Vážení,

 

dovolujeme si Vás informovat o novém vývoji ohledně právní úpravy poskytování služeb krátkodobého pronájmu prostřednictvím platformy Airbnb.

 

V návaznosti na označení poskytování bytů ke krátkodobému pronájmu za provozování činnosti ubytovacích služeb, došel odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy k názoru, že byty poskytované ke krátkodobému pronájmu by měly být kolaudovány jako ubytovací jednotky, a nikoliv jako byty.

 

Tento závěr vyslovil již stavební úřad pro Prahu 1 v řízení o spáchání přestupku užívání stavby bez kolaudačního rozhodnutí, proti kterému obviněné osoby podaly odvolání k odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy. Ten nyní závěr stavebního úřadu pro Prahu 1 potvrdil. Tento právní výklad se tak dotkne zejména poskytovatelů krátkodobých pronájmů prostřednictvím platformy Airbnb, kdy poskytování těchto služeb bylo doposud možné i v prostorech, které byly kolaudovány pro trvalé bydlení. Ti by tedy v této situaci měli oznámit změnu v užívání stavby ve smyslu § 126 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

 

Pro tento postup je podstatné, zda změnou v užívání má dojít ke změně dokončené stavby či nikoli. Na ubytovací zařízení jsou totiž kladeny rozdílné požadavky pro kolaudaci, například v oblasti protipožární ochrany.

 

V případě, že by mělo dojít v souvislosti se změnou v užívání také ke změně samotné stavby, musí být tyto změny projednány příslušným stavebním úřadem.

 

Pokud pro změnu užívání není nutná změna stavby, je potřeba změnu oznámit stavebnímu úřadu spolu s popisem a odůvodněním změny. Dále je nutné v takovém případě přiložit plánky místností, souhlas vlastníka stavby i pozemku a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud v daném případě musí být vydána.

 

Poté, co stavební úřad obdrží předmětné oznámení, posoudí nejprve, zda je užívání nemovitosti jakožto ubytovací zařízení v souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování, obecnými požadavky na výstavbu i veřejným zájmem. Dále posoudí zda budou touto změnou  dotčena práva třetích osob a zda jsou potřeba závazná stanoviska dotčených orgánů, zkušební provoz či stanovení podmínek pro užívání. Pokud je změna v užívání v souladu se všemi výše uvedenými dokumenty, resp. hodnotami, a není třeba dalších kroků, vysloví stavební úřad se změnou v užívání souhlas. V opačném případě však dojde k zahájení správního řízení, což však nemusí nutně znamenat zamítnutí předmětné změny.

 

Přestože je stále možné, že proti rozhodnutí Magistrátu bude podána správní žaloba, lze očekávat, že výše uvedený výklad stavebního zákona bude aplikován i ostatními stavebními úřady.

 

V případě Vašeho zájmu Vám samozřejmě s výše uvedeným postupem rádi pomůžeme.

 

Dále se na nás neváhejte obrátit i v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností.

 

S pozdravem,

Team Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.