DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

NEJNOVĚJŠÍ OPATŘENÍ

 

stav ke dni 14. 10. 2020

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

LE NUOVE MISURE  

 

aggiornamento al 14. 10. 2020

 

 

Vážení,

Gentilissimi,

 

vzhledem k opětovnému zhoršení epidemické situace, zapříčiněném prudkým nárůstem počtu nakažených nejen v České republice, ale i ve zbytku Evropské unie, dochází, po letním uvolnění přijatých opatření, opět
k omezování nejrůznějších oblastí života. Předně je na místě uvést, že od 05. 10. 2020 platí v ČR po dobu 30 dní opět nouzový stav. Po mírnějších opatření vydávaných v průběhu září 2020, vyhlásila vláda ČR dne 12. října 2020 na večerní tiskové konferenci nová opatření, která začala platit od 14. října 2020. V tomto článku si Vás dovolujeme stručně informovat o těch nejdůležitějších opatřeních a nejvýraznějších omezeních. Uvedená opatření jsou platná zpravidla do začátku listopadu 2020, nicméně jejich další prodloužení lze spíše předpokládat.

 

alla luce dell’ulteriore peggioramento della situazione epidemica, causata dalla brusca crescita dei contagi non solo nella Repubblica Ceca, ma anche nel resto dell’Unione Europea, dopo la moderazione estiva delle misure stanno arrivando nuovamente le restrizioni ai vari ambiti della vita quotidiana. Innanzitutto è bene indicare che a partire dal 5. 10. 2020 nella Repubblica Ceca vige nuovamente lo stato di emergenza per 30 giorni. Dopo le misure moderate adottate nel corso del mese di settembre 2020, il 12 ottobre 2020 il Governo della RC ha annunciato in conferenza stampa tenutasi nelle ore serali le nuove misure che sono entrate in vigore il 14 ottobre 2020. In questo articolo vorremmo informarvi brevemente circa le restrizioni più importanti e incisive. Le misure di seguito specificate sono valide di solito fino all’inizio del mese di novembre 2020, tuttavia c’è da aspettarsi che vengano prorogate.  

 

 

Zákaz hromadných akcí

Divieto degli eventi di massa

 

Do 03. 11. 2020 včetně platí zákaz hromadných akcí s účastí více než 6 lidí. Zákaz se vztahuje na vnitřní i na vnější prostory. Výjimku mají členové jedné domácnosti, zaměstnanci stejného zaměstnavatele, osoby společně podnikající nebo vykonávající jinou obdobnou činnost a osoby, které konají činnost, ke které jsou ze zákona povinny, pokud je přítomnost vyššího počtu osob je při této činnosti nezbytná. Zrušeny jsou proto veškeré hromadné akce (např. bohoslužby, sportovní utkání apod.). Na svatbách a smutečních obřadech je od 19. 10. 2020 povolena účast až 30 lidí. Limit hromadných akcí do 100 osob se vztahuje činnost orgánů veřejné moci, včetně soudů.

 

Fino al 3. 11. 2020, questo ultimo giorno compreso, è valido il divieto degli eventi di massa con la presenza di oltre 6 persone. Il divieto riguarda sia gli spazi interni sia quelli esterni. Un’eccezione viene fatta per i membri di un nucleo familiare, i dipendenti di un datore di lavoro, le persone che svolgono insieme un’attività imprenditoriale o un’attività analoga e le persone che esercitano un’attività che sono tenute ad esercitare per legge a condizione che la presenza di un numero più alto di persone sia strettamente necessaria per il regolare esercizio di tale attività. Sono pertanto cancellati tutti gli eventi di massa (ad es. messe, partite sportive ecc.). Ai matrimoni e funerali possono partecipare a partire dal 19. 10. 2020 fino a 30 persone. Il limite massimo di 100 persone riguarda le attività degli organi di potere pubblico, compresi i tribunali.   

 

 

Zároveň zůstává v platnosti zákaz vstupu do obchodů a obchodních center po více než 2 osobách (zákaz se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející dospělou osobu) a povinnost dodržovat rozestup 2 metry od ostatních návštěvníků. Obchodních center se týkají i další omezení z minulého týdne (např. zákaz poskytování veřejné wi-fi nebo povinnost zamezovat shlukování lidí).

