Přihlášení:

Registrace

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu – změny exekučního řízení - Část 1

Od 1.1.2013 nastala účinnost novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 396/12 Sb. a v mnoha aspektech modifikovala exekuční řízení. Nejvýznamnější změny, které novela přináší, jsou následující.

Zrušení dvoukolejnosti vykonávacího řízení

Novela především omezuje „dvojkolejnost“ výkonu rozhodnutí (prováděného soudním vykonavatelem) a exekuce (prováděné soudním exekutorem). K vymáhání nároků již není možné zvolit si dle vlastní úvahy mezi vykonávacím řízením před soudem a exekučním řízením před exekutorem. Naopak jsou striktně vymezeny druhy nároků, které bude moci nadále vymáhat pouze soud, a ty, které bude vymáhat soudní exekutor.

Soud bude mít výlučné oprávnění rozhodovat ve věcech, které se týkají výchovy nezletilých dětí, ve věcech výživného nebo příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce, ve věcech vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným, ve věcech vyklizení bytu se zajištěním bytové náhrady. Výkon cizích rozhodnutí a výkon rozhodnutí orgánů evropských společenství je také svěřen výhradně soudu. Pokud bude soudu podán návrh na výkon rozhodnutí v jiné věci než ve věcech uvedených v § 251 odst. 2 občanského soudního řádu, soud takový návrh odmítne.

Ostatní nároky a pohledávky bude možné vymoci jen exekucí – postupem dle exekučního řádu, tj. prostřednictvím soudního exekutora. Z výkonu rozhodnutí soudem jsou dále zcela vyloučeny případy, kdy je možné vést daňovou exekuci subjekty k tomu oprávněnými.

Zrušení nařizování exekucí, změna exekučního návrhu

Exekuce se nově nezahajují návrhem na nařízení exekuce, na základě kterého soud teprve vydá usnesení o nařízení exekuce. Nově je řízení zahájeno již samotným podáním exekučního návrhu. Soud bude pouze pověřovat konkrétního exekutora k vedení konkrétní exekuce. V tomto případě však již nejde o rozhodnutí, které by se doručovalo a jehož právní moc by se musela u soudu vyznačovat. K exekučnímu návrhu musí být nově bez výjimky připojen exekuční titul v originále nebo ověřené kopii. Ostatní náležitosti exekučního návrhu zůstávají v zásadě nezměněny.

Nově je to sám exekutor, který rozhoduje o zamítnutí exekučního návrhu nejsou-li splněny zákonné podmínky pro exekuci a také o odmítnutí exekučního návrhu, v případě, že návrh nebyl ve lhůtě opraven nebo doplněn, nebo pokud návrh neobsahuje potřebné exekuční titul. Přestože se při vyřizování exekučních návrhů posilují značně pravomoci exekutorů, soud bude i nadále provádět věcnou i formální kontrolu exekučního návrhu.

V nesporných věcech se zásadně zrychlí exekuční řízení, neboť nebude nutno čekat na vyznačování doložky právní moci. Doložku provedení exekuce osvědčuje exekutor a zasílá příslušné vyrozumění subjektům exekučních příkazů. Opravný prostředek se podává na jednom místě. V případě nedůvodné exekuce poskytuje uvedený postup větší ochranu povinnému.

Zavedení univerzálního opravného prostředku – návrhu na zastavení exekuce

S ohledem na skutečnost, že exekuce se již nebudou nařizovat soudem a pověření soudního exekutora není rozhodnutím, které by se doručovalo účastníkům, byl zrušen rovněž institut odvolání jako opravného prostředku s odkladným účinkem. Je nahrazen návrhem na zastavení exekuce, který se tak stává univerzálním opravným prostředkem v exekučním řízení. Je-li podán do 30-ti dnů od doručení výzvy k dobrovolnému splnění, nelze exekuci provést do pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu na zastavení. Návrh na zastavení se vždy podává u exekutora a vyřizuje se dosavadním způsobem, tj. nejdříve se doručí oprávněnému k vyjádření. Při jeho souhlasu zastavuje exekuci exekutor, při nesouhlasu postupuje návrh na zastavení k rozhodnutí exekučnímu soudu, proti jehož rozhodnutí je přípustné odvolání. Náležitosti exekučního kontroluje exekutor, je-li neúplný, neurčitý, nesrozumitelný usnesením jej odmítne. Je-li proti usnesení o odmítnutí podáno odvolání, exekutor je zruší a věc postoupí exekučnímu soudu.

Postup po pověření exekutora

Exekutor zasílá oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce do 15 dnů od pověření. Povinnému doručuje rovněž vyrozumění a výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti. Od doručení povinnému běží 30 dní lhůta k dobrovolnému splnění povinností či k podání návrhu na zastavení s odkladným účinkem.

Spojování exekucí

Nově je stanovena povinnost spojit veškeré věci, kde jsou shodní účastníci a shodný exekutor. Ke spojení dochází automaticky ze zákona a to ke dni podání pozdějšího návrhu. Některá řízení lze výjimečně rozhodnutím exekutora vyloučit z důvodu hospodárnosti k samostatnému řízení. Dále je možné na návrh povinného spojit ke společnému řízení věci, kde je totožná osoba povinného, ale třeba rozdílní oprávnění nebo exekutor. Vyžaduje-li to stav řízení nebo v zájmu hospodárnosti soud řízení nespojí.

Zjednodušení změny exekutora v průběhu vedení exekuce

Již nebude nutné vždy předkládat návrh na změnu exekutora k rozhodnutí soudu. Se souhlasem zúčastněných bude věc prostě předána mezi dotčenými exekutory. Změnit exekutora lze i u věcí, které byly před účinností novely vedeny v režimu výkonu rozhodnutí.

Změny ve způsobech provádění exekuce

Ve způsobech provádění exekuce dochází k celé řadě změn. Mění se způsoby postižení obchodních podílů ve společnostech, podílů v družstvech, způsob dražby movitých a nemovitých věcí, u nemovitostí se zavádí institut předražku, nově se zavádí správa nemovitosti a správa podniku jako zcela nové instituty provedení exekuce.

Omezení generálního inhbitoria

Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahoval zákaz jakéhokoli nakládání s majetkem podle ustanovení § 44a odst. 1, může exekutor před zasláním vyrozumění o zahájení exekuce povinnému rozhodnout, že se zákaz nakládání s majetkem vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti. Inhibitorium se vůbec nevztahuje na stát a nově ani na územní samosprávný celek.

Možnost postihnout majetek manžela povinného

Pro pohledávku patřící do společného jmění manželů je nově možné zjišťovat povinnou součinností některých subjektů s exekutorem i majetek druhého manžela. Takto je pak možné vést exekuci např. také na bankovní účet a příjem manžela povinného.

Zpět