DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

OPATŘENÍ K PODPOŘE OSVČ

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI AUTONOMI “OSVČ”

 

ke dni 27. 03. 2020

                                                                  al 27. 03. 2020

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními se stát snaží podporovat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Proto Parlament ČR ve zkráceném jednání schválil několik zákonů, které mají OSVČ ekonomickou situaci ulehčit. Zákony nabyly účinnosti 27. března 2020 po podepsání prezidentem republiky. Rovněž vláda a ministerstva přijímají v této oblasti nejrůznější opatření a další opatření čekají ještě na svá schválení.

Considerate le misure straordinarie, lo Stato cerca di dare un sostegno ai lavoratori autonomi (“OSVČ”). Per tal motivo il Parlamento della RC ha approvato con procedura abbreviata un paio di leggi, che mirano ad agevolare la situazione economica per gli OSVČ. Le leggi sono entrate in vigore il 27 marzo 2020 previa firma del Presidente della Repubblica. Anche il Governo e i ministeri stanno adottando varie misure a tal fine, e ci sono altre misure che stanno per essere approvate.

 

 1. Zálohy na „sociální, zdravotní a nemocenské pojištění“ a přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019

Acconti sui “contributi previdenziali sociali, sanitari e in caso di malattia” e riepiloghi dei redditi e costi del 2019

 

 1. Záloha na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti („sociální pojištění“) po dobu od března do srpna 2020

Acconto sul contributo alla previdenza pensionistica e contributo alla politica statale sociale e dell’occupazione (“previdenza sociale”) per il periodo che va da marzo ad agosto 2020

 

Dne 25. března 2020 Senát Parlamentu ČR schválil zákon, který umožňuje odpuštění záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „sociální pojištění“) v minimální zákonné výši zálohy, tj. v částce ve výši 2 544,- Kč. V této výši se záloha odpouští, pokud OSVČ provozuje hlavní samostatnou výdělečnou činnost – tj. pokud nemá jiné zaměstnání, ani nemá jiný zdroj příjmu. Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou činnost se odpouští záloha ve výši 1 018,- Kč. Výše uvedená úleva se vztahuje pro období od března do srpna 2020.

Il 25 marzo 2020 il Senato del Parlamento della RC ha approvato la legge che consente di condonare gli acconti sul contributo alla previdenza pensionistica e il contributo alla politica statale sociale e dell’occupazione (di seguito solo “previdenza sociale”), e questo per l’ammontare minimo dell’acconto previsto dalla legge, cioè per l’importo di 2 544,- Czk. L’acconto di questo ammontare viene condonato, qualora l’OSVČ eserciti attività autonoma a scopo di lucro principale – cioè qualora non abbia altro impiego, né altra fonte di guadagno. Per un OSVČ che esercita la sua attività autonoma come fonte di guadagno secondaria, l’acconto si condona per l’importo di 1 018,- Czk. L’agevolazione vale per il periodo che va da marzo ad agosto 2020.

 

Je potřebné však upozornit na to, že umožnění zálohu vůbec neplatit, ani později, se vztahuje pouze na výše uvedenou minimální měsíční zálohu. Pokud je však OSVČ na základě svých příjmů povinna platit vyšší než minimální zálohu, bude muset tento rozdíl doplatit. OSVČ však nemusí tento rozdíl mezi minimální a skutečnou výší zálohy doplácet okresní správě sociálního zabezpečení po dobu od března do srpna 2020, neboť tak může učinit až v následujícím roce (2021) při podání přehledu za rok 2020, kdy současně zaplatí i vyplývající nedoplatek.

Occorre tuttavia far notare che la possibilità di non versare affatto l’acconto, neanche più tardi, vale soltanto per l’acconto mensile minimo sopra specificato. Qualora l’OSVČ, in base all’ammontare dei suoi redditi, sia tenuto a versare un acconto mensile più alto rispetto a quello minimo, dovrà comunque corrispondere la differenza. Tuttavia, l’OSVČ non è tenuto a corrispondere tale differenza tra l’ammontare minimo e l’ammontare effettivo dell’acconto, al competente Istituto distrettuale di previdenza sociale, durante il periodo da marzo ad agosto 2020, perché potrà farlo solo nell’anno prossimo (2021) al momento di presentazione del riepilogo del 2020, pagando cioè contestualmente anche la differenza maturatasi.