 

Continua ad essere valido il divieto di ingresso nei negozi e nei centri commerciali in più di 2 persone (il divieto non riguarda le persone di età inferiore a 15 anni che accompagnano una persona adulta) e l’obbligo di mantenere una distanza di 2 metri dagli altri visitatori. I centri commerciali sono poi soggetti ad ulteriori restrizioni annunciate la settimana scorsa (ad es. il divieto di fornire il wi-fi pubblico oppure l’obbligo di prevenire raduni di persone).

 

 

Uzavření restaurací, barů a klubů

Chiusura dei ristoranti, bar e club

 

Restaurace, bary a kluby musí být zcela uzavřeny od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 včetně, respektive je zakázána přítomnost veřejnosti v těchto provozovnách Jedinou povolenou formou prodeje občerstvení, s další výjimkou níže, je výdejové okénku, přes které smí stravovací zařízení vydávat jídlo s sebou, ale to pouze do 20:00 hodin. Osoby konzumující občerstvení v okolí provozovny (s výjimkou alkoholu), které zakoupily přes výdejové okénko, jsou povinny dodržovat rozestupy v rozsahu 2 m (s výjimkou členů domácnosti).
S tímto omezením souvisí i zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Cílem tohoto opatření je zamezit obcházení zákazu provozování barů a podobných zařízení a zabránit shlukování lidí v okolí uzavřených provozoven.

 

I ristoranti, bar e club devono rimanere completamente chiusi a partire dal 14. 10. 2020 fino al 3. 11. 2020, questo ultimo giorno compreso, o per meglio dire, è vietata la presenza di persone in questo tipo di locali. La unica modalità di vendita permessa, con un’altra eccezione che verrà specificata qui sotto, è la vendita da asporto realizzata attraverso le finestre, ma comunque soltanto fino alle 20:00. Le persone che consumano il cibo nei dintorni del locale (ad accezione dell’alcol), nel quale hanno acquistato il cibo attraverso la finestra, sono tenute a mantenere la distanza di 2 m (a meno che non si tratti dei membri di un nucleo familiare).
Si allaccia a questa restrizione anche il divieto di consumo delle bevande alcoliche nei luoghi pubblici. Questa misura si pone l’obiettivo di prevenire i raggiri del divieto di apertura dei bar e locali del genere nonché evitare i raduni delle persone nei dintorni dei locali chiusi.  

 

 

Povinné uzavření stravovacích zařízení se nevztahuje na zařízení, která nejsou přístupná veřejnosti (například zaměstnanecké jídelny), ani na hotelové restaurace, které mohou pro ubytované hosty zůstat otevřené do 20:00 hodin. Tato zařízení musí dodržovat rozestup 1,5 metru mezi stoly a u jednoho stolu smí sedět nejvýše 4 osoby s výjimkou členů domácnosti. Výjimku mají od 19. října rovněž svatební a smuteční hostiny, pokud se budou konat nejdéle následující den (pro ty smí být restaurační zařízení otevřeno do půlnoci).

 

La chiusura obbligatoria delle imprese di ristorazione non riguarda le strutture che non sono accessibili al pubblico (ad esempio mense aziendali), né i ristoranti degli alberghi, che possono rimanere aperti per gli ospiti fino alle 20:00. Queste strutture devono rispettare la distanza di 1,5 metri tra i tavoli e ad un tavolo possono sedersi al massimo 4 persone, eccezione fatta per i membri di un nucleo familiare. Viene fatta un’eccezione a partire dal 19 ottobre anche per i banchetti di matrimonio e funerale, a condizione che si svolgano entro il giorno successivo (per queste occasioni le strutture possono rimanere aperte fino a mezzanotte).

 

 

Bary a taneční a další společenské kluby musí zavřít úplně.

 

I bar, le sale da ballo e altri locali notturni devono chiudere completamente.

 

Dne 14. 10. 2020 vláda schválila programy na pomoc podnikatelům, kteří byli povinni uzavřít provozovnu, s úhradou nájemného a přijala některá opatření týkající se daní. O detailech těchto programů a opatření Vás budeme informovat.

