DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

NA OBLAST PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ČR

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS COV-2

SULL’AMBITO DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REPUBBLICA CECA

 

Podpora zaměstnanosti v souvislosti s druhou vlnou pandemie

 

Sostegno all’occupazione relativamente alla seconda ondata della pandemia

 

ke dni 14. 10. 2020

aggiornamento al 14. 10. 2020

 

 

V souvislosti s nástupem druhé vlny pandemie infekčního onemocnění COVID-19 dochází od středy 14. 10. 2020, na základě usnesení vlády č. 1021, ze dne 12. 10. 2020, k rozsáhlým omezením na území celé České republiky, činěným za účelem zpomalení šíření nákazy onemocněním COVID – 19.

 

Relativamente all’arrivo della seconda ondata della pandemia della malattia infettiva COVID-19 vengono introdotte da mercoledì 14. 10. 2020, sulla base del decreto del Governo n. 1021, del 12. 10. 2020, ampie restrizioni nell’intero territorio della Repubblica Ceca, adottate ai fini di rallentamento della diffusione della malattia COVID – 19.

 

Výše uvedená opatření počítají například s uzavřením restauračních zařízení veřejnosti, uzavřením škol (včetně prvních a druhých stupňů základních škol), kulturních zařízení a hromadných akcí s účastí nad 6 osob.

 

Le summenzionate restrizioni contano ad esempio con la chiusura dei locali di ristorazione, chiusura delle scuole (comprese le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado), delle strutture di cultura e degli eventi di massa con la presenza di oltre 6 persone. 

 

Tato omezení se tedy citelně dotknou zaměstnavatelů, ať už proto, že provoz zaměstnavatele byl omezen či zakázán, nebo proto, že v důsledku uzavření škol jsou zaměstnanci nuceni zůstat doma a pečovat o děti.

 

Queste restrizioni pertanto avranno un forte impatto sui datori di lavoro, sia perché l’esercizio del datore di lavoro è stato limitato o vietato, sia perché a seguito della chiusura delle scuole i dipendenti saranno costretti a restare a casa per prendersi cura dei loro figli.  

 

V tomto článku se zaměříme na aktuálně existující systémy podpory zaměstnanců, zasažených mimořádnými opatřeními, z pohledu jednotlivých situací, které mohou nastat, a jsou zaměstnavatelům kompenzovány v rámci programu Antivirus. Program Antivirus zná 3 základní režimy, a to:

 

Nel presente articolo ci concentreremo sui problemi attualmente esistenti relativamente al sistema di sostegno ai dipendenti impattati dalle misure straordinarie, analizzandoli dal punto di vista delle situazioni individuali che potrebbero venire a crearsi e che vengono compensate dai datori di lavoro nel quadro del programma Antivirus. Il programma Antivirus è composto dai 3 regimi fondamentali, cioè:

 

 

  1. Režim A

     Regime A

 

Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy v souvislosti s tím, že zaměstnanci buď byla nařízena karanténa (i), anebo se jedná o zaměstnance provozu, který byl opatřením vlády uzavřen (ii)

 

Si tratta di casi in cui il datore di lavoro paga al dipendente un’indennità sullo stipendio a causa del fatto che al dipendente è stata disposta la quarantena (i), oppure si tratta di un dipendente assegnato all’esercizio di un’attività chiusa dal provvedimento del Governo (ii).

 

Výše příspěvku státu na náhradu mzdy pak činí v případě ii. (uzavřený provoz) s účinností ode dne 01. 10. 2020 nově 100 % (dosud bylo 80 %), maximálně však do výše 50.000,- Kč (dosud bylo 39.000,- Kč). Naopak u zaměstnanců v karanténě zůstává stávající výše podpory 80 %. Platnost tohoto režimu se však prodlužuje do dne 31. 12. 2020.

 

L’importo del contributo dello Stato all’indennità sullo stipendio ammonta nel caso ii. (esercizio chiuso) con effetto dal 1. 10. 2020 stavolta al 100 % (finora ammontava solo all’80 %), tuttavia, al massimo fino all’importo di 50.000,- CZK (finora fino a 39.000,- CZK). Al contrario, nel caso dei dipendenti in quarantena, l’importo del sostegno attuale rimane equivalente all’80 %. Tuttavia, la efficacia del presente regime si prolunga fino al 31. 12. 2020.