 

Pokud má např. OSVČ při provozování hlavní výdělečné činnosti předepsáno platit měsíčně zálohu ve výši 3 544,- Kč, bude jí za rozhodné období částka ve výši 2 544,- Kč definitivně odpuštěna a částku 1 000,- Kč bude moct doplatit až následující rok (2021) současně s podáním přehledu za rok 2020.

Per esempio, se l’OSVČ, esercitando la sua attività come principale fonte di guadagno, deve corrispondere mensilmente un acconto pari a 3 544,- Czk, l’importo di 2 544,- Czk, relativo al periodo in questione, gli verrà definitivamente condonato, mentre l’importo rimanente pari a 1 000,- Czk potrà versarlo solo nel corso dell’anno prossimo (2021) assieme alla presentazione del riepilogo del 2020.

 

Zaplatí-li OSVČ zálohu za kterýkoli z rozhodných měsíců březen až srpen 2020, bude jí tato částka započtena jako záloha za měsíc září (například pokud již zaplatila zálohu za měsíc březen).

Nel caso in cui l’OSVČ versi l’acconto per qualsiasi dei mesi del periodo in questione da marzo ad agosto 2020, il rispettivo importo gli verrà compensato a titolo di acconto per il mese di settembre (per esempio se abbia già versato l’acconto per il mese di marzo).

 

 1. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 v souvislosti se sociálním pojištěním

Riepiloghi dei redditi e costi del 2019 relativamente alla previdenza sociale  

Přehledy povinně jinak podávané do 01. 05. 2020 za rok 2019 budou moci OSVČ nově a bez sankcí podat nejpozději do dne 03. 08. 2020. Do tohoto data je však potřebné i uhradit okresní správě sociálního zabezpečení nedoplatek na pojistném na sociální pojištění za rok 2019. Zatím není k dispozici informace o splatnosti nedoplatku pro případ, když bude podán přehled dříve, zda je potřebné do osmi dnů zaplatit i nedoplatek anebo zda stačí, když bude uhrazen do dne 03. 08. 2020.

I riepiloghi, che normalmente andrebbero presentati entro il 01. 05. 2020 per il 2019, gli OSVČ potranno presentarli, senza sanzioni, entro il 03. 08.  2020. Entro questa data, tuttavia, è necessario aver versato al competente Istituto distrettuale di previdenza sociale anche i contributi arretrati per la previdenza sociale del 2019. Per ora non è disponibile nessun’informazione circa la scadenza del versamento dei contributi previdenziali arretrati nei casi in cui il riepilogo sia presentato prima, cioè se in tal caso è necessario versare entro otto giorni anche il contributo previdenziale arretrato, oppure se potrà essere versato entro il 03. 08. 2020.

 

 1. Nemocenské

Previdenza in caso di malattia

OSVČ se mohou dobrovolně přihlásit též k nemocenskému pojištění v rámci důchodového pojištění. Jestliže tak OSVČ učinila a má nadále zájem v systému nemocenského pojištění pokračovat, hradí zálohy na nemocenské pojištění nadále a ve standardní výši. Zde se žádné úlevy neposkytují.

Gli OSVČ possono volontariamente registrarsi anche al sistema di previdenza in caso di malattia, facente parte della previdenza pensionistica. Qualora l’OSVČ l’abbia fatto, e intende continuare a contribuire al sistema della previdenza in caso di malattia, deve versare gli acconti sulla previdenza in caso di malattia nel loro ammontare normale. In questo caso non vengono concesse agevolazioni.

 

Pokud si OSVČ platí alespoň tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce nemocenské pojištění, má nárok na nemocenské dávky po uplynutí prvních 14 dní pracovní neschopnosti, tedy až od 15. dne pracovní neschopnosti. Obdobně to platí v případě nařízené karantény – tj. OSVČ má na dávky nárok, pokud karanténa trvá déle než 14 dnů. Výše dávek v takovém případě (pracovní neschopnost nebo karanténa) činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne, 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne, 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne. Na výše uvedené má OSVČ nárok pouze pokud se účastní nepovinného nemocenského pojištění.

