DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

DAŇOVÁ OPATŘENÍ

ke dni 03. 07. 2020

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

MISURE FISCALI

al 03. 07. 2020

 

 

Vážení,

Gentilissimi,

 

již na počátku zavádění opatření proti šíření koronaviru a na podporu ekonomiky jsme Vás informovali o daňových opatřeních na podporu OSVČ. Na náš článek o těchto opatřeních bychom teď chtěli navázat s dalšími informacemi o aktuálních daňových opatřeních, která mají ulehčit nejen OSVČ, ale i dalším podnikajícím osobám. Opatření jsou upravena tzv. Liberačním balíčkem III., který v červnu schválila vláda.

 

Fin dall’inizio dell’adozione delle misure volte ad evitare la diffusione del coronavirus ed a sostenere la economia Vi abbiamo informato sulle misure fiscali a sostegno dei lavoratori autonomi OSVČ. Adesso vorremmo riallacciare al nostro articolo su queste misure, aggiungendo informazioni aggiornate circa le nuove misure fiscali, pensate per agevolare la situazione non solo degli OSVČ, ma anche di altri imprenditori. Le misure sono regolate dal c.d. Pacchetto liberatorio III. (in ceco: Liberační balíček III.), approvato in giugno dal Governo.  

 

 

  1. Daň z příjmu FO a PO

          Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche

 

V březnu rozhodlo ministerstvo financí o možnosti podat daňové přiznání za rok 2019 a doplatit daň bez jakékoli sankce až do 01. 07. 2020. V rámci Liberačního balíčku III. vláda pro podnikatele a živnostníky posunula konec lhůty pro podání daňového přiznání a pro doplacení daně až na 18. srpna 2020.  Ministryně financí tak učinila prostřednictvím plošného automatického prominutí pokuty za opožděné přiznání a opuštěním úroků z prodlení.

 

In marzo, il Ministero delle Finanze ha stabilito che si potrà presentare le dichiarazioni d’imposta sul reddito del 2019 e versare l’imposta entro il 01. 07. 2020 senza qualsiasi sanzione. Nell’ambito del Pacchetto liberatorio III., il Governo ha rinviato il termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta e versamento dell’imposta per gli imprenditori e per i lavoratori autonomi al 18 agosto 2020. Per realizzare ciò, la ministra delle finanze ha provveduto al condono generale ed automatico della sanzione per dichiarazione tardiva e condono degli interessi moratori.  

 

Nový termín souvisí se zákonem označovaným „Lex Covid-19“, který umožnil přijmout řádnou účetní závěrku obchodní korporace až do tří měsíců po skončení mimořádných opatření.

 

Il nuovo termine è legato alla legge denominata “Lex Covid-19”, che ha consentito di accettare il bilancio regolare di una società commerciale fino a tre mesi dopo la cessazione delle misure straordinarie.  

 

V případě nedodržení termínu 18. srpna 2020 se ale pokuta za pozdní podání přiznání a neuhrazení nedoplatku bude počítat již od data, kdy mělo být přiznání podáno či nedoplatek uhrazen před zavedením mimořádných opatření (tedy od 1. dubna 2020).

 

Tuttavia, in caso di mancato rispetto della scadenza fissata al 18 agosto 2020, la sanzione per dichiarazione tardiva e versamento mancato dell’imposta verrà calcolata già a partire dalla data in cui la dichiarazione d’imposta avrebbe dovuto essere presentata oppure l’imposta avrebbe dovuto essere pagata prima dell’introduzione delle misure straordinarie (cioè a partire dal 1° aprile 2020).

 

Na 18. srpen 2020 se též posouvá lhůta k oznámení osvobozeného příjmu.

 

Alla data 18 agosto 2020 si sposta anche il termine per la dichiarazione dei redditi esonerati dalle imposte.  

 

 

  1. Daň z nabytí nemovitých věcí

          Imposta sull’acquisto di beni immobili  

 

 

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci se odsouvá až do 31. prosince 2020. Ke stejnému datu se odsouvá rovněž zaplacení této daně.

