NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE OPATŘENÍ NA PODPORU PROVOZOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

 

NUOVI SVILUPPI ATTUALI, RELATIVI AI PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI GESTORI DELLE STRUTTURE DI ALLOGGIO

 

 

Ke dni 08.09.2020

Al 08.09.2020

 

 

Vážení,

 

Spettabili,

 

v rámci programu na podporu ubytovacích zařízení v souvislosti se ztrátami utrpěnými v důsledku pandemie SARS-CoV-2 (pojmenovaný COVID ubytování) došlo k následujícímu vývoji.

 

nell’ambito del programma di sostegno delle strutture di alloggio, relativo alle perdite sostenute dai tali a causa della pandemia di SARS-CoV-2 (denominato “COVID ubytování” (“COVID alloggio”)), è avvenuto il seguente sviluppo.

 

Program COVID ubytování byl dne 28. srpna 2020 schválen Evropskou komisí a bylo na něj vyčleněno 3,3 miliardy Kč. Následně byla dne 7. září 2020 Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena výzva k podávání žádostí, jejichž příjem bude zahájen dne 11. září 2020.

 

Il 28. Agosto 2020 il programma “COVID ubytování” è stato approvato dalla Commissione Europea e al suo finanziamento è stato concesso l’importo di 3.3 miliardi CZK. Successivamente, in data 07.09.2020, è stato pubblicato da parte del Ministero dello Sviluppo regionale il bando alla presentazione delle richieste, la cui ricezione inizierà in data 11. Settembre 2020.

 

Pro obdržení uvedené dotace musí žadatel splňovat následující podmínky:

 

Per poter ricevere il suddetto contributo, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

 

 • vykonává na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnost ubytovací služby;

svolge l’attività consistente nella prestazione dei servizi di alloggio, ai sensi della legge n. 455/1991 Coll., legge sulle attività professionali;

 

 • všechny provozovny ubytovacích služeb žadatele, za které žádá dotaci, jsou řádně označeny kategorií a třídou podle § 17 odst. 8 písm. c) zákona o živnostenském podnikání;

 

tutti i locali nei quali il richiedente presta di servizi di alloggio, per i quali chiede il contributo, sono adeguatamente identificati con la rispettiva categoria e classe, ai sensi dell’art. 17 paragrafo 8 lettera c) della legge sulle attività professionali;

 

 • pokud je fyzickou osobou, musel být daňovým rezidentem České republiky ke dni 14. března 2020, anebo alespoň předpokládá, že v České republice splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 ve smyslu §35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

 

laddove il richiedente sia una persona fisica, deve essere stato residente fiscale della Repubblica Ceca al 14. Marzo 2020, oppure almeno prevede di adempire, nella Repubblica Ceca, tutte le condizioni per poter far valere la riduzione dell’imposta per il periodo fiscale dell’anno 2020, ai sensi dell’art. 586/1992 Coll., sulle imposte sul reddito;

 

 • pokud je obchodní korporací, musel být daňovým rezidentem České republiky ke dni 14. března 2020, anebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, avšak v tomto případě nesmí dosáhnout většiny svých příjmů za předmětné období ze zdrojů nacházejících se v České republice;

 

laddove il richiedente sia una persona giuridica, deve essere stato residente fiscale della Repubblica Ceca al 14. Marzo 2020, oppure di un altro stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo. Tuttavia, nel tale caso la maggior parte dei redditi per il periodo in oggetto deve essere conseguita da fonti nel territorio della Repubblica Ceca;

 

 • plní, anebo se zaváže plnit povinnosti zpravodajské jednotky podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě za účelem poskytnutí individuálních statistických údajů Českému statistickému úřadu;

 

adempisce, oppure si impegnerà ad adempire gli obblighi dell’unità di informazione ai sensi della legge n. 89/1995 Coll., sul servizio statistico statale ai fini di fornire dati statistici individuali all’Ufficio statistico della Repubblica Ceca;

 

 • konečný příjemce dotace není v úpadku nebo v likvidaci;

 

il destinatario finale del contributo non è in fallimento, neppure in liquidazione;

 

 • nemá žádné nesplacené inkasní příkazy, které byly vůči němu vydány;

 

non ha nessun ordine di riscossione emesso nei suoi confronti non pagato;

 

 • není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

 

non è un soggetto inaffidabile o una persona inaffidabile ai sensi della legge n. 235/2004 Coll., sull’imposta sul valore aggiunto;

 

 • nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích (z této podmínky bude udělena výjimka mikropodnikům a malým podnikům, které sice byly k danému dni v obtížích, avšak nebylo vůči nim zahájeno kolektivní insolvenční řízení a dále neobdržely podporu na restrukturalizaci ani na záchranu);