 

  1. Režim B

     Regime B

 

Tento režim kompenzuje situace, které jiným způsobem hospodářsky zasahují provoz zaměstnavatele. Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci z důvodu nařízené karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců, z důvodu prostoje vzhledem k omezení dostupnosti vstupů nezbytných pro provoz anebo z důvodu tzv. částečné nezaměstnanosti vzhledem k omezení poptávky po službách či výrobcích zaměstnavatele.

 

Questo regime compensa le situazioni che impattano economicamente l’esercizio dell’attività del datore di lavoro in un altro modo. Si tratta dei casi in cui il datore di lavoro non può assegnare il lavoro ai dipendenti a causa della quarantena disposta oppure a causa della necessità di prendersi cura dei figli verificatasi per una parte significante dei dipendenti, per la ragione della interruzione dovuta alla disponibilità limitata delle risorse necessari per a causa della c.d. disoccupazione parziale con riguardo alla diminuzione della domanda dei servizi o prodotti del datore di lavoro.

 

Zde ke změně nedochází, tedy režim je platný do 31. 10. 2020 a výše příspěvku státu činí nadále 60 % z vyplacené náhrady mezd.

 

In questo caso non c’è alcun cambiamento e pertanto il regime è valido fino al 31. 10. 2020 e l’importo del contributo dello Stato continua ad ammontare al 60 % dell’indennità sullo stipendio. 

 

Dlouhodobě však vláda plánuje nahradit tento program tzv. obecným kurzarbeitem, kdy by stát přispíval na náhrady mezd zaměstnanců po dobu, kdy jim zaměstnavatel nemůže přidělovat práci. Na konci měsíce září 2020 se vláda ČR ohledně příslušného návrhu zákona shodla. Momentálně je projednáván v Poslanecké sněmovně.

 

Tuttavia, a lungo andare il Governo prevede una sostituzione del detto programma con il cosiddetto kurzarbeit generale, ove lo Stato contribuirebbe alle indennità sugli stipendi dei dipendenti per un periodo, per il quale il datore di lavoro non può assegnargli il lavoro. Alla fine del mese di settembre 2020 il Governo della Repubblica Ceca ha raggiunto un consenso relativamente al relativo disegno di legge. Attualmente viene discusso alla Camera dei Deputati.

 

Dle vládního návrhu by tzv. kurzarbeit byl aktivován v případě mimořádné situace nařízením vlády. Podmínky jsou předpokládány následovně. Kompenzace by se standardně vázala na dobu překážek v práci. Rozsah překážek v práci by činil maximálně 4 dny v týdnu (20 až 80 % stanovené pracovní doby) a vztahoval by se pouze na stálé zaměstnance, kteří u zaměstnavatele pracují alespoň 3 měsíce, a jejich pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou. Podporu by vyplácel úřad práce přímo zaměstnancům a činila by 70 % jejich průměrného výdělku. Limitem příspěvku by byla průměrná mzda a bylo by možné ji čerpat po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnavatel by po dobu překážek hradil za zaměstnance pojistné na zdravotní pojištění a v rozsahu 70 % též pojistné na sociální zabezpečení.

 

Secondo il disegno di legge del Governo il cosiddetto kurzarbeit verrebbe attivato in caso di una situazione di emergenza con il decreto del Governo. Le condizioni sono previste nel modo seguente. La compensazione sarebbe legata come di solito al periodo dell’ostacolo al lavoro. La estensione degli ostacoli al lavoro non sarebbe superiore a 4 giorni della settimana (20 – 80 % dell’orario lavorativo stabilito) e si applicherebbe solo ai dipendenti fissi che lavorano per il datore di lavoro da almeno 3 mesi e il loro rapporto di lavoro è stipulato a tempo indeterminato. Il sostegno sarebbe versato dall’ufficio del lavoro direttamente ai dipendenti e rappresenterebbe il 70 % del loro guadagno medio. Il limite del sostegno sarebbe lo stipendio medio e sarebbe possibile percepirlo per un massimo di 12 mesi. Durante il periodo degli ostacoli al lavoro, il datore di lavoro pagherebbe per il dipendente l’assicurazione sanitaria e anche il 70 % dei contributi previdenziali.  

 

Nicméně tento návrh zatím nebyl legislativně schválen a ani jeho výsledné přesné parametry tak nejsou prozatím známy.

 

Tuttavia, questo disegno di legge non è ancora stato legislativamente approvato e pertanto non sono ancora noti neppure i suoi parametri esatti.

