NOVINKY O PROGRAMECH STÁTNÍ PODPORY PRO PODNIKATELE V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU SARS-COV-2

 

ke dni 9. 4. 2021

 

 

NOVITÁ CIRCA I PROGRAMMI DI AIUTI DI STATO PER GLI IMPRENDITORI RELATIVAMENTE ALLA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2

 

al 9. 4. 2021

 

 

Vážení,

Gentilissimi,

 

 

s ohledem na stále přetrvávající omezení maloobchodu a poskytování služeb došlo k následujícímu vývoji v oblasti podpory podnikatelů.

 

considerato il proseguimento delle restrizioni alla vendita al dettaglio e alla prestazione dei servizi, si sono verificati i seguenti sviluppi riguardo al sostegno agli imprenditori.

 

 

 1. Prodloužení možnosti čerpat kompenzační bonus i v měsíci duben 2021

 

Proroga dell’erogazione del bonus di compensazione al mese di aprile 2021

 

 

Dne 29. 3. 2021 Vláda rozhodla o prodloužení tzv. bonusového období pro čerpání kompenzačního bonusu pro drobné podnikatele a osoby pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

 

In data 29. 3. 2021, il Governo ha deciso di prorogare il c.d. periodo di compensazione relativo all’erogazione del bonus di compensazione per piccoli impeditori e persone che lavorano sulla base di una accordo di esecuzione del lavoro o accordo di attività lavorativa.

 

O kompenzačním bonusu jsme Vás již informovali v předchozích článcích. Jeho maximální výše činí nadále 1.000 Kč na den pro OSVČ a společníky malých společností s ručením omezeným a 500 Kč pro zaměstnance pracujících na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

 

Sul bonus di compensazione Vi abbiamo informato già con gli articoli precedenti. Il suo ammontare massimo è ancora pari a 1.000 CZK al giorno per i lavoratori autonomi (OSVČ) e i soci di piccole società a responsabilità limitata e 500 CZK per i dipendenti che lavorano sulla base di un accordo di esecuzione del lavoro o accordo di attività lavorativa. 

 

Nově je však kompenzační bonus poskytován přímo na základě speciálního zákona, a to zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Tato forma státní podpory je spravována Ministerstvem financí, u kterého lze také podat žádost.

 

D’ora in poi i bonus di compensazione verranno però erogati sulla base di una legge speciale, cioè la legge n. 95/2021 Sb., sul bonus di compensazione per il 2021. Questo tipo di aiuto di stato viene gestito dal Ministero delle Finanze, presso il quale si presentano pertanto le domande.

 

Odkaz na formulář žádosti naleznete pod tímto odkazem:

Il modulo della richiesta si trova sul seguente link:

https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/form/bonus

 

 

 1. Zveřejnění výzvy programu COVID 2021

 

Pubblicazione del bando per il programma COVID 2021

 

 

Dále došlo ke zveřejnění výzvy k novému programu, tzv. COVID 2021, a to ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které je v uvedeném programu poskytovatelem podpory. Cílem tohoto programu je zajištění dostatečné likvidity podnikatelům, kterým razantně poklesly tržby v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru.

 

Il bando per il nuovo programma chiamato COVID 2021 è stato pubblicato da parte del Ministero dell’Industria e del Commercio, il quale è il concedente del sussidio nell’ambito di detto programma. Il programma si pone come obiettivo di provvedere affinché dispongano di una liquidità sufficiente gli imprenditori, i cui profitti si sono drasticamente ridotti a causa della pandemia del coronavirus in corso.

 

Rozhodné období, na jehož základě bude vypočítávána výše podpory, je stanoveno od 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Pokud však žadatel již čerpal podporu v rámci programu COVID – Ubytování II, bude považováno za rozhodné období pouze od 23. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a to z důvodu zamezení souběhu mezi těmito podporami. Na program COVID 2021 bylo v současné chvíli vyčleněno 6 miliard Kč.

