DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

AKTUÁLNÍ VÝVOJ OPATŘENÍ V ČR

ke dni 08. 04. 2020

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

ULTIMI SVILUPPI DELLE MISURE PRESE IN RC

all’8. 4. 2020

 

 

Vážení,

Gentilissimi,

 

dovolujeme si Vás informovat o aktuálních změnách v opatřeních a podporách souvisejících s koronavirem. V současné době dochází ke změně vládních opatření týkajících se vycestování. Zároveň jsou Poslaneckou sněmovnou přijímány zákony, které mají zmírnit dopady mimořádných opatření zavedených v souvislosti s epidemií koronaviru. K účinnosti zákonů je nutné schválení Senátem a podpis prezidenta. Poslanecká sněmovna rovněž dne 7. dubna 2020 schválila prodloužení nouzového stavu do 30. dubna 2020.

 

con la presente vorremmo informarvi circa le modifiche recenti apportate alle misure e ai sussidi riguardanti il coronavirus. Attualmente stanno cambiando i provvedimenti del Governo relativi ai viaggi. Contestualmente vengono approvate dalla Camera dei deputati le leggi finalizzate ad attenuare le conseguenze delle misure straordinarie adottate a seguito dell’epidemia del coronavirus. Affinché tali leggi inizino a produrre effetti, è necessario che siano approvate dal Senato e firmate dal Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati ha approvato il 7 aprile 2020 anche la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2020.   

 

 

Cestování do zahraničí

Viaggi all’estero

 

Došlo ke zrušení zákazu vycestování z České republiky. Občané budou od 14. dubna 2020 moci vycestovat v nezbytných a jasně odůvodněných případech. Typicky by se mělo jednat o vyřizování úředních povinností, služební cestu, na pohřeb, za rodinou, apod. Pokud občan vycestuje na dobu delší než 24 hodin, po návratu ze zahraničí musí vždy do 14-denní karantény.

 

È stato eliminato il divieto di viaggiare fuori dalla Repubblica Ceca. I cittadini potranno viaggiare a partire dal 14 aprile 2020 per situazioni di necessità chiaramente motivate. Dovrebbe trattarsi di disbrigo delle pratiche burocratiche obbligatorie, viaggi di lavoro, funerali, visite della famiglia ecc. Qualora il cittadino viaggi per un periodo di tempo superiore a 24 ore, al suo rientro dall’estero deve sempre andare in una quarantena di 14 giorni.  

 

Pokud občan vycestuje v naléhavé a mimořádné situaci na dobu kratší než 24, do karantény nemusí, pokud se jedná o:

  • zaměstnance složek IZS (Integrovaný záchranný systém)
  • zemědělce, kteří musí kvůli práci během dne vyjet do zahraničí
  • všechny občany, z důvodu návštěvy lékaře, veterináře, pohřbu, soudu, návštěvy úřadu nebo krátkodobé péče o rodinu

Důvod výjezdu budou v tomto případě muset na hranicích doložit.

 

Qualora un cittadino viaggi all’estero per una situazione straordinaria e di emergenza per un periodo di tempo inferiore a 24 ore, non deve andare in quarantena quando si tratti di:

  • dipendenti di IZS (in ceco: Integrovaný záchranný systém), cioè le strutture operative che costituiscono il sistema integrato della protezione civile
  • agricoltori che per motivi di lavoro sono costretti a spostarsi all’estero durante la giornata
  • tutti i cittadini per motivi di visita medica, visita veterinaria, funerale, udienza davanti al tribunale, visita di un’autorità per una pratica burocratica, oppure cura a breve termine della famiglia

I motivi dello spostamento in questi casi dovranno essere dimostrati alla frontiera.

 

 

O vycestování a návratu se bude pořizovat záznam. Všechny osoby kromě výjimek (viz níže) mají po návratu povinnost oznámit návrat krajské hygienické stanici. Opatření má platit do konce nouzového stavu. Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem potrvají do 24. dubna 2020, další prodloužení není vyloučeno. Zákaz vstupu cizinců na území ČR dále platí. Při vycestovávání je nutné rovněž sledovat režimy sousedních států, zda vycestování umožňují.