 

al 31. 12. 2019 non aveva lo stato di impresa in difficoltà (dalla presente condizione sarà concessa un eccezione per le microimprese e le piccole imprese, le quali sono state alla detta data in difficoltà, ma nei confronti dei quali non è stata avviata una procedura d’insolvenza collettiva, e inoltre non hanno ricevuto un sostegno per la ristrutturazione e/o salvataggio);

 

 • proti žadateli nebylo zahájeno kolektivní insolvenční řízení;

 

non è stata avviata una procedura d’insolvenza collettiva nei confronti del richiedente;

 

 • v případě, že žadatel obdržel podporu na záchranu a restrukturalizaci, musí mít tuto podporu splacenou ke dni poskytnutí dotace;

 

nel caso in cui il richiedente ha ricevuto un sostegno per il salvataggio e ristrutturazione, il sostegno deve essere ripagato completamente alla data di concessione del contributo;

 

 • ke dni 14. 3. 2020 neměl žadatel žádné nedoplatky vůči veřejnému rozpočtu, ani žádné zdravotní pojišťovně (za nedoplatky nejsou pro účely této dotace považovány opožděné platby daní či odvodů, na které se vztahují liberační balíčky Ministerstva financí nebo opatření Ministerstva práce a sociálních věcí);

 

al giorno 14. 3. 2020 il richiedente non ha avuto nessun arretrato verso il bilancio pubblico, neppure verso le società per assicurazioni sanitarie (ai fini del presente contributo non verranno considerati come arretrati i pagamenti tardivi di imposte o prelievi, alle quali si applicano i pacchetti di liberazione del Ministero delle finanze oppure i provvedimenti del Ministero del lavoro e gli affari sociali);

 

 • žadatel se vzdá uplatňování dalších nároků na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními;

 

il richiedente rinuncerà all’esercizio dei propri diritti al rimborso dei danni sorti in connessione con i provvedimenti del governo;

 

 • neukončí ubytovací službu jakožto svou podnikatelskou činnost během 6 měsíců následujících po udělení dotace.

 

non terminerà i servizi di alloggio come la propria attività imprenditoriale nel corso di 6 mesi successivi alla concessione del contributo.

 

 

Žadatelé budou povinni k výzvě přiložit čestné prohlášení, že výše uvedené podmínky splňují. Každá osoba bude moct podat pouze jednu žádost. V případě provozování více ubytovacích zařízení jednou osobou bude z tohoto důvodu potřeba do žádosti zahrnout všechna zařízení, pro která bude žadatel chtít dotaci.

 

I richiedenti saranno tenuti ad allegare al bando una autodichiarazione con cui confermeranno di soddisfare le suddette condizioni. Ogni persona potrà presentare solo una richiesta. Nel caso in cui una persona gestisca più strutture di alloggio, sarà quindi necessario includere in una sola richiesta tutte le strutture, per le quali il richiedente chiederà il contributo. 

 

Kategorie a třídy ubytovacích zařízení bude třeba doložit platným certifikátem (u hotelů, hotelů garni a penzionů podle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2015 – 2020; u kempů a chatových osad certifikátem Asociace kempů ČR; u turistických ubytoven a hostelů certifikátem Klubu českých turistů). V případě, že žadatel není schopen v této chvíli předmětný certifikát doložit, lze ho pro účely prokázání klasifikace ubytovacího zařízení nahradit čestným prohlášením, že nejpozději v období leden-červenec 2020 podal hlášení o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních Českému statistickému úřadu.

 

Le categorie e le classi delle strutture di alloggio dovranno essere dimostrate con un certificato vigente (per alberghi, alberghi garni e pensioni secondo la Classificazione ufficiale unificata delle strutture di alloggio della Repubblica Ceca 2015 – 2020; per campeggi ed aree di capanne con il certificato della Associazione di campeggi della Repubblica Ceca; per ostelli de ostelli turistici con il certificato del Club di turisti cechi). Nel caso in cui il richiedente in questo momento non sia capace di presentare il rispettivo certificato, ai fini della dimostrazione di classificazione della struttura di alloggio è possibile sostituirlo con un’autodichiarazione per confermare che al più tardi durante il periodo gennaio-luglio 2020 ha sottoposto all’Ufficio statistico ceco un rapporto sugli ospiti nelle strutture di alloggio collettive.

