Přihlášení:

Registrace

Energetické štítky a snižování energetické náročnosti budov

Od roku 2013 je účinná novela, která zavádí nové povinnosti pro některé stavebníky, vlastníky a pronajímatele nemovitostí. Nová úprava zavádí požadavky na energetickou náročnost všech nových budov a renovovaných prvků budov. Požadavky mají jednotlivé státy postupně zpřísňovat, a tak přecházet od prvotně požadované nákladově optimální úrovně k budovám s téměř nulovou spotřebou energie.


SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV


Požadavky na energetickou náročnost

Od 1. 1. 2013 je účinná novela zákona č. 406/2000 Sb., Zákona o hospodaření energií, která zavádí nové povinnosti pro některé stavebníky, vlastníky a pronajímatele nemovitostí. Zmiňovaná novela zákona byla nezbytná k implementaci směrnice ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Tato směrnice zavádí požadavky na energetickou náročnost všech nových budov a renovovaných prvků budov (zde zákon hovoří o „větších změnách“ dokončené budovy). Požadavky mají jednotlivé státy postupně zpřísňovat, a tak přecházet od prvotně požadované nákladově optimální úrovně k budovám s téměř nulovou spotřebou energie.

Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna na více než čtvrtině celkové plochy obálky budovy. Nákladově optimální úroveň budovy je taková, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu. Od této úrovně se má dojít k budovám s téměř nulovou spotřebou energie, tedy k takovým objektům, jejichž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Kdy se musím o energetickou náročnost budovy zajímat?

Dochází-li ke stavbě nové budovy, je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy v souladu s prováděcím právním předpisem, což dokládá při podání žádosti o stavební povolení nebo při ohlášení stavby. Obdobně je tomu při větších změnách dokončené budovy, kdy se však povinnost může týkat i vlastníka budovy či společenství vlastníků jednotek – v těchto situacích jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy:

a)splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy

b)posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

c)stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti

V případě výstavby nové budovy se povinnost stavebníka plnit požadavky na ekonomickou náročnost budovy váže nejen na celkovou energeticky vztažnou plochu, ale také na povahu vlastníka/uživatele (odlišně se postupuje u orgánů veřejné moci).

Některé další povinnosti plynoucí ze zákona (zejména pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody)

Stavebník, vlastník budovy či společenství vlastníků jednotek mají i další povinnosti plynoucí ze zákona, zejména u vnitřních tepelných zařízení budov (nutno registrovat dodávku tepelné energie konečným uživatelům, stejně jako povinnost konečných uživatelů umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů). Měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody nesmí překročit meze stanovené prováděcím právním předpisem. Od 1. ledna 2015 mají být budovy užívané orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařazeny do Systému monitoringu spotřeby energie na internetových stránkách ministerstva.

Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované v rodinných domech či stavbách pro rodinnou rekreaci. Dále se pravidla netýkají nebytových prostor (při nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku). Tento předpoklad platí i u společenství vlastníků jednotek při vyjádření souhlasu s odlišnými pravidly. Nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.

Kdy nemusí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny?

•U budov, jejichž energeticky vztažná plocha je menší než 50 m2

•U budov, které jsou kulturní památkou

•U budov v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter či vzhled (nutno doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče)

•U budov navrhovaných a užívaných jako místa bohoslužeb a pro jiné náboženské účely

U staveb pro rodinnou rekreaci

•U průmyslových a výrobních provozů (včetně dílenských provozoven a zemědělských budov) s roční spotřebou energie do 700 GJ

•Při větší změně dokončené budovy, pokud osoba povinná plnit požadavky energetické náročnosti budovy prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účelyPRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI


Co je energetický štítek ?

Jak již bylo zmíněno v předchozí části, se snahou o snižování energetické náročnosti budov úzce souvisí tzv. průkazy energetické náročnosti budov neboli energetické štítky. Jde o certifikát, který informuje o tom, jakou má nemovitost spotřebu energií (na obdobné bázi jako štítky u nových domácích spotřebičů). I nemovitosti jsou zařazovány do sedmi tříd od té nejúspornější (třída A) až po energeticky nejnáročnější (třída G). Každý zájemce o koupi nemovitosti či budoucí nájemce tak má možnost udělat si vez větších problémů (a nákladů) přibližnou představu o tom, jaké budou jeho budoucí náklady na provoz budovy. Jednoduše řečeno tak tyto štítky slouží k ochraně spotřebitele.

Co rozumět pod pojmem „energeticky vztažná plocha“?

Energeticky vztažná plocha je vnější podlahová plocha sečtená po jednotlivých podlažích. Tato plocha tedy bude číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytů či kancelářských prostor.

Kdo má povinnost opařit si průkaz energetické náročnosti?

