DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

Státní programy na podporu podnikatelů

ke dni 07. 01. 2021

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

Programmi di Stato a sostengo degli imprenditori

al 07. 01. 2021

 

V důsledku průběhu druhé vlny epidemie koronaviru a opětovného zhoršení epidemické situace, byla Vláda ČR po rozvolnění protikoronavirových opatření opět nucena zpřísnit zavedená opatření. V souvislosti s opětovnými omezeními schválila vláda dne 14. 12. 2020 a dne 23. 12. 2020 na mimořádných jednáních vlády rozšíření stávajících státních programů na podporu nejpostiženějších sektorů hospodářství a oznámila rovněž nová podpůrná opatření na pomoc postiženým podnikatelům. V následujících odstavcích si Vás dovolujeme informovat o vybraných stávajících a chystaných státních programech na podporu podnikatelů a o jejich změnách.

In conseguenza della seconda ondata dell’epidemia del coronavirus e peggioramento della situazione epidemica, il Governo della RC si è trovato costretto a inasprire nuovamente le misure anticrisi dopo averle moderate. Relativamente alle restrizioni nuovamente applicate, il Governo ha approvato in sedi straordinarie del 14. 12. 2020 e 23. 12. 2020 una estensione dei programmi di Stato già esistenti a sostegno dei settori di economia più colpiti, ed ha anche esposto nuove misure di sostegno agli imprenditori colpiti dalla crisi. Nei seguenti articoli vorremmo pertanto informarvi su alcuni programmi di Stato, sia quelli già esistenti sia quelli in preparazione, finalizzati ad aiutare gli imprenditori, nonché sulle modifiche apportate agli stessi.  

 

COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

COVID – Gastro – Locali chiusi  

 

Úplně novým podpůrným programem je dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Podpora se týká všech podnikatelů, kteří zaměstnávají pracovníky v restauracích, maloobchodních prodejnách nebo osobních, vzdělávacích a rekreačních službách. V rámci programu bude poskytován příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců. Zaměstnavatel může čerpat příspěvek ve výši 400 Kč na zaměstnance (či spolupracující OSVČ) na den. Podpora bude poskytována za období od 14. 10. 2020 do 10. 01. 2021, a to pouze za dny, kdy byly provozovny uzavřeny. Příspěvek je poskytován například na osobní náklady, náklady na materiál, služby, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady, a na podobné výdaje.

È stato introdotto un nuovo programma di sussidi bandito dal Ministero dell’Industria e del Commercio, chiamato COVID – Gastro – Locali chiusi. Il sussidio riguarda tutti gli imprenditori che danno lavoro ai dipendenti nei ristoranti, negozi di vendita al dettaglio oppure nei servizi personali, formativi e ricreativi. Nell’ambito del programma verrà concesso un sussidio per l’indennità sullo stipendio dei dipendenti. Il datore di lavoro può ottenere un contributo di 400 CZK per ogni dipendente (oppure un lavoratore autonomo collaborante) al giorno. Il sussidio sarà concesso per il periodo dal 14. 10. 2020 al 10. 01. 2021, soltanto però per i giorni in cui i locali sono stati chiusi. Il sussidio viene concesso anche per le spese del personale, spese per i materiali, servizi, ammortamenti, imposte e tasse, rate del mutuo, costi generali di amministrazione ed altre spese del genere.  

 

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Dle dostupných informací bude Výzva k podávání žádostí zveřejněna pravděpodobně 15. ledna 2021 (doba k podání žádosti by pak měla činit 30 dnů). Program musí být nejprve schválen Evropskou komisí.

Le domande potranno essere presentate mediante le pagine web del Ministero dell’Industria e del Commercio. Secondo le informazioni conosciute, il Bando per la presentazione delle domande dovrebbe essere pubblicato probabilmente il 15 gennaio 2021 (il periodo durante il quale si potranno presentare le domande dovrebbe essere di 30 giorni). Il programma deve prima essere approvato dalla Commissione europea.  

 

COVID – Ubytování II

COVID – Alloggio II

 

Jednou z nejvíce zasažených sektorů hospodářství je oblast ubytovacích služeb. Hotely a jiná ubytovací zařízení byly od poloviny října do začátku prosince 2020 uzavřeny a od poloviny prosince je opět zakázán jejich provoz. Na podporu provozovatelů ubytovacích zařízení zavedla vláda program COVID – Ubytování II, který zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Prostřednictvím tohoto programu je možné žádat o náhradu části ušlých zisků za měsíce říjen až prosinec 2020, a to v obdobném rozsahu jako v předchozí fázi tohoto programu, tj. 100 až 330 Kč na lůžko a den dle kategorie a třídy ubytovacího zařízení a obvyklé obsazenosti zařízení v daném období.

