Přihlášení:

Registrace

Zakládání a vznik společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) počínaje rokem 2014

V rámci rekodifikace českého soukromého práva s účinností od roku 2014 došlo ke změnám při zakládání a vznik společností s ručením omezeným. V následujícím textu podrobně rozebereme proces založení a vzniku společnosti s ručením omezením, a to zejména s přihlédnutím ke změnám v nové právní úpravě.

Úvodem

K počátku roku 2014 nastalo v českém právním řádu velké množství změn, neboť v rámci rekodifikace soukromého práva v České republice nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, a k němu se vztahující řada zákonů a podzákonných norem. Úpravu založení společnosti s ručením omezeným tak již nenalezneme v obchodním zákoníku, nýbrž v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Pod obecný termín obchodní korporace zákon řadí obchodní společnosti a družstva. Obchodní společnosti se dále dělí na společnosti osobní (např. komanditní společnost) a kapitálové (např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost). Kapitálové společnosti mohou být i nadále zakládány také za jiným než podnikatelským účelem. V následujícím textu podrobně rozebereme proces založení a vzniku společnosti s ručením omezením, a to zejména s přihlédnutím ke změnám v nové právní úpravě.

Zakládání a vznik obchodních korporací s ručením omezeným

Zakládání a vznik obchodních korporací

Úvodem je třeba zmínit, že i nová právní úprava nadále rozlišuje mezi založením a vznikem obchodní korporace. Založením obchodní korporace se míní samotné zakladatelské právní jednání, přičemž ke vzniku korporace dojde až zápisem do obchodního rejstříku. Nově je však stanoveno, že návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán ve lhůtě šesti měsíců ode dne založení společnosti. Pokud by se tak nestalo, platí nevyvratitelná domněnka práva, že zakladatelé od smlouvy odstoupili. Pro založení obchodních korporací se podpůrně užije i úprava nového občanského zákoníku (například při právním jednání před vznikem společnosti).

Pro účely tohoto textu jsme se rozhodli zejména popsat, co možná nejpraktičtěji, postup samotného založení a následného vzniku společnosti s ručením omezeným, a to s přihlédnutím k ústředním změnám rekodifikace. Mezi ně řadíme v souvislosti se zakládáním společnosti s ručením omezeným zejména následující:

 • minimální výše vkladu - nově minimálně 1,- Kč
 • nové náležitosti společenské smlouvy
 • zrušení povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem jmenovaným soudem
 • uvolnění úpravy obchodních podílů
 • možnosti ukončení účasti společníka ve společnosti
 • kumulativní hlasování při volbě členů orgánů společnosti

Co je třeba promyslet a zvážit před založením s.r.o.

Název společnosti

Náležitosti názvu s.r.o. jsou zmíněny v § 132 a násl. účinného občanského zákoníku. Ve stručnosti platí, že název společnosti musí být originální (tj. daný název nesmí již mít jiná společnost zapsaná v obchodním rejstříku), nesmí být lehce zaměnitelný, a musí být tedy dostatečně rozlišitelný, nikoliv foneticky ani jinak klamavý. Problém nastává u zaměnitelnosti, která se jen velmi obtížně ověřuje - nejjednodušším, avšak přesto velmi pracným, je ověření názvu na portálu www.justice.cz, kde však vzhledem k výše zmíněnému zákazu zaměnitelnosti je třeba zadávat i názvy podobně psané, případně podobně se vyslovující. V případě ověření názvu Vám doporučujeme obrátit se na naší advokátní kancelář, kde pro Vás odborníci rádi vše potřebné zajistí.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je náležitě označené (název, IČO) a v obchodním rejstříku zapsané místo podnikání. Sídlo vždy musí odpovídat povaze podnikání. Sídlem tak může být například i byt (nejde-li o předmět podnikání hlučný či jinak neodpovídající povaze objektu). Daný objekt musí být obligatorně zapsán v katastru nemovitostí, a zakladatel je povinen doložit úředně ověřený písemný souhlas vlastníka/vlastníků nemovitostí (ne starší třech měsíců).

