Přihlášení:

Registrace

Změna týkající se osoby poplatníka daně při převodu vlastnického práva k nemovité věci


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o podstatné legislativní změně v českém právním řádu účinné od 1.11.2016, kterou dojde ke změnám při převodu vlastnického práva k nemovité věci, tedy například při koupi a prodeji bytů, pozemků či nebytových prostor. Ke změnám dochází na základě zákona č. 254/2016 Sb., který novelizuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Při převodu vlastnického práva k nemovitosti je zákonem stanovena povinnost uhradit daň z nabytí nemovité věci, a to ve výši 4% ze základu daně, tedy nejčastěji z kupní ceny předmětné nemovitosti. Osoba, která nese toto daňové břemeno a je tedy povinna hradit daň ve výši 4% ze základu daně je právně označována jako poplatník.

Podle stávající právní úpravy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí při převodu vlastnického práva koupí či směnnou prodávající (převodce nemovitosti), nedohodnou-li se strany smluvně jinak. Je tedy možné při koupi či směně nemovitosti určit, že poplatníkem daně bude kupující (nabyvatel nemovitosti). Je-li poplatníkem prodávající, stává se kupující ručitelem za úhradu této daně – finanční úřad po něm tedy bude předmětnou daň vymáhat v případech, kdy ji prodávající dobrovolně ani po výzvě neuhradí.

S účinností od 1.11.2016 bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy kupující, tedy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dochází tak ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí, přičemž již nebude možné smluvně ujednat jinak. Postavení kupujícího se tak z hlediska úhrady daně zhoršuje. Zároveň dojde k úplnému zrušení institutu ručení v souvislosti s daní z nabytí nemovité věci, prodávající tak nikdy nebude za odvedení předmětné daně ze strany kupujícího ručit.

Nová právní úprava se bude týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde po 1.11.2016 – rozhodným dnem pro posouzení účinné právní úpravy je tak den nabytí vlastnického práva. U nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí, kterých je většina (typicky u koupě či směny bytu, stavby či pozemku), je rozhodným dnem den právního účinku vkladu práva do katastru nemovitostí, tedy den zápisu. U nemovitostí nezapisovaných do katastru nemovitostí je rozhodným dnem den účinnosti smlouvy. Specifickým případem je nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci, kdy je rozhodným dnem den právní moci příslušného rozhodnutí.

V případě nejasností či potřeby dalších informací se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám poradíme a posoudíme Váš konkrétní případ.

S přáním hezkého dne,

Mgr. Paola Spoladore

advokátka

V Praze, dne 13.09.2016

Zpět