Uno dei settori più colpiti dalla crisi è quello dei servizi di alloggio. Gli alberghi ed altre strutture di alloggio sono stati chiusi dalla metà di ottobre fino all’inizio di dicembre 2020 e a partire dalla metà di dicembre la loro apertura è stata nuovamente vietata. Al fine di aiutare i gestori delle strutture di alloggio, il Governo ha introdotto il programma COVID – Alloggio II, messo in pratica dal Ministero dello sviluppo regionale. Questo programma consente di chiedere un’indennità di parte del guadagno mancato per i mesi da ottobre a dicembre 2020 in una misura simile a quella della fase precedente del programma, cioè da 100 fino a 330 CZK per posto letto al giorno, secondo la categoria e il livello della struttura di alloggio, nonché il tasso di occupazione abituale dell’hotel nel dato periodo.

 

Program byl již schválen vládou. Dalším předpokladem jeho uplatnění je notifikace Evropskou komisí.

Il programma è già stato approvato dal Governo. Un altro requisito della sua applicazione è la notificazione dalla Commissione europea.

 

Příjem žádostí v programu COVID – Ubytování I byl ukončen v listopadu 2020.

L’accettazione delle domande per partecipare al programma COVID – Alloggio I è stata chiusa in novembre 2020.

 

COVID – Nájemné III

COVID –Affitto III

 

Dalším programem, jehož pokračování již bylo vládou schváleno, je dotační program COVID – Nájemné. Program COVID – Nájemné III je určen podnikatelům v maloobchodu a službách, kteří si pronajímají provozovnu, a zároveň se na ně vztahují vládní omezující opatření proti šíření koronaviru. Z programu bude možné získat příspěvek na nájemné ve výši 50 procent z celkového nájemného za měsíce říjen až prosinec 2020. Dle proklamací Ministra průmyslu a obchodu dostali zasažení podnikatelé již na podzim příspěvek ve výši 50 % nájemného, takže v součtu s tímto bonusem bude stát fakticky poskytovat příspěvek v celkové výši tří měsíčních nájmů (není tedy pravdou, že by v současnosti bylo možné žádat o úhradu nájemného ve výši tří plných měsíčních nájmů). Podmínkou udělení dotace není poskytnutí slevy na nájemném pronajímatelem. Stejně jako v případě předchozích částí programu, bude i v této části omezena celková částka vyplacená jednomu podnikateli na 10 milionů korun.

Altro programma, il cui proseguimento è già stato approvato dal Governo, è il programma di sussidio COVID – Affitto. Il programma COVID – Affitto III è pensato per gli imprenditori nel campo di vendita al dettaglio e servizi, che hanno in affitto un locale e allo stesso tempo sono pregiudicati dalle misure adottate dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus. Nell’ambito del programma si potrà ottenere un contributo al canone di affitto ammontante al 50 per cento del canone di affitto totale per i mesi da ottobre a dicembre 2020. Secondo le dichiarazioni del Ministro dell’Industria e del Commercio, gli imprenditori colpiti hanno ricevuto già in autunno un contributo pari al 50 % del canone di affitto, e, sommandolo a questo nuovo sussidio, lo Stato concederà di fatto un contributo ammontante complessivamente a tre mensilità del canone di affitto (non è quindi vero che attualmente si possa chiedere un contributo per tre mensilità complete dei canoni di affitto). La concessione del sussidio non è subordinata alla concessione da parte del locatore di una riduzione del canone di affitto. Analogamente alle fasi precedenti del programma, anche questa fase sarà soggetta ad un limite di 10 milioni di corone ceche per la somma di denaro versata ad un imprenditore.

 

Program COVID – Nájemné III již byl schválen vládou a třetí výzva k účasti bude vyhlášena po notifikaci Evropskou komisí.

Il programma COVID – Affitto III è già stato approvato dal Governo e il terzo bando di adesione sarà pubblicato dopo la notificazione dalla Commissione europea.   

 

Zároveň je do 21. ledna 2021 23:59 stále umožněno na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu podávat žádosti o poskytnutí podpory z program COVID – Nájemné II. Žádat je možné o příspěvek ve výši 50 % nájemného za měsíce červenec, srpen, září 2020, v maximální celkové výši 10 milionů Kč.

