

 

Podpora se bude poskytovat za období od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2021, které je zároveň rozhodným obdobím. Podpora bude poskytována ve výši 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive ve výši 40 % nepokrytých nákladů v případě, že se jedná o podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Il sussidio si concederà per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021, il quale rappresenta, allo stesso tempo, il periodo di riferimento. Il sussidio si concederà per il 60 % dei costi non coperti sostenuti durante il periodo di riferimento, oppure per il 40 % dei costi non coperti nel caso in cui si tratti di un imprenditore con partecipazione dello Stato oppure territorio di amministrazione locale autonoma.

 

Podpora může být poskytnuta v maximální výši 40 milionů Kč na jednoho žadatele s tím, že žadatel je povinen v žádosti přiznat již poskytnuté a očekávané podpory (program COVID – Nepokryté náklady slouží k úhradě ztráty a ztráta se o poskytnuté podpory snižuje, proto se snižuje rovněž příspěvek poskytnutý v rámci programu COVID – Nepokryté náklady). Sama kombinace účasti na programu COVID – Nepokryté náklady s účastí na jiných sektorových programech a na programu ANTIVIRUS však vyloučena není. V případě, že je žadatel příjemcem kompenzačního bonusu a bude mu přiznána podpora v rámci programu COVID – Nepokryté náklady, bude muset část kompenzačního bonusu vrátit. Účast na programu COVID – Nepokryté náklady nelze kombinovat s účastí na programu COVID 2021. Dne 08. 04. 2021 byla MPO zveřejněna aktualizovaná výzva obsahující aktualizované znění alikvotních částek poskytnutých dotací.

Il sussidio può essere concesso per un massimo di 40 milioni di CZK per un richiedente. Ogni richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda i sussidi già percepiti e anche quelli attesi (programma COVID – Costi non coperti è destinata esclusivamente alla copertura delle perdite e la perdita diminuisce dei sussidi già percepiti, di conseguenza si riduce anche il contributo concesso nell’ambito del programma COVID – Costi non coperti). Tuttavia, la partecipazione simultanea al programma COVID – Costi non coperti e ad altri programmi del settore e al programma ANTIVIRUS non è esclusa. Nel caso in cui il richiedente abbia percepito il bonus di compensazione e qualora gli sia stato concesso il sussidio nell’ambito del programma COVID – Costi non coperti, sarà tenuto a restituire parte del bonus di compensazione. La partecipazione al programma COVID – Costi non coperti non si può combinare con la partecipazione al programma COVID 2021. In data 08/04/2021, il Ministero dell’Industria e del Commercio ha pubblicato il bando aggiornato riportante gli importi attuali delle aliquote dei contributi.  

 

Dotace z programu bude možné vyplácet až po schválení Výzvy Evropskou komisí.

I contributi di questo programma potranno essere erogati solo dopo l’approvazione del Bando da parte della Commissione Europea.   

 

Oprávnění žadatelé a podmínky přiznání podpory

Richiedenti ammissibili e requisiti per la concessione del sussidio

 

O přiznání podpory mohou žádat podnikatelé (tj. fyzické i právnické osoby), jimž v rozhodném období poklesl obrat v rámci podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Srovnávacím obdobím může být období od 01. 01. 2019 do 31. 03. 2019 nebo od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020, s tím, že žadatel si může z těchto dvou období zvolit to, které je pro něj výhodnější (pokud žadatel vznikl či zahájil činnost až po 01. 01. 2020, tak si za srovnávací období může zvolit libovolné tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020, v odůvodněných případech rovněž od října 2019 do konce roku 2020).

Il sussidio può essere richiesto da imprenditori (sia le persone fisiche sia le persone giuridiche), che, durante il periodo di riferimento, hanno subito un calo del fatturato almeno del 50 % nell’ambito della loro attività commerciale. L’esercizio di confronto può essere il periodo che va dal 01/01/2019 al 31/03/2019 oppure quello dal 01/01/2020 al 31/03/2020, il richiedente potrà scegliere tra questi due periodi quello che gli risulta più conveniente (nel caso in cui il richiedente sia stato costituito oppure abbia iniziato a svolgere la sua attività commerciale solo dopo il 01/01/2020, può scegliere come esercizio di confronto qualsiasi tre mesi consecutivi del 2020, in casi motivati anche a partire dal mese di ottobre 2019 fino alla fine del 2020).

 

Vedle poklesu obratu bude podnikatel muset v rozhodném období prokázat nepokryté náklady, tedy ztrátu sníženou o již poskytnuté podpory z vládních podpůrných programů.

Oltre al calo del fatturato, l’imprenditore dovrà dimostrare i costi non coperti durante il periodo di riferimento, cioè la perdita diminuita dei sussidi già percepiti derivanti dai programmi di sostegno del Governo.

 

Přílohami žádosti musí být: upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období (tj. bude nutné připravit mezitímní účetní závěrku), výkaz o poklesu obratu v rozhodném období (oproti období srovnávanému), přehled veškerých dotací a poskytnutých prostředků z vládních podpůrných programů (včetně těch, o které podnikatel zatím pouze požádal), čestné prohlášení příjemce podpory (je nutno prohlásit, že je oprávněným žadatelem a splňuje podmínky podpory). Prohlášení se vygeneruje přímo ze systému AIS MPO.

Da allegare alla domanda: conto economico compilato per il periodo di riferimento (cioè che sarà necessario redigere il bilancio provvisorio), relazione sul calo del fatturato durante il periodo di riferimento (rispetto all’esercizio di confronto), riepilogo di tutte le sovvenzioni e tutti i contributi concessi tramite i programmi di sostegno del Governo (compresi anche quelli che sono stati per ora solamente richiesti dall’imprenditore), autodichiarazione del destinatario del sussidio (va dichiarato che il destinatario è richiedente ammissibile e possiede i requisiti per il sussidio). L’autodichiarazione verrà generata direttamente dal sistema AIS MPO (Sistema informativo delle pratiche del Ministero dell’Industria e del Commercio.   

 

 

S vyplněním žádosti Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Saremo ovviamente lieti di potervi assistere nella compilazione della domanda.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

Non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento, siamo a Vostra completa disposizione.  

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Con i nostri più cordiali saluti e auguri di buona salute,  

 

Team Spoladore & Bystřický