DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2

Státní programy na podporu podnikatelů

aktualizace ke dni 21. 01. 2021

 

IMPATTI DEL CORONAVIRUS SARS CoV-2

Programmi di Stato a sostegno degli imprenditori

aggiornamento al 21. 01. 2021

 

 

Vážení,

Gentilissimi,  

 

v návaznosti na náš článek o státních programech na podporu podnikatelů ze dne 07. 01. 2021 a na doplňující informace, které jsme Vám zaslali dne 21. 01. 2021, si Vás dovoluje informovat o změnách v podávání žádostí o dotace v programu COVID – Nájemné a o dalších změnách ve státních podporách ke dni 21. 01. 2021.

in riferimento al nostro articolo relativo ai programmi di Stato a sostegno degli imprenditori del 07. 01. 2021 e le informazioni aggiuntive inviatevi il 21. 01. 2021, vorremmo con la presente informarvi ancora circa le modifiche apportate alle modalità di presentazione delle domande di sussidio nell’ambito del programma COVID – Affitto e circa altre modifiche riguardanti i sussidi di Stato, per aggiornarvi al 21. 01. 2021.

 

Prodloužení doby podávání žádostí v rámci programu COVID – Nájemné II

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al programma COVID – Affitto II

 

V reakci na problémy při přijímání žádostí o podporu prodloužilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dobu k podání žádostí o podporu v rámci druhé výzvy programu COVID – Nájemné, za rozhodné období červenec, srpen a září 2020. Žádosti je možné podávat až do 29. ledna 2021.

Per far fronte ai problemi sorti nella presentazione delle domande di sussidio, il Ministero dell’Industria e del Commercio ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di sussidio nell’ambito del secondo bando per il programma COVID – Affitto, per il periodo di riferimento dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020. Le domande possono essere presentate entro il 29 gennaio 2021.

 

Třetí výzva v programu COVID – Nájemné

Terzo bando per il programma COVID – Affitto

 

Třetí výzva v programu COVID – Nájemné bude vyhlášena až 1. února 2021, aby mohlo být zohledněno zvýšení limitu čerpané dotace na jednoho žadatele (až na 21 milionů Kč), které by mělo být v nejbližší době schváleno Evropskou komisí. Žádosti bude možné podávat od 1. února 2021 od 9:00 hodin do 1. dubna 2021 do 23:59 hodin. Rozhodným obdobím jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

Il terzo bando per il programma COVID – Affitto sarà pubblicato solo il 1° febbraio 2021, in modo tale che possa essere preso in considerazione l’aumento del limite del sussidio per un richiedente (fino a 21 milioni di CZK), che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni dalla Commissione europea. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° febbraio 2021 dalle 9:00 fino al 1° aprile 2021 alle 23:59. Il periodo di riferimento sono i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

 

Pokračování programu COVID – Ubytování

Proseguimento del programma COVID – Alloggio

 

Bylo schváleno pokračování programu COVID – Ubytování. Nově bude poskytována podpora rovněž ubytovatelům poskytujícím individuální ubytování – ubytovatelům v soukromí, malým penzionům a apartmánům (nikoli však ubytovatelům, kteří ubytovávají v bytě v bytovém domě). Provozovatelé individuálních ubytovacích zařízení budou moci získat podporu ve výši až 200 Kč na den. Výzva pro hromadná ubytovací zařízení by měla být zveřejněna dne 25. ledna 2021 a výzva pro individuální ubytovací zařízení dne
1. února 2021.

È stato approvato il proseguimento del programma COVID – Alloggio. Nella nuova fase del programma si concederanno sussidi anche ai gestori delle strutture di alloggio individuale – alloggi privati, piccoli pensioni e suite (non a chi offre alloggio in un appartamento situato all’interno di un palazzo condominiale). I gestori delle strutture di alloggio individuali potranno ottenere un sussidio ammontante fino a 200 CZK al giorno. Il bando per le strutture di alloggio collettive dovrebbe essere pubblicato il 25 gennaio 2021 e il bando per le strutture di alloggio individuali invece il 1° febbraio 2021.

 

Další informace

Altre informazioni

Dále připomínáme, že od 18. ledna 2021 je možné podávat žádosti o podporu z programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, a to do 1. března 2021. Podpora se poskytuje za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.

Ricordiamo inoltre che a partire dal 18 gennaio 2021 fino al 1° marzo 2021 si possono presentare le domande di sussidio nell’ambito del programma COVID – Gastro – Locali chiusi. Il sussidio si concede per il periodo dal 9 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021.

 

Vláda zároveň připravuje novelu zákona o kompenzačním bonusu, která má umožnit čerpat kompenzační bonus podnikatelům v úpadku, a to i zpětně.

Il Governo ha poi approvato anche una riforma della legge sul bonus di compensazione, la quale consentirà di percepire il bonus di compensazione anche agli imprenditori in fallimento, anche retroattivamente.  

 

O dalších změnách Vás budeme informovat. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Vi manterremo aggiornati circa altre eventuali modifiche. Non esitate a contattarci per qualsiasi eventuale chiarimento.

 

S pozdravem

Cordiali saluti,

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.