 

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’ammontare del sussidio va dall’11. 1. 2021 al 31. 3. 2021. Qualora il richiedente abbia già percepito il sussidio nell’ambito del programma COVID – Alloggio II (COVID – Ubytování II), si considererà periodo di riferimento soltanto il periodo che va dal 23. 1. 2021 al 31. 3. 2021, al fine di evitare il cumulo tra i sussidi. Fino a questo momento sono stati stanziati 6 miliardi di CZK per il programma COVID 2021.

 

 

Pro přiznání žádosti musí žadatel splňovat tyto podmínky:

 

Affinché la richiesta sia accolta, il richiedente deve soddisfare questi requisiti:

 

 

 • je fyzickou či právnickou osobou (nebo také příspěvkovou organizací) vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského nebo obdobného zákona;
 • v souvislosti s pandemií utrpěl pokles tržeb alespoň o 50 % (v období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 oproti období buďto od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019, anebo od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020);
 • má alespoň jednoho zaměstnance;
 • není v likvidaci ani v úpadku, ani na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurs;

 

 • jeho majetek není předmětem exekuce ani výkonu soudního či správního rozhodnutí;
 • ke dni 31. 12. 2019 nebyl podnikem v obtížích;
 • není obchodní společností, ve které by veřejný funkcionář ve střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastnili podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 • není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou ve smyslu zákona o DPH;
 • nemá žádné nedoplatky vůči veřejnému rozpočtu, rozpočtům územních samosprávných celků, ani zdravotním pojišťovnám;
 • nesplňuje podmínky pro zahájení kolektivního insolvenčního řízení.

 

 

 • essere una persona fisica o giuridica (oppure anche un’associazione senza scopo di lucro) che esercita un’attività commerciale sulla base della legge sulle licenze commerciali o sulla base di una legge del genere;
 • aver sofferto, relativamente alla pandemia, un calo dei profitti almeno del 50 % (durante il periodo dal 1. 1. 2021 al 28. 2. 2021 rispetto al periodo dal 1. 1. 2019 al 28. 2. 2019 o rispetto al periodo dal 1. 1. 2020 al 29. 2. 2020);
 • avere almeno un dipendente;
 • non trovarsi in stato di liquidazione né fallimento, e non avere beni per i quali è stata dichiarata la vendita forzata;

 

 • i suoi beni non devono essere oggetto di azioni esecutive né esecuzione di una decisione giudiziaria o amministrativa;
 • alla data 31. 12. 2019 la sua azienda non risulta essere in difficoltà;
 • la sua non è una società commerciale, in cui un funzionario pubblico in conflitto di interessi oppure una persona da quest’ultimo controllata possiedano una quota pari almeno al 25 % della partecipazione del socio nella società commerciale;
 • non è un pagatore inaffidabile oppure un soggetto inaffidabile ai sensi della legge sull’IVA;
 • non ha alcuni pagamenti arretrati nei confronti del bilancio pubblico, bilanci dei territori di amministrazione locale autonoma né compagnie di assicurazione sanitaria;
 • non possiede i requisiti per l’avvio di una procedura di fallimento collettivo.

 

 

Podpora bude poskytována formou dotace, a to ve výši součinu 500 Kč x počet zaměstnanců (ekvivalent plných pracovních úvazků) x počet dní rozhodného období.

 

Il contributo verrà erogato sotto forma di sovvenzione e ammonterà al prodotto tra 500 CZK e il numero dei dipendenti (equivalente a tempo pieno) e il numero di giorni del periodo di riferimento.

 

 

V rámci výzvy je možné podat pouze jednu žádost. Žadatel musí také nadále vykonávat svou podnikatelskou činnost alespoň po dobu tří měsíců od vydání rozhodnutí o přiznání dotace.

 

Nell’ambito del bando si può presentare solamente una richiesta. Il richiedente deve inoltre continuare ad eseguire la sua attività commerciale per un periodo di almeno tre mesi dall’emissione della decisione sul riconoscimento della sovvenzione.