 

  1. Režim C

     Regime C

 

Tento režim umožňoval zaměstnavatelům za splnění stanovených podmínek odpuštění části plateb odvodů na sociální pojištění zaměstnanců. Nicméně tento režim byl platný pouze do 31. 08. 2020 a nebyl dále prodlužován.

 

Questo regime permetteva ai datori di lavoro, in caso di soddisfazione delle condizioni stabilite, il condono di parte delle ritenute previdenziali dei dipendenti. Tuttavia, questo regime era valido soltanto fino al 31. 08. 2020 e non è stato ulteriormente prorogato.     

 

 

Jednotlivé situace si dovolujeme shrnout v následujícím přehledu:

 

Vorremmo adesso riassumere le singole situazioni nella seguente tabella:

 

 

 

Režim A (platnost do 31. 12. 2020)

Regime A (efficacia fino al 31. 12. 2020)

 

situace

 

situazione

stručný popis

 

breve descrizione

výše náhrady mzdy

 

ammontare dell’indennità sullo stipendio

výše příspěvku státu

 

ammontare del contributo dello Stato

Zaměstnanec v karanténě

 

Dipendente in quarantena

(překážka na straně zaměstnance podle § 191 a § 192 zákoníku práce)

Zaměstnanci náleží od zaměstnavatele za prvních 14 dní náhrada mzdy. Následně, tj. od 15. dne má zaměstnanec nárok na dávky nemocenského ze strany okresní správy sociálního zabezpečení.

 

(ostacolo al lavoro imputabile al dipendente ai sensi dell’art. 191 e 192 del codice del lavoro)

Al dipendente spetta dal datore di lavoro un’indennità sullo stipendio per i primi 14 giorni. In seguito, ossia dal 15° giorno, il dipendente ha diritto all’indennità di malattia da parte dell’ufficio distrettuale di previdenza sociale.

60 % průměrného výdělku

 

60 % del guadagno medio

80 % z vyplacené náhrady mzdy, max. 39.000,- Kč

 

80 % dell’indennità sullo stipendio versata, al massimo 39.000,- CZK

Zaměstnanec v provozu, který byl nařízením vlády uzavřen

 

Dipendente assegnato all’esercizio chiuso dal decreto del Governo

(překážka na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce)

Tzv. jiná překážka na straně zaměstnavatele, pokud situace na straně zaměstnavatele nespadá pod jinou zákonnou překážku v práci na straně zaměstnavatele.

 

(ostacolo al lavoro imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 208 del codice del lavoro)

Il c.d. altro tipo di ostacolo al lavoro imputabile al datore di lavoro, laddove la situazione non ricada sotto la definizione legale di un altro ostacolo imputabile al datore di lavoro.

100 % průměrného výdělku

 

100 % del guadagno medio

100 % z vyplacené náhrady mzdy,

max. 50.000,- Kč

 

100 % dell’indennità sullo stipendio versata, al massimo 50.000,- CZK

 

Režim B (platnost do 31. 10. 2020)

Regime B (efficacia fino al 31. 10. 2020)

 

situace

 

situazione

stručný popis

 

breve descrizione

výše náhrady mzdy

 

ammontare dell’indennità sullo stipendio

výše příspěvku státu

 

ammontare del contributo dello Stato

Nemožnost přidělovat zaměstnancům práci z důvodu nařízené karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců

 

Impossibilità di assegnare lavoro ai dipendenti a causa di quarantena obbligatoria o necessità di prendersi cura dei figli verificatasi per una parte significativa dei dipendenti

(překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce)

Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci z důvodu, že jiná část jeho zaměstnanců, (alespoň 30 %) nemůže vykonávat pro zaměstnavatele práci z důvodu, že jim byla nařízena karanténa, pečují o dítě, z důvodu nemoci či nemožnosti dopravení se do práce, včetně zaměstnanců cizinců.

 

(ostacolo al lavoro imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 208 del codice del lavoro)

Il datore di lavoro non può assegnare lavoro ai dipendenti a causa della quarantena obbligatoria, necessità di prendersi cura dei figli, malattia o impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro, verificatasi per una parte significativa dei dipendenti (almeno il 30 % dei dipendenti), compresi dipendenti stranieri.

100 % průměrného výdělku

 

100 % del guadagno medio

60 % z vyplacené náhrady mzdy, max. 29.000,- Kč

 

60 % dell’indennità sullo stipendio versata, al massimo 29.000,- CZK

 

 

Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků či služeb) nezbytných pro činnost zaměstnavatele

 

Limitazione della disponibilità delle risorse (materiale, prodotti o servizi) necessarie per l’attività del datore di lavoro

(překážka na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. a) zákoníku práce, tzv. prostoj)

Zaměstnavatel prokazatelně nemůže zaměstnancům přidělovat práci z důvodu omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) pro provoz zaměstnavatele v důsledku karanténních opatřeních anebo obecně z důvodu výpadků výroby u dodavatele těchto vstupů, včetně dodavatele ze zahraničí.