Předmět(y) podnikání a oprávnění

Podnikat lze jednak na základě živnostenského oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.), kdy je možno vybrat obor v předmětech podnikání řemeslných, volných, vázaných nebo koncesovaných. Druhak lze podnikat na základě jiného oprvnění, vydané licence či povolení jiného zákona České republiky. Před zápisem společnosti do Obchodního rejstříku je vždy třeba mít na Živnostenském úřadu ohlášený předmět podnikání, k tomu se dostaneme v dalším textu.

Jednatel

Jednatelem, jakožto statutárním orgánem společnosti, který ji zastupuje a jedná vůči třetím osobám, může být pouze osoba starší 18-ti let, která je svéprávná, bezúhonná, splňuje podmínky k provozování živnosti (dle živnostenského zákona), a u které nenastala žádná ze skutečností zmíněných v ustanovení §8 Živnostenského zákona označených jako „překážky provozování živnosti“. U občanů České republiky si soud zajistí výpis z rejstříků trestů sám (a tak zjistí bezúhonnost), u zahraničních osob je třeba výpis ze země, jíž je jednatel občanem, a to výpis úředně přeložený do českého jazyka.

Společník (vlastník, majitel s.r.o.)

Společník za společnost jedná pouze v případě, je-li zároveň jednatelem. Společníkem musí být minimálně jedna osoba (poté vlastní 100% obchodního podílu), maximální počet jednatelů není omezen. Každý ze společníků může disponovat rozdílně velkým podílem. Minimální výše vkladu jednoho společníka musí činit alespoň 1,- Kč.

Základní kapitál

Vkladová povinnost zakladatelů s.r.o. byla snížena z původních 200 000,- Kč na stávající minimálně 1,- Kč (nestanoví-li společenská smlouva jinak). Tato skutečnost zřejmě mnohým subjektům usnadní zahájení podnikání. K této změně došlo z důvodu, že původní smysl zajištění ochrany věřitelů společnosti byl obcházen následným odebráním základního kapitálu z účtu společnosti po založení a vzniku. Nová právní úprava zajišťuje ochranu věřitelů ustanoveními o správě majetku či o testu insolvence, kdy se společnosti zakazuje poskytovat určitá plnění v případě, že by si tím způsobila vlastní úpadek.

Realizace založení a vzniku společnosti s ručením omezeným

Prvním krokem při zakládání společnosti s ručením omezeným je sepsání zakladatelského dokumentu na ustavující valné hromadě, a to formou notářského zápisu. V případě jediného společníka hovoříme o Zakladatelské listině, je-li společníků více, jedná se o Společenskou smlouvu. Ustavující valná hromada probíhá, jak již bylo naznačeno, u notáře, který si za celý akt účtuje kolem 6.000,- Kč. Než se však společníci vydají na domluvenou schůzku, musí mít připraveny níže zmíněné dokumenty:

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Jedinou povolenou formou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je vyplnění tzv. inteligentního formuláře na portálu www.justice.cz. Po vyplnění je důležité celý návrh uložit, abychom v něm případně mohli provádět další opravy. Obligatorní náležitostí návrhu jsou ověřené podpisy navrhovatelů. Práce se samotným formulářem může být pro laiky poměrně složitá, proto se v případně potřeby neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář. K návrhu budete povinni doložit následující přílohy:

 • Notářský zápis o založení společnosti
 • Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
 • Výpis z RT jednatele, není-li v návrhu uvedeno místo narození, rodné příjmení
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem, a to ne starší než 3 měsíce
 • Prohlášení správce vkladu
 • Potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • Výpis z živnostenského rejstříku

Čestné prohlášení jednatele

Jednatel touto listinou čestně prohlašuje, že je svéprávný, bezúhonný, starší 18-ti let, plně způsobilý k právním úkonům, není statutárním orgánem v jiné společnosti v insolvenci či v konkurzu a splňuje podmínky provozování živnosti dle §6 Živnostenského zákona. Na listině je nutný úředně ověřený podpis jednatele a jeho souhlas s vlastním zapsáním jakožto jednatele do obchodního rejstříku.

