Aktualizace k analýze povinného testování zaměstnanců

ke dni 17. 03. 2021

 

Aggiornamento sull’analisi dei test obbligatori per i dipendenti

al 17. 03. 2021

 

 

Vážení,

Gentilissimi,

 

dne 08. 03. 2021 jsme Vás prostřednictvím naší analýzy informovali o povinném testování zaměstnanců antigenními testy ve velkých a středních podnicích. Rovněž jsme Vám podrobně popsali doporučené postupy testování, související povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců a právo zaměstnavatele na příspěvky na testy.

 

in data 08. 03. 2021 Vi abbiamo informato mediante la nostra analisi sui test antigenici obbligatori da effettuare ai dipendenti di grandi e medie imprese. Abbiamo inoltre descritto dettagliatamente le procedure consigliate per la realizzazione dei test, i relativi obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti e il diritto del datore di lavoro alla percezione dei contributi ai test.   

 

V souvislosti s rostoucí dostupností antigenních testů pro samotestování a kvůli závažné epidemiologické situaci, rozhodla vláda usnesením č. 293 ze dne 15. 03. 2021 již několik dní po spuštění povinného testování ve velkých a středních podnicích o rozšíření povinnosti testovat zaměstnance i na další podniky. Naopak v médiích zmiňované zavedení vyšší frekvence testování (testování dvakrát týdně) prozatím zavedeno nebylo.

 

Considerata la crescente accessibilità dei test antigenici, nonché la grave situazione epidemica, il Governo ha deciso con il provvedimento n. 293 del 15. 03. 2021, già un paio di giorni dopo la introduzione dei test obbligatori nelle grandi e medie imprese, di estendere a più imprese l’obbligo di realizzare i test ai dipendenti. Una frequenza più alta della realizzazione dei test (due volte alla settimana), menzionata nei media, per ora invece non è stata introdotta.       

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, ze dne 15.03.2021 provedlo výše uvedené usnesení vlády a rozšířilo povinnost testovat zaměstnance na podniky s nejméně 10 zaměstnanci. Plné znění nařízení je dostupné na adrese: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zm%C4%9Bna-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-k-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-povinn%C3%A9ho-testov%C3%A1n%C3%AD-u-zam%C4%9Bstnavatel%C5%AF-ze-dne-1.-3.-2021-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-17.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf.

 

Il decreto straordinario del Ministero della Salute, n. di rif. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, del 15. 03. 2021, ha attuato il summenzionato provvedimento del Governo, estendendo alle imprese che hanno almeno 10 dipendenti l’obbligo di realizzare i test ai dipendenti. Il testo completo del provvedimento è disponibile all’indirizzo: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zm%C4%9Bna-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-k-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-povinn%C3%A9ho-testov%C3%A1n%C3%AD-u-zam%C4%9Bstnavatel%C5%AF-ze-dne-1.-3.-2021-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-17.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci smí od 26. 03. 2021 umožnit osobní přístup na pracoviště pouze těm zaměstnancům, kteří podstoupili v posledních 7 dnech test na COVID -19 s negativním výsledkem. Za uvedený test je považován RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele provedený preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem. Povinnost nechat se testovat se rovněž netýká zaměstnanců výlučně na home office, ale ani osob, které v posledních 90 dnech prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a nejeví žádné příznaky onemocnění, či osob, které již byly očkovány dvěma dávkami očkovací látky, a od aplikace druhé dávky uplynulo 14 dnů (v případě vakcíny s jednou dávkou stačí uplynutí 14 dnů od podání první dávky očkovací látky).

 

I datori di lavoro che hanno da 10 a 49 dipendenti devono a partire dal 26. 03. 2021 consentire l’accesso al luogo di lavoro soltanto ai dipendenti che si sono sottoposti negli ultimi 7 giorni al test per COVID -19 e sono risultati negativi. A tal fine sono riconosciuti i test RT-PCR per la rilevazione del virus SARS-CoV-2, il test antigenico POC per la rilevazione dell’antigene del virus SARS-CoV-2 oppure un test di prevenzione, realizzato sul luogo di lavoro del datore di lavoro, per la determinazione della presenza dell’antigene del virus SARS-CoV-2 tramite un test concesso al dipendente dal datore di lavoro. L’obbligo di sottoporsi al test non riguarda i dipendenti che lavorano esclusivamente da casa, né le persone che negli ultimi 90 giorni hanno contratto la malattia COVID-19 confermata in laboratorio, è finito il loro periodo di isolamento e non presentano alcuni sintomi della malattia, neppure le persone alle quali sono già state somministrate entrambe le dosi del vaccino e dalla somministrazione della seconda dose sono passati 14 giorni (nel caso del vaccino in un’unica dose basta che siano passati 14 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino).

 

Zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci jsou povinni nejpozději do 17. 03. 2021 zajistit pro zaměstnance antigenní testy, uvedené na seznamu testů s udělenou výjimkou pro použití laickou osobou, nebo zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy provádění poskytovatelem zdravotních služeb. Seznam tesů s výjimkou pro použití laickou osobou je dostupný na adrese: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb_.pdf (Ministerstvo zdravotnictví tento seznam vždy aktualizuje o nově povolené testy).

