Vážení,

 

chtěli bychom Vás tímto informovat o dotačních programech v roce 2022 pro osoby, jejichž podnikatelská činnost či výkon pracovní činnosti byly negativně ovlivněny v důsledku protikoronavirových opatření. V tomto článku bychom Vás informovali o programech Antivirus A, Antivirus V a Kompenzačním bonusu pro OSVČ, osoby pracující na DPP nebo DPČ a společníky malých s.r.o..

 

 • Antivirus A – nucené omezení provozu a karantény

 

Programu Antivirus A mohou využít zaměstnavatelé v případě, kdy je jejich zaměstnancům nařízena karanténa či izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Příspěvek v této situaci činí 80 % uznatelných nákladů (tj. náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci a  odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však do výše 39.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Pro zaměstnance tato situace přestavuje překážku v práci na jeho straně, přičemž dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

 

Pro nárok na tuto kompenzaci musí dále zaměstnavatel splnit tyto podmínky:

 

 • řádně dodržuje zákoník práce;

 

 • nesmí se jednat o zaměstnance ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;

 

 • musí jít o společnosti v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;

 

 • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.

 

Příjem žádostí o tuto podporu je otevřen do 28. 2. 2022. Pokud zaměstnavatel nemá uzavřenou dohodu s Úřadem práce ČR, vyplní svou žádost na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (zde: https://antivirus.mpsv.cz/) a zašle ji Úřadu práce, který následně rozhodne, zda bude uzavřena dohoda a dojde k vyplácení podpory.

 

 

2) Program Antivirus B

 

Program Antivirus B je připraven pro společnosti, které nemohou vykonávat plně svou činnost z důvodu, že značné množství jejich zaměstnanců je v karanténě nebo čerpají ošetřovné, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například v důsledku pandemie společnost postrádá materiál, který je potřeba pro výrobu produktů společnosti), anebo v důsledku pandemie došlo ke snížení poptávky po službách či produktech společnosti.

 

Aby se mohla společnost účastnit tohoto programu, musí splnit následující podmínky:

 

 • zaměstnavatel řádně dodržuje zákoník práce;

 

 • nesmí se jednat o zaměstnance ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;

 

 • musí jít o společnosti v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;

 

 • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.

 

Výše příspěvku rámci tohoto programu je stanovena na 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně však na částku 29.000,- Kč měsíčně na zaměstnance.

 

Pro zaměstnance tato situace rovněž představuje překážku v práci, při které dostává následující náhradu mzdy:

 • 100 % průměrného výdělku, pokud jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, a to z důvodu, že společnosti z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více), a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);

 

 • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;

 

 • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech společnosti.

 

Rozhodné období tohoto programu bylo stanoveno pouze na období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Žádosti o podporu v rámci tohoto programu mohou zaměstnavatelé podat do 28. 2. 2022 u Úřadu práce ČR (zde: https://antivirus.mpsv.cz/) stejným způsobem, jako v případě programu Antiviru A.

 

 

 

3) Kompenzační bonus pro OSVČ, osoby pracující na DPP, DPČ a společníky malých s.r.o.

 

O tento bonus mohou žádat osoby, které v důsledku restrikcí utrpěly ve srovnávacím období pokles tržeb alespoň 30 %. Tento pokles však nesmí být způsoben důvody zjevně nesouvisejícími s dopadem protipandemických opatření. Uznávané důvody poklesu tržeb jsou tudíž následující:

 

 • dopad protikoronavirových opatření;

 

 • péče o dítě v souvislosti s uzavřením škol protikoronavirovými opatřeními;

 

 • péče o podnikatelovo dítě v souvislosti s onemocněním COVID-19;

 

 • péče o dítě podnikatelova zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19;

 

 • nařízená karanténa či izolace podnikatele.

 

Srovnávací období je stanoveno od června do října 2021, přičemž žadatelé si z tohoto období vyberou 3 po sobě jdoucí měsíce, zprůměrují tržby, a následně tento průměr srovnají s tržbami za měsíc prosinec 2021 (v případě sezónních podnikatelů – např. vlekařů – bude srovnávacím obdobím období od listopadu 2019 do března 2020).

 

Srovnávané období představují měsíce prosinec 2021 a leden 2022.

 

O tento bonus mohou žádat živnostníci, společníci malých s.r.o., i osoby pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Uvedené malé s.r.o. však dále musí mít obrat minimálně ve výši 120.000,- Kč.

 

Žádosti lze podat:

 

 • za období od 22.11.2021 do 31.12.2021 do 01.03.2022;

 

 • za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 do 01.04.2022.

 

Maximální částka, kterou lze v rámci kompenzačního bonusu obdržet, je stanovena na 1.000,- Kč (čistého) za jeden den pro živnostníky a společníky malých s.r.o.. Pro osoby pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti je maximální výše snížena na částku ve výši 500,- Kč (čistého) za jeden den.

 

Žádost lze podat prostřednictvím webové aplikace, kterou můžete nalézt pod tímto odkazem: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022/zadost-o-kompenzacni-bonus-2022

 

 

V případě Vašeho zájmu Vám při podávání žádosti o jakoukoliv podporu rádi pomůžeme.

 

Rovněž se na nás neváhejte obrátit v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

Team Spoladore & Bystřický