 

V případě, že žadatel nemůže předložit ani jeden z výše uvedených dokumentů, může postupovat následujícím způsobem:

 

Nel caso in cui il richiedente non possa presentare nessuno dei due documenti sopra indicati, può procedere nel modo seguente:

 

 • uvede kategorii a třídu ubytovacího zařízení sám, avšak pravdivost stvrdí čestným prohlášením;

 

indicherà autonomamente la categoria e la classe della struttura di alloggio, dichiarando tuttavia la veridicità con un’autodichiarazione;

 

 • uvede kód tzv. PAGINA jako doklad o registraci Českým statistickým úřadem;

 

indicherà il codice cd. PAGINA come prova della registrazione presso l’Ufficio statistico ceco;

 

 • opatří si potvrzení o oficiální certifikaci (stejné nebo vyšší, než byla uvedena v čestném prohlášení) od jedné z výše uvedených asociací a následně toto potvrzení doloží Ministerstvu pro místní rozvoj ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

provvederà ad ottenere un attestato ufficiale (identica oppure superiore rispetto a quella indicata nell’autodichiarazione) da una delle associazioni sopra indicate e successivamente presenterà tale attestato al Ministero per lo Sviluppo regionale entro il termine previsto dalla decisione sulla concessione del contributo. 

 

 

V případě, že bude žádost podána na dotaci pro vyšší třídu / kategorii ubytovacího zařízení, než bude následně doložena, žadatel bude povinen rozdíl mezi vyplacenou dotací a částkou, která měla být vyplacena, vrátit. V opačném případě, pokud tedy bude certifikace ubytovacího zařízení na vyšší třídu / kategorii, než jaká byla uvedena v čestném prohlášení, však nárok na doplacení dotace nevzniká.

 

Nel caso in cui la richiesta sia presentata per un contributo per una classe / categoria della struttura di alloggio superiore rispetto a quale che successivamente verrà dimostrata, il richiedente sarà tenuto a rimborsare la differenza tra il contributo effettivamente concesso e l’importo che avrebbe dovuto essere concesso. Tuttavia, in caso contrario, cioè qualora la certificazione della struttura di alloggio in realtà sia superiore come classe / categoria rispetto a quella indicata nell’autodichiarazione, non scatta il diritto all’integrazione del contributo.

 

V této souvislosti bychom Vás tímto chtěli také upozornit, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů za účelem získání neoprávněné výše dotace může být klasifikováno jako trestný čin dotačního podvodu ve smyslu § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

In tal contesto vorremmo anche farvi notare che l’indicazione intenzionale di dati scorretti, al fine di ottenere un contributo più alto, può essere classificata come reato di truffa in materia di contributi ai sensi dell’art. 212 della legge n. 40/2009 Sb., codice penale.

 

V případě, že bude dotace vyplacena, je její příjemce povinen archivovat všechny související dokumenty alespoň po dobu 10 let od jejího obdržení.

 

Nel caso in cui il contributo sia versato, il suo beneficiario è tenuto ad archiviare tutti i relativi documenti almeno per il periodo di 10 anni dalla sua ricezione.

 

Přílohami žádosti jsou kopie platného certifikátu ubytovacího zařízení (viz výše) a plná moc v případě, že za žadatele bude jednat jiná osoba, než jeho statutární orgán.

 

Gli allegati della richiesta sono la copia di certificato vigente della struttura di alloggio (v. sopra) e una delega nel caso in cui per conto del richiedente agisca una persona diversa dal suo organo amministrativo.

 

Žádost bude potřeba vyplnit pomocí on-line formuláře na stránkách Státního fondu podpory investic (odkaz: https://zadosti.sfpi.cz/). Pro podání žádosti bude následně potřeba vyplněný formulář včetně příloh odeslat datovou schránkou Státnímu fondu na podporu investic, popř., pokud žadatel datovou schránku nemá, e-mailem na adresu podatelna@sfpi.cz (žádost musí být ve formátu pdf s autorizovaným elektronickým podpisem), anebo v tištěné podobě na podatelnu Státního fondu podpory investic poštou či osobně.

 

La richiesta deve essere compilata tramite il modulo on-line sul sito web del Fondo statale a sostegno di investimenti (link: https://zadosti.sfpi.cz/). Per la presentazione della richiesta sarà successivamente necessario inviare il modulo compilato con gli allegati per mezzo della posta elettronica certificata al Fondo statale a sostegno di investimenti, o eventualmente, nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una casella di posta elettronica certificata, può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo podatelna@sfpi.cz (la richiesta deve essere in formato pdf con firma elettronica autorizzata), oppure in forma cartacea per mezzo della posta o personalmente presso la cancelleria del Fondo statale a sostegno di investimenti.

 

S vyplněním žádosti Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

 

Saremmo ovviamente lieti di aiutarvi nella compilazione della richiesta.

 

V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat, jsme Vám plně k dispozici.

 

Non esitate a contattarci per qualsiasi eventuale chiarimento, siamo a Vostra completa disposizione.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

Nel ringraziarvi per la Vostra attenzione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

 

 

 

Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.