Nel caso in cui l’OSVČ versi i contributi per la previdenza in caso di malattia per almeno tre mesi civili consecutivi, ha diritto al sussidio di malattia dopo i primi 14 giorni della incapacità lavorativa, cioè solo a partire dal 15° giorno della incapacità lavorativa. La stessa regola si applica anche alla quarantena forzata – cioè l’OSVČ ha diritto di percepire il sussidio nel caso in cui la quarantena duri oltre 14 giorni. L’ammontare del sussidio in tal caso (incapacità lavorativa per malattia o quarantena forzata) è pari al 60 % della base imponibile giornaliera dal giorno civile 15 al giorno civile 30, pari al 66 % della base imponibile giornaliera dal giorno civile 31 al giorno civile 60, pari al 72 % della base imponibile giornaliera dal giorno civile 61. Quanto sopraesposto spetta all’OSVČ soltanto nel caso in cui partecipi alla previdenza facoltativa in caso di malattia.

 

 1. Záloha na pojistné na veřejné zdravotní pojištění („zdravotní pojištění“)

Acconto sull’assicurazione sanitaria pubblica (“assicurazione sanitaria”)

Stejně jako v případě důchodového pojištění je OSVČ odpuštěna povinnost platit část záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění, resp. měsíční minimální zálohu ve výši 2 352,- Kč. Toto opatření se rovněž týká období od začátku března do konce srpna 2020.

Analogamente alla previdenza pensionistica, all’OSVČ verrà condonato l’obbligo di versare parte degli acconti sui contributi al sistema pubblico di assicurazione sanitaria, ossia l’acconto mensile minimo pari a 2 352,- Czk. Questa misura vale anche per il periodo che va dall’inizio di marzo alla fine di agosto 2020. 

 

V případě, že OSVČ platí zálohy v minimální výši, budou jí odpuštěny v plné výši. OSVČ tedy nebude muset platit zálohy vůbec.

Qualora all’OSVČ spetti versare solamente gli acconti nel loro ammontare minimo, gli verranno condonati per intero. In tal caso, l’OSVČ pertanto non pagherà alcuni acconti.  

 

Pokud OSVČ platí vyšší než minimální zálohy, je v tomto období povinna zaplatit pouze rozdíl mezi jí vyměřenou výší záloh a odpuštěnou minimální výší záloh. V tomto případě má ale OSVČ možnost zaplatit tuto zbývající část záloh až ve formě doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být (v roce 2021), podán přehled příjmů za rok 2020.

Qualora all’OSVČ spetti versare acconti più alti rispetto all’ammontare minimo, in questo periodo sarà tenuto a versare soltanto la differenza tra l’ammontare normale dell’acconto che gli spetta versare e l’ammontare minimo dell’acconto condonato. In tal caso, tuttavia, l’OSVČ può versare questa parte rimanente degli acconti solo a titolo di contributo integrativo all’assicurazione, entro 8 giorni dal giorno in cui sia stato presentato, oppure avrebbe dovuto essere presentato (nel 2021) il riepilogo dei redditi del 2020.

 

Zaplatila-li OSVČ již zálohu za měsíc březen, započte se jí na jiné splatné závazky, a pokud žádné nemá, tak jako platba za září 2020.

Qualora l’OSVČ abbia già versato l’acconto per il mese di marzo, sarà compensato con altri obblighi scaduti, e nel caso non li avesse, sarà compensato con l’acconto per il mese di settembre 2020.

 

 1. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 v souvislosti se zdravotním pojištěním

Riepiloghi dei redditi e costi del 2019 relativamente all’assicurazione sanitaria

Podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 zdravotním pojišťovnám se odkládá. Přehled je možné bez jakékoli sankce podat až do 03. 08. 2020 (je nutné přehled podat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých měla v roce 2019 OSVČ uzavřené pojištění). Nedoplatek pojistného za rok 2019 musí být zaplacen nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled OSVČ podán, tedy v případě podání přehledu ke dni 03. 08. 2020 je potřebné nedoplatek zaplatit nejpozději do 11. 8. 2020.