 

(ostacolo al lavoro imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 207, lett. a) del codice del lavoro, la c.d. interruzione dell’attività)

Il datore di lavoro non può assegnare in modo dimostrabile lavoro ai dipendenti a causa della limitata disponibilità delle risorse (materiale, prodotti, servizi) necessarie per l’attività del datore di lavoro, e questo in conseguenza ai provvedimenti di quarantena, oppure in conseguenza alla sospensione della produzione di tali risorse presso i fornitori, compresi fornitori stranieri.

80 % průměrného výdělku

 

80% del guadagno medio

60 % z vyplacené náhrady mzdy, max. 29.000,- Kč

 

60 % dell’indennità sullo stipendio versata, al massimo 29.000,- CZK

 

 

Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele (částečná nezaměstnanost)

 

Diminuzione della domanda per servizi, e prodotti del datore di lavoro (disoccupazione parziale)

 

(překážka na straně zaměstnavatele podle § 209 zákoníku práce)

(nevztahuje se na zaměstnavatele v nepodnikatelské sféře; nemožnost přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách; o výši náhrady mzdy je uzavřena dohoda s odborovou organizací anebo je vydán vnitřní předpis)

Pokud by nebyly naplněny tyto podmínky, jednalo by se o překážku na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.

 

(ostacolo al lavoro imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 209 del codice del lavoro)

(non si riferisce ai datori di lavoro nell’ambito non imprenditoriale; all’impossibilità di assegnare lavoro a causa della temporanea diminuzione di ordini o a causa della diminuzione della domanda per i servizi, o laddove sia stipulato un accordo con i sindacati, relativo all’ammontare del compenso dello stipendio, oppure laddove sia emesso il regolamento interno)

Nel caso non fossero soddisfatte tali condizioni, si tratterebbe dell’ostacolo al lavoro imputabile al datore di lavoro ai sensi dell’art. 208 del codice del lavoro.

alespoň 60 % průměrného výdělku

 

almeno il 60 % del guadagno medio

60 % z vyplacené náhrady mzdy, max. 29.000,- Kč

 

60 % dell’indennità sullo stipendio versata, al massimo 29.000,- CZK

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošetřovné

Assegno di cura

 

S ohledem na uzavření školských zařízení dochází k situaci, kdy z důvodu uzavření školního zařízení je zaměstnanec donucen zůstat doma a pečovat o dítě mladší 10 let, o dítě ve věku 10 – 13 let, o nezaopatřené dítě od 13 let alespoň v I. stupni závislosti, nebo o hendikepovanou osobu starší 10 let z důvodu uzavření stacionáře či podobného zařízení.

 

Vista la chiusura degli istituti scolastici, si sta creando una situazione in cui a seguito della chiusura dell’istituto scolastico il dipendente si vede costretto a restare a casa per prendersi cura del figlio di età inferiore a 10 anni, del figlio di età inferiore a 10 – 13 anni, di un minore a carico di almeno 13 anni che rientra almeno nel I. grado di dipendenza, oppure una persona con disabilità di età superiore a 10 anni a causa della chiusura di un istituto sociale oppure un istituto simile.  

 

V tuto chvíli platí, že takový zaměstnanec má nárok na dávku ošetřovného, která je ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, a na dávky má právo nejdéle po dobu 9 dnů, nebo 16 dnů, jde-li o samoživitelku/samoživitele dítěte mladších 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku.

 

Attualmente tale dipendente ha diritto all’assegno di cura ammontante al 60 % della base imponibile giornaliera, per un periodo massimo di 9 giorni, oppure 16 giorni in caso di un genitore solo di un minore di età inferiore a 16 anni che non abbia ancora la formazione scolastica obbligatoria.

