DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

 

 

PODPORA STÁTU PODNIKATELŮM

 

SUSSIDIO DELLO STATO AGLI IMPRENDITORI

 

 

Dotační programy & další formy podpory + podmínky provozu restauračních zařízení

 

Programmi di dotazione & altre forme di sussidio + condizioni dell’attività delle imprese di ristorazione

 

právní stav ke dni 15. 10. 2020

stato giuridico al 15. 10. 2020

 

 

Vážení,

 

dovolujeme si Vás ve stručnosti informovat o oblastech podpory podnikatelům ze strany státu v souvislosti s druhou vlnou epidemie COVID-19 v České republice. Tato podpora buď již probíhá, anebo je plánována v návaznosti na nová opatření, která omezují nebo zakazují některé podnikatelské aktivity. Hned v úvodu je však třeba upozornit, že ve stávající neklidné době probíhají změny a úpravy prakticky každý den, a tedy se situace může velice rychle měnit. Současně momentálně lze vycházet pouze z prohlášení Vlády, neboť část dotačních programů a dalších forem podpory podnikání prozatím nebyla oficiálně vypsána a zveřejněna, a tedy ještě nejsou známy zcela detailní podmínky. V závěrečné části si Vám současně dovolujeme ve stručnosti shrnout podmínky, za nichž je nyní umožněn provoz restauračních zařízení.

 

Gentilissimi,

 

con la presente vorremmo informarvi brevemente sulle aree del sussidio agli imprenditori da parte dello Stato relativamente alla seconda ondata dell’epidemia COVID-19 in Repubblica Ceca. Questi sussidi sono già in corso, oppure vengono previsti in seguito alle nuove restrizioni, le quali limitano o vietano alcune attività imprenditoriali. Già nell’introduzione è necessario avvertire tuttavia che in questi tempi turbolenti, ci sono dei cambiamenti e aggiustamenti praticamente ogni giorno, e pertanto la situazione può cambiare molto velocemente. Attualmente ci si può basare solamente sulle dichiarazioni del Governo, visto che parte dei programmi di dotazione e altre forme di sussidio dell’attività imprenditoriale non è stata ancora ufficialmente bandita e pubblicata, e pertanto non si conoscono ancora le condizioni dettagliate. Nella parte finale vengono poi riassunte le condizioni, sotto le quali attualmente è permessa l’attività delle imprese di ristorazione.    

 

 

  • Nájemné v provozovnách podnikatelů (zatím nevypsáno)

Il canone di affitto delle sedi operative degli imprenditori (non ancora bandito)

 

Program COVID – Nájemné II bude vyhlášen ke konci měsíce října 2020 a pro příjem žádostí bude stanovena lhůta následujících 30 dní. Podpora se bude vztahovat na podnikatele provozující maloobchodní podnikatelské činnosti a poskytování služeb zákazníkům v provozovně (či její části), kterou užívají na základě nájemní smlouvy. Půjde například o restaurace, kavárny, bary, vnitřní sportoviště, kina, galerie anebo rovněž o zařízení poskytující služby dětem ve věku 6 – 18 let zaměřené na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání.

 

Il programma COVID – Nájemné II (COVID – Affitto II) sarà bandito alla fine del mese di ottobre 2020 e le richieste potranno essere presentate nel termine dei 30 giorni successivi. Il sussidio si applicherà agli imprenditori che esercitano l’attività imprenditoriale di vendita al dettaglio e fornitura di servizi a clienti in una sede operativa (o parte della stessa) che viene utilizzata sulla base di un contratto di affitto. Si tratterà ad esempio di ristoranti, caffè, bar, centri sportivi interni, cinema, gallerie, oppure anche le strutture che forniscono servizi ai minori di età compresa tra 6 – 18 anni, specializzate alle attività simili all’apprendimento informale.

 

Podmínkou podpory ze strany státu však bude, že půjde o podnikatele, kterým bylo přijatými krizovými opatřeními zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb a prodej zboží v dotčených provozovnách. Podpora se má vztahovat na nájemné za období od července do září 2020 a výše podpory bude činit 50 % z celkového nájemného, maximálně však 10 mil. Kč na jednoho nájemce. Podmínkou podpory by již nemělo být poskytnutí slevy na nájemném ze strany pronajímatele. Podpora však bude poskytována rovněž jako u první výzvy ex post, tedy až po uhrazení nájemného pronajímateli.

