Přihlášení:

Registrace

Uveřejňovací povinnost obchodních korporací na internetových stránkách

Zákon o obchodních korporacích stanovuje pro obchodní společnosti novinku spočívající v povinnosti uveřejňovat některé údaje a dokumenty společnosti na svých internetových stránkách. Tato novinka nejvíce zasáhne akciové společnosti, ovšem významně se dotkne i společností s ručením omezeným, závodu zahraničních kapitálových společností, zahraničního družstva nebo jeho pobočky a dalších.


Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), který je účinný od 1. 1. 2014, stanovuje pro obchodní společnosti novinku spočívající v povinnosti uveřejňovat některé údaje a dokumenty společnosti na svých internetových stránkách. Tato novinka nejvíce zasáhne akciové společnosti, ovšem významně se dotkne i společností s ručením omezeným, závodu zahraničních kapitálových společností (tedy zahraničních akciových společností a společností s ručením omezeným), zahraničního družstva nebo jeho pobočky a dalších obchodních společností.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST (A.S.)

Jak je uvedeno výše, tak ZOK stanovuje nejvíce povinností pro akciové společnosti. Základní povinností je to, že od ledna 2014 musejí mít všechny akciové společnosti zřízeny internetové stránky. Na těchto internetových stránkách musejí akciové společnosti uveřejňovat informace, které jsou povinně uváděny na obchodních listinách. Jedná se především o název společnosti, IČO, sídlo společnosti a údaje o zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Akciové společnosti musejí také na svých internetových stránkách uvádět i další, zákonem stanovené skutečnosti, kterými jsou:

a) v případě, že společnost vydala prioritní dluhopisy, tak dle § 290 ZOK zveřejní na svých internetových stránkách:

• místo a lhůtu pro uplatnění přednostního práva,

• druh, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis upsat a

• emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva;

b) v případě, že společnost poskytne finanční asistenci a představenstvo společnosti vypracuje písemnou zprávu dle § 311 písm. d) ZOK, tak akciová společnost zveřejní ode dne svolání valné hromady, která má tuto finanční asistenci schválit, písemnou zprávu představenstva na internetové stránky společnosti;

c) v případě, že akcionář uplatní protinávrh k záležitosti zařazené na pořad valné hromady a tento protinávrh obsahuje více než 100 slov, pak společnost musí tento protinávrh zveřejnit na internetových stránkách společnosti;

d) pozvánka na valnou hromadu, která se zveřejňuje dle § 406 ZOK (toto ustanovení je kogentní a nelze jej ve stanovách společnosti vyloučit ani omezit). Tato se na internetových stránkách společnosti uveřejňuje nejméně 30 dní před konáním valné hromady a musí být na stránkách uveřejněna nejméně do konání valné hromady;

e) návrhy akcionářů na usnesení valné hromady dle § 407 odst. 2 ZOK;

f) zápis z valné hromady;

g) účetní závěrka, a to po dobu 30 dnů přede dnem valné hromady, která má tuto účetní závěrku schválit a po dobu 30 dnů po konání valné hromady, která měla účetní závěrku schválit.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (S.R.O.)

Pro společnost s ručením omezeným není uveřejňovací povinnost na internetových stránkách stanovena tak přísně jako pro akciové společnosti. Společnostem s ručením omezeným totiž není stanovena povinnost mít internetové stránky zřízeny. Pokud je však některá ze společností s ručením omezeným zřídí (například za účelem své reklamy a propagace), pak musí dle § 7 odst. 3 ZOK zveřejňovat stejné informace jako akciová společnost. Bude se tedy jednat především o informace, které musí společnost uvádět na svých obchodních listinách (název společnosti, IČO, sídlo společnosti a údaje o zápisu společnosti do obchodního rejstříku).

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST A VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

Dle § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) musí komanditní společnost a veřejná obchodní společnost (stejně jako další podnikatelé), pokud zřídí své internetové stránky, zpřístupňovat veřejnosti název společnosti, IČO, sídlo společnosti a údaje o zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Není však stanovena povinnost zřizovat internetové stránky.

ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE SPOLEČNOSTÍ PŘI EXISTENCI KONCERNU

ZOK stanovuje povinnost zveřejňovat specifické informace pro subjekty, které jsou součástí koncernu s tím, že koncernem rozumíme jednu nebo více osob podrobených jednotnému řízení jinou osobou nebo osobami. Tato existence koncernu musí být všemi členy koncernu bez zbytečného odkladu uveřejněna na internetových stránkách. V případě, že tato informace na internetových stránkách zveřejněna nebude, tak se řídící osoby nebudou moci zprostit povinnosti uhradit újmu, kterou svým vlivem ovlivněné osobě způsobily. Pro společnosti v koncernu je tedy výhodné zřídit dle § 79 odst. 3 ZOK internetové stránky a existenci koncernu na nich uveřejnit.

V případě, že dojde k podstatnému zhoršení práv ostatních společníků vlivem rozhodnutí řídící nebo ovládající osoby, že nelze spravedlivě požadovat, aby tyto ve společnosti setrvali, je každý společník oprávněn po osobě řídící a ovládající požadovat, aby tato jejich podíly odkoupila. Cena takto převáděných podílů se určí na základě posudku znalce dle § 91 odst. 1 ZOK. V případě, že má obchodní společnost zřízeny internetové stránky, musí na nich tento znalecký posudek umístit.

DALŠÍ POZNÁMKY K UVEŘEJŇOVACÍ POVINNOSTI OBCHODNÍCH KORPORACÍ

Sankce za nedodržení uveřejňovací povinnosti

V případě, že obchodní společnosti porušují uveřejňovací povinnosti popsané výše a vyplývající pro ně ze zákonů, vyzve je dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících nejprve rejstříkový soud k nápravě těchto povinností a k tomu jim určí lhůtu k nápravě. Pokud ani ve lhůtě soudem stanovené nedojde k nápravě, určí soud obchodní společnosti pokutu až do výše 100.000,-Kč. Pokud nedojde k nápravě i přes uložení této pokuty, může soud přistoupit ke zrušení obchodní společnosti.

Závěr

Spolu se ZOK byla do českého práva zavedena novinka, kterou je uveřejňovaní důležitých informací o obchodních společnostech na internetu. Jedná se o důležitou novinku, kterou byly internetové stránky společností uznány za relevantní informační kanál, a zároveň tím došlo k zapracování právních předpisů Evropské unie do právního řádu České republiky. Zákonodárce však stanovil za nedodržení této novinky i sankce, které mohou vést až ke zrušení společnosti, což je jistě sankce poměrně tvrdá. Proto lze doporučit všem obchodním společnostem, aby na dodržování uveřejňovací povinnosti dbaly.


Článek pro Vás zpracoval: Mgr. Petr Peták

11/2014

Zpět