DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

ROZVOLŇOVÁNÍ OMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

FINE DI ALCUNE MISURE RESTRITTIVE

 

 

ke dni 12.04.2021

al giorno 12.04.2021

 

Vážení,

 

Gentili clienti,

 

v následujícím článku přinášíme přehled změn v mimořádných opatřeních, účinných od dnešního dne, tj. od 12.04.2021.

 

nel seguente articolo Vi presentiamo un riassunto delle modifiche nelle misure restrittive, entrate in vigore in data odierna, ossia dal 12.04.2021.

 

 

Konec nouzového stavu

Fine dello stato di emergenza

 

Od půlnoci dne 11.04.2021 skončil v České republice nouzový stav, který bez přerušení platil již od září 2020. S koncem nouzového stavu již nadále nelze prodloužit některá omezující opatření, zavedená podle tzv. krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb.), který bylo možné aplikovat za trvání nouzového stavu. Opatření budou nově vyhlašována podle tzv. pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb.), na základě kterého ale nelze některá omezení zavádět.

 

A partire dalla mezzanotte in data 11.04.2021, nel territorio della Repubblica Ceca è terminato lo stato di emergenza, il quale era vigente senza interruzioni già dal mese di settembre 2020. Con la fine dello stato di emergenza non è più possibile prorogare alcune misure restrittive, le quali erano introdotte sulla base della c.d. legge sulle crisi (legge n. 240/2000 racc.), e le quali potevano essere applicate solamente lungo la durata dello stato di emergenza. Le misure verranno nuovamente emesse sulla base della c.d. legge sulle pandemie (legge n. 94/2021 racc.). Tuttavia, ai sensi della tale legge non potranno essere emesse alcune misure restrittive applicate in precedenza.

 

S ohledem na výše uvedené, některá opatření přestala od dnešního dne, tj. od 12.04.2021 platit úplně.

K těmto zrušeným opatřením patří zákaz nočního vycházení a zákaz opouštět území okresu. Rovněž nebude možné nadále omezovat cestování do zahraničí (to ale nevylučuje omezení překračování hranic ze strany sousedních i dalších států).

 

Considerato quanto sopra indicato, a partire da oggi (12.04.2021) alcune misure restrittive sono terminate del tutto.

Tali misure sono il coprifuoco notturno e il divieto di spostarsi tra i territori dei distretti. Nuovamente non sarà possibile neanche vietare i viaggi all’estero (salvo i divieti di entrata per le persone viaggianti dalla Repubblica Ceca, laddove i divieti siano posti in essere da parte degli altri stati).

 

 

Změna některých opatření

Modifiche di alcune misure restrittive

 

Většina opatření byla před skončením nouzového stavu znovu vyhlášena v obdobném znění na základě pandemického zákona. Některá opatření však doznala změn. Nejdůležitější změnou je otevření některých maloobchodních prodejen a služeb. Od dnešního dne (12.04.2021) mohou otevřít například prodejny dětské obuvi a dětského oblečení, papírnictví, prádelny a čistírny, či zámečnictví a prodejny pietního zboží, ale i opravny zařízení pro domácnost či výdejny náhradních dílů pro auta a stroje. Noční zákaz prodeje nově začíná až ve 22:00 hodin večer, což platí rovněž pro provoz výdejních okének a hotelových restaurací.

 

Prima della fine dello stato di emergenza, la maggioranza delle misure è stata nuovamente emessa nel testo analogo sulla base della legge sulle pandemie. Alcune misure hanno tuttavia subito dei cambiamenti. Il cambiamento più significativo è l’apertura di alcuni negozi di vendita al dettaglio e di alcuni servizi. Dal giorno d’oggi (12.04.2021) possono aprire i negozi di calzature e vestiti per bambini, le cartolerie, le lavanderie, i fabbri, i negozi di merce commemorativa, i punti di riparazione degli elettrodomestici, i punti di distribuzione dei pezzi di ricambio per automobili e macchine. Il divieto di vendita notturna nuovamente inizia solo alle ore 22:00, ove lo stesso vale per l’apertura dei punti di asporto dei ristoranti.

 

Dále se od dnešního dne mohou pořádat farmářské trhy, ale pouze za účelem prodeje čerstvých potravin a rostlin. Otevírají se rovněž vnější prostory zoologických a botanických zahrad, a to pro počet návštěvníků odpovídající pětině kapacity zařízení. Mimo to je možné opět organizovat závěrečné zkoušky v autoškolách s tím, že testy se mohou konat za přítomnosti maximálně deseti lidí.