 

Dne 08. 10. 2020 vláda schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Pokud tento návrh projde ve stávající podobě schvalovacím procesem, změní se ošetřovné následujícím způsobem:

 

L’8. 10. 2020, il Governo ha approvato il disegno di legge sulle modifiche dell’assegno di cura a seguito delle misure straordinarie adottate a causa della epidemia. Nel caso in cui il suddetto disegno di legge sia approvato nella sua forma attuale, l’assegno di cura cambierà nel modo seguente:

 

Nárok na ošetřovné bude mít i zaměstnanec, který:

 

Avrà diritto di percepire l’assegno di cura anche il dipendente che:

 

  • pečuje o nezaopatřené děti do 26. roku věku, účastnící se školní docházky, závislé na péči jiné osoby (již od I. stupně závislosti)

 

si prende cura dei figli a carico di età fino a 26 anni che frequentano corsi scolastici e dipendono dalla cura di un’altra persona (già dal I. grado di dipendenza)

 

  • pečuje o osoby starší 10 let věku, závislé na péči jiné osoby využívající služby stacionářů a podobných zařízení anebo

 

si prende di cura delle persone di età superiore a 10 anni dipendenti dalla cura di un’altra persona, che usufruiscono dei servizi degli istituti sociali e di altri istituti simili

 

  • pečuje o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

 

Si prende cura dei figli che non possono partecipare alla formazione scolastica a causa della quarantena obbligatoria della famiglia.

 

Nárok na ošetřovné by se měl týkat i osob pracujících na dohodách o pracích konaných mimo hlavní pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), a to za podmínky, že je za tyto osoby odváděno sociální pojištění.

 

Il diritto all’assegno di cura si dovrebbe applicare anche alle persone che lavorano in base agli accordi sul lavoro stipulati al di fuori del rapporto di lavoro principale (contratti di lavoro part-time, accordo di esecuzione di mansione lavorativa), e questo a condizione che per tali persone siano versati i contributi previdenziali.

 

Podpůrčí doba by nově trvala po celou dobu trvání příslušného mimořádného opatření (uzavření školního zařízení, stacionáře, karantény).

 

Il sostegno verrebbe fornito durante l’intero periodo di efficacia della relativa misura straordinaria (chiusura degli istituti scolastici, istituti sociali, quarantene)

 

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření – toto bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

 

Non verrà richiesta un certificato di chiusura da parte della scuola – questo verrà sostituito dall’autodichiarazione del beneficiario relativa al fatto che quest’ultimo deve prendersi cura del figlio a seguito della chiusura della scuola in base alla misura straordinaria.  

 

Výše uvedené navrhované změny by měly platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle ale do 30. 06. 2021.

 

Le suesposte modifiche proposte dovrebbero essere valide durante l’intero periodo di efficacia delle misure straordinarie, tuttavia, al massimo fino al 30. 06. 2021.

 

 

Mimořádná okamžitá pomoc

Aiuto immediato straordinario

 

Dovolujeme si rovněž poukázat na situace řešení mimořádnou okamžitou pomocí pro zaměstnance. Dostane-li se zaměstnanec vlivem okolností do situace, kdy se mu nedostává dostatek finančních prostředků, a je proto ve finanční nouzi, může požádat Úřad práce o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. O tuto dávku mohou požádat i rodiče dětí do 10 let, kteří jsou nuceni zůstat doma a pobírají dávky ošetřovného v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.

 

Vorremmo inoltre far notare anche le situazioni che potrebbero essere trattate con un aiuto immediato straordinario per i dipendenti. Nel caso in cui il dipendente si ritrovi a causa delle circostanze in una situazione in cui non dispone di sufficienti risorse finanziarie, e si trova pertanto in difficoltà economica, può chiedere all’Ufficio del lavoro un aiuto immediato straordinario in un’unica soluzione. Questo sostegno possono richiederlo anche i genitori dei figli di età fino a 10 anni che sono costretti a restare a casa e contestualmente percepiscono l’assegno di cura relativamente alla pandemia della malattia COVID-19.

 

Pro účely této dávky se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti.

 

Ai fini del suddetto sostegno viene preso in considerazione il reddito di tutte le persone che costituiscono il nucleo familiare.

 

 

Informace z oblasti podpory zaměstnanosti budeme samozřejmě nadále aktualizovat.

 

Continueremo naturalmente ad aggiornare le informazioni circa il sostegno all’occupazione.

 

 

Děkujeme za Vaši laskavou pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému anebo pro posouzení Vaší konkrétní situace se na nás neváhejte samozřejmě obrátit.

 

Vi ringraziamo per la Vostra gentile attenzione. Rimaniamo a completa disposizione per eventuali domande, chiarimenti oppure per una valutazione della Vostra situazione particolare.

 

 

S přáním pevného zdraví,

 

Con i nostri più cordiali saluti,

 

Team Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.