La presentazione alle compagnie di assicurazione sanitaria del riepilogo dei redditi e costi degli OSVČ del 2019 si rinvia. Il riepilogo può essere presentato entro il 03. 08. 2020 senza qualsiasi sanzione (il riepilogo va presentato a tutte le compagnie di assicurazione sanitaria, presso le quali l’OSVČ nel 2019 aveva l’assicurazione sanitaria). Il contributo integrativo all’assicurazione del 2019 va versato entro 8 giorni dal giorno in cui sia stato presentato il riepilogo da parte dell’OSVČ, cioè qualora sia stato presentato il 03.08.2020, il contributo integrativo deve essere versato entro l’11. 8. 2020.

 

O výše uvedené úlevy není potřeba nijak individuálně žádat a automaticky se vztahují na všechny OSVČ, tedy ať už přímo či nepřímo zasažené omezujícími opatřeními, ale též na OSVČ těmito opatřeními nijak nedotčené. Ačkoliv se promíjí minimální výše záloh mimo jiné i na sociální pojištění, do důchodových nároků bude i tato prominutá částka započtena.

Le suesposte agevolazioni non è necessario richiederle individualmente, perché si estendono automaticamente a tutti gli OSVČ, cioè sia a quelli direttamente o indirettamente colpiti dalle misure restrittive, sia a quelli non colpiti affatto. Sebbene venga condonato l’ammontare minimo anche degli acconti sulla previdenza sociale, anche questo importo così condonato verrà comunque incluso nei conteggi della previdenza pensionistica.

 

 1. Daň z příjmů FO a jiné daně

Imposta sul reddito delle persone fisiche e altre imposte

 

 1. Přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Dichiarazione dell’imposta sul reddito del 2019

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 mělo být u některých osob podáno již do konce března 2020. Ministerstvo financí ale pro letošní rok umožnilo bez jakékoli sankce podat toto daňové přiznání až do dne 01. 07. 2020. Z příslušné daně, bude-li daňové přiznání a daň zaplacena do dne 01. 07. 2020, bude prominuta pokuta i úrok z prodlení. Tato úleva je poskytována automaticky všem.

Alcuni soggetti erano tenuti a presentare la dichiarazione dell’imposta sul reddito del 2019 entro la fine di marzo 2020. Tuttavia, per quest’anno il Ministero delle Finanze ha stabilito che la dichiarazione dell’imposta potrà essere presentata entro il 01. 07. 2020 senza sanzioni. Nel caso in cui la dichiarazione dell’imposta venga presentata e l’imposta stessa versata entro il 01. 07. 2020, verranno detratti dall’imposta sia la multa sia gli interessi di mora. Questa agevolazione viene concessa automaticamente a tutti.

 

 1. Záloha na daň z příjmů za rok 2020

Acconto sull’imposta sul reddito del 2020

Ministerstvo financí rozhodlo, že záloha na daň z příjmů za rok 2020 splatná dne 15. 06. 2020 se plátcům promíjí (jedná se o první pololetní nebo druhou čtvrtletní zálohu pro rok 2020). Záloha se promíjí automaticky, není tedy nutné o ni žádat. Je však potřebné upozornit, že se nejedná se o snížení daně z příjmu, tedy o její prominutí co do výše této zálohy. Promíjí se zaplacení zálohy, ale daň bude potřebné následující rok (2021) v souvislosti s daňovým přiznáním k dani z příjmů za rok 2020 zaplatit v plné výši.

Il Ministero delle Finanze ha deciso che l’acconto sull’imposta sul reddito del 2020 con scadenza al 15. 06. 2020 viene condonata ai contribuenti (si tratta del primo acconto semestrale oppure il secondo acconto trimestrale del 2020). L’acconto viene condonato automaticamente, non è necessario richiedere il condono. Occorre tuttavia far notare che non si tratta di riduzione dell’imposta sul reddito, cioè di condono dell’ammontare corrispondente all’acconto sull’imposta. Viene condonato il versamento dell’acconto, ma l’intera imposta dovrà comunque essere versata il prossimo anno (2021), a seguito della presentazione della dichiarazione dell’imposta sul reddito del 2020.

 

 1. Daň z nabytí nemovitých věcí

Imposta sull’acquisto di beni immobili

Další plošnou úlevou bez nutnosti individuální žádosti je prominutí pozdě podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pozdní úhrady daně anebo pozdní úhrady zálohy na tuto daň. Termín se prodlužuje do 31. 08. 2020.

