Přihlášení:

Registrace

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu – změny exekučního řízení - Část 2

Od 1.1.2013 nastala účinnost novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 396/12 Sb. a v mnoha aspektech modifikovala exekuční řízení.

Nové „mírné“ způsoby provedení exekuce – správa nemovitostí, spoluvlastnického podílu, odebrání řidičského oprávnění

Novým způsobem exekuce je správa nemovitosti. Ode dne vydání exekučního příkazu spravuje nemovitost povinného sám exekutor a výtěžek z jejího provozu či pronájmu použije na úhradu vymáhané pohledávky, aniž by nemovitost prodával.

Exekutor je podle nové právní úpravy oprávněn vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění v případech dlužníků, vůči kterým vymáhá nedoplatek na výživném pro nezletilé dítě. Cílem tohoto opatření je motivovat dlužníka k tomu, aby nedoplatek na výživném uhradil. Po dobu účinnosti exekučního příkazu není povinný oprávněn řídit motorové vozidlo, neprokáže-li že jej nezbytně nutně potřebuje k obživě své nebo vyživovaných osob nebo nezaplatí-li nedoplatek na výživném.

Prodej obchodního podílu, družstevního podílu, pohledávky

Exekucí postižený obchodní podíl se nově nejdříve draží, totéž platí i pro podíly v družstvech, a to v případě, že jsou podíly převoditelné neomezeně. Draží se obdobným postupem jako věci movité. Pokud je s družstevním podílem spojeno právo nájmu bytu draží se jako nemovitost. Je-li podíl převoditelný pouze omezeně, příklep lze udělit jen osobě, která před dražbou prokázala splnění podmínek. Obdobně je možné dražit také pohledávky povinného za třetími osobami, namísto jejich přikázání k výplatě soudnímu exekutorovi. V případě penzijního připojištění a dalších pohledávek povinného za třetími osobami, kde je jejich splatnost vázána na projev vůle povinného exekutor při jejich postižení tento projev vůle nahradí svým rozhodnutím. Nepodaří-li se obchodní podíl, podíl v družstvu či pohledávku vydražit ani v opakované dražbě, postupuje se jako dříve, tedy přikázáním pohledávky z práva na vypořádací podíl.

Soupis a prodej movitých věcí

Movité věci, které jsou předmětem zvláštní evidence (např. motorová vozidla, lodě, vkladní knížky atd.) může soudní exekutor postihnout exekučním příkazem, aniž by musel danou věc fyzicky označit jako dosud, tzv. „od stolu“. Současně přikáže povinnému její vydání. Movité věci je možno nově dražit rovněž elektronicky.

Prodej nemovitosti

Poměrně komplexní změna se týká postupu při dražbách nemovitostí: a) námitky proti dražbě nemovitosti jsou možné pouze proti usnesení o ceně, proti dražební vyhlášce není opravný prostředek přípustný;

b) zavádí se více pokusů o opakovanou dražbu – cena se postupně snižuje ve 3 ., 4. a 5. kole dražby na na 40%, 30% a 25% odhadu;

c) usnesení o příklepu bude exekučním titulem pro vyklizení nemovitosti, jeho součástí je výrok o povinnosti vyklidit do 15 dnů od právní moci;

d) zavádí se institut tzv. „předražku“ – tj. do 15 dnů od udělení příklepu je možné navrhnout písemně předražení nejméně o 25% nejvyššího podání a současně zaplatit předražek na účet exekutora, ten poté rozhodne usnesením o předražku, kde zároveň zruší dřívější příklep;

e) nově je nejvyšší podání možné zaplatit také úvěrem – exekutor v tomto případě rozhodne pouze o zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch poskytovatele úvěru na vydražené nemovitosti, které s rozvrhem nezanikne;

f) na návrh oprávněného může soud rozhodnout, že dražbu nemovitosti provede exekutor, který není první v pořadí, pokud exekutoři s lepším pořadím byli nečinní nejméně 3 měsíce.

Vyklizení

Zjevně bezcenné věci je možno při vyklizení nemovitosti zlikvidovat, povinný o tom musí být nejméně 5 dní předem vyrozuměn. Už není nutno vše skladovat po dobu 6ti měsíců od vyklizení.

Elektronizace některých postupů

Zavádí se povinnost exekutorů žádat o součinnost elektronicky. Poskytovatel součinnosti má nárok na účelně vynaložené hotové výdaje, které však musí uplatnit v každém jednotlivém řízení zvlášť. Jsou zavedeny také elektronické exekuční příkazy, které budou příslušnými subjekty zpracovávány automatizovaně. Jde např. o příkaz ke srážkám z důchodu u ČSSZ, srážkám z dávek státní sociální podpory u Úřadu práce ČR, u exekučního příkazu přikázáním pohledávky u bank.

Zrušení exekutorských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti

Novela ruší exekutorské zápisy, které obsahují tzv. doložky přímé vykonatelnosti, neboli uznání dluhu ze strany dlužníka a jeho výslovný souhlas s tím, aby v případě, že závazek nebude splněn, byl přímo podán exekuční návrh bez předchozího nalézacího řízení před soudem. Takové zápisy nadále budou moci realizovat pouze notáři. Exekutorské zápisy s doložkou vykonatelnosti sepsané do 31. 12. 2012 jsou i nadále exekučními tituly pro výkon rozhodnutí podle § 251 zákona č. 99/1963 Sb.

Zpět