DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

NA CESTOVNÍ KANCELÁŘE A ZÁJEZDY

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

SULLE AGENZIE DI VIAGGI E SUI VIAGGI ORGANIZZATI

 

ke dni 28. 04. 2020

al 28. 04. 2020

 

Odvětví cestovního ruchu patří k těm nejvíce zasaženým pandemií koronaviru a omezujícími opatřeními, s ní souvisejícími. Zasaženi jsou jak zákazníci, kteří si již zakoupili zájezd, a případně už za něj zaplatili, tak cestovní kanceláře, které nemohou zájezdy uskutečnit z důvodu zákazu cestování a kterým proto vzniká škoda. Zákazníci jsou v případě neuskutečnění se zájezdu chráněni zákonnou úpravou. V současné době se však prosazují i opatření, která mají v této mimořádné situaci ochránit rovněž cestovní kanceláře.

 

Il settore turistico è quello più colpito dalla pandemia coronavirus e dalle relative misure restrittive Sono colpiti sia i clienti che hanno già comprato un viaggio organizzato, eventualmente lo hanno anche pagato, sia le agenzie di viaggi che a seguito del divieto di spostamenti non possono realizzare i viaggi organizzati e per tal motivo stanno soffrendo danni. In caso di mancata realizzazione del viaggio, i clienti sono protetti dalla legge. Attualmente si sta parlando però anche di misure finalizzate a proteggere anche le agenzie di viaggi in questa situazione straordinaria. 

 

 

Dne 24. dubna 2020 nabyl platnosti a účinnosti zákon („Lex voucher“), který má za cíl zmírnit dopady epidemie koronaviru na cestovní kanceláře. Zákon se týká všech, kteří si pořídili zájezd s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 (tj. pokud měl zájezd začít nejpozději 31. srpna 2020). Zákon řeší dvě situace – situaci, kdy dojde ke zrušení zájezdu z důvodu šíření onemocnění, a situaci, kdy zákazník nechce absolvovat zájezd ani po opadnutí pandemie.

 

Il 24 aprile 2020 ha iniziato a produrre effetti la legge (“Lex voucher”), il cui obiettivo è quello di attenuare gli impatti dell’epidemia coronavirus sulle agenzie di viaggi. La legge riguarda tutti coloro che hanno comprato un viaggio organizzato con date di partenza comprese tra il 20 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 (cioè che il viaggio doveva iniziare non più tardi del 31 agosto 2020). La legge risolve due situazioni – la situazione in cui il viaggio organizzato sia cancellato per prevenire la diffusione del contagio, e la situazione in cui il cliente non voglia partire per il viaggio nemmeno dopo la fine della pandemia.

 

 

  1. Zrušení zájezdu z důvodu šíření onemocnění Covid-19

Cancellazione del viaggio per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19

 

Cestovní kancelář i zákazník mohou z důvodu mimořádných okolností (pandemie koronaviru) odstoupit od smlouvy o zájezdu. Občanský zákoník v takovém případě stanoví povinnost cestovní kanceláře vrátit zákazníkovi do 14 dnů uhrazené platby. Za současných okolností by však mohla být tato povinnost pro cestovní kanceláře likvidační.

 

Le agenzie di viaggi e i clienti possono recere dal contratto di viaggio per motivi di circostanze straordinarie (pandemia coronavirus). Il codice civile stabilisce in tal caso l’obbligo dell’agenzia di viaggi di rimborsare al cliente entro 14 giorni i pagamenti effettuati. Tuttavia, nelle circostanze attuali, questo obbligo potrebbe essere rovinoso per le agenzie di viaggi.  

 

Situaci se snaží řešit výše zmíněný zákon, který cestovním kancelářím umožňuje využít ochrannou dobu. O tuto dobu může cestovní kancelář odložit vracení uhrazených plateb zákazníkovi. Jedná se ale pouze o odložení vrácení plateb za zájezd, nikoli za jednotlivě pořízené služby (samostatné ubytování, strava apod.). Cestovní kanceláře ochrannou dobu nemusí využít.