 

Inoltre, dal giorno di oggi (12.04.2021) possono svolgersi i mercati degli agricoltori, tuttavia solamente al fine della vendita di alimentari freschi e piante. Possono aprire anche gli spazi esterni delle zoo e dei giardini botanici, e questo per un numero di visitatori pari a 1/5 della capacità del rispettivo complesso. Oltre a questo possono nuovamente essere organizzati gli esami finali nelle autoscuole, ove agli esami possono essere presenti al massimo dieci persone.

 

Co se hromadných akcí osob týče, na venkovních akcích se může potkávat nejvýše dvacet osob ve venkovních prostorách nebo nejvýše deset osob ve vnitřních prostorách. Shromáždění se pak může účastnit maximálně sto osob. Svatby a pohřby se smí konat za účasti nejvýše patnácti osob.

 

Per quanto riguarda gli eventi di massa, a quelli svolti all’aperto possono incontrarsi al massimo venti persone, e a quelli svolti all’interno degli edifici possono incontrarsi al massimo dieci persone. Per quanto poi riguarda i raduni, possono partecipare al massimo cento persone. I matrimoni e i funerali possono svolgersi con presenti al massimo 15 persone.

 

 

Návrat dětí škol

Il rientro dei bambini nelle scuole

 

Dlouho očekávaný byl především návrat dětí do škol. Od dnešního dne (12.04.2021) došlo k obnovení provozu předškolních zařízení (mateřských školek), a to pro děti navštěvující poslední ročník předškolních zařízení (děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka). Do škol se vrací rovněž děti v přípravných třídách a hlavně žáci prvního stupně základních škol (1. – 5. ročník základních škol), ale i žáci praktických škol jednoletých a dvouletých (určených pro žáky s mentálním postižením). Pro žáky druhého stupně jsou v omezeném režimu povoleny skupinové konzultace.

 

Molto atteso era primariamente il rientro dei bambini nelle scuole. Dal giorno di oggi (12.04.2021) è avvenuta la riapertura delle scuole materne per i bambini frequentanti l’ultimo anno delle tali (ossia per i bambini ai quali si riferisce l’obbligo di frequentazione obbligatoria delle scuole materne). Rientrano anche i bambini frequentanti le classi di preparazione e gli alunni del primo grado delle scuole elementari (classi 1° – 5° delle scuole elementari), e gli alunni delle scuole pratiche (intese per gli alunni con disabilità intellettiva). Per gli alunni del secondo grado delle scuole elementari sono possibili, in regime limitato, le consultazioni di gruppo.

 

Návrat dětí do škol bude fungovat v tzv. rotačním režimu (jednotlivé třídy se budou střídat vždy po týdnu), a to s výjimkou škol, jež mají maximálně 75 žáků na prvním stupni a zároveň mají pro první stupeň samostatnou budovu – ty budou fungovat v běžném režimu.

 

Il rientro dei bambini nelle scuole si svolgerà nel c.d. regime a rotazione (le singole classi si alterneranno sempre dopo una settimana), e questo ad eccezione delle scuole elementari aventi al massimo 75 alunni nel primo grado, le quali hanno contestualmente una struttura autonoma per il tale primo grado – queste potranno funzionare normalmente, senza applicare il regime di rotazione.

 

Podmínkou účasti dítěte na výuce je podstoupení antigenního testu, a to dvakrát týdně. Testovat se musí rovněž zaměstnanci škol. Pro výjimky z testování platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance podniků, na něž se vztahuje povinné testování. Žáci prvního stupně musí mít při výuce povinně nasazené zdravotnické roušky či respirátory. Vláda za tímto účelem pro školy vyčlenila antigenní testy a zdravotnické roušky.

 

Costituisce condizione per la partecipazione del bambino alle lezioni il test antigenico, al quale il bambino si sottoporrà due volte alla settimana. L’obbligo dei test si riferisce anche ai dipendenti delle scuole. Per quanto riguarda le eccezioni dall’obbligo dei test, valgono le stesse regole come per i dipendenti. Gli alunni del primo grado devono indossare durante le lezioni le mascherine chirurgiche o le mascherine ad alta protezione. Ai fini sopra esposti, il governo ha messo da parte una quantità di test antigenici e di maschere chirurgiche.

 

V některých okresech však bude otevírání škol alespoň o týden odloženo z důvodu nepříznivé epidemiologické situace (v tuto chvíli se toto opatření týká Děčínska).

 

In alcuni distretti avverrà tuttavia la riapertura delle scuole almeno con una settimana di ritardo a causa della situazione epidemiologica sfavorevole (questo si riferisce attualmente al distretto di Děčín).