 

Verranno tenuti registri relativi agli spostamenti e i rispettivi rientri. Tutte le persone, tranne le eccezioni (specificate qui sotto), una volta rientrate, sono tenute a segnalare il loro rientro alla struttura regionale di igiene. Questa misura dovrebbe rimanere in vigore fino alla fine dello stato di emergenza. I controlli alle frontiere con la Germania e l’Austria dureranno fino al 24 aprile 2020, un’ulteriore proroga non può essere esclusa. Il divieto di ingresso degli stranieri sul territorio della Repubblica Ceca rimane vigente. Per viaggiare all’estero è inoltre necessario informarsi sulle regole dei Paesi confinanti, per capire se consentono gli spostamenti.

 


Pendleři

Pendolari

 

Vláda změnila režim přeshraničních pracovníků, dojíždějících za prací do zahraničí. Požadovaný
21-denní pobyt v zahraničí zkrátila vláda na pouhý 14-denní. Nově tedy bude muset pracovník pobývat v zahraničí minimálně 14 dnů. Po návratu budou pracovníci muset podstoupit povinnou
14-denní karanténu. Požadavek podstoupení karantény se nevztahuje na zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, zaměstnance IZS a pracovníky kritické infrastruktury. Pokud se ale chtějí karanténě vyhnout, musí mít potvrzení, že účel vycestování je v souladu s výjimkami a že v místě konání práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru (garanci od zaměstnavatele).

 

Il Governo ha modificato il regime per i lavoratori transfrontalieri che pendolano all’estero per il lavoro. Il soggiorno richiesto all’estero di 21 giorni, il Governo l’ha abbreviato a soli 14 giorni. D’ora in poi il lavoratore dovrà pertanto soggiornare all’estero almeno 14 giorni. Al suo rientro sarà tenuto ad andare in quarantena obbligatoria di 14 giorni. Il requisito della quarantena non si estende agli operatori sanitari, operatori dei servizi sociali, dipendenti di IZS e operatori delle infrastrutture anticrisi. Tuttavia, se vogliono evitare la quarantena, devono comunque essere in possesso di un certificato del fatto che lo scopo del loro spostamento è conforme con le eccezioni e che nel luogo di lavoro sono state adottate misure volte ad evitare la diffusione del coronavirus (attestato del datore di lavoro).

 

 

Podpůrná opatření

Misure di sostegno

 

Příspěvek pro OSVČ

Sussidio per gli OSVČ

 

Dne 7. dubna 2020 přijala Poslanecká sněmovna prováděcí zákon, na základě kterého bude OSVČ vyplácen jednorázový mimořádný příspěvek 25.000 Kč. Na příspěvek budou mít nárok všechny OSVČ, které prohlásí, že byly zasaženy mimořádnými opatřeními v souvislosti s koronavirem, a to bez ohledu na to, zda vykonávají podnikatelskou činnost jako hlavní nebo jako vedlejší činnost. Dle zákona mohou o příspěvek žádat rovněž podnikající studenti do 26 let, spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci, a podnikající invalidní a starobní důchodci. O příspěvek bude možné žádat i prostřednictvím e-mailu (a to naskenovaným podepsaným formulářem). K účinnosti zákona je nutné jeho schválení Senátem a podepsání prezidentem.

 

Il 7 aprile 2020 la Camera dei deputati ha accettato la legge di attuazione, in base alla quale agli OSVČ (lavoratori autonomi) sarà corrisposto un sussidio straordinario in un’unica soluzione pari a 25.000 Czk. Avranno diritto di percepire questo sussidio tutti gli OSVČ che dichiarino di essere stati colpiti dalle misure straordinarie riguardanti il coronavirus, a prescindere dal fatto che svolgano la loro attività imprenditoriale come principale o secondaria. Ai sensi della legge possono richiedere il sussidio anche gli studenti imprenditori di età fino ai 26 anni, le persone cooperanti oppure i coniugi, che non sono dipendenti, e inoltre gli imprenditori che sono pensionati di vecchiaia o di inabilità. Il sussidio potrà essere richiesto tramite e-mail (inviando la scansione dell’apposito modulo firmato). Affinché la legge inizi a produrre effetti, occorre che sia approvata dal Senato e firmata dal Presidente della Repubblica.   

