Státní záruky za bankovní úvěr pro poskytovatele ubytovacích služeb

 

Garanzie di Stato per i mutui bancari concessi ai gestori dei servizi di alloggio

 

ke dni 26. 1. 2021

 

al 26. 1. 2021

 

Vážení,

 

Gentilissimi,

 

včerejšího dne, tj. 25. 1. 2021, vláda schválila novelizaci nařízení vlády č. 215/2020 Sb., se kterou dochází k rozšíření okruhu osob, které mohou žádat o poskytnutí státní záruky za bankovní úvěr prostřednictvím pojišťovny Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., a to o osoby poskytující ubytovací služby.

 

Ieri, cioè il 25. 1. 2021, il Governo ha approvato la modifica del decreto di Governo n. 215/2020 Sb., con la quale si estende la cerchia delle persone che possono chiedere le garanzie di Stato per un mutuo bancario mediante la compagnia d’assicurazione Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., e questo ai gestori dei servizi di alloggio.

 

Výše uvedené nařízení vlády doposud obsahovalo ustanovení, kterým bylo výslovně zakázáno poskytování záruk za účelem podpory ekonomické činnosti ubytování a činnost heren, kasin a sázkových kanceláří. S aktuální novelizací proto došlo k vyjmutí zákazu poskytování záruk na ekonomickou činnost v podobě ubytovacích služeb.

 

Il decreto di Governo di cui sopra conteneva finora una disposizione che esplicitamente proibiva la prestazione delle garanzie ai fini di sostegno dell’attività commerciale dei servizi di alloggio e di sale giochi, casinò e agenzie di scommesse. La modifica che viene adesso applicata rimuove quindi il divieto di concedere garanzia per attività commerciali consistenti in servizi di alloggio.

 

Uvedená pojišťovna doposud poskytovala záruky pouze v souvislosti s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. Důvodem pro toto rozšíření podpory je skutečnost, že poskytování ubytovacích služeb bylo velmi negativně ovlivněno probíhající pandemií COVID-19 a tím způsobeným poklesem turismu.

 

La suddetta compagnia d’assicurazione prestava finora le garanzie solo relativamente al finanziamento dell’esportazione di merce, servizi e investimenti dalla Repubblica Ceca. Il motivo della estensione è il fatto che la prestazione dei servizi di alloggio è stata influenzata molto negativamente dalla pandemia di COVID-19 ancora in corso e dalla diminuzione di turismo da ciò derivante.

 

O tuto záruku za úvěr mohou žádat osoby, které:

 

La garanzia per il mutuo bancario può essere richiesta dalle persone che:

 

  • se potýkají s nedostatkem likvidity;

 

stanno affrontando una mancanza di liquidità;

 

  • mají za poslední účetní období více než 250 zaměstnanců;

 

nell’ultimo periodo contabile hanno avuto oltre 250 dipendenti;

 

  • nevyužívají jinou veřejnou podporu v souvislosti s uvedenou pandemií ve formě záruk za úvěry nebo subvencování úroků;

 

non percepiscono nessun altro sussidio pubblico relativo alla pandemia sotto forma di garanzie per mutuo bancario o sovvenzione degli interessi;

 

  • z jejich celkových ročních tržeb za poslední účetní období činil podíl z poskytování ubytovacích služeb zahraničním osobám na území České republiky alespoň 20 %.

 

su un totale dei loro ricavi annuali dell’ultimo periodo contabile, la quota di prestazione dei servizi di alloggio agli stranieri nel territorio della Repubblica Ceca era pari almeno al 20 %.

 

V případě zájmu o tuto veřejnou podporu i v případě jakýchkoliv dorazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

Qualora foste interessati al sussidio pubblico qui sopra esposto oppure nel caso aveste bisogno di alcuni chiarimenti, non esitate a contattarci, siamo a Vostra completa disposizione.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

Con i nostri più cordiali saluti,

 

Team Spoladore Bystřický