Vážení,

 

vzhledem ke zhoršující se situaci, zejména na americkém bankovním trhu, bychom Vás prostřednictvím tohoto článku rádi stručně informovali o zákonné ochraně klientů bank
(či spořitelních družstev) ve formě zákonného pojištění pohledávek z vkladů.

 

Pojištění pohledávek z vkladů na účtech u bank a u spořitelních družstev

Vklady všech vkladatelů u bank a dalších bankovních institucí jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 Euro (tj. přibližně do částky 2 500 000 Kč) Fondem pojištění vkladů. V případě, že dojde ke ztrátě schopnosti banky plnit své závazky vůči vkladatelům, má každý vkladatel nárok na náhradu svého vkladu v plné výši z Fondu pojištění vkladů, maximálně však do výše 100 000 Euro na jednoho vkladatele u jedné banky.

 

Pojištění se vztahuje na vklady u českých bank a spořitelních družstev (tj. bankovních institucí s českou bankovní licencí), ale i na vklady u zahraničních bank ze států mimo Evropskou unii, působících v České republice na základě povolení od České národní banky. Naopak vklady u bank z členských států Evropské unie, působících v České republice, jsou stejným způsobem (tj. rovněž do výše 100 000 Euro) pojištěny v rámci garančního systému daného členského státu Evropské unie.

 

Pojištění vkladů u spořitelních družstev se nijak neodlišuje od pojištění vkladů u bank.

 

Druhy pojištěných vkladů

Pojištěny jsou ze zákona vklady na běžných účtech, ale i na spořicích účtech, termínované vklady, vklady na vkladních knížkách, vklady, či potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištěny naopak nejsou vklady samotných bank, družstevních záložen, či územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy přesahují 500 000 Euro, a vklady dalších zákonem vymezených osob. Pojištěny dále nejsou pohledávky ze směnek či jiných cenných papírů vůči bankám, tzv. předplacené platební karty nespojené s konkrétním platebním účtem, kryptoměny, či obsah bezpečnostních schránek.

 

Pojištěny jsou vklady v českých korunách, ale i vklady v cizích měnách (např. na eurových či dolarových účtech), avšak případná náhrada z Fondu pojištění vkladu je vždy vyplácena v českých korunách.

 

Výše náhrady pojištěných vkladů

Pojištěna je částka uložená na účtu u banky včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je den, kdy Garanční systém finančního trhu obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti finanční instituce (banky či spořitelního družstva) dostát svým závazkům, či den, kdy soud vydal rozhodnutí o úpadku finanční instituce

 

Pojištěny jsou vklady fyzických i právnických osob. V případě ztráty schopnosti banky plnit své závazky vůči svým vkladatelům bude vkladateli vždy vyplacena maximálně částka ve výši 100 000 Euro, respektive její ekvivalent v korunách českých, bez ohledu na počet účtů, jež jsou pro tohoto vkladatele u dané bankovní instituce vedeny, a bez ohledu na měnu, v níž jsou tyto účty vedeny. Vklady jediného vkladatele na více účtech u jediné bankovní instituce se tedy pro účely výpočtu výše náhrady sčítají. V případě, že mají u jedné banky své účty právnické osoby, jež mají totožné společníky, či jednatele, limit 100 000 Euro platí pro každou z těchto právnický osob pro vklady na jejích účtech zvlášť. Jinak je tomu však v případě, že má fyzická osoba u téže banky veden běžný i podnikatelský účet – vklady na těchto účtech se pro účely vyplácení náhrady sčítají.

 

Vybrané vklady fyzických osob jsou navíc pojištěny až do výše 200 000 Euro pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. Jedná se o vybrané vklady, jež jsou dočasně zvýšené,
např. vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, prodeje nemovitosti určené k bydlení, odstupného, odbytného či odchodného vyplaceného při skončení pracovního nebo služebního poměru, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem, či z pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Náhradu vkladů ve zvýšené výši však lze vyplatit pouze v případě, že ke vkladu došlo během tří měsíců před rozhodným dnem.

 

V případě zhoršení situace na bankovním trhu Vás budeme o možných náhradách dále informovat.

 

Děkujeme za Vaši pozornost,

 

            Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.