Vážení,

 

chtěli bychom Vás tímto informovat o dalších dotačních programech v roce 2022 pro osoby, jejichž podnikatelská činnost či výkon pracovní činnosti byly negativně ovlivněny v důsledku protikoronavirových opatření. V tomto článku proto navazujeme na náš předchozí článek pojednávající o programech Antivirus a Kompenzačním bonusu pro OSVČ, osoby pracující na DPP nebo DPČ a společníky malých s.r.o..

 

1) Program COVID – Sektorová podpora

 

Tento program je určen pouze podnikatelům, kteří vykonávají svou činnost v následujících odvětvích:

 

 1. Cestovní ruch
  1. Poskytovatelé stravovacích služeb – restaurace a stravovací zařízení;
  2. Poskytovatelé krátkodobých a rekreačních služeb a prádelny;
  3. Cestovní agentury a kanceláře.

 

 1. Pořádání sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí, včetně souvisejících technických služeb.

 

Podpora je dále určena pouze těm podnikatelům ve výše uvedených sektorech, kterým v rozhodném období, tj. od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021, poklesly tržby alespoň o 50 % oproti stejnému období v roce 2019 (resp. v roce 2018)V případě pořadatelů akcí je rozhodné období prodlouženo až do konce února, tedy celkově od 1. 11. 2021 až do 28. 2. 2022.

 

Podpora bude činit 500,- Kč za každého zaměstnance v pracovním poměru za jeden den. Maximální možná výše, kterou lze obdržet v rámci tohoto programu, je 1,5 milionů Kč (pro pořadatele akcí činí maximální výše 3 miliony Kč).

 

Na tento program je předpokládaná alokace 1,75 miliard Kč. Výzva k tomuto programu ještě nebyla zveřejněna. V současné chvíli tedy není ještě možné podat žádost a budou ještě zveřejněny další informace. Žádost však nebude možné kombinovat s dalšími podporami COVID od Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy (body 2) – 4)).

 

 

2) Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

 

Tento program je určen pro podnikatele z výše uvedených odvětví (viz bod 1)) i pro podnikatele v oblasti zájezdové dopravy, kterým od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 poklesl obrat o alespoň 50 % oproti stejnému období v roce 2019 (resp. v roce 2018). Stejně jako v případě předchozího programu, i zde je rozhodné období prodlouženo pro pořadatele akcí od 1. 11. 2021 až do 28. 2. 2022.

 

Žadatelé budou moci obdržet podporu ve výši 50 % nepokrytých nákladů (pořadatelé akcí obdrží 70 %). Maximální výše podpory na jednoho žadatele je opět 1,5 milionů Kč (3 miliony pro pořadatele akcí). Na tento program budou vyčleněny 2 miliardy Kč.

 

Ani v tomto případě ještě nebyla zveřejněna výzva k podávání žádostí. Žádost však nebude možné kombinovat s dalšími podporami COVID od Ministerstva průmyslu a obchodu  a Ministerstva dopravy (body 1), 3) a 4)).

 

3) Program COVID – BUS III

 

Do tohoto programu mohou podávat žádosti zájezdoví dopravci, kteří v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 utrpěli pokles obratu alespoň o 50 % oproti roku 2019. Maximální možná výše podpory na jednoho dopravce je 2,5 milionu Kč, přičemž výše podpory je odvozena od emisních tříd autobusů i jejich kapacity.

 

V tomto programu již byla zveřejněna výzva a žádosti je možné podávat od 28. 2. 2022 do 31. 3. 2022.  Žádost může být podána datovou schránkou či poštou na Ministerstvo dopravy. Více informací k postupu podání žádosti i k výzvě tohoto programu můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva dopravy pod tímto odkazem: https://www.mdcr.cz/Covidbuslinka

 

Tato podpora je opět alternativní k programům COVID od Ministerstva průmyslu a obchodu (body 1), 2) a 4)).

 

4) Program COVID – Adventní trhy

 

Tento program cílí na podporu organizátorů adventních trhů i trhovců, kteří na adventních trzích prodávají své produkty. Těm by měl pomoci nahradit ztráty, které utrpěli v souvislosti s povinným uzavřením adventních a vánočních trhů na základě usnesení Vlády č. 1066 ze dne 25. 11. 2021.

 

Trhovcům bude poskytována podpora podle počtu jejich stánků, a to:

 

 • v případě 1 stánku: 5.000,- Kč/den,
 • v případě 2 stánků: 8.000,- Kč / den,
 • v případě 3 a více stánků: 11.000,- Kč / den.

Organizátorům trhů bude podpora poskytnuta na základě marně vynaložených nákladů spojených s organizací zrušených adventních trhů, a to až do výše 80 % z těchto marně vynaložených nákladů. Maximální možná výše podpory je 330.000,- Kč pro trhovce a 5 milionů Kč pro organizátory trhů. Na tento program bylo celkem vyčleněno 450 milionů Kč.

Žádosti je možné podávat od 1. 3. 2022, 9:00 hodin, až do 1. 4. 2022, 16:00 hodin. Žádosti bude je podávat prostřednictvím webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu (zde: https://aisportal.mpo.czAISPortal/default; pro podání žádosti je však nutné si zřídit tzv. Identitu občana).

Tento program je opět alternativní k dalším programům COVID Ministerstva průmyslu a obchodu (body 1) a 2)).

 

 

5) Záruka COVID Sport

 

Tento program je připravován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou. Záruka je určena pro malé a střední podnikatele, a to konkrétně pro provozovatele sportovních zařízení, fitcenter a lyžařských svahů, a dále také pro osoby vykonávající sportovní a rekreační vzdělávání, ostatní sportovní činnosti, anebo půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jakožto nedílnou součást služeb rekreačních zařízení.

 

Záruka je nabízena za provozní úvěr a bude poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, který bude omezen maximální částkou ve výši 15 milionů Kč. Doba ručení bude činit až 3 roky.

 

Záruka bude dále poskytována bez poplatků, a navíc bude možné obdržet finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 15 % úvěru, avšak maximálně do částky 1 milionu Kč.

 

Zaručovaný úvěr však bude potřeba využít na uhrazení provozních nákladů, tj. na nájemné, náklady na energie, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku, úhradu mezd a dalších provozních výdajů.

 

Žádosti je možné podávat prostřednictvím elektronické podatelny Národní rozvojové banky (pod tímto odkazem: https://e-podatelna.cmzrb.cz/).

 

Tato záruka není alternativní k výše uvedeným programům.

 

 

6) Odložení EET

 

Vedle shora uvedených programů došlo také k odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb, a to až na 1. 1. 2023. Toto odložení se týká všech vln EET, tj. jak podnikatelů z 1. a 2. vlny, kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i ze 3. a 4. vlny, kterým tato povinnost ještě nebyla uložena.

 

Za neevidování tržeb tudíž nehrozí během tohoto přerušení žádné pokuty.

 

V případě Vašeho zájmu Vám při podávání žádosti o jakoukoliv podporu rádi pomůžeme.

 

Rovněž se na nás neváhejte obrátit v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

Team Spoladore & Bystřický