Un’altra agevolazione generale e automatica, che non richiede cioè una domanda individuale, è il condono della presentazione tardiva della dichiarazione dell’imposta sull’acquisto di beni immobili, del suo versamento tardivo, oppure del versamento tardivo dell’acconto su questa imposta. La scadenza viene rinviata al 31. 08. 2020.

 

 1. Další daně

Altre imposte

Ačkoliv se DPH netýká všech OSVČ, a ani ne většiny OSVČ, okrajově uvádíme základní a velice stručné informace. Ministerstvo financí zpracovalo tzv. liberační balíček též v souvislosti s DPH, resp. ve vztahu k podávání kontrolního hlášení k DPH a samotného daňového přiznání k DPH. Především promíjí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení, a to v některých případech plošně a v některých případech naopak na základě individuální žádosti. Úlevy lze spatřovat i v souvislosti s pozdním podáním daňového přiznání k DPH.

Sebbene non tutti gli OSVČ siano soggetti all’IVA, e non lo è nemmeno la maggioranza degli OSVČ, riportiamo qui almeno informazioni fondamentali e molto brevi al riguardo. Il Ministero delle Finanze ha elaborato il c.d. pacchetto liberatorio riguardante anche l’IVA, o per meglio dire, riguardante la presentazione della relazione di verifica circa l’IVA e la dichiarazione stessa dell’IVA. In particolare, vengono condonate le sanzioni relative alla presentazione tardiva della relazione di verifica, in alcuni casi automaticamente e in altri casi invece su richiesta individuale. Le agevolazioni ci sono poi anche relativamente alla presentazione tardiva della dichiarazione dell’IVA.  

Pro úplnost si dovolujeme uvést, že výše popsané se vztahuje rovněž na právnické osoby.

Per completezza d’informazione vorremmo specificare che quanto indicato qui sopra si estende anche alle persone giuridiche.

 

 • Odložení EET

Rinvio dell’EET

Dalším opatření je odložení povinnosti evidovat tržby. Tato otázka byla řešena v souvislosti s osobami, kterých se týká tzv. třetí vlna zavádění elektronické evidence tržeb (EET), tj. hlavně řemeslníci (OSVČ), nicméně pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby se týká osob spadajících do všech fází EET. Podnikatelé tak nejsou po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců povinni evidovat tržby, ani tržby oznamovat.

Un’altra misura è il rinvio dell’obbligo di registrare digitalmente i ricavi. La questione è stata discussa relativamente alle persone che rientrano nella c.d. terza fase dell’introduzione del registro digitale dei ricavi (EET), cioè, in particolare, gli artigiani (OSVČ), tuttavia, la sospensione dell’obbligo di registrare digitalmente i ricavi riguarda le persone soggette a qualsiasi fase dell’EET. Vuol dire che durante lo stato di emergenza e nei tre mesi successivi, gli imprenditori non sono tenuti a registrare digitalmente i ricavi, nemmeno segnalarli.      

 

 1. Mimořádná finanční podpora

Sussidio straordinario

Dne 31. března 2020 schválila vláda mimořádnou jednorázovou finanční podporu v částce 25.000 Kč pro OSVČ, které prokáží, že byly mimořádnými opatřeními vlády nebo jinými důsledky koronaviru ekonomicky poškozeny a splní další podmínky. Období, za které se tento příspěvek poskytuje, je od 12. 03. do 30. 04. 2020.

Il 31 marzo 2020, il Governo ha approvato il sussidio straordinario in un’unica soluzione pari a 25.000 Czk per gli OSVČ che dimostrino di essere stati danneggiati economicamente dalle misure straordinarie adottate dal Governo oppure da altre conseguenze del coronavirus, e che siano in possesso di ulteriori requisiti. Il periodo per il quale questo sussidio verrà concesso va dal 12. 03. al 30. 04. 2020.

 

Tato podpora bude poskytována na základě individuální žádosti OSVČ zaslané Finanční správě, a to finančnímu úřadu, ke kterému je OSVČ příslušná pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Formulář žádosti by měla zveřejnit Finanční správa do 3. dubna 2020. Žádost bude možné odeslat poštou, datovou schránkou, nebo doručením na podatelny a do sběrných boxů umístěných před finančními úřady. Žádost je potřebné podat nejpozději do 30. 06. 2020.