In ogni caso, fino al 21 gennaio 2021 alle ore 23:59 è ancora possibile presentare tramite le pagine web del Ministero dell’Industria e del Commercio le domande di concessione del sussidio nell’ambito del programma COVID – Affitto II. Si può chiedere un sussidio ammontante al 50 % del canone di affitto per i mesi di luglio, agosto, settembre 2020, per un massimo di 10 milioni di CZK.  

 

COVID – Kultura III

COVID – Cultura III

 

Koronavirem a omezujícími opatřeními citelně zasaženým sektorem hospodářství je oblast kultury. Vláda proto schválila vyčlenění dalších finančních prostředků do programu COVID – Kultura. Žádosti o podporu z programu COVID – Kultura II bylo možné podávat do konce roku 2020. Třetí výzva v programu COVID – Kultura bude zveřejněna v lednu 2021 a žádosti budou přijímány alespoň po 30 dnů. Zároveň bude podpora rozšířena i na podnikatele v oblasti audiovize (tj. kinematografie) a na OSVČ, zabývající se výtvarnou činností. Výše poskytované podpory na jednoho žadatele bude i nadále činit 10 milionů Kč.

Un settore colpito in maniera significante dal coronavirus e dalle misure anticrisi è la cultura. Il Governo ha pertanto approvato lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per il programma COVID – Cultura. Le domande di sostegno nell’ambito del programma COVID – Cultura II si potevano presentare entro la fine del 2020. Il terzo bando per aderire al programma COVID – Cultura sarà pubblicato in gennaio 2021 e le domande verranno accettate durante il periodo di almeno 30 giorni. Il sussidio si estenderà anche agli imprenditori nel campo di audiovisione (cioè cinematografia) e ai lavoratori autonomi che si dedicano alle arti figurative. L’ammontare massimo del sussidio per un richiedente continuerà ad essere pari a 10 milioni di CZK.   

 

Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus

Assegno di cura per i lavoratori autonomi OSVČ e il bonus di compensazione

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu umožnilo OSVČ čerpat za měsíc listopad 2020 současně ošetřovné (to činí 400 Kč na den) i kompenzační bonus (ten činí 500 Kč denně). OSVČ si tak již nebudou muset zvolit pouze jednu z těchto státních podpor.

Il Ministero dell’Industria e del Commercio ha consentito agli OSVČ di percepire per il mese di novembre 2020 l’assegno di cura (ammontante a 400 CZK al giorno) assieme anche al bonus di compensazione (ammontante a 500 CZK al giorno). Vuol dire che gli OSVČ non saranno più tenuti a scegliere solamente uno degli aiuti di Stato.   

 

Žádosti o ošetřovné (pro osoby pečující o děti či handicapované osoby z důvodu uzavření školských a obdobných zařízení) za měsíc listopad je možné podávat od 21. 12. 2020 do 21. 12. 2021, prostřednictvím formuláře, dostupného na stránkách MPO, a nejlépe datovou schránkou. K žádosti je nutné přiložit kopii potvrzení o uzavření školského zařízení (například e-mailového oznámení).

Le domande dell’assegno di cura (per chi si prende cura di bambini o persone disabilitate per motivo di chiusura delle scuole e degli istituti del genere) per il mese di novembre possono essere presentate dal 21. 12. 2020 al 21. 12. 2021, tramite un modulo pubblicato sulle pagine del Ministero dell’Industria e del Commercio, inviandolo preferibilmente per mezzo di posta elettronica certificata. Alla domanda va allegata copia della conferma di chiusura dell’istituto scolastico (ad esempio una comunicazione email).

 

Zároveň je do 25. 02. 2021 možné žádat o kompenzační bonus za 4. bonusové období (tj. za období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020) a do 24. 03. 2021 o kompenzační bonus za 5. bonusové období (tj. za období od 25. 12. 2020 do 23. 01. 2021), ve výši 500 Kč za den. Nárok na kompenzační bonus mají společníci společností s ručením omezeným, osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a osoby samostatně výdělečně činné, případně osoby na tyto subjekty přímo navázané (tj. jejich dodavatelé), jejichž činnost byla omezena alespoň o 80 %.

Fino al 25. 02. 2021 è ancora possibile chiedere il bonus di compensazione nell’ambito della 4° fase dei bonus (relativamente cioè al periodo dal 14. 12. 2020 al 24. 12. 2020) e fino al 24. 03. 2021 è possibile chiedere il bonus di compensazione nell’ambito della 5° fase dei bonus (relativamente cioè al periodo dal 25. 12. 2020 al 23. 01. 2021), pari a 500 CZK al giorno. Il diritto al bonus di compensazione ce l’hanno i soci delle società a responsabilità limitata, le persone che lavorano in base ad un accordo di lavoro eseguito al di fuori del normale rapporto di lavoro e i lavoratori autonomi, eventualmente le persone che sono direttamente collegate a tali soggetti (cioè i fornitori degli stessi), la cui attività sia stata limitata almeno dell’80 %.