Prohlášení správce vkladu

Správce vkladu společnosti je určen zakladatelským dokumentem. Prohlášením správce sděluje, že převzal správu vkladů společnosti a bude ji vykonávat až do jejího samotného vzniku (k pojmu „vznik společnosti“ viz výše). Po vzniku společnosti správce bezodkladně převádí správu na vzniknuvší společnost. Dále správce prohlásí, že jako zakladatel splatil následující vklad do základního kapitálu společnosti. U tohoto prohlášení není zákonem přímo stanovena povinnost ověřeného podpisu, lze jej však vřele doporučit.


Po přípravě výše zmíněných dokumentů je nutné oslovit notáře a domluvit si s ním termín ustavující valné hromady, na které dojde k sepsání zakladatelského dokumentu. K notáři nezapomeňte vzít s sebou platný doklad totožnosti, hotovost a výše uvedené listiny (v tištěné podobě). Pro ušetření času lze doporučit zaslání základních údajů o vznikající společnosti notáři předem. Mezi tyto údaje řadíme: název společnosti; sídlo společnosti; předměty podnikání; základní údaje o jednatelích a společnících; údaje o výši základního kapitálu, rozsahu jeho splacení; údaj, kdo bude správcem vkladu; způsob, jak budou jednatelé za společnost jednat, je-li jich více. U notáře dojde k sepsání Notářského zápisu o založení společnosti a k ověření podpisů na listinách.  

Následně je třeba zajistit souhlas vlastníka nemovitosti, ve které bude mít nově vznikající společnost s ručením omezeným sídlo. Vlastníku nemovitosti je třeba doložit Notářský zápis o založení společnosti. Vlastník uvádí, že jakožto vlastník nemovitosti (zapsané v Katastru nemovitostí pod určitým Listem vlastnictví) souhlasí se zapsáním sídla společnosti na této adrese. Podpis vlastníka je třeba ověřit.

Celá procedura však bohužel zajištěním souhlasu zdaleka nekončí. Je třeba vydat se na živnostenský úřad a přinést s sebou tyto dokumenty: notářský zápis o založení společnosti; souhlas vlastníka nemovitosti; finance na správní poplatek ve výši 1.000,- Kč; platný doklad totožnosti. V případě podnikání v řemeslném, vázaném či koncesovaném předmětu podnikání je celá procedura ještě o trošku složitější. Buď musí být návštěvě úřadu přítomen i odpovědný zástupce (tedy ten, kdo má oprávnění v daném oboru podnikat), či je třeba doložit jeho Prohlášení (dle §46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském oprávnění) s ověřeným podpisem a doklady o vzdělání a praxi v daném oboru. Pracovník živnostenského úřadu s vámi vyplní veškeré formuláře a oznámí vám, kdy je možno dostavit se pro vyhotovený Výpis z Živnostenského rejstříku. Procedura obvykle trvá týden, u koncesí však mnohdy i více než jeden měsíc. Důležité je také splatit základní kapitál v bance, přičemž k tomu je třeba donést Notářský zápis o založení společnosti a doklad totožnosti.

Jedním z posledních potřebných kroků je samotná cesta na podatelnu obchodního rejstříku, tedy místně příslušného obchodního soudu. S sebou je třeba donést následující dokumenty:

 • Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Notářský zápis o založení společnosti
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem ne starším než 3 měsíce
 • Prohlášení správce vkladu
 • Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
 • Potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • Výpis z živnostenského rejstříku

Po podání celistvého návrhu na zápis společnosti v souladu se zákony je soud povinen do 5-ti pracovních dnů zapsat společnost do obchodního rejstříku, a to přímým zápisem. Pokud vyšší soudní úředník nalezne v podaných dokumentech jakoukoliv nesrovnalost, informuje navrhovatele výzvou k nápravě. Dokonce, je-li to možné, opraví chybu sám a zašle navrhovateli Usnesení o zápisu. Toto Usnesení je třeba vyzvednout a vzdát se, klidně i písemně, práva na podání odvolání. Při nevyzvednutí Usnesení běží lhůta pro možnost podání odvolání a po dalších 5-ti dnech soud zapíše společnost do Obchodního rejstříku. V takovém případě však trvá celý zápis minimálně měsíc.