 

Tuttavia, il sussidio da parte dello Stato si applicherà solo agli imprenditori, ai quali è stata vietata o notevolmente limitata, a seguito delle misura anticrisi, la fornitura di servizi oppure la vendita di merce nelle rispettive sedi operative. Il sussidio dovrebbe riguardare il canone di affitto per il periodo da luglio a settembre 2020 e l’importo del sussidio dovrebbe ammontare al 50 % del canone di affitto totale, ma comunque al massimo a 10 milioni di CZK per un conduttore. Il sussidio non dovrebbe essere più sottoposto alla condizione della concessione di una riduzione del canone di affitto da parte del locatore. Il sussidio verrà però concesso, come in precedenza, ex post, cioè solo dopo il versamento del canone di affitto al locatore.

 

 

V souvislosti s podnikatelským nájmem lze doplnit, že i nadále až do 31. 12. 2020 platí ochranná doba podle zákona č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících podnikání, v jejímž rámci pronajímatel nemůže jednostranně ukončit nájem pro prodlení nájemce s úhradou nájemného v rozhodné době (tj. v období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020) z důvodu mimořádných opatření při epidemii. Pokud však nájemce neuhradí dlužné nájemné nejpozději ke dni 31. 12. 2020, může mu pronajímatel nájem vypovědět s 5denní výpovědní dobou.

 

Relativamente al canone di affitto imprenditoriale è possibile aggiungere che continua ad essere valido fino al 31. 12. 2020, il periodo di protezione ai sensi della legge n. 210/2020 Sb. su alcune misure di attenuazione degli impatti dell’epidemia sui conduttori dei locali commerciali, durante il quale il locatore non può unilateralmente risolvere l’affitto a seguito del ritardo del conduttore con il versamento del canone di affitto nel periodo di riferimento (cioè dal 12. 3. 2020 fino al 30. 6. 2020) a causa delle misure straordinarie adottate durante l’epidemia. Tuttavia, nel caso in cui il conduttore non paghi il canone di affitto dovuto entro il 31. 12. 2020, il locatore può disdire il rapporto di affitto con un preavviso di 5 giorni.

 

 

  • Daňové úlevy (schváleno, zůstává v platnosti)

      Agevolazioni fiscali (approvato, rimane valido)

 

Daňové úlevy se vztahují na osoby, kterým byla usnesením Vlády č. 1021, o přijetí krizového opatření, ze dne 12. 10. 2020 zakázána či omezena činnost. Jedná se tak typicky o restaurace, bary, kluby, divadla, sportoviště, veletrhy, zoologické zahrady, muzea, galerie apod.

 

Le agevolazioni fiscali si applicano alle persone, alle quali è stata vietata o limitata l’attività con il decreto del Governo n. 1021, sull’adozione della misura anticrisi, del 12. 10. 2020. Tipicamente si tratta di ristoranti, bar, discoteche, teatri, centri sportivi interni, fiere, giardini zoologici, musei, gallerie etc. 

 

 

Daňovou úlevou se rozumí:

  • prominutí úroku z prodlení u DPH splatné v období říjen až prosinec 2020, pokud bude daň uhrazena do konce roku 2020;
  • prominutí záloh splatných v prosinci 2020 na daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a daň silniční.

 

Per agevolazione fiscale si intende:

  • un condono degli interessi moratori maturati sull’IVA nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2020, a condizione che l’imposta sia versata entro la fine del 2020;
  • un condono degli acconti scadenti nel mese di dicembre 2020 sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche e sulla tassa di circolazione.

 

 

Podmínkou výše uvedených prominutí je nicméně úhrada předmětných platebních povinností nejpozději do dne 31. 12. 2020.

 

I sopra indicati condoni sono però sottoposti alla condizione di adempimento dei rispettivi obblighi di pagamento entro il 31. 12. 2020.

 

Dále budou prodlouženy další úlevy, které byly vyhlášeny již na jaře letošního roku, jako je např. plošné prominutí správního poplatku za podání některých žádostí na finanční či celní úřady, institut zpětného uplatnění ztráty nebo možnost individuálně žádat o posečkání daně či její rozložení na splátky, o snížení či zrušení zálohy apod.