 

Con la summenzionata legge si cerca di risolvere la situazione sopravvenuta, consentendo alle agenzie di viaggi di avvalersi di un periodo di protezione. Le agenzie di viaggi possono rinviare del periodo di protezione i rimborsi ai clienti dei pagamenti effettuati. Si tratta, tuttavia, soltanto di un rinvio del rimborso dei pagamenti dei viaggi organizzati, non dei servizi legati al turismo comprati individualmente (alloggio, vitto ecc.). Le agenzie di viaggi possono non avvalersi del periodo di protezione.  

 

Cestovní kancelář má v případě využití ochranné doby povinnost písemně uvědomit zákazníka. Současně je povinna doručit zákazníkovi poukaz (voucher) v hodnotě realizovaných plateb. Ochranná doba začne běžet doručením poukazu a skončí nejpozději 31. srpna 2021.

 

Nel caso che si avvalga del periodo di protezione, l’agenzia di viaggi è tenuta a informarne il cliente. Contestualmente è tenuta a notificare al cliente il buono (voucher) per un valore dei pagamenti effettuati. Il periodo di protezione inizierà a decorrere dalla notificazione del buono e cesserà al più tardi il 31 agosto 2021.

 

Pokud cestovní kancelář vydá zákazníkovi poukaz, musí mu v ochranné době nabídnout náhradní zájezd (nejméně v hodnotě zájezdu podle původní smlouvy o zájezdu). Nemusí se jednat o totožný zájezd. Pokud dala cestovní kancelář zákazníkovi na výběr mezi zájezdem stejné kvality a zájezdem vyšší kvality a zákazník si zvolil zájezd vyšší kvality, je zákazník povinen doplatit rozdíl v ceně. Požádá-li zákazník cestovní kancelář o nabídnutí náhradního zájezdu a cestovní kancelář tak do 30 dnů neučiní, skončí tím ochranná doba a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi přijaté platby. Využitím poukazu zaniká zákazníkovi právo na vrácení uhrazených plateb. Pokud ale zákazník v ochranné době (nejpozději do 31. srpna 2021) poukaz nevyčerpá, musí zákazníkovi cestovní kancelář vrátit uhrazené platby do 14 dnů od skončení ochranné doby (nejpozději od 31. srpna 2021).

 

Nel caso in cui l’agenzia di viaggi rilasci al cliente il buono, deve offrirgli nel corso del periodo di protezione un viaggio sostitutivo (di un valore non inferiore al valore del viaggio ai sensi del contratto di viaggio originale). Non deve necessariamente trattarsi di un viaggio identico. Qualora l’agenzia di viaggi abbia dato al cliente la possibilità di scegliere tra un viaggio della stessa qualità e un viaggio di una qualità più alta, e il cliente abbia scelto il viaggio di qualità più alta, il cliente sarà tenuto a pagare la differenza di prezzo. Nel caso in cui il cliente chieda che l’agenzia di viaggi gli offra un viaggio sostituivo e l’agenzia di viaggi non lo faccia entro 30 giorni, cesserà il periodo di protezione e l’agenzia di viaggi sarà tenuta a rimborsare al cliente i pagamenti ricevuti. Con l’utilizzo del buono si estingue il diritto del cliente al rimborso dei pagamenti effettuati. Tuttavia, qualora il cliente durante il periodo di protezione (al più tardi entro il 31 agosto 2021) non utilizzi il buono, l’agenzia di viaggi dovrà rimborsare al cliente i pagamenti ricevuto entro 14 giorni dalla fine del periodo di protezione (al più tardi entro il 31 agosto 2021).

 

Po zrušení zájezdu nemusí zákazník doplácet zbytek ceny zájezdu. Cestovní kancelář může vydat poukaz i na částku, která odpovídá části zaplacené ceny zájezdu.

 

Dopo la cancellazione del viaggio, il cliente non deve pagare il resto del prezzo del viaggio. L’agenzia di viaggi può rilasciare il buono anche per un valore corrispondente a parte del prezzo del viaggio già versato.  