 

I datori di lavoro che hanno da 10 a 49 dipendenti sono tenuti a provvedere per i dipendenti entro il 17. 03. 2021 ai test antigenici indicati nell’elenco dei test, ai quali è stata concessa un’eccezione e quindi possono essere realizzati da non professionali, oppure provvedere per i suoi dipendenti ai testi antigenici POC da realizzare dal personale sanitario. L’elenco dei test, ai quali è stata conferita la eccezione di realizzazione da non professionali, è consultabile all’indirizzo: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-antigenn%C3%ADch-test%C5%AF-pro-kter%C3%A9-vydalo-ministerstvo-v%C3%BDjimku-podle-%C2%A7-4-odst.-8-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8D.-56_2015-Sb_.pdf (il Ministero della Salute periodicamente aggiorna l’elenco con i test recentemente consentiti).

 

Zaměstnance je nutné testovat alespoň jednou týdně. V případě, že není zaměstnanec přítomen na pracovišti v den termínu testování, musí být otestován v den svého opětovného příchodu na pracoviště. Vykonává-li zaměstnanec v sedmidenním období práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, zaměstnavatel je povinen mu umožnit podstoupení testu mimo pracoviště.

 

I dipendenti devono essere testati almeno una volta alla settimana. Nel caso in cui un dipendente non sia presente sul luogo di lavoro nel giorno della realizzazione dei test, deve sottoporsi al test nel giorno del suo rientro al luogo di lavoro. Se il dipendente esegue il suo lavoro in un periodo di sette giorni esclusivamente fuori dal luogo di lavoro del datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a consentirgli di sottoporsi al test fuori dal luogo di lavoro.

 

Zaměstnavatelé jsou od 19. 03. 2021 povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili antigenní test nejpozději v termínu tak, aby mohla být od 26. 03. 2021 zajištěna přítomnost pouze testovaných zaměstnanců na pracovišti.

 

A partire dal 19. 03. 2021 i datori di lavoro sono tenuti ad invitare i loro dipendenti a sottoporsi ai test antigenici entro un termine che consenta di far sì che a partire dal 26. 03. 2021 siano presenti sul logo di lavoro soltanto i dipendenti sottopostisi al test.      

 

Stejně jako velké a střední podniky, mohou i zaměstnavatelé s nejméně deseti zaměstnanci čerpat od pojišťoven příspěvky na antigenní testy ve výši 60 Kč na zaměstnance za týden. Lze tedy doporučit pečlivě zaznamenávat jednotlivá testování a uchovávat faktury od zakoupených testů. Na konci měsíce pak nutné vypracovat přehled testování pro zdravotní pojišťovnu.

 

Così come le grandi e medie imprese, anche i datori di lavoro che hanno almeno dieci dipendenti possono ricevere dalle compagnie di assicurazione i contributi ai test antigenici ammontanti a 60 CZK per un dipendente alla settimana. È consigliabile quindi tenere accuratamente un registro di ciascun test realizzato e conservare le fatture dei test acquistati. Alla fine del mese occorre poi elaborare un resoconto dei test realizzati da presentare alla compagnia di assicurazione.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo stanovisko, k postupu zaměstnavatele v případě odmítnutí podrobení se testu zaměstnancem, které je dostupné zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Povinne_testovani_zamestnancu_a_jeho_pracovnepravni_souvislosti_V2.pdf/. V případě, že zaměstnanec odmítne provedení testu, se mohou se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout na práci zaměstnance z domova, či na čerpání dovolené nebo na poskytnutí neplaceného volna. Pokud k dohodě nedojde, jde dle názoru ministerstva o tzv. jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, a to z důvodu, že při testování dochází k zásahu do tělesné integrity zaměstnance. Zaměstnanci tak nepřísluší náhrada mzdy nebo platu (zaměstnavatel ji však dle vlastního uvážení poskytnout může). Zaměstnanci však v takovém případě hrozí pokuta dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.  Uvedené právní závěry zastává taktéž naše kancelář.

 

Il Ministero del Lavoro e degli Affari sociali ha emesso il suo parere su come il datore di lavoro dovrebbe procedere nel caso in cui un dipendente dovesse rifiutare di sottoporsi al test, il quale è disponibile sul seguente link: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Povinne_testovani_zamestnancu_a_jeho_pracovnepravni_souvislosti_V2.pdf/. Qualora un dipendente rifiuti di sottoporsi al test, il datore di lavoro e tale dipendente possono mettersi d’accordo sul fatto che il dipendetene lavorerà da casa, oppure godrà dei suoi giorni di ferie o gli saranno concessi giorni liberi non remunerati. Nel caso in cui non si mettano d’accordo, secondo il parere del ministero si tratterà di c.d. altro importante ostacolo personale al lavoro imputabile al dipendente, siccome durante la realizzazione del test si interviene nella integrità fisica del dipendente. Al dipendente pertanto non spetterà nessuna indennità sullo stipendio o salario (il datore di lavoro, a propria discrezione, può però concederla). Tuttavia, in tal caso il dipendente corre il rischio di una sanzione ai sensi della legge n. 94/2021 Sb., sui provvedimenti straordinari in epidemia della malattia COVID-19. Le conclusioni legali qui esposte sono condivise anche dal nostro studio.  

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

Non esitate a contattarci nel caso aveste qualsiasi dubbio o chiarimento, rimaniamo a Vostra completa disposizione.

 

S pozdravem a přání pevného zdraví,

 

Con i nostri migliori saluti e auguri di buona salute,

 

 

Team Spoladore & Bystřický