 

L’obbligo di presentare la dichiarazione di imposta sull’acquisto di beni immobili si rinvia fino al 31 dicembre 2020. Alla stessa data si sposta anche il versamento stesso di questa imposta.  

 

V současnosti navíc parlament projednává zákon, který by měl daň z nabytí nemovité věci zrušit úplně. Zákon by navíc, v případě svého schválení, byl účinný zpětně od prosince 2019. Rozhodným datem by byl den vkladu do katastru katastrálním úřadem. Těm, kdo daň již zaplatili, by bylo umožněno zažádat si o její vrácení.

 

Oltre a ciò, attualmente il Parlamento sta discutendo una legge che dovrebbe abolire completamente l’imposta sull’acquisto di beni immobili. Questa legge, se approvata, avrebbe efficacia retroattiva a partire da dicembre 2019. La data di riferimento sarebbe quella della voltura catastale effettuata dall’ufficio del catasto. Coloro che avessero già provveduto al versamento di questa imposta potrebbero chiedere il suo rimborso.  

 

 

  • Daň z přidané hodnoty

          Imposta sul valore aggiunto

 

 

Čeho se nejnovější opatření však nedotýkají, je daň z přidané hodnoty. Opatření v souvislosti s koronavirem týkající se DPH se již neprodlužují. Promíjení pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty končí 31. 07. 2020. K témuž datu končí rovněž automatické promíjení pokut za pozdní podání přiznání k dani z přidané hodnoty.

 

L’imposta sul valore aggiunto rimane però intatta dalle misure più recenti. Le misure adottate a seguito del coronavirus relative all’IVA non vengono prolungate. Il condono della sanzione per presentazione tardiva della relazione di verifica circa l’IVA cessa il 31. 07. 2020. Alla stessa data cessa anche il condono automatico delle sanzioni per dichiarazione tardiva della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto.

 

 

  1. Další daňová opatření

Altre misure fiscali

 

  1. Posečkání daně

Differimento d’imposta

 

Pokud již někdo z v důvodu tíživé situace v souvislosti s koronavirem podal žádost o posečkání daně, odpouští se mu úrok z prodlení a úrok z posečkané částky a správní poplatek za podání žádosti (správní poplatek se rovněž odpouští v případě podání dalších žádostí na finanční či celní úřad). K prominutí úroků dojde automaticky za předpokladu předchozího schválení žádosti o posečkání správcem daně. Úroky a úroky z prodlení se promíjí za období od 12. března do 31. prosince 2020.

 

Qualora qualcuno abbia già presentato richiesta di differimento d’imposta per motivi di situazione difficile a seguito del coronavirus, gli vengono condonati gli interessi moratori e l’interesse sull’importo differito, nonché la tassa amministrativa per la presentazione della richiesta (la tassa amministrativa viene condonata anche in caso di presentazione di altre richieste all’agenzia delle entrate oppure all’agenzia delle dogane). Gli interessi verranno condonati automaticamente a patto che la richiesta di differimento sia stata previamente approvata dalla competente autorità fiscale. Gli interessi e gli interessi moratori si condonano per il periodo compreso tra il 12 marzo e il 31 dicembre 2020.

 

 

  1. Podání vyúčtování zaměstnavatele

Presentazione del conguaglio del datore di lavoro

 

Prominuta je rovněž pokuta za opožděné podání přiznání zaměstnavatele, a to za předpokladu, že k vyúčtování došlo do 31. května 2020.

 

Viene condonata anche la sanzione per presentazione tardiva della dichiarazione del datore di lavoro, a patto che il conguaglio sia stato effettuato entro il 31 maggio 2020.

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore chiarimento oppure nel caso abbiate riscontrato un problema.

 

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

Ringraziando per la Vostra cortese attenzione auguriamo a tutti di rimanere in buona salute,

 

 

 

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.