Povinnost opatřit si energetický štítek prozatím neplatí pro všechny vlastníky a pronajímatele nemovitostí. Některých z nich se dotkne až v budoucnu. Jak již bylo uvedeno výše, od 1. ledna 2013 musí průkaz energetické náročnosti zajistit stavitelé a vlastníci nových budov k těmto nově vznikajícím budovám. Dále všichni ti, kdo prodávají, chystají se pronajmout či provést větší rekonstrukci budovy stávající (toho se týkající smlouvy lze po 1. 1. 2013 podepsat pouze po předložení energetického štítku). V případě stavby nové či v případě rozsáhlejší rekonstrukce je třeba si štítek obstarat ještě před podáním žádosti o stavební povolení.

Pokud jde o pronájem či prodej pouze části budovy, tedy nejčastěji bytové jednotky, není povinnost (až do 1. ledna 2016) energetický štítek obstarávat. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky!

Stávající budovy, které se nepřestavuji, nejsou předmětem nájmu, a ani se neprodávají, budou muset být označeny průkazem energetické náročnosti postupně, a to v závislosti na velikosti energeticky vztažné plochy:

Schéma - klepněte pro náhled

Průkaz energetické náročnosti nemusí mít stavby o ploše menší než 50 m2, stavby určené pro rodinnou rekreaci, budovy sloužící k náboženským účelům a některé památky (viz. výše).  

Pro budovy, které jsou užívané orgánem veřejné moci, platí odlišná pravidla:

Schéma - klepněte pro náhled

Povinnosti vlastníka budovy a společenství vlastníků jednotek

Existují 4 druhy povinností vlastníků budov a společenství vlastníků jednotek, a to:

  • Povinnost ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ průkazu
  • Povinnost PŘEDLOŽIT průkaz
  • Povinnost PŘEDAT průkaz
  • Povinnost ZAJISTIT UVEDENÍ UKAZATELŮ energetické náročnosti uvedených v průkazu

Schéma - klepněte pro náhled

Povinnosti vlastníka jednotky

Povinnosti vlastníka jednotky jsou obdobné jako u vlastníků budovy a společenství vlastníků jednotek, avšak s výjimkou povinnosti první, týkající se zajištění zpracování průkazu. Pozor, druhá situace u každé z povinností je účinná až od 1. ledna 2016.

  • Povinnost PŘEDLOŽIT průkaz
  • Povinnost PŘEDAT průkaz
  • Povinnost ZAJISTIT UVEDENÍ UKAZATELŮ energetické náročnosti uvedených v průkazu

Schéma - klepněte pro náhled

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz (ačkoliv vydán být v souladu se zákonem měl), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V takové situaci se na něj nevztahuje povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech.  

Jak dlouho energetický průkaz platí?

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Jaké jsou obligatorní náležitosti energetického průkazu?

1) Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou (viz. §10 odst. 1 písm. b)), nebo osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 18/2004 Sb.)

2) Průkaz musí být součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby (o tom blíže ve vyhláškách č. 499/2006 Sb., a č. 268/2009 Sb.)

3) Průkaz musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně

4) V určitých vymezených případech musí obsahovat energetický posudek(týká se energetického auditu v §9)

Kde si energetický štítek opatřit a kolik bude stát?

Ceny za zpracování průkazu energetické náročnosti novela zákona nestanovuje. Cenu tedy určí sami experti s ohledem na velikost, investiční náročnost budovy a s ohledem na množství dokladů, které máte k dispozici. U rodinných domků se cena pohybuje od 3.500,- Kč výše, u velkých bytových domů a komerčních budov půjde již o částku od 6.000,- Kč v závislosti na složitosti objektu. Pokud dodáte veškerou potřebnou dokumentaci, experti vám štítek vyhotoví do 3 dnů. Za expresní vyhotovení štítku do 24 h přibližně 1.000,- Kč připlatíte.

Hrozí nějaká sankce při porušení povinnosti si štítek pořídit? Bude prováděna kontrola?

Pokud se na osobu vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí jí pokuta za její nedodržení. Výše pokuty se liší u fyzických osob (zde je stanovena výše až 100.000,- Kč) a u podnikajících fyzických osob a právnických osob (zde je horní hranicí 5 milionů Kč). Pokud jako kupující pořídím nemovitost bez průkazu, mohu jej přesto dodatečně vyžadovat.

Kontrola dodržování povinnosti opatřit si energetický štítek (a dalších vyplývajících povinností) bude prováděna Státní energetickou inspekcí, která spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Energetické štítky - požadavky na zpracování a předložení - souhrnná přehledová tabulka (klepni pro náhled)


Článek pro Vás zpracoval: Marek Dvořák

10/2014

Zpět