Vyzvednutím výpisu z Obchodního rejstříku se dostáváme téměř na konec celé procedury. Jednatel se následně může dostavit do banky (s výpisem a dokladem totožnosti), kde dojde k uvolnění složeného základního kapitálu na běžný účet. Na adresu uvedeného trvalého bydliště jednatel obdrží přístupové údaje k datové schránce společnosti.

Po absolvování celé této procedury je konečně společnost s ručením omezeným založena a zápisem na obchodním rejstříku i fakticky vzniká, vy tak můžete směle podnikat.

Další změny nové úpravy

Zrušení povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem jmenovaným soudem

Společník má možnost splatit vklad také nepeněžitým vkladem, přičemž v rozporu s původní úpravou nově již pro ohodnocení vkladu není požadován znalecký posudek vypracovaný znalcem jmenovaným soudem (doposud obvykle soud jmenoval zakladateli navrženého soudce). Od roku 2014 postačí posudek znalce, kterého si vyberou zakladatelé nebo jednatel, čímž dochází ke značnému zjednodušení celého procesu a k posílení samotného principu autonomie vůle.

Internetové stránky

Podle nové úpravy není tvorba internetových stránek u společnosti s ručením omezeným požadována. Pakliže však internetové stránky existují, platí pro ně obdobné povinnosti jako pro akciovou společnost (nutno na stránkách uveřejnit údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách).

Uvolnění úpravy obchodních podílů

Společenskou smlouvou je možno připustit vznik různých druhů podílů, přičemž takové podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Základním typem je podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Nově může mít společník ve společnosti více podílů, přičemž podíly nesplývají a lze s nimi nakládat samostatně! Obchodní podíl je nejčastěji představován tzv. kmenovým listem, přičemž pro každý podíl může být list vydán zvlášť. Kmenový list je cenným papírem na řad (a tak lze obchodní podíl do listu včleněný převést pouhým předáním novému majiteli). Avšak pozor, kmenový list nikdy nelze vydat k podílu, jehož převoditelnost je omezena či podmíněna. Kmenový list nelze veřejně nabízet (a recipročně tedy také přijímat) na evropském regulovaném či jiném veřejném trhu. Převod podílu na jiného společníka není nově ničím podmíněn (není nutný souhlas valné hromady, nestanoví-li společenská smlouva jinak). Nově také platí, že v případě, kdy je společenskou smlouvou založena nutnost souhlasu s převodem podílu a tento souhlas příslušný orgán odmítne bezdůvodně dát (či orgán vykazuje nečinnost), může společník po zániku smlouvy vystoupit ze společnosti.

Kumulativní hlasování při volbě členů orgánů společnosti

Kumulativním hlasováním dochází k volbě členů orgánu, stanoví-li tak společenská smlouva. Principem kumulativního hlasování je, že se počet hlasů společníka znásobí počtem volených míst členů orgánu společnosti. I minoritní společníci tak získávají významnější postavení a mohou se lépe bránit zájmům majoritních společníků. Podle nové právní úpravy, nestanoví-li společenská smlouva jinak, má každý společník na každou korunu vkladu právě jeden hlas. Hlasy lze dělit mezi kandidáty, stejně jako je všechny lze dát kandidátovi jednomu.  

Závěrem

Nově účinným zákonem o obchodních korporacích se řídí pouze práva a povinnosti vzniklé ode dne účinnosti předmětného zákona, zbytek se dál řídí dřívějším Obchodním zákoníkem. Nelze opominout ani § 777 zákona o obchodních korporacích, který stanovuje povinnost společnosti přizpůsobit svoji společenskou smlouvu donucujícím ustanovením tohoto zákona. Od roku 2014 nově účinnou úpravou došlo k zrušení zákazu řetězení. Nově tak může být jednočlenná společnost společníkem v další jednočlenné společnosti. Zároveň byly zrušeny veškeré limity a veškerá omezení ohledně maximálního počtu společníků. Určité změny nová úprava přináší také ohledně možností ukončit účast společníka ve společnosti, kdy dochází k rozšíření počtu možností. Pro bližší informace se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář Spoladore&Bystřický, kde jsme Vám vždy připraveni ochotně poradit a celé založení společnosti s ručením omezeným zařídit. 


Článek pro Vás připravil: Marek Dvořák

11/2014

Zpět