 

 

Změna pravidel vstupu na území České republiky

Modifica delle condizioni per l’entrata sul territorio della Repubblica Ceca

 

V reakci na rozhodnutí Městského soudu v Praze Ministerstvo zdravotnictví upravilo podmínky vstupu na území České republiky. S účinností ode dne 05.04.2021 se tak mění pravidla vstupu na návratu na území České republiky po pobytu v zemi odjezdu delším než 12 hodin a následném pobytu v ČR delším než 12 hodin.

 

In reazione alla decisione del Tribunale municipale di Praga, il Ministero della salute ha modificato le condizioni per l’entrata sul territorio della Repubblica Ceca. Con effetti dal 05.04.2021 vengono quindi modificare le condizioni per l’entrata sul territorio della Repubblica Ceca in seguito al soggiorno superante le 12 ore all’estero, e per il soggiorno nella Repubblica Ceca superante le 12 ore.

 

Občané ČR, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu nově musí podstoupit antigenní nebo PCR test na koronavirus před vstupem na území České republiky pouze při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy. V případě, že se daná osoba vrací ze země s vysokým či středním rizikem nákazy musí test před vstupem na území ČR podstoupit pouze pokud k návratu použila veřejnou dopravu (v případě použití individuální dopravy stačí postoupit antigenní či PCR test do pěti dnů po vstupu na území ČR). Při návratu ze země s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy pak platí povinnost podstoupit PCR test do pěti dnů od příjezdu do ČR (do podstoupení testu je daná osoba povinna setrvat v samoizolaci). Povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář a po návratu nosit respirátor po dobu 14 dnů všude mimo domov nadále trvá pro případ návratů ze všech zemí, kromě zemí s nízkým rizikem nákazy.

 

I cittadini della Repubblica Ceca, i loro famigliari, i cittadini degli stati membri UE con il permesso di residenza temporanea e le persone con il permesso di residenza permanente, sono obbligati a sottoporsi al test antigenico o PCR per presenza di coronavirus prima dell’entrata sul territorio della Repubblica Ceca solamente laddove rientrino da un paese rischio di contagio con molto alto. Nel caso in cui la rispettiva persona rientri da un paese con rischio di contagio alto o medio, deve sottoporsi al test prima dell’entrata sul territorio della Repubblica Ceca solamente laddove rientrasse con i mezzi pubblici (se invece rientra con mezzi di trasporto individuali, è sufficiente sottoporsi al test antigenico o PCR entro cinque giorni seguenti l’entrata sul territorio della Repubblica Ceca). Al rientro dai paesi con rischio di contagio molto alto o alto, vale poi l’obbligo di sottoporsi al test PCR entro 5 giorni dall’arrivo nella Repubblica Ceca (fino al tale momento è obbligatorio rimanere in auto isolamento). Persiste inoltre l’obbligo di compilare, prima del rientro nel territorio della Repubblica Ceca, il formulario di arrivo sul territorio, e l’obbligo di indossare la maschera ad alta protezione per il periodo di 14 giorni in tutti i posti oltre la propria abitazione, e questi per i rientri da tutti i paesi, salvo quelli con basso rischio di contagio.

 

Pro cizince mimo výše uvedené skupiny cizinců platí zpřísněná pravidla. Před příjezdem na území ČR musí vždy podstoupit test na koronavirus s výjimkou příjezdu ze zemí s nízkým rizikem nákazy. Při příjezdu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy se navíc musí jednat pouze o PCR test. Ostatní pravidla uvedená výše se vztahují i na cizince.

 

Per gli stranieri oltre quelli specificati sopra, valgono delle regole più severe. Prima dell’entrata sul territorio della Repubblica Ceca hanno sempre il dovere di sottoporsi al test per coronavirus, salvo gli stranieri arrivanti dai paesi con basso rischio di contagio. Per gli stranieri arrivanti dai paesi con rischio di contagio molto alto il tale test può essere solo nella variante PCR. Nel resto si applicano le regole sopra esposte.

 

Detailní přehled aktuálně platných opatření, účinných od 12.04.2021, je dostupná na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví pod odkazem:  https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani-2/

 

Il testo delle misure attualmente valide, efficaci dal 12.04.2021, è disponibile sulle pagine web del Ministero della salute della Repubblica Ceca sotto il seguente link: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani-2/

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

Rimaniamo a completa disposizione nel caso di eventuali chiarimenti.

 

S pozdravem a přání pevného zdraví,

 

Con i nostri più cordiali saluti,

 

 

Team Spoladore & Bystřický