 

Zákazník nemá právo poukaz odmítnout (a požadovat vrácení uhrazených plateb). Zákon však stanovuje některé výjimky z tohoto pravidla. Osoby, na něž se výjimka vztahuje, mohou požadovat vyplácení uhrazených plateb bez zbytečného odkladu. Zároveň jsou povinny vrátit vystavený poukaz. Jedná se například o držitele průkazu ZTP, osoby starší 65 let, osamělé rodiče a osoby těhotné, na mateřské a rodičovské dovolené, osoby, vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, a osoby, které nemohli po dobu 30 dnů konat práci z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele (například z důvodu uzavření provozu z důvodu koronaviru), ale i o školy.

 

Il cliente non ha diritto di rifiutare il buono (e chiedere il rimborso dei pagamenti effettuati). La legge tuttavia prevede alcune eccezioni a questa regola. Le persone, alle quali si estende l’eccezione, possono chiedere il rimborso dei pagamenti effettuati senza indugi. Contestualmente sono poi tenute a restituire il buono. Si tratta ad esempio dei titolari del certificato di invalidità (“průkaz ZTP”), persone di età superiore ai 65 anni, genitori soli e persone incinte, persone in congedo maternità o parentale, persone registrate presso il centro per l’impiego come canditati al lavoro, e persone che per un periodo di 30 giorni non potevano lavorare per ostacoli al lavoro imputabili al datore di lavoro (ad esempio per motivi di chiusura del locale a seguito del coronavirus), e infine anche le scuole. 

 

Jedná-li se o zájezd pro více osob, právo odmítnout se týká i spolucestujících, pouze však v případě, že byla smlouva uzavřena zákazníkem, na kterého se výjimka vztahuje. Pokud se na osobu, která smlouvu uzavřela, výjimka nevztahuje, nemůže poukaz odmítnout i přes to, že jeden ze spolucestujících spadá do jedné z výše uvedených kategorií.

 

Nel caso in cui si tratti di un viaggio per più persone, il diritto di rifiutare si estende anche ai compagni di viaggio, però questo soltanto nel caso in cui il contratto di viaggio sia stato stipulato da un cliente che rientra tra le eccezioni. Qualora la persona che ha stipulato il contratto di viaggio non rientri tra le eccezioni, non può rifiutare il buono anche se uno dei compagni di viaggio rientri in una delle suddette categorie.  

 

 

  1. Zákazník nechce absolvovat zájezd ani po opadnutí pandemie   

Il cliente non vuole partecipare al viaggio neanche dopo la fine della pandemia      

 

Pokud se zákazníka netýkají výše uvedené výjimky, ale přesto nechce absolvovat zájezd (nestojí o vystavení poukazu), má podle občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy kdykoli před uskutečněním zájezdu. Zákazník je v takovém případě povinen zaplatit přiměřené odstupné ujednané ve smlouvě (storno poplatky). Zbylé přijaté peněžní prostředky po odečtení odstupného musí cestovní kancelář vrátit zákazníku do 14 dnů.

 

Qualora il cliente non rientri tra le suddette eccezioni, ma non vuole comunque partecipare al viaggio (non è interessato al buono), il codice civile prevede che ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della realizzazione del viaggio. In tal caso il cliente è tenuto a pagare un’adeguata penale definita nel contratto (penale di recesso). L’agenzia di viaggi deve rimborsare al cliente il resto dei pagamenti ricevuti, una volta detratta la penale, entro 14 giorni.  

 

Zákazník může cestovní kancelář požádat o vystavení poukazu v hodnotě 10 % zaplaceného storno poplatku, a to do tří měsíců od odstoupení od smlouvy. Poukaz musí být platný nejméně 12 měsíců od jeho vydání.

 

Il cliente può chiedere che l’agenzia di viaggi gli rilasci un buono per un valore del 10 % della penale di recesso versata, e questo entro tre mesi dal recesso dal contratto. Il buono deve avere una validità di almeno 12 mesi dal suo rilascio.

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

Nel ringraziare per la Vostra gentile attenzione auguriamo a tutti una buona salute,

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.