Questo sussidio verrà concesso su richiesta individuale dell’OSVČ, da presentare all’Istituto di amministrazione finanziaria, cioè all’ufficio dell’agenzia delle entrate, nella competenza del quale l’OSVČ rientra per la presentazione della dichiarazione dell’imposta sul reddito. L’istituto di amministrazione finanziaria dovrebbe pubblicare il modulo per richiedere il sussidio entro il 3 aprile 2020. La richiesta potrà essere inviata per mezzo della posta, posta elettronica certificata, oppure consegnata personalmente presso gli appositi uffici oppure nelle caselle posizionate davanti alle agenzie delle entrate. La richiesta deve essere presentata entro il 30. 06. 2020.

 

Podpora bude poskytována na základě žádosti podložené čestným prohlášením, kterým OSVČ doloží, že v období od ledna do března 2020 přišla oproti srovnatelnému období roku 2019 (tj. od ledna do března 2019) nejméně o 10 % hrubých tržeb (daňově uznatelných příjmů), a že v loňském roce dosáhla v hrubých příjmech alespoň 180.000 Kč (nebo 15.000 Kč měsíčně, pokud nepodnikala celý rok). Pokud začala OSVČ podnikat později než v lednu 2019, použijí se ke srovnání tržeb první tři měsíce od zahájení jejího podnikání (nejpozději však období od prosince 2019 do února 2020). Podpora se tedy nevztahuje na OSVČ, které začaly podnikat až v lednu 2020.

Il sussidio verrà concesso in base alla richiesta, corredata della dichiarazione sull’onore, con la quale l’OSVČ dimostrerà che da gennaio a marzo 2020 ha perso, rispetto ad un periodo di tempo paragonabile del 2019 (cioè da gennaio a marzo 2019), almeno il 10 % dei ricavi lordi (imponibili), e che nell’anno scorso ha conseguito un guadagno lordo pari almeno a 180.000 Czk (oppure 15.000 Czk mensili, qualora non abbia lavorato per un anno intero). Nel caso in cui l’OSVČ abbia iniziato ad esercitare l’attività imprenditoriale dopo gennaio 2019, saranno messi a confronto i ricavi dei primi tre mesi dell’attività imprenditoriale (comunque non più tardi che dicembre 2019 – febbraio 2020). Il sussidio perciò non spetta agli OSVČ che hanno avviato la loro attività imprenditoriale solo a gennaio 2020.

 

Samostatně výdělečnou činnost po dobu od 12. 03. do 30. 04. 2020 musí OSVČ vykonávat jako hlavní činnost. V případě vedlejší činnosti vznikne nárok na podporu pouze u invalidních či starobních důchodců, u rodičů pobírajících rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pokud dotyčný pečoval o potřebnou osobu. Jestliže by tato podmínka nebyla splněna po celou uvedenou dobu, příspěvek by se úměrně krátil.

L’attività imprenditoriale che l’OSVČ svolge deve essere durante il periodo dal 12. 03. al 30. 04. 2020 la sua attività principale a scopo di lucro. Qualora fosse solo un’attività autonoma secondaria, il diritto al sussidio scatterà soltanto per i pensionati di età oppure di inabilità, per i genitori che percepiscono l’assegno figli a carico oppure l’assegno maternità, eventualmente per chi si prende cura di una persona inabile. Nel caso in cui questo requisito non fosse soddisfatto per tutto il periodo necessario, il sussidio verrebbe proporzionalmente ridotto.

 

Podle oznámení vlády by se tato částka neměla danit a měla by tak být vyplácena celá, tzn. že nebude podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění ani nebude daňově uznatelným příjmem ve vztahu k dani z příjmů. Rovněž není vyloučen souběh s ošetřovným pro OSVČ. Také je uvedeno, že příspěvek nebude použit v případě dluhu vůči státu na nedoplatek ve vztahu ke správci daně, ani nepodléhá případnému výkonu rozhodnutí a exekuci. Ve vztahu k sociálním dávkám však příspěvek překážkou je, respektive je brán jako započitatelný příjem ve vztahu k dávkám státní sociální podpory, dávkám v hmotné nouzi, a rovněž je překážkou pro podporu v nezaměstnanosti.

