V rámci opatření zmírňujících negativní dopady pandemie onemocnění COVID-19 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvy k podávání žádostí o ošetřovné pro OSVČ i za měsíce duben a květen 2021 a Vláda stanovila další bonusová období pro poskytování kompenzačního bonusu pro OSVČ, osoby pracující na dohody a společníky malých s.r.o..

 

1) Ošetřovné pro OSVČ

 

Dne 2. 6. 2021 došlo k prodloužení programu Ošetřovné pro OSVČ, v rámci kterého bude nyní poskytována podpora také zpětně za měsíce duben a květen 2021. O tuto podporu mohou žádat osoby, které v rozhodném období pečovaly o děti do 10 let, anebo o osoby závislé na péči jiné osoby, které nemohly navštěvovat školu, resp. jiná zařízení.

 

Rozhodné období bylo pro tuto novou výzvu stanoveno na období od 6. 4. 2021 do 16. 5. 2021. Maximální částka podpory je stanovena na 400 Kč na den.

 

Žádosti je již možné podávat, a to až do 30. 6. 2021 do 23:59 hodin. Podání lze učinit prostřednictvím poštovních služeb na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1, prostřednictvím datové schránky (wnswemb), anebo e-mailem (pouze pokud je žadatel držitelem elektronického podpisu) na adresu fpmpo20@mpo.cz. Ve všech případech je potřeba uvést do předmětu, resp. označit obálku zkratkou „fpdub21“.

 

Podpora bude poskytována OSVČ, které nemohly plnohodnotně vykonávat svou podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě do 10 let (z důvodu uzavření školského zařízení / nařízení karantény), o nezaopatřené dítě do 26 let alespoň ve stupni lehké závislosti (které opět nemohlo navštěvovat školské zařízení), či o osobu, která je pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti (z důvodu uzavření zařízení sociální péče).

 

O dotaci nemohou žádat OSVČ v postavení společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti, ani člen statutárního orgánu, který nepodniká jako OSVČ na hlavní činnost.

Dále příjemci této dotace nemohou být ani osoby žijící ve společné domácnosti s další osobou, které bylo již přiznáno ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.

 

Žádost o ošetřovné pro OSVČ je nutné podat na formuláři, který je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu pod tímto odkazem: https://osetrovne.mpo.cz/zadost-duben-2021/

 

2) Kompenzační bonus pro OSVČ, osoby pracující na dohody a společníky malých s.r.o.

 

Vedle prodloužení podpory ve formě ošetřovného Vláda stanovila další dvě bonusová období, za které mohou OSVČ, osoby pracující na dohody či společníci malých s.r.o. žádat o kompenzační bonus. Jde o tato období:

 

  • od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 (tzv. třetí bonusové období), pro které je možné podávat žádosti o kompenzační bonus až do 1. 7. 2021.
  • od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 (tzv. čtvrté bonusové období), pro které je možné podávat žádosti o kompenzační bonus až do 2. 8. 2021.

Kompenzační bonus však nebude již prodloužen i o červen 2021, neboť v uplynulých týdnech došlo ke značnému rozvolnění opatření proti koronaviru. Maximální výše kompenzačního bonusu je pro OSVČ a společníky s.r.o. 1.000 Kč za každý kalendářní den daného období (částka však nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů z dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze srovnávaného období).

 

Avšak v případě, že je OSVČ či společníkům poskytován kompenzační bonus jen proto, že dané osobě byla nařízena karanténa či izolace, může být takové osobě poskytnut pouze bonus v maximální výši 500 Kč za každý den strávený v karanténě či izolaci.

 

Rovněž i pro osoby vykonávající práce na základě dohod (tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) je maximální výše bonusu stanovena na 500 Kč za každý kalendářní den období.

Žádost o kompenzační bonus je možné podat prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem: https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/form/bonus

 

Rádi bychom však upozornili na skutečnost, že tyto dva programy nelze kombinovat. Není tedy možné obdržet podporu v rámci obou programů za stejné období (tj. za konkrétní dny).

 

S vyplněním a podáním žádosti Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Team Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.