DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

NA OBLAST NÁJMŮ (ZEJMÉNA NÁJMŮ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ)

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

SULL’AMBITO DELLE LOCAZIONI (SOPRATTUTTO LOCAZIONE DEI LOCALI COMMERCIALI)

 

ke dni 19. 03. 2020

al 19. 03. 2020

 

 

Vláda ČR ode dne 12. 03. 2020 na dobu 30 dní vyhlásila v souladu s ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, v ČR nouzový stav. Nouzový stav je možné dále prodlužovat. Na základě zákona č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon, pak vláda postupně přijala několik krizových opatření za účelem zamezení dalšího šíření epidemie a ochrany veřejného zdraví.

 

Il Governo della Repubblica Ceca ha proclamato lo stato di emergenza nella Repubblica Ceca a partire dal 12. 03. 2020 per 30 giorni, conformemente alla legge costituzionale n. 110/1998 Racc., sulla sicurezza della Repubblica Ceca, in versione vigente. Lo stato di emergenza può essere ulteriormente prolungato. Ai sensi della legge n. 240/2000 Racc., la c.d. legge in caso di crisi, il governo ha poi progressivamente adottato un paio di misure anticrisi finalizzate ad evitare ulteriore diffusione dell’epidemia ed a proteggere la sanità e salute pubblica.

 

Níže naleznete shrnutí možných situací, které se týkají nájemních smluv (zejména pak nájmů prostor sloužících k podnikání).

 

Qui sotto troverete il riassunto delle possibili situazioni, riguardanti i contratti di locazione (soprattutto locazione dei locali commerciali).

 

 

 

  1. Poskytnutí slevy z nájemného

Concessione dello sconto sul canone di locazione

 

V současné době neexistuje v právním řádu České republiky povinnost pronajímatelů poskytovat svým nájemcům slevy na nájemném (nebo jim nájemné zcela odpustit) z důvodu nařízení nouzového stavu v České republice a s tím spojených krizových opatření (například uzavření obchodů, atd).

 

Attualmente non esiste nell’ordinamento giuridico della Repubblica Ceca un obbligo per i locatori di concedere ai loro conduttori sconti sul canone di locazione (o condonare completamente il canone di locazione) per motivi della proclamazione dello stato di emergenza nella Repubblica Ceca e le relative misure anticrisi (per esempio chiusura dei negozi etc.).

 

Veškeré poskytnuté slevy nebo jiné úlevy poskytnuté pronajímatelem jsou tedy v tuto chvíli na vlastní dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem.

 

Tutti gli sconti o altre agevolazioni concessi dal locatore pertanto attualmente dipendono dagli accordi presi tra il locatore e il conduttore.

 

Současně se objevují případy, kdy nájemníci žádají o slevu z nájmu s poukazem na ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ustanovení upravuje situaci, kdy dojde vlivem určité události k založení hrubého nepoměru mezi vztahy pronajímatele a nájemce. V takové situaci má nájemce právo na jednání o změně smlouvy, přičemž v případě, že se s pronajímatelem na takové změně nedomluví, tak má právo žádat soud o úpravu této smlouvy. Dle našeho názoru však současná situace (zejména pak vzhledem ke skutečnosti, že krizové opatření vlády České republiky bylo prozatím nařízeno pro období od 14. 03. 2020 do 24. 03. 2020) prozatím nezakládá hrubý nepoměr mezi vztahy pronajímatele a nájemce.

 

Contestualmente però accade ultimamente che i conduttori chiedono uno sconto sul canone di locazione, facendo riferimento alla disposizione dell’articolo 1765 della legge n. 89/2012 Racc., codice civile. Questa disposizione regola la situazione, in cui si crea una forte sproporzione nel rapporto tra il locatore e il conduttore per effetto di un evento. In tale circostanza il conduttore ha diritto di negoziare le modifiche al contratto, e nel caso in cui non si metta d’accordo con il locatore su tali modifiche, ha diritto di rivolgersi al tribunale per chiedere la modifica al suo contratto. Secondo la nostra opinione la situazione attuale (soprattutto perché le misure anticrisi per ora sono state emesse solo per il periodo che va dal 14. 03. 2020 al 24. 03. 2020) per ora non crea una forte sproporzione nei rapporti tra il locatore e il conduttore.

 

Domníváme se však, že by k takové situaci mohlo dojít v případě, že by vládní krizové opatření bylo znovu prodlouženo. Je proto nutné sledovat aktuální vývoj celé situace a průběžně jej posuzovat.

 

Tuttavia crediamo che tale situazione potrebbe venire a crearsi nel caso in cui le misure anticrisi adottate dal governo siano prolungate. Per questo motivo è necessario seguire gli sviluppi della situazione, analizzandoli e valutandoli periodicamente.

 

 

  1. Náhrada škody způsobené krizovým opatřením

Risarcimento del danno causato dalle misure anticrisi

 

Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, konkrétně dle ustanovení § 36 tohoto zákona je stát povinen uhradit právnickým a fyzickým osobám škodu způsobenou krizovým opatřením vydaným v průběhu stavu nouze. Tímto krizovým opatřením je například povinné uzavření obchodů.

 

Secondo la legge n. 240/2000 Racc., legge in caso di crisi, nello specifico la disposizione dell’art. 36 di questa legge, lo Stato è tenuto a risarcire i danni causati alle persone giuridiche e fisiche dalle misure anticrisi adottate durante lo stato di emergenza. Rientra tra queste misure anticrisi per esempio la chiusura dei negozi.

 

Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme dokumentovat a sepisovat veškeré škody (včetně například ušlého zisku, nákladů na zaměstnance, nákladů na uhrazené nájemné,…), které bylo nutné hradit i přes to, že jste byli například nuceni uzavřít svou obchodní činnost. Tyto bude poté možné případně využít v žádosti o náhradu škody, kterou bude nutné uplatnit nejpozději do 6 měsíců u ministerstva vnitra České republiky.

 

Ciò considerato, Vi raccomandiamo di documentare ed elencare tutti i danni (compreso ad esempio il mancato guadagno, le spese del personale, le spese relative al pagamento del canone di locazione, …), che è stato necessario pagare nonostante il fatto che siate stati ad esempio costretti a chiudere l’attività commerciale. Questi danni elencati potranno poi eventualmente essere utilizzati nella richiesta di risarcimento dei danni, che dovrà essere presentata entro 6 mesi al Ministero dell’interno della Repubblica Ceca.

 

S ohledem na tuto skutečnost si však dovolujeme také sdělit, že tento zákon nebyl doposud použit a jeho praktické využití (tedy výše poskytované náhrady a to, zda tato nakonec vůbec poskytována bude) tedy bude záviset zejména na výkladu soudů.

 

A tal proposito vorremmo però far notare che la suddetta legge finora non è stata applicata e la sua messa in pratica (cioè l’ammontare del risarcimento e se alla fine sarà concesso o meno) dipenderà pertanto prevalentemente dall’interpretazione dei tribunali.

 

Děkujeme za pozornost a přejeme všem zvládnutí nastalé situace.

 

Ringraziando per la Vostra gentile attenzione auguriamo a tutti quanti di superare la situazione venutasi a creare.

 

S pozdravem a přáním příjemného dne,

 

Con i nostri più cordiali saluti

 

Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.