 

Verranno inoltre prolungate altre agevolazioni, bandite già in primavera di quest’anno, ad esempio il condono generale della tassa amministrativa per la presentazione di alcune richieste agli uffici delle agenzie delle entrate o doganali, l’istituto di applicazione retroattiva della perdita o la possibilità di richiedere individualmente la posticipazione di un’imposta o la sua rateizzazione, la riduzione o cancellazione di un acconto etc.

 

Bez ohledu na daňové úlevy lze rovněž poukázat na to, že došlo ke snížení DPH na 10 % pro některé služby (např. stravovací a ubytovací služby), dále pak k desetiprocentnímu snížení silniční daně u vozidel nad 3,5 tuny či ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

 

A prescindere dalle agevolazioni fiscali si può anche indicare che è avvenuta una riduzione dell’IVA al 10 % su alcuni servizi (ad esempio servizi di ristorazione e alloggio) e inoltre una riduzione del 10 % sulla tassa di circolazione per i veicoli superiori a 3.5 tonnellate oppure la cancellazione dell’imposta sull’acquisto di beni immobili. 

 

 

  • Podpora zaměstnanosti (schváleno)

      Sostegno all’occupazione (approvato)

 

O programu Antivirus, resp. o prodloužení režimu A do 31. 12. 2020 a o jeho modifikaci, kdy s účinností od 1. října 2020 na náhrady mezd zaměstnanců zakázaných provozů obdrží zaměstnavatel příspěvek 100 % superhrubé mzdy, a to až do výše 50.000,- Kč na zaměstnance, jsme Vás již informovali v předchozím článku.

 

Sul programma Antivirus, ovvero sulla prorogazione del regime A fino al 31. 12. 2020 e sulla sua modifica, dove dal 1° ottobre 2020 il datore di lavoro otterrà per le indennità sugli stipendi dei dipendenti assegnati alle attività vietate il 100 % dello stipendio super lordo, e questo fino all’importo di 50.000,- CZK per un dipendente, siete già stati informati nell’articolo precedente.

 

  • Úvěrové programy COVID (probíhá)

Programmi di mutui COVID (in corso)

 

V uplynulém období byl ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou schválen a vyhlášen úvěrový program COVID, který byl následně doplněn také o podpůrný úvěrový program Záruka COVID II týkající se čerpání státem zaručených a dotovaných úvěrů také od komerčních bank. Nové žádosti v rámci těchto programů již nejsou přijímány, nicméně je možné využít programu COVID III.

 

Nell’esercizio precedente è stato approvato e pubblicato, in cooperazione con Českomoravská záruční a rozvojová banka (“Banca ceco-morava di garanzia e sviluppo”), il programma di mutui COVID, il quale è stato successivamente integrato anche con il programma sussidiario di mutui COVID Záruka (“COVID – Garanzia”) relativo ai mutui garantiti dallo Stato e sovvenzionati anche da banche commerciali. Non vengono più accettate altre richieste nell’ambito di questi programmi, tuttavia è possibile servirsi del programma COVID III.

 

V současnosti je připraven a schválen záruční program COVID III, v rámci kterého se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých společností s délkou ručení maximálně tři roky. Pro tento program bylo uvolněno 150 miliard korun, což má umožnit uzavření úvěrů až za 500 miliard korun. Tato podpora se vztahuje na provozní úvěry do 50 milionů korun poskytnuté do 31. 12. 2020. Podniky do maximálně 250 zaměstnanců mohou žádat o provozní úvěr až do 90 % jistiny zaručovaného úvěru, maximálně však do 45 milionů korun, podniky do maximálně 500 zaměstnanců pak až do výše 80 % s limitem do 40 milionů korun. Provozními výdaji se rozumí např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

 

Attualmente risulta predisposto e approvato il programma di garanzia COVID III, nell’abito del quale lo Stato garantirà tramite Českomoravská záruční a rozvojová banka i mutui di grandi società con un periodo di garanzia non superiore a tre ani. Per questo programma sono stati stanziati 150 miliardi di CZK, cosa che dovrebbe agevolare l’accensione di mutui fino all’importo totale di 500 miliardi CZK. Questo sussidio riguarda i mutui operativi fino a 50 milioni di corone ceche concessi entro il 31. 12. 2020. Le imprese con un massimo di 250 dipendenti possono chiedere un mutuo operativo fino al 90 % della quota capitale del mutuo garantito, ma comunque per un massimo di 45 milioni di CZK, le imprese con un massimo di 500 dipendenti fino all’80 % per un massimo di 40 milioni di CZK. Per costi operativi si intendono ad esempio gli stipendi, il canone di affitto, i costi delle utenze, il pagamento delle fatture dei fornitori, acquisto delle scorte,, materiale etc. L’imprenditore può chiedere il sussidio presentando una richiesta di mutuo all’istituzione finanziaria cooperante, che ha cioè stipulato un contratto con Českomoravská záruční a rozvojová banka relativamente alla garanzia di portafoglio per il Programma COVID III.