Il Governo ha comunicato che l’ammontare del sussidio non dovrebbe essere soggetto alle imposte, e che pertanto dovrebbe essere versato per intero, cioè che non sarà soggetto alle ritenute previdenziali sia sociali sia sanitarie, e non sarà nemmeno imponibile in termini dell’imposta sul reddito. Non è da escludere neanche il cumulo con l’assegno di cura per gli OSVČ. È anche stato indicato che il sussidio non verrà utilizzato per coprire eventuali debiti tributari con lo Stato, e non sarà soggetto a eventuali pignoramenti ed esecuzioni forzate. Tuttavia, relativamente alle prestazioni sociali già sussiste un ostacolo, cioè che il sussidio si considera come un reddito compensabile con le prestazioni sociali percepite dallo Stato e con l’assegno di povertà e rappresenta un ostacolo anche per l’indennità di disoccupazione.

 

Aby mohla být podpora vyplácena, musí ještě Parlament ČR schválit příslušný prováděcí zákon (přijetí je předpokládáno do 12. dubna 2020).

Affinché questo sussidio possa essere erogato, il Parlamento della RC deve ancora approvare la rispettiva legge di attuazione (la sua approvazione è prevista entro il 12 aprile 2020).

 

 1. OSVČ v karanténě

OSVČ in quarantena

 

Pokud je OSVČ nařízena karanténa, a OSVČ proto nebude moci vykonávat svou výdělečnou činnost, nebude jí náležet od státu žádný finanční příspěvek. Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách uvádělo nesprávnou informaci o tom, že OSVČ v karanténě mají nárok na příspěvek tzv. ošetřovného ve výši 424,- Kč za každý den.

Nel caso in cui all’OSVČ sia stata imposta la quarantena, a seguito della quale l’OSVČ non potrà svolgere la sua attività lavorativa, non avrà diritto di ricevere nessun contributo da parte dello Stato. Il Ministero dell’industria e del commercio indicava sulle proprie pagine web un’informazione errata che gli OSVČ in quarantena avessero diritto al contributo del c.d. assegno di cura, ammontante a 424,- Czk al giorno.

 

Jedinou možností příspěvku pro OSVČ v karanténě tak je případ, kdy se OSVČ dobrovolně účastní nemocenského pojištění a od 15. dne karantény může čerpat nemocenské dávky.

L’unica possibilità per gli OSVČ di ricevere un sussidio è che l’OSVČ partecipi volontariamente al sistema di previdenza in caso di malattia, ove dal 15° giorno di quarantena potrà percepire il sussidio di malattia.

 

 1. Ošetřovné pro OSVČ

L’assegno di cura per gli OSVČ

 

Po dobu uzavření školských zařízení bude poskytováno ošetřovné (příspěvek státu na péči o dítě) rodičům dětí do 13 let, tedy i pro OSVČ, a to po celou dobu uzavření školských zařízení. Obdobně platí u OSVČ i pro péči o hendikepované osoby, a to o nezaopatřené děti do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň v I. stupni a jejich školské zařízení bylo uzavřeno. Třetím případem poskytnutí této dotace je o péče o hendikepovanou osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň v I. stupni, která byla z důvodu uzavření zařízení sociální péče umístěna dočasně do domácí péče. Ošetřovné není možné čerpat, pokud v konkrétním případě jiný člen rodiny na příslušnou osobu již čerpá toto ošetřovné nebo jiný kompenzační příspěvek (ošetřovné pro zaměstnance). Ošetřovné se poskytuje, pokud OSVČ z důvodu péče o výše uvedené osoby nemůže vykonávat svou výdělečnou činnost.