 

Odložení splácení úvěrů a hypoték

Rinvio delle rate dei prestiti e mutui ipotecari

 

Dalším sněmovnou schváleným zákonem je umožněno požádat o odklad splácení úvěrů a hypoték. K odkladu dojde pouze na základě podání žádosti poskytovateli úvěru, a to na dobu 3 nebo 6 měsíců. Po dobu odkladu dochází k úročení. Fyzické osoby budou i úroky splácet až po skončení doby odkladu, naopak právnické osoby jsou i za trvání odkladu splátek jistiny povinny platit úroky. S odložením nebudou spojeny žádné další poplatky. O dobu odložení se prodlouží doba splácení úvěru. K účinnosti zákona je nutné jeho schválení Senátem a podepsání prezidentem.

 

Un’altra legge approvata dalla Camera dei deputati consente di chiedere il rinvio delle rate dei prestiti e mutui ipotecari. Il rinvio sarà concesso solo previa richiesta presentata all’istituto mutuante, e sarà di 3 oppure 6 mesi. Durante il periodo di rinvio gli interessi continuano a maturare. Le persone fisiche pagheranno gli interessi solo dopo la fine del periodo di rinvio, mentre le persone giuridiche sono tenute a pagare gli interessi anche durante il periodo di rinvio delle rate del debito principale. Al rinvio delle rate non saranno legate alcune spese. La scadenza del mutuo sarà prorogata del periodo di rinvio. Affinché la legge inizi a produrre effetti, deve essere approvata dal Senato e firmata dal Presidente della Repubblica.  

 

Sněmovna rovněž schválila zákon, kterým se zastropuje výše úroků z prodlení pro spotřebitelské úvěry a pro úvěry fyzických osob.

La Camera dei deputati ha approvato anche la legge, con la quale verrà stabilito un limite massimo degli interessi di mora per i crediti al consumo e per i prestiti delle persone fisiche.   

 

 

Odklad placení nájemného

Rinvio delle rate del canone di locazione

 

Dne 9. dubna 2020 přijala Poslanecká sněmovna zákony, které chrání nájemce před vypovězením nájmu pronajímatelem z důvodu neplacení nájemného. Zákony stanoví ochrannou dobu, po kterou nebude jednostranné vypovězení nájmu možné a zároveň bude nájemce do konce této doby povinen uhradit dlužné nájemné. V případě přijetí zákona by pro nájemce, kteří si bytový prostor pronajímají za účelem bydlení, skončila ochranná doba 31. prosince 2020, a pro nájemce, kteří si pronajímají prostor za účelem podnikání, 31. prosince 2020.

 

Il 9 aprile 2020 la Camera dei deputati ha approvato le leggi finalizzate a proteggere i conduttori dalla disdetta della locazione da parte del locatore per motivi di mancato versamento del canone di locazione. Le leggi stabiliranno un periodo di protezione, durante il quale non sarà possibile dare una disdetta unilaterale della locazione e, al tempo stesso, entro la fine di questo periodo il conduttore sarà tenuto a corrispondere il canone di locazione dovuto. Nel caso in cui la legge sia approvata, il periodo di protezione per i conduttori di spazi ad uso abitativo finirebbe il 31 dicembre 2020, e per i conduttori di spazi ad uso commerciale finirebbe il 31 dicembre 2020.

 

K účinnosti zákonů je nutné schválení Senátem a podpis prezidenta.

 

Affinché le leggi inizino a produrre effetti, è necessario che siano approvate da parte del Senato e firmate dal Presidente della Repubblica.