 

Il 14. 10. 2020 il Governo ha approvato i programmi di sostegno agli imprenditori, che sono stati costretti a chiudere i loro locali, consistenti nel contributo al canone di affitto, ed ha anche adottato alcuni provvedimenti riguardanti le imposte. Vi terremo aggiornati su tali programmi e provvedimenti.  

 

 

Uzavření škol

Chiusura delle scuole

 

Fakticky do dne 2. 11. 2020 jsou rovněž uzavřeny školy, včetně prvního stupně základních škol. Zavádí se distanční výuka. Současně je zakázán provoz středisek volného času, školních klubů a družin. Uzavřeny naopak nejsou mateřské školy a školy, které vzdělávají děti se speciálními potřebami. Dále mají být zajištěna školská zařízení pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému (zdravotníci, hasiči a policisté). Zrušena je praktická výuka, s výjimkou vysokoškolských zdravotnických a pedagogických oborů. O ošetřovném, vypláceném v souvislosti s uzavřením škol, Vás budeme informovat v samostatném článku. Uzavřeny budou rovněž vysokoškolské koleje a internáty s výjimkou pro ubytování studentů zdravotnických a pedagogických oborů s praktickou výukou a studentů s nařízenou pracovní povinností.

 

Di fatto, fino al 2. 11. 2020 rimangono chiuse anche le scuole, compresa la scuola primaria. Si introducono lezioni a distanza. Contestualmente è proibito l’esercizio dei centri di tempo libero, club scolastici e doposcuola. Non sono state chiuse le scuole dell’infanzia e le scuole che educano i bambini con bisogni speciali. Si provvederà all’esercizio degli istituti scolastici per i figli dei lavoratori dell’Integrovaný záchranný systém (medici, vigili del fuoco e agenti di polizia). Sono state cancellate le lezioni pratiche, ad eccezione di quelle relative ai corsi universitari medici e pedagogici. Sull’assegno di cura, da erogare relativamente alla chiusura delle scuole, vi informeremo in un articolo separato. Rimarranno chiuse anche le case dello studente e i dormitori per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, eccezione fatta per l’alloggio degli studenti dei corsi medici e pedagogici con le lezioni pratiche e gli studenti ai quali è stato imposto l’obbligo di lavorare.

 

 

Povinnost nosit roušky

Obbligo di indossare la mascherina

 

Povinnost nosit roušky nebo jiné prostředky ochrany dýchacích cest se na dobu neurčitou rozšířila ze všech vnitřních prostor (kromě bydliště) a prostředků hromadné dopravy, i na některé vnější prostory, konkrétně na zastávky MHD, nástupiště, přístřešky a čekárny.

 

L’obbligo di indossare la mascherina oppure un altro tipo di protezione che copre le vie respiratorie si è esteso, per un periodo di tempo indeterminato, da tutti gli spazi interni (tranne l’abitazione) e i mezzi di trasporto pubblico anche ad alcuni spazi esterni, nello specifico le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, piattaforme, pensiline e tettoie per attesa.

 

 

Další omezení

Altre restrizioni

 

Ode dne 14. 10. 2020 do 03. 11. 2020 jsou zakázány koncerty, divadelní a jiná umělecká představení. Nejsou dovoleny ani kongresy, vzdělávací akce, poutě a obdobné aktivity. Dále je zakázán provoz sportovišť ve vnitřních prostorách, včetně užívání vnitřních prostor venkovních sportovišť. Rovněž se zákaz vztahuje na umělá koupaliště, návštěvy zoologických zahrad, prohlídky muzeí, galerií, hradů a jiných obdobných prostor.

 

A partire dal 14. 10. 2020 fino al 3. 11. 2020 sono vietati concerti, spettacoli di teatro e altre arti. Non si possono svolgere neanche congressi, eventi di formazione, eventi con giostre e altre attività del genere. È stato proibito anche l’esercizio dei centri di attività sportive negli spazi interni, compreso l’utilizzo degli spazi esterni di tali centri sportivi. Il divieto riguarda anche le piscine artificiali, giardini zoologici, musei, gallerie, castelli e altre strutture del genere.  

