Aktualizace k analýze povinného testování zaměstnanců – Rozšíření povinnosti testování zaměstnanců na malé podnikatele a OSVČ

 

ke dni 23. 03. 2021

 

Aggiornamento sull’analisi dei test obbligatori per i dipendenti – Allargamento dell’obbligo dei test per coronavirus per le imprese piccole e per i lavoratori autonomi

 

al 23. 03. 2021

 

 

Vážení,

 

Gentili clienti,

 

tímto bychom Vás chtěli opět informovat o dalších opatřeních proti epidemii koronaviru, a to o rozšíření povinného testování osob i do podniků s méně než 10 zaměstnanci a dále i pro OSVČ.

 

con la presente Vi vorremmo nuovamente informare degli ulteriori provvedimenti adottati contro l’epidemia del coronavirus, e questo dell’allargamento dell’obbligo dei test per coronavirus dei dipendenti anche per le imprese con meno di 10 dipendenti e inoltre anche per i lavoratori autonomi.

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 3. 2021 mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, kterým rozhodlo o změně již platného mimořádného opatření č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 o povinném testování zaměstnanců.  Touto změnou byla zavedena povinnost testování na přítomnost koronaviru i v rámci podniků o méně než 10 zaměstnancích. Tyto malé podniky jsou povinny nejpozději od 28. 3. 2021 zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro použití laickou osobou, anebo antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb. Uvedení zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test na přítomnost koronaviru nejpozději v termínu od 30. března 2021.

 

In data 22. 03. 2021, il ministero della salute ha emesso il provvedimento straordinario n. di rif. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, mediante il quale ha deciso del cambiamento del provvedimento straordinario finora valido, n. di rif. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN del 01. 03. 2021, in materia dei test per coronavirus obbligatori per i dipendenti. Questo cambiamento ha introdotto l’obbligo dei test per coronavirus anche nelle imprese con meno di 10 dipendenti. Tali imprese piccole sono obbligate ad assicurare, al più tardi a partire dal 28. 03. 2021, per i propri dipendenti i test per coronavirus SARS-CoV-2 adatti all’uso da parte del utente non professionale, oppure i test antigenici effettuati dai prestatori di servizi sanitari. I datori di lavoro sopra indicati sono obbligati ad invitare i propri dipendenti a sottoporsi ai test per coronavirus al più tardi a partire dal 30. Marzo 2021.

 

Následně od 6. 4. 2021 pak tito zaměstnavatelé nesmí umožnit osobní přítomnost na pracovišti zaměstnancům, kteří nepodstoupili v posledních 7 dnech test na přítomnost koronaviru. Za zaměstnance jsou pro účely tohoto opatření považováni také dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a osoby vykonávající práci nebo obdobnou činnost spolu se zaměstnanci na základě vztahu obdobnému pracovněprávnímu vztahu.

 

In seguito, dal 06. 04. 2021, questi datori di lavoro sono obbligati a negare la presenza personale sul posto di lavoro a quei dipendenti, i quali non si sono sottoposti al test per coronavirus negli ultimi 7 giorni. Per dipendenti vengono considerati, ai fini del provvedimento straordinario sopra indicato, anche i dipendenti dell’agenzia di lavoro allocati temporaneamente e le persone svolgenti attività lavorativa o attività analoga assieme ai dipendenti sulla base del rapporto simile al rapporto di lavoro.

 

Dále byla povinnost pravidelného testování na přítomnost koronaviru uložena i OSVČ, které se na pracovišti nebo v místě výkonu práce setkávají s dalšími osobami. Těmto osobám byla uložena povinnost vstupovat od 6. 4. 2021 na své pracoviště nebo do místa výkonu práce pouze po podstoupení testu v posledních 7 dnech, jehož výsledek bude negativní.

 

Inoltre, l’obbligo dei test periodici per coronavirus è stato imposto anche ai lavoratori autonomi, i quali vengono in contatto con altre persone sul loro posto di lavoro o nel posto in cui svolgono la loro attività lavorativa. A queste persone è stato imposto l’obbligo di entrare, dal 06. 04. 2021, sul loro posto di lavoro, o sul posto in cui svolgono la loro attività lavorativa, solamente dopo essersi sottoposti al test per coronavirus negli ultimi 7 giorni, il cui risultato è negativo.

 

Z uvedeného povinného testování mají výjimku stejné kategorie zaměstnanců a OSVČ, jako v případě testování ve větších podnicích (tj. zaměstnanci na home office; zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 a již uplynula doba jejich izolace a nemají příznaky; zaměstnanci alespoň 14 dní po úplném očkování, kteří nemají příznaky).

 

Dall’obbligo dei test per coronavirus hanno l’eccezione le stesse categorie dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, come nel caso dei test per coronavirus nelle imprese grandi (si tratta quindi dei dipendenti svolgenti il lavoro in regime home-office; i dipendenti, i quali hanno subito l’infezione COVID-19 e il cui periodo di isolamento è terminato e non manifestano sintomi; i dipendenti almeno 14 giorni dopo aver ricevuto la vaccinazione completa e non manifestano sintomi).

 

O dalším vývoji Vás budeme nadále informovat.

 

Naturalmente, provvederemo ad informarVi degli eventuali ulteriori sviluppi.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

Non esitate a contattarci nel caso aveste qualsiasi dubbio o chiarimento, rimaniamo a Vostra completa disposizione.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

Con i nostri migliori saluti e auguri di buona salute,

 

 

 

Team Spoladore & Bystřický