Možnost žádat náhradu škody způsobené v době platnosti mimořádných opatření vydaných dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID‑19

 

– aktuální stav ke dni 03. 05. 2021

 

 

Vážení,

 

rádi bychom Vás tímto informovali o možnosti žádat po státu náhradu škody způsobenou v souvislosti s vyhlášenými mimořádnými opatřeními účinnými od 12. dubna 2021.

 

 

Uplynutím dne 11. dubna 2021 skončil v České republice mimořádný stav.

 

Mimořádná opatření, která omezují podnikatelskou činnost, jsou s účinností ode dne 12. dubna 2021 vydávána Ministerstvem zdravotnictví na základě zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (dále jako „pandemický zákon“) a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (pro úplnost uvádíme, že ode dne 27. února 2021, což je den nabytí účinnosti pandemického zákona, je vyhlášen tzv. stav pandemické pohotovosti, který lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců, přičemž usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů).

 

 

Pandemický zákon upravuje problematiku náhrady škody, která vznikne právnickým a fyzickým osobám v době pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s nařízenými mimořádnými opatřeními dle pandemického zákona či zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jako „mimořádná opatření“).

 

Pandemický zákon stanoví, že stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám (dále jen „poškozený“) během stavu pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními. Dále jsou v pandemickém zákoně upraveny tyto podmínky:

 

 

Škoda a její výše

 

Pandemický zákon stanoví, že poškozeným se hradí skutečná škoda. Zákon přímo uvádí, že za škodu se nepovažují náklady vzniklé v souvislosti s pořízením nebo používáním ochranných, mycích, čisticích nebo dezinfekčních prostředků. Škodu stát nehradí, prokáže-li, že si ji poškozený způsobil sám.

 

Škoda se hradí v rozsahu, v němž poškozený prokáže, že jejímu vzniku nebylo možné předejít nebo zabránit. Výše náhrady škody se dále snižuje o výši dotací, návratných finančních výpomocí a jiných podpor, poskytnutých ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19, nebo dopadů mimořádných opatření.

 

Toto vymezení škody a její výše je z právního hlediska poměrně přísné a v současnosti provádíme právní analýzu, jaké konkrétní náklady bude možné dle pandemického zákona nahradit, o čemž Vás budeme informovat.

 

Dle současného znění pandemického zákona by však nebylo možné domáhat se na státu náhrady škody v podobě ušlého zisku, a lze tak uplatňovat pouze skutečnou škodu. Vzhledem k tomu, že nárok na náhradu škody chápanou včetně ušlého zisku bylo dle krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů) možné vůči státu uplatnit, je tato nová úprava vnímána jako zásah do práv poškozených. Skupina senátorů proto napadla pandemický zákon, mimo jiné i jeho část zabývající se náhradou škody, před Ústavním soudem ČR. V budoucnu tak bude pandemický zákon projednávat Ústavní soud, který by případně mohl předmětnou úpravu náhrady škody jako protiústavní zrušit.

 

 

 

Uplatnění nároku na náhradu škody a lhůta pro jeho uplatnění

 

Nárok na náhradu škody může poškozený uplatnit u Ministerstva financí, a to ve lhůtě 12 měsíců od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděl, nejdéle do 3 let od vzniku škody, jinak právo na náhradu škody zaniká.

 

V žádosti poškozený uvede:

– svoji totožnost (např. údaje z obchodního rejstříku),

– důvody vzniku nároku a jeho výše

– důkazy, které prokazují vznik nároku, a prokazující, že vzniku škody nebylo možné předejít nebo zabránit,

– příčinnou souvislost mezi mimořádnými opatřeními a vznikem škody,

– výši nároku sníženou o výši dotací, návratných finančních výpomocí a jiných podpor, poskytnutých mu ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19, nebo dopadů mimořádných opatření,

– počátek plynutí doby, ve které právo na náhradu škody zaniká.

 

 

Možnost uplatnění nároku u soudu

 

Uplatnění nároku na náhradu škody dle pandemického zákona u Ministerstva financí je podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do 6 měsíců ode dne uplatnění u Ministerstva financí nebyl jeho nárok plně uspokojen.

 

 

Doporučení:

 

Nárok na náhradu škody lze uplatnit do 12 měsíců ode dne, kdy se poškozený podnikatel o škodě dozvěděl, což je poměrně dlouhá doba na to, aby si poškozený podnikatel vypočítal možnou výši náhrady škody, zpracoval žádost a shromáždil dostatek důkazů.

 

Náhradu škody bude možné žádat za období ode dne 12. dubna 2021 (tj. od prvního dne účinnosti mimořádných opatření dle pandemického zákona či zákona č. 258/2000 Sb.) do dne, kdy budou mimořádná opatření odvolána, nebo do dne, kdy bude ukončen stav pandemické pohotovosti usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tento den lze prozatím pouze odhadovat, na základě v současnosti známých faktů by se tak mohlo stát v den v období května – července 2021.

 

Poté již bude možné přistoupit k vyčíslení škody, zpracování žádosti a k jejímu podání spolu s důkazy Ministerstvu financí.

 

Poškozený může podat jednu žádost za celé období, tedy například bude škoda vyčíslena za období ode dne 12. 4. 2021 do dne 15. 6. 2021. Poškozený ale může také podávat více žádostí postupně, například první žádost za období od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021, druhá žádost za období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 atd.

 

Doporučujeme tedy prozatím pečlivě dokumentovat veškerou činnost související s podnikáním poškozeného podnikatele zejména za období od 12. 4. 2021, ale i uchovat veškerou dostupnou dokumentaci (doklady) podnikatelské činnosti za období od 1. 1. 2021 do 11. 4. 2021, i za předcházející období let 2019 a 2020, aby bylo možné prokázat pokles tržeb či nárůst nákladů atd. v souvislosti s mimořádnými opatřeními. Prokázání škody je klíčové, neboť stát se s největší pravděpodobností bude náhradě škody bránit, a lze očekávat, že argumentovat bude právě nedostatečným prokázáním škody.

 

 

I nadále Vás budeme informovat o změnách nejen ve výše uvedené záležitosti náhrady škody. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

 

 

Team Spoladore & Bystřický