 

 

Také je vhodné poukázat na to, že dochází k omezení úředních hodin úřadů na dva dny v týdnu v rozsahu 5 hodin. Současně je upřednostňováno řešení úředních záležitostí na dálku.  Ode dne 09. 10. do 25. 10. 2020 jsou s určitými výjimkami zakázány návštěvy nemocnic a zařízení sociálních služeb.

 

È opportuno inoltre far notare che vengono limitati anche gli orari di apertura degli uffici a due giorni della settimana per un totale di 5 ore al giorno. Si consiglia però di espletare le pratiche a distanza. A partire dal 9. 10. fino al 25. 10. 2020 è proibito, con alcune eccezioni, di visitare i pazienti degli ospedali e delle strutture sociali.

 

 

Osoby přijíždějící do ČR ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, jsou ještě před příjezdem povinny vyplnit online příjezdový formulář, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Tato povinnost platí ode dne 21. 09. 2020 a vztahuje se na všechny osoby přijíždějící do ČR, pokud v dané zemi pobývali v posledních 14 dnech po dobu delší než 12 hod. S účinností od 05. 10. 2020 se s určitými vymezenými výjimkami připojuje povinnost takových osob podstoupit na vlastní náklady test na přítomnost SARS-CoV-2.

 

Le persone che arrivano nella RC da paesi che non sono iscritti nella lista dei paesi a basso rischio, sono tenuti a compilare prima ancora dell’arrivo un modulo di registrazione online, disponibile sulle pagine web del Ministero della Salute. Questo obbligo vige dal 21. 09. 2020 e riguarda tutte le persone che arrivano nella RC che avessero soggiornato nel paese di riferimento nel corso degli ultimi 14 giorni per un periodo superiore a 12 ore. Con effetto dal 5. 10. 2020 si aggiunge a ciò, con alcune eccezioni specifiche, anche l’obbligo per tali persone di sottoporsi a proprie spese al test per rilevare la presenza di SARS-CoV-2.

 

 

Pro všechny osoby, které přijíždí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, i nadále platí omezení volného pohybu po území České republiky a povinnost nosit roušky na celém území ČR.

Per tutte le persone che arrivano dai paesi che non si trovano sulla lista dei paesi a basso rischio di contagio, continua a vigere la restrizione della libera circolazione nel territorio della RC e l’obbligo di indossare la mascherina sull’intero territorio della RC.

 

Pro všechny zaměstnavatele cizinců ze třetích zemí platí, že nesmí bez předložení negativního výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 umožnit vstup na pracoviště těm cizincům, kteří přijíždějí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, případně jsou v tomto seznamu označeny hvězdičkou.

 

Per tutti i datori di lavoro degli stranieri dei paesi terzi è stabilito che non possono permettere di entrare nel luogo di lavoro previa presentazione di un esito negativo del test PCR per SARS-CoV-2 agli stranieri che arrivano dai paesi che non sono iscritti nella lista dei paesi a basso rischio di contagio, eventualmente che sono contrassegnati in questa lista con asterisco.

 

 

 

Výše uvedené zpracování neobsahuje úplný výčet všech omezení, ale slouží pro základní orientaci v hlavních opatřených platných v ČR.

 

La presente analisi non contiene una lista completa di tutte le restrizioni, ma serve per farsi un’idea generale circa le misure fondamentali attualmente vigenti nella RC.

 

Nezbývá než dodat, že i přes poslední deklarace o dočasnosti přijatých opatření, vláda již dnes připouští, že v případě neúčinnosti současných opatření, může dojít až k tzv. lockdownu. Aktuální omezení tak mohou být ještě zpřísněna. V případě změn Vás budeme dále informovat.

 

Non ci resta che aggiungere che nonostante le più recenti dichiarazioni sul carattere temporaneo delle misure adottate, il Governo già oggi ammette che in caso di mancata efficacia delle misure attuali potrebbe arrivare anche il c.d. lockdown. Le restrizioni attuali potrebbero quindi essere ulteriormente irrigidite. In caso di novità provvederemo ad aggiornarvi. 

 

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Non esitate a contattarci per qualsiasi eventuale chiarimento oppure necessità di assistenza.

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

Ringraziando per la Vostra cortese attenzione auguriamo a tutti una buona salute,

 

 

 

Tým/ Team Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.