Per il periodo di chiusura degli istituti scolastici verrà fornito l’assegno di cura (il contributo dello Stato per la cura dei figli a carico) ai genitori dei minorenni fino ai 13 anni di età, compresi anche i genitori OSVČ, e questo per l’intero periodo di chiusura degli istituti scolastici. Ciò analogamente vale anche per gli OSVČ che si prendono cura di un disabile, che sia un figlio a carico fino a 26 anni di età, dipendente da un’altra persona con dipendenza di almeno I. grado, e il suo istituto scolastico sia stato chiuso. Il terzo caso, in cui viene fornito l’assegno di cura, è la cura della persona disabile dipendente da un’altra persona con dipendenza di almeno I. grado, la quale sia stata temporaneamente tornata a casa a seguito della chiusura della struttura di assistenza sociale. L’assegno di cura non può essere ottenuto, nel caso in cui un altro familiare già percepisce per la stessa persona curata questo assegno oppure un altro tipo di sussidio (l’assegno di cura dei dipendenti). L’assegno di cura viene fornito nel caso in cui l’OSVČ non possa svolgere la propria attività lavorativa a causa della necessità di prendersi cura della persona sopra indicata.

 

Podmínkou je, aby se jednalo o OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, a tedy nemá jiný zdroj příjmů.

Il requisito per ricevere l’assegno di cura è che l’attività lavorativa che l’OSVČ svolge sia la sua attività principale, e che quindi non abbia altre fonti di reddito.

 

Výše příspěvku činí 424,- KČ za každý den. Podle posledních známých informací by měla tato dotace být poskytována po celou dobu uzavření příslušného školského či jiného sociálního zařízení. Dotace se bude vyplácet zpětně za předchozí kalendářní měsíc. Žádosti o dotaci za období od 12. 03. do 31. 03. 2020 lze podávat od 01. 04. do 30. 04. 2020. Žádost se podává k Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím inteligentního formuláře zveřejněného na webových stránkách tohoto ministerstva (https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/). Žádost lze pak zaslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem žadatele anebo vytištěnou žádost lze poslat poštou. Předmět elektronicky podávané žádosti anebo obálka poštou zasílané žádosti musí být označeny fpmpo20“. Žádosti se tedy nepodávají na živnostenském úřadu, jak bylo původně uváděno, nicméně i tyto úřady by měly žadatelům poskytnout informační podporu. K žádosti se připojí čestné prohlášení OSVČ a také kopie potvrzení o tom, že školské nebo jiné příslušné zařízení bylo uzavřeno.

L’ammontare del contributo è di 424,- Czk al giorno. Ai sensi delle ultime informazioni disponibili, questo contributo dovrebbe essere fornito per l’intero periodo di chiusura del rispettivo istituto scolastico. Il contributo verrà versato retroattivamente per i mesi civili precedenti. La richiesta per il contributo per il periodo dal 12. 03. al 31.  03. 2020 può essere depositata dal 01.04. 2020 al 30 .04. 2020 presso il Ministero dell’industria e del commercio attraverso modulo intelligente, pubblicato sulle pagine web del ministero (https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/). In seguito, la richiesta può essere inviata mediante posta elettronica certificata, email dotata di sottoscrizione elettronica certificata del richiedente, oppure in forma cartacea mediante posta raccomandata. Nell’oggetto della richiesta depositata mediante mezzi elettronici, o della richiesta inviata per posta, deve essere indicato “fpmpo20”. Le richieste non vanno depositate presso gli uffici delle licenze, come è stato indicato prima, ma questi uffici dovrebbero comunque essere a disposizione per eventuali domande e richieste di informazioni da parte dei richiedenti. Alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione sull’onore dell’OSVČ e una copia della conferma di chiusura dell’istituto scolastico o della rispettiva struttura sociale.

 

Dne 31. března 2020 přijala vláda opatření, kterým nárok na ošetřovné pro OSVČ rozšířila i na OSVČ, které podnikají v oblasti zemědělské a lesnické výroby.

 

Il 31 marzo 2020, il Governo ha adottato delle misure, mediante le quali ha esteso il diritto all’assegno di cura anche agli OSVČ che operano nel settore di produzione agricola e silvicoltura.

 

 

Výše popsaná podpora pro OSVČ není v tuto chvíli vždy detailně popsána a může tedy vyvolávat nezodpovězené otázky, na které bude možné odpovědět, doufejme, v následujících dnech.

             Il sussidio sopra indicato per gli OSVČ non è ancora stato descritto dettagliatamente, e può quindi sollevare ulteriori domande, alle quali sarà possibile dare risposte, si spera, nei prossimi giorni.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti,

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.