Vážení,

 

v souvislosti s hrozící vlnou nové varianty koronaviru Omikron Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 05.01.2022 Mimořádné opatření č. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, na základě kterého má být ode dne 17.01.2022 zahájeno povinné testování všech zaměstnanců na pracovišti, a to tedy bez ohledu na skutečnost, zda jsou očkovaní proti koronaviru, či nikoliv. Povinné plošné testování zaměstnanců v takto širokém rozsahu by mělo probíhat podle předpokladů vlády ČR 3 týdny.

 

Toto opatření tak ukládá povinnost zaměstnavatelům zajistit testování svých zaměstnanců pomocí antigenních testů na přítomnost antigenu koronaviru, které jsou určeny pro sebetestování. Seznam povolených antigenních samotestů je průběžně aktualizován na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19).

 

Zaměstnanci mají být testováni pravidelně dvakrát týdně, a to tak, aby ke druhému testování došlo nejdříve třetí den po prvním testu v týdnu. Pokud některý ze zaměstnanců není v den testování přítomen na pracovišti, má tento test podstoupit ihned po svém příchodu na pracoviště.

 

Výše uvedené opatření rovněž ukládá zaměstnancům povinnost se tomuto testování podrobit na výzvu zaměstnavatele. Nově se tedy budou povinně testovat i zaměstnanci s dokončeným očkováním či s prodělanou nemocí.

 

Pokud však zaměstnanec odmítne podstoupit antigenní test, zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (tj. krajské hygienické stanici), v jehož obvodu vykonává zaměstnavatel svou činnost. Zaměstnanec odmítající se testovat je dále povinen nosit na pracovišti po celou dobu respirátor třídy FFP2, dodržovat  rozestup od ostatních osob alespoň 1,5 metru (pokud je to vzhledem k povaze práce možné) a stravovat se odděleně. Zaměstnavatel má dále v takovém případě  zajistit, aby se tento zaměstnanec setkával s ostatními osobami pouze v nezbytné míře.

 

Povinné testování se za obdobných podmínek vztahuje také na OSVČ a na osoby, které jsou orgány nebo členy orgánů právnických osob.

 

Výjimku z povinného testování mají osoby, které se v místě výkonu své práce nesetkávají s jinými osobami kromě těch, se kterými žijí ve společné domácnosti. Dále nejsou povinny podstoupit testování osoby, které:

 

  • v posledních 72 hodinách podstoupily RT-PCR test na přítomnost koronaviru, přičemž výsledek testu byl negativní;

 

  • v posledních 24 hodinách podstoupily antigenní test, který byl však proveden zdravotnickým pracovníkem, a výsledek byl negativní;

 

  • podstupují toto preventivní testování již u jiného zaměstnavatele, popř. u jiné právnické osoby, jejímž jsou orgánem nebo členy orgánu.

 

Splnění jedné z výše uvedených výjimek je tato osoba povinna doložit zaměstnavateli, resp. právnické osobě, v požadované formě, tj. digitální certifikát EU COVID, potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb, nebo v případě poslední výjimky pak také písemným potvrzením zaměstnavatele či příslušné právnické osoby.

 

Zaměstnavatelé jsou rovněž povinni vést evidenci provedených testů, do které mají být zaznamenávány následující údaje:

 

  • datum testování;

 

  • jména a příjmení testovaných osob, a dále také jejich data narození, čísla pojištěnce a názvy jejich zdravotních pojišťoven;

 

  • výsledky provedených testů.

 

Tuto evidenci budou zaměstnavatelé povinni uchovávat po dobu 90 dnů. V případě, že některým z testovaných osob vyjde pozitivní výsledek, je zaměstnavatel povinen elektronicky odeslat seznam těchto pozitivně testovaných zaměstnanců s údaji z evidence, a dále také s jejich kontaktními telefonními čísly, orgánu ochrany veřejného zdraví, a to nejpozději následující den po testování.

 

Osoba, které vyšel antigenní test na pracovišti pozitivní, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit zaměstnavateli, resp. právnické osobě, opustit pracoviště a poskytnout součinnost orgánu ochrany veřejného zdraví, který této osobě nařídí karanténu o délce 5 dní ode dne, kdy došlo k pozitivnímu výsledku testu. Do doby nařízení karantény, nejdéle však po dobu 5 dnů, je osoba povinna nosit respirátor FFP2 a zamezit kontaktu s jinými osobami. Tato osoba je povinna se po návratu do práce následně podrobit antigennímu testu během prvního dne, kdy bude přítomna na pracovišti.

 

Zaměstnanec, který měl pozitivní výsledek antigenního testu, může ještě dobrovolně podstoupit RT‑PCR test s tím, že pokud výsledek tohoto testu bude negativní, karanténa bude ukončena.

 

Na antigenní samotestovací sady mohou zaměstnavatelé požádat o příspěvek z veřejného zdravotního pojištění ve výši až 60,- Kč včetně DPH za jeden test. Podrobnější informace prozatím nejsou k dispozici.

V souvislosti s nástupem varianty Omikron je na místě také upozornit, že došlo ke změně délky karantény a izolace, a to již ode dne 11.01.2022. Jak karanténa (tj. v případě, že je zde podezření onemocnění), tak i izolace (tj. v případě, kdy osobě vyšel pozitivní RT-PCR test), se od tohoto dne zkrátí na 5 dní.

 

Na druhou stranu však od tohoto data bude karanténa nově nařizována také osobám, které jsou plně očkované, anebo v nedávné době nemoc prodělaly (tyto měly doposud v této situaci pouze povinnost podstoupit 5. – 7. den po rizikovém kontaktu RT-PCR test).

 

O dalším vývoji protiepidemických opatření Vás budeme nadále informovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

 

Team Spoladore & Bystřický