 

ANTIVIRUS A a B

ANTIVIRUS A e B

 

Pro úplnost dodáváme, že i nadále mají podnikatelé do 28. 02. 2021 možnost čerpat příspěvky na náhrady mezd z programů ANTIVIRUS A a B. V režimu A bude zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy ve výši až 60 % jeho průměrného výdělku v případě karantény zaměstnance a až 100 % v případě nuceného uzavření provozu zaměstnavatele nařízením vlády. Stát na náhradu mzdy poskytne zaměstnavateli příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy a zákonných odvodů, v maximální výši 39 000 Kč.

Per completezza aggiungiamo che gli imprenditori possono fino al 28. 02. 2021 percepire i sussidi per le indennità sullo stipendio nell’ambito dei programmi ANTIVIRUS A e B. Nell’ambito del regime A il dipendente riceverà un’indennità sullo stipendio pari al 60 % del suo guadagno medio nel caso di quarantena del dipendente, e fino al 100 % nel caso di chiusura obbligatoria del locale del datore di lavoro a seguito delle misure adottate dal Governo. Lo Stato concederà al datore di lavoro un contributo all’indennità sullo stipendio del dipendente pari all’80 % dell’indennità sullo stipendio e trattenute obbligatorie, per un massimo di 39 000 CZK.

 

Režim B cílí na podnikatele, jejichž podniky nebyly nuceně uzavřeny, ale zasáhly je s koronavirem související hospodářské potíže. V případě překážek v práci na straně zaměstnavatele pobírá zaměstnanec dle druhu překážky 60-100 % svého průměrného výdělku. Stát pak poskytuje zaměstnavateli příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně zákonných odvodů, v maximální výši 29 000 Kč.

Il regime B è mirato agli imprenditori, le cui imprese non sono state obbligatoriamente chiuse, ma sono comunque stati pregiudicati dalle conseguenze economiche legate al coronavirus. In caso di ostacoli al lavoro imputabili al datore di lavoro, il dipendente percepisce, a seconda del tipo dell’ostacolo, il 60-100 % del suo guadagno medio. Lo Stato poi concede al datore di lavoro un contributo pari al 60 % dell’indennità sullo stipendio versata, comprese le trattenute obbligatorie sullo stipendio, per un massimo di 29 000 CZK.  

 

Od října 2020 je navíc možné využít místo režimu A režim A Plus, určený pro podnikatele, jejichž provoz byl vládním nařízením, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice uzavřen. Programu mohou využít i podnikatelé, jejichž provoz byl nařízeními významně omezen, například pokud nadále poskytují služby pouze prostřednictvím výdejového okénka. V rámci tohoto programu bude podnikateli poskytnut příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy a odvodů. Celková výše příspěvku na jednoho zaměstnance za jeden měsíc činí 50 000 Kč. Podporu lze poskytnout na náhrady mzdy poskytnuté od 1. října 2020.

A partire da ottobre 2020 è possibile aderire invece del regime A al regime A Plus, pensato per gli imprenditori, la cui attività è stata chiusa a seguito delle misure adottate dal Governo, provvedimenti straordinari del Ministero della Salute e dell’Istituto regionale della sanità. Possono partecipare al programma anche gli imprenditori, la cui attività è stata fortemente limitata dalle misure adottate dal Governo, per esempio quelli che possono fornire i loro servizi soltanto tramite la vendita da asporto. Nell’ambito di questo programma l’imprenditore riceverà un contributo pari al 100 % dell’indennità sullo stipendio e trattenute obbligatorie versate. L’ammontare totale del contributo mensile per un dipendente è pari a 50 000 CZK. Il sussidio può essere concesso per le indennità sullo stipendio versate a partire dal 1 ottobre 2020.

 

Další informace o dotačních programech a poskytovaných podporách budou postupně zveřejňovat jednotlivá ministerstva, která budou na svých webových stránkách uveřejňovat výzvy a pokyny k podávání žádostí o jednotlivé dotace.

Ulteriori informazioni sui programmi di sussidi e sugli aiuti offerti verranno poco a poco pubblicate dai competenti ministeri, che sulle proprie pagine web pubblicheranno bandi e indicazioni relativamente alla presentazione delle domande dei vari sussidi.  

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

Vi ringraziamo per la Vostra cortese attenzione e auguriamo a tutti una buona salute,  

 

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.