Přihlášení:

Registrace

Povinná elektronická evidence tržeb pro podnikatele

Od prosince letošního roku začne v České republice pro podnikatele postupně platit povinnost elektronicky evidovat tržby, a to na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Přijetím tohoto zákona dochází k jedné z nejpodstatnějších změn v soukromém právu, která se až na výjimky dotkne všech podnikatelů přijímajících hotovost či její ekvivalent. Zavedení elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“) má účinně zamezit daňovým únikům, zajistit vyšší výběr daní a potlačit tak v důsledku tzv. šedou ekonomiku. Inspiračním zdrojem české právní úpravy se stalo zejména Chorvatsko, kde již EET několik let poměrně úspěšně funguje.

Princip EET spočívá v okamžitém evidování každé platby na serveru Finanční správy skrze datovou zprávu odeslanou (ve formátu XML) obchodníkem prostřednictvím internetového připojení. Informace o každé platbě tak budou ihned zapsány a uloženy. Server Finanční správy neprodleně po obdržení zprávy vygeneruje pro předmětnou transakci unikátní kód, který obratem (nejpozději do dvou sekund od přijetí zprávy) odešle zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Podnikatel (z hlediska daňového poplatník) má povinnost zaslat údaje o evidované tržbě Finanční správě nejpozději v okamžiku uskutečnění platby a vyčkat na následně zaslaný unikátní kód, který vytiskne na účtenku a předá zákazníkovi. Ze zákona však explicitně neplyne povinnost zákazníka účtenku fyzicky převzít (na rozdíl od Chorvatska).

Pokud z důvodu technických komplikací dojde k překročení mezní doby odezvy ze strany Finanční správy či k poruše přístroje/datového spojení poplatníka, aplikuje se postup evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. V takovém případě bude účtenka vytištěna bez fiskálního identifikačního kódu (s podpisovým kódem poplatníka), avšak bezodkladně po pominutí technického problému musí být nahlášena příčina výpadku (je-li na straně poplatníka) a údaje o evidované tržbě je poplatník povinen zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s tím rozdílem, že je tato tržba evidována jako záporná.

Podnikatel je povinen evidovat skrze EET každou platbu, která není ojedinělá, a ke které dojde:

 • v hotovosti,
 • bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dá příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, jenž má tržbu evidovat (tedy standardně při platbě kartou),
 • šekem či směnkou,
 • jinou obdobnou formou placení, tedy i poukazem či stravenkou.

Každý podnikatel, kterého se postupem času začne týkat povinnost EET, tak bude muset ke splnění zákonem stanovených podmínek mít k dispozici datové připojení, které umožní spojení s Finanční správou v momentě přijetí platby – tedy internet, případně mobilní internetové připojení. Zároveň bude muset mít k dispozici přístroj, a to včetně příslušného softwaru, který umožní zaevidování platby, spojení se s Finanční správou, následné přijetí unikátního fiskálního kódu a vytištění účtenky pro zákazníka. Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje (osobně či prostřednictvím datové schránky), přičemž tyto žádosti lze podávat již nyní. Každé fyzické osobě stát poskytuje jednorázovou slevu na pořízení evidenčního zařízení ve výši 5.000,- Kč. V případě zájmu Vám rádi upřesníme, jaká technická řešení by pro Vás připadala v úvahu a jaká je předpokládaná výše nákladů (v úvahu přichází velké množství řešení od propojení smart phonu s bezdrátovou tiskárnou až po pořízení registračních pokladen).

Povinnost EET bude zaváděna pro jednotlivé skupiny podnikatelů postupně ve 4 fázích, a to podle zaměření jejich podnikatelské činnosti. Klasifikace podnikatelských činností vychází ze standardního dělení ekonomických aktivit označovaného jako NACE (CZ-NACE). V přehledu níže lze dohledat, kdy se uvedené povinnosti dotknou právě Vás. V případě potřeby bližší specifikace se na nás neváhejte obrátit.

 • 1. fáze – od 1. prosince 2016

segment Ubytování, Stravování a pohostinství (CZ-NACE sk. 55 a 56)

např. restaurace, hotely, kempy, poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb

odklad z této fáze nyní dostal stánkový prodej občerstvení, který neposkytuje hostům zázemí – stánky tak začnou evidovat tržby až od roku 2018

 • 2. fáze – od 1. března 2017

segment Maloobchody a velkoobchody (CZ-NACE sk. 45, 46 a 47)

např. obchod s motorovými vozidly (vyjma motocyklů), maloobchod s potravinami, velkoobchod se zemědělskými produkty, s potravinami, nápoji a tabákem, obchod s elektronikou a se stroji

 • 3. fáze – od 1. března 2018

ostatní podnikatelské činnosti nezahrnuté do 4. fáze

 • 4. fáze – od 1. června 2018

vybraná řemesla a výrobní činnosti (CZ-NACE sk. 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95 a 96) patří sem výroba textilií, výroba oděvů, usní, zpracování dřeva a nábytku, výroba papíru, čisticích prostředků, dále pryžových a plastových výrobků, výroba nábytku, strojů, kovových výrobků, opravy strojů a zařízení, některé stavební činnosti, opravy počítačů a výrobků pro domácnost a poskytování ostatních osobních služeb (kadeřnictví, prádelny, pohřební služby…)

Závěrem zbývá uvést pár zákonem taxativně vymezených tržeb, které nemusí být elektronicky evidovány a nejsou tedy tzv. evidovanou tržbou:

 • tržby bank, spořitelen, pojišťoven, investičních a penzijních společností, obchodníků s cennými papíry,
 • tržby z podnikání v energetických odvětvích na základě licence podle energetického zákona,
 • tržby z poštovních služeb, ze vztahů souvisejících s pracovněprávním vztahem,
 • tržby ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školským zařízením,
 • tržby z jízdného v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 • tržby na palubě letadel, z osobní železniční přepravy,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 • z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu.

S ohledem na složitost celé problematiky elektronické evidence tržeb se na nás rozhodně neváhejte obrátit pro případné upřesnění či posouzení Vašeho individuálního případu, jsme Vám plně k dispozici.

Zpět