OPATŘENÍ NA PODPORU PROVOZOVATELŮ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

I PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI GESTORI DELLE STRUTTURE DI ALLOGGIO

 

ke dni 29.07.2020

al 29.07.2020

 

Vážení,

dne 20. července 2020 schválila vláda další opatření, která mají podpořit oblast cestovního ruchu a podpořit kulturní život. Oblast cestovního ruchu je jednou oblastí nejvíce zasažených koronavirem. Vláda nařídila za účelem zabránění šíření koronaviru uzavření ubytovacích zařízení, což způsobilo jejich provozovatelům značené ztráty. K dočasnému uzavření ubytovacích zařízení se navíc přidal současný odliv zahraničních turistů.

 

Spettabili,

il 20. Luglio 2020 il governo ha approvato degli altri provvedimenti i quali dovrebbero fornire sostegno al settore del turismo e promuovere la vita culturale. Il settore del turismo è uno dei settori più colpiti dal coronavirus. Il governo ha imposto, ai fini della prevenzione della diffusione del coronavirus, la chiusura delle strutture di alloggio, causando delle perdite notevoli ai loro gestori. Inoltre, alla chiusura temporale delle strutture di alloggio si è aggiunto l’attuale deflusso dei turisti internazionali.

 

Vláda na podporu provozovatelů ubytovacích zařízení proto připravila nový program COVID – Ubytování, v rámci kterého plánuje stát přispět na provoz ubytovacích zařízení. Podpora se bude vztahovat k období od 14.03.2020 do 24.05.2020, kdy byla většina ubytovacích zařízení uzavřena.

 

Per tale motivo il governo ha preparato il nuovo programma a sostegno dei gestori delle strutture di alloggio “COVID – Ubytování”, nell’ambito del quale lo stato intende contribuire sull’operazione delle strutture di alloggio. Il contributo si riferirà al periodo dal 14.03.2020 al 24. 05.2020, nel quale la maggior parte delle strutture di alloggio rimaneva chiusa.  

 

Podpora je určena pro nesezónní dlouhodobá ubytovací zařízení. Nárok tak nebudou mít zařízení poskytující pouze krátkodobé pronájmy typu Airbnb, ale ani zařízení, která byla
v předchozích dvou letech po tuto část roku uzavřena (případně dojde k poměrnému snížení podpory podle délky období, kdy nebylo zařízení v provozu).

 

Il contributo è inteso per le strutture di alloggio a lungo termine non stagionali. Pertanto il diritto alla assistenza non sorgerà alle strutture, le quali forniscono solo le locazioni a breve termine, come ad esempio Airbnb, e nemmeno le strutture, le quali rimanevano chiuse per lo stesso periodo dell’anno negli ultimi due anni precedenti (eventualmente il contributo verrà ridotto proporzionalmente in base al periodo, nel quale la struttura è stata chiusa).

 

Nárok na podporu by měli mít nejen provozovatelé hotelů, motelů, nestátních lázeňských zařízení, penzionů, ale rovněž provozovatelé kempů (na jednotlivé ubytovací objekty), turistických ubytoven a chatových osad. Výše podpory pro jednoho podnikatele bude omezena na 800 000 EUR (21,3 milionu korun). Dotace by se měla pohybovat v rozmezí 100 – 330 Kč na pokoj a den. Konkrétní výše dotace se bude odvozovat od kvality a třídy ubytovacího zařízení. Nejvyšší dotace (ve výši 330 Kč na pokoj a den) připadne čtyř-
a pětihvězdičkovým hotelům a dalším ubytovacím zařízením. Provozovatelé tříhvězdičkových zařízení si pak mohou zažádat o dotaci ve výši 300 Kč na pokoj a den, provozovatelé hotelů Garni ve výši 250 Kč na pokoj a den a provozovatelé penzionů ve výši 200 Kč na pokoj a den. Nejnižší dotaci obdrží provozovatelé kempů, chatových osad
a turistických ubytoven, a to ve výši 100 Kč na pokoj a den.

 

Il diritto al contributo dovrebbe sorgere non solo ai gestori degli alberghi, dei motel, delle strutture termali non statali, e delle pensioni, ma anche ai gestori dei campeggi (agli oggetti abitativi individuali), ostelli turistici e rifugi. L’importo del contributo per uno fornitore individuale sarà limitato a 800.000,- EUR (21.300.000,- CZK). Il contributo dovrebbe ammontare all’importo tra 100,- e 330,- CZK per giorno e per una camera. L’importo concreto della sovvenzione verrà stabilito in base alla qualità e alla classificazione della struttura di alloggio. I contributi più alti (nell’importo di 330,- CZK per giorno e per camera) saranno forniti agli alberghi e alle altre strutture di alloggio a quattro o cinque stelle. I gestori delle strutture a tre stelle possono richiedere il contributo ammontante a 300,- CZK per giorno e per camera, i gestori degli alberghi Garni il contributo nell’importo di 250,- CZK per giorno e per camera, e i gestori di pensioni nell’importo di 200,- CZK per giorno e per camera. Il contributo più basso, nell’importo di 100,- CZK per giorno e per camera, sarà fornito ai gestori dei campeggi, rifugi, e ostelli turistici.

 

Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci Ministerstvem pro místní rozvoj se předpokládá na srpen 2020. Součástí výzvy by měl být online formulář žádosti. Vyplněnou žádost pak žadatel doručí na Státní fond podpory investic. Dotaci nebude možné čerpat současně s kompenzačním bonusem (ten by se měl případně odečíst od dotace), s jinými programy na podporu souběh možný bude. Program musí před spuštěním ještě získat souhlas Evropské komise. Konkrétní podmínky účasti na dotačním programu COVID – Ubytování budeme nadále sledovat a jakmile budou vyhlášeny jeho konkrétní podmínky, tak Vás budeme neprodleně informovat.

 

La pubblicazione dell’invito a presentare le richieste per il contributo dal Ministero dello Sviluppo è prevista per il mese di Agosto 2020. Parte dell’invito dovrebbe essere un modulo online della richiesta. Successivamente, il richiedente consegnerà la richiesta completata al Fondo di sostegno degli investimenti dello Stato (il c.d. “Státní fond podpory investic”). Non sarà possibile sfruttare il contributo contemporaneamente con il premio di compensazione (il quale dovrebbe eventualmente essere dedotto dalla sovvenzione). Tuttavia, il tale sostegno ai gestori delle strutture di alloggio potrà essere attinto contemporaneamente con gli altri programmi di sostegno. Ancora prima del suo avvio, il programma deve ottenere l’approvazione da parte della Commissione Europea. Pertanto, continueremo a seguire le condizioni concrete, relative alla partecipazione nel programma di sostegno “COVID – Ubytování”, e appena verranno pubblicate, Vi informeremo senza indugio.

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

 

Rimaniamo a completa disposizione nel caso di eventuali chiarimenti.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.