 

 

Podporu v rámci programu COVID 2021 také nelze kombinovat s podporou z programů COVID – Nepokryté náklady, AGRICOVID, COVID Kultura, COVID – SPORT III Lyžařská střediska. Na náklady a výdaje na provoz, které budou podpořeny v rámci programu COVID 2021, nelze získat jinou veřejnou podporu.

 

Il sussidio nell’ambito del programma COVID 2021 non può essere cumulato con un sussidio rientrante nei programmi COVID – Costi non coperti, AGRICOVID, COVID Cultura, COVID – SPORT III Stazioni sciistiche. Per le spese e i costi di gestione, ai quali si contribuirà tramite il programma COVID 2021, non si possono ottenere altri tipo di sussidi pubblici.  

 

 

Žádosti o tuto podporu bude možné podávat od 12. 4. 2021 od 9:00 hodin do 31. 5. 2021 do 16:00 hodin. Je však možné (a s ohledem na minulé programy velmi pravděpodobné), že příjem žádostí bude předčasně ukončen z důvodu vyčerpání částky vyčleněné na poskytování této podpory.

 

Le richieste per l’ottenimento di questo sussidio si potranno presentare a partire dal 12. 4. 2021 dalle ore 9:00 fino al 31. 5. 2021 alle ore 16:00. È possibile, tuttavia (e anche molto probabile, prendendo in considerazione i programmi precedenti), che la ricezione delle richieste sia sospesa in anticipo, per motivo di esaurimento dei fondi stanziati per l’erogazione di questo sussidio.

 

 

Výzva pro výše uvedený program COVID – Nepokryté náklady, se kterým nelze kombinovat podporu z programu COVID – 2021, však má být zveřejněna až dne 1. 4. 2021. Po jejím zveřejnění bychom proto doporučili včas zvolit podporu, která bude pro Vás výhodnější, a následně podat žádost co nejdříve od zahájení jejich příjmu.

 

Il bando per il summenzionato programma COVID – Costi non coperti, con il quale non si può cumulare il sussidio rientrante nel programma COVID – 2021, dovrebbe però essere pubblicato solo il 1. 4. 2021. Una volta pubblicato, vi consigliamo di scegliere in tempo il sussidio più conveniente per voi, e successivamente presentare la richiesta al più presto possibile dopo l’inizio della accettazione delle stesse.   

 

 

Žádost o podporu v rámci programu COVID 2021 bude možné podat prostřednictvím Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu na těchto webových stránkách: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

 

La richiesta del sussidio nell’ambito del programma COVID 2021 potrà essere presentata tramite il sistema chiamato Agendový informační systém Ministerstva průmyslu a obchodu (Sistema informativo delle pratiche del Ministero dell’Industria e del Commercio) sulle seguenti pagine web: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

 

 

S posuzováním výhodnější podpory a vyplněním žádosti Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Saremo lieti ovviamente di assistervi nello scegliere e compilare apposita richiesta.

 

 

Dne 1. 4. 2021 byla zveřejněna výzva programu COVID – Nepokryté náklady. Kompenzační programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady budou souběžně fungující programy, přičemž firmy si budou moct vybrat jen jednu z těchto dvou kompenzací, a to tu, která pro ně bude výhodnější. Výzva je zveřejněna zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid—nepokryte-naklady–260347/  Bližší informace o tomto programu Vám zašleme v nejbližší době.

 

In data 1. 4. 2021 è stato pubblicato il bando per il programma COVID – Costi non coperti. I programmi di compensazione COVID – 2021 e COVID – Costi non coperti funzioneranno simultaneamente e le imprese dovranno scegliere solo una delle due compensazioni, quella che gli converrà di più. Il bando è stato pubblicato qui: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid—nepokryte-naklady–260347/. Fra breve vi invieremo maggiori informazioni circa questo programma.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

Non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento, rimaniamo a vostra completa disposizione.

 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Con i nostri migliori saluti e auguri di buona salute,

 

Team Spoladore & Bystřický