Vážení,

 

v souvislosti se zrychlujícím se šířením viru SARS-CoV-2 na území České republiky došlo ke zpřísnění opatření proti šíření onemocnění Covid-19. V tomto článku bychom Vás rádi stručně informovali o zavedení povinného testování neočkovaných zaměstnanců a o povinnostech, které z toho plynou jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

 

Povinnost testování zaměstnanců a OSVČ

 

S účinností od 23. 11. 2021 byla na území České republiky zavedena povinnost všech zaměstnavatelů zajistit povinné testování svých zaměstnanců. Každý zaměstnanec musí být alespoň jednou za sedm dní na pracovišti otestován na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testovat zaměstnance je možné pouze prostřednictvím rychlého antigenního samotestu (RAT). Ministerstvo zdravotnictví již neumožňuje, aby tento antigenní test v rámci povinnosti zaměstnavatele byl prováděn poskytovatelem zdravotních služeb. V případě, že se zaměstnanec v den testování nenachází na pracovišti, je povinen podstoupit antigenní samotest v den svého nejbližšího příchodu na pracoviště.

 

První kolo testování zaměstnanců musí být zaměstnavatelem provedeno nejpozději do  29. 11. 2021.

 

Je povinností zaměstnavatele zajistit testování svých dotčených zaměstnanců, tedy testování se provádí na náklady zaměstnavatele. V současné době je však pro zaměstnavatele připravována možnost příspěvku na cenu samotestů. Bližší informace zatím nejsou k dispozici.

 

Zaměstnavatelé jsou povinni pro kontrolní účely vést evidenci provedených testů v rozsahu data provedení testu a jmen osob, jež test podstoupily.

 

Výjimky z povinného testování zaměstnanců

 

Testování nejsou povinni podstoupit zaměstnanci:

  • očkovaní proti onemocnění covid-19, pokud od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní,
  • s laboratorně potvrzeným proděláním onemocnění covid-19, u kterých neuplynulo více než 180 dnů od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu,
  • negativním PCR testem, podstoupeným v posledních sedmi dnech,
  • s negativním antigenním testem, podstoupeným v posledních sedmi dnech, a zároveň provedeným zdravotnickým pracovníkem, anebo dále ti zaměstnanci
  • kteří se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti), tj. zaměstnanci na home-office.

 

Výše uvedené skutečnosti, odůvodňující výjimku z povinnosti podstoupit testování, je nutno doložit v souladu s platnými právními předpisy.

 

Výše uvedená povinnost testování, včetně výjimek z tohoto testování, se vztahuje rovněž na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Výjimku z povinného testování dále mají OSVČ, které se v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami (neplatí pro osoby žijících ve stejné domácnosti).

 

Odmítnutí podstoupení testu zaměstnancem

 

Zaměstnanci mají na výzvu zaměstnavatele povinnost antigenní samotest podstoupit. V případě, že zaměstnanec odmítne, má zaměstnavatel povinnost nahlásit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu místně příslušné krajské hygienické stanici. Zaměstnanec, který odmítne testování podstoupit, může pokračovat v práci, ale za přísnějších protiepidemických opatření. Takový zaměstnanec je povinen nosit ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu) po celou dobu své přítomnosti na pracovišti (s výjimkou doby konzumace potravin), dále je povinen dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob a stravovat se na pracovišti odděleně od ostatních osob. Zaměstnavatel je pak povinen svým organizačním opatřením omezit setkávání zaměstnance, který se odmítne testovat, a ostatních zaměstnanců na pouze nezbytnou míru.

 

Pozitivní test zaměstnance

 

V případě pozitivního výsledku provedeného antigenního samotestu je zaměstnanec povinen bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti v důsledku podezření na přítomnost viru SARS-CoV-2. Následně je zaměstnanec (případně OSVČ) povinen opustit pracoviště a odebrat se do místa svého aktuálního bydliště. Zaměstnanec je povinen bezodkladně o pozitivním výsledku uvědomit svého praktického lékaře (pokud zaměstnavatel neurčil, že má zaměstnanec uvědomit poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele). Není-li to možné, kontaktuje zaměstnanec jiného poskytovatele zdravotních služeb, případně příslušnou krajskou hygienickou stanici.

 

Následně je zaměstnanci vystavena žádanka na provedení PCR testu, který je zaměstnanec následně povinen neprodleně podstoupit.

 

Nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu pozitivního samotestu do výsledku PCR testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.

 

 

O dalším vývoji nejen v této problematice, ale též v ostatních oblastech vzhledem k protiepidemickým opatřením, Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.