 

Podniky nad 250 zaměstnanců pak mohou také využít program záruk Exportní a garanční pojišťovny COVID+, a to až do úhrnné výše pojistné kapacity 330 miliard korun. Do programu se mohou hlásit i firmy podnikající v oblasti dopravy a cestovního ruchu.

 

Le imprese che hanno oltre 250 dipendenti possono avvalersi anche del programma di garanzie di Exportní a garanční pojišťovna COVID+, per un massimo assicurabile di 330 miliardi di corone. Possono richiedere l’adesione a questo programma anche le imprese che operano nel settore di trasporti e turismo.

 

 

  • Podpora kultury (bude vyhlášena druhá výzva)

Sussidio alla cultura (sarà pubblicato un secondo bando)

 

Podpora je určena podnikatelům v oblasti kultury s tím, že v rámci programu Covid – Kultura II bude vyhlášena druhá výzva. Na tento program bude vyčleněno 750 milionů korun. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele bude činit 10.000.000 Kč s tím, že se bude vztahovat až na 50 % uznatelných výdajů vzniklých v období od 1. 10. 2019 do 20. 11. 2020 za přesunuté či zrušené kulturní akce, a až na 80 % uznatelných výdajů vzniklých v období od 1. 3. 2020 do 20. 11. 2020 za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. Podpora bude poskytována zpětně, tedy za již marně vynaložené výdaje. Zasažený podnikatel v oblasti kultury může rovněž žádat o jednorázový příspěvek ve výši 60.000,- Kč.

 

Questo sussidio è destinato agli imprenditori che operano nel settore della cultura, precisando che per il programma Covid – Kultura II si pubblicherà un secondo bando. Saranno stanziati 750 milioni di corone. L’ammontare massimo del sussidio per un richiedente è di 10.000.000 CZK e riguarderà fino al 50 % dei costi riconoscibili generatisi durante il periodo dal 1. 10. 2019 al 20. 11. 2020 a seguito dello spostamento o annullamento degli eventi culturali, e fino all’80 % di costi riconoscibili generatisi durante il periodo dal 1. 3. 2020 al 20. 11. 2020 per un’attività continuamente svolta nell’ambito della cultura. Il sussidio verrà concesso retroattivamente, cioè per i costi già sostenuti invano. L’imprenditore colpito nell’ambito della cultura può chiedere anche un contributo unico pari a 60.000,- CZK.

 

 

  • Další podpory (Covid – Sport II a Covid – Bus) (zatím nevypsáno)

Altri sussidi (Covid – Sport II e Covid – Bus) (per ora non banditi)

 

Dalšími oblastmi podpory je segment sportu s programem Covid – Sport II či segment týkající se podpory podnikatelů v oblasti nepravidelné autobusové dopravy s programem Covid – Bus. Podrobnější podmínky Vám případně rádi sdělíme s ohledem na Váš individuální případ.

 

Gli altri settori suscettibili ad un sussidio sono lo sport, con il programma Covid – Sport II, oppure le attività imprenditoriali relative ai trasporti non periodici con autobus, con il programma Covid – Bus. Saremo lieti di fornirvi informazioni più dettagliate con riguardo al vostro caso di specie.  

 

Aktuální podmínky provozu restauračních zařízení

Condizioni attuali dell’esercizio delle imprese di ristorazione

 

 

Zpřísňující se opatření, jimiž se Vláda snaží zpomalit šíření koronaviru, výrazně dolehly zejména na podnikání v oblasti provozování restauračních zařízení. Z tohoto důvodu si pouze stručně dovolujeme nastínit, jaká pravidla provozu restaurací aktuálně platí.

 

Le misure sempre più rigide, con le quali il Governo sta cercando di rallentare la diffusine del coronavirus, hanno notevolmente influenzato in particolare l’esercizio delle imprese di ristorazione. Per questo motivo vorremmo accennare brevemente quali sono le regole attuali dell’esercizio dei ristoranti.

 

Od středy 14. října (včetně) došlo k dočasnému uzavření restaurací, klubů a barů. Toto opatření platí do konce nouzového stavu. Nouzový stav byl vyhlášen dne 5. října 2020 na dobu 30 dní, nicméně s ohledem na stávající situaci lze reálně předpokládat jeho prodloužení.

 

A partire da mercoledì 14 ottobre (questo ultimo giorno compreso) sono stati temporaneamente chiusi i ristoranti, club e bar. Questa misura vale fino alla fine dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza è stato annunciato il 5 ottobre 2020 per 30 giorni, tuttavia, vista la situazione attuale, è probabile che venga prorogato.  

 

Restaurace za stávající situace nemohou poskytovat stravování ve vnitřních prostorách ani na venkovních zahrádkách. Jedinou aprobovanou možností je zprovoznění výdejního okénka, které však musí zavřít nejpozději ve 20:00 hodin. Současně je i nadále umožněn rozvoz jídel, který není omezen 20. hodinou večer.

 

I ristoranti, data la situazione attuale, non possono offrire i loro servizi all’interno dei loro locali commerciali, nemmeno ai tavoli all’aperto. L’unica possibilità approvata è quella di allestire un punto di vendita di cibo da asporto, che però deve chiudere alle 20:00. Rimane permessa la consegna di cibo a domicilio, che non è limitata fino alle ore 20:00.

 

V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (zejména tedy výdejovým okénkem) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti. Na veřejnosti je aktuálně zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

 

In caso di vendita realizzata dalla impresa di ristorazione di cibo destinato a consumarsi al di fuori degli spazi interni della impresa stessa (in particolare quindi la vendita da asporto), le persone che consumano nei dintorni dei locali di ristorazione i piatti e le bevande ivi comprati (ad eccezione delle bevande alcoliche, la consumazione delle quali è vietata nei luoghi pubblici) sono tenute a mantenere una distanza da alte persone di almeno 2 metri, salvo che si tratti dei membri di un nucleo familiare. Attualmente è completamente proibito consumare bevande alcoliche nei luoghi pubblici.   

 

Výjimku z uzavření restaurací mají restaurace hotelové, které mohou v omezeném režimu i nadále poskytovat stravování ve vnitřních prostorách. Toto stravování nicméně může být poskytnuto pouze hostů hotelu, otevřeny mohou být nejdéle do 20:00 hodin. Výjimku mají též svatební a smuteční hostiny.

 

La chiusura dei ristoranti non riguarda i ristoranti all’interno degli alberghi, che possono continuare a fornire i loro servizi nei loro spazi interni in modo limitato, cioè solo agli ospiti dell’albergo e fino alle 20:00. È stata fatta un’eccezione anche per i banchetti dei matrimoni e funerali.  

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že dodržování uvedených zákazů je v posledních dnech ze strany bezpečnostních složek České republiky důsledně kontrolováno. Sankce ukládané při porušení pravidel jsou značně vysoké, a tedy rozhodně nedoporučujeme jakékoliv obcházení stanových pravidel.

 

Infine vorremmo ricordarvi che il rispetto dei suesposti divieti viene negli ultimi giorni controllato in modo rigoroso da parte delle forze dell’ordine della Repubblica Ceca. Le sanzioni inflitte in caso di mancato rispetto delle regole sono molto alte e pertanto decisamente sconsigliamo di aggirare le regole stabilite.

 

 

 

Pro bližší informace ohledně výše uvedeného se na nás neváhejte samozřejmě kdykoliv obrátit. Vezměte prosím na vědomí, že některé programy podpor zatím v tuto chvíli nemají stanoveny definitivní a podrobné parametry, jak jsme již předeslali v úvodu této analýzy.

 

Per ulteriori informazioni circa quanto esposto qui sopra non esitate ovviamente a contattarci. V preghiamo però di prendere atto che per alcuni programmi di sussidi per ora non sono ancora stati fissati i parametri definitivi e dettagliati, come anticipato nell’introduzione della presente analisi.

 

 

S pozdravem,

Distinti saluti,

 

Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.