Přihlášení:

Registrace

Povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnavatele jsou v českém právním řádu upraveny ve větším množství pramenů, které stanovují jejich širokou škálu. Při nedodržení těchto povinností, a to zejména v souvislosti s BOZP, hrozí zaměstnavatelům velmi vysoké pokuty. Na co nezapomenout z hlediska zaměstnavatele naleznete v tomto článku.

Více

Uveřejňovací povinnost obchodních korporací na internetových stránkách

Zákon o obchodních korporacích stanovuje pro obchodní společnosti novinku spočívající v povinnosti uveřejňovat některé údaje a dokumenty společnosti na svých internetových stránkách. Tato novinka nejvíce zasáhne akciové společnosti, ovšem významně se dotkne i společností s ručením omezeným, závodu zahraničních kapitálových společností, zahraničního družstva nebo jeho pobočky a dalších.

Více

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců a dalších osob

Zákon o specifických zdravotních službách a Vyhláška MZ stanovují povinnost podrobit se tzv. pracovnělékařským prohlídkám, kterými jsou:vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná,výstupní lékařská prohlídka a lékařská prohlídka po skončení rizikové práce.

Více

Energetické štítky a snižování energetické náročnosti budov

Od roku 2013 je účinná novela, která zavádí nové povinnosti pro některé stavebníky, vlastníky a pronajímatele nemovitostí. Nová úprava zavádí požadavky na energetickou náročnost všech nových budov a renovovaných prvků budov. Požadavky mají jednotlivé státy postupně zpřísňovat, a tak přecházet od prvotně požadované nákladově optimální úrovně k budovám s téměř nulovou spotřebou energie.

Více

Nové pojetí institutu "péče řádného hospodáře" od roku 2014

V souladu s účinnou právní úpravou má každý povinnost jednat v právním styku poctivě. Nyní je používán pojem "péče řádného hospodáře" namísto dříve uváděné dobré víry. V článku naleznete informace, co se pod uvedenými pojmy skrývá, jaké sankce následují po jejich porušení a další. Včetně možného pojištění výkonu funkce.

Více

Zakládání a vznik společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) počínaje rokem 2014

V rámci rekodifikace českého soukromého práva s účinností od roku 2014 došlo ke změnám při zakládání a vznik společností s ručením omezeným. V následujícím textu podrobně rozebereme proces založení a vzniku společnosti s ručením omezením, a to zejména s přihlédnutím ke změnám v nové právní úpravě.

Více

Nájem bytu

Občanský zákoník zcela zásadním způsobem zasáhl do právního řádu České republiky. Jednou z nejvýrazněji ovlivněných oblastní je pak právě oblast nájemních smluv, zvláště pak nájmu bytu. Došlo ke zrušení celé řady právních předpisů, které dříve nájem upravovaly. V článku naleznete nejdůležitější změny týkající se nájmu bytů.

Více

Zaměstnanec na mateřské a rodičovské dovolené a z toho vyplývající povinnosti pro zaměstnavatele

Jaké jistoty má zaměstnanec čerpající mateřskou a rodičovskou dovolenou? Jaké povinnosti plynou zaměstnavateli z mateřské a rodičovské dovolené zaměstnance. Vše v souladu s rekodifikací soukromého práva od roku 2014.

Více

Žaloby na banky proti poplatkům za vedení hypotéčních a jiných uvěrových účtů

Směrnice evropské Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách uvádí, že "nepřiměřenými podmínkami" se rozumí: "Smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je v rozporu s požadavkem přiměřenosti a způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran, v neprospěch spotřebitele".

Více

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu – změny exekučního řízení - Část 2

Od 1.1.2013 nastala účinnost novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 396/12 Sb. a v mnoha aspektech modifikovala exekuční řízení.

Více

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu – změny exekučního řízení - Část 1

Od 1.1.2013 nastala účinnost novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 396/12 Sb. a v mnoha aspektech modifikovala exekuční řízení. Nejvýznamnější změny, které novela přináší, jsou následující.

Více

Přemístění sídla společnosti do zahraničí: novela českého právního předpisu

Ve smlouvě o ES je upraven princip svobody usazování jak pro fyzické tak pro právnické osoby, a to pro oba subjekty stejným způsobem. Praktické uplatnění této svobody u právnických osob může být v některých případech komplikovanější kvůli různorodosti národních předpisů, a to především pokud se jedná o přemístění sídla společnosti do zahraničí.

Více

„Evropské smluvní právo“

Není to tak dávno, co Evropská komise navrhla vypracování evropského smluvního práva. Návrh byl oficiálně uveden prostřednictvím „zelené knihy“ představené v červenci 2010.

Více

Nový občanský zákoník

Dne 08.06.2011 Parlament České republiky schválil v prvním čtení vládní návrh nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Více

Mezinárodní kupní smlouva, klauzule Incoterms – místo dodání zboží a příslušnost soudu

Soudní dvůr Evropské unie se dne 9. července 2011 opětovně vyslovil v souvislosti s často diskutovaným tématem určení místa plnění smluvního závazku za účelem následného stanovení státu, jemuž bude náležet soudní pravomoc v případě sporu.

Více

Ochranná známka Společenství a jejich porušení

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 12. dubna 2011 o důležité otázce týkající se porušování práv z ochranné známky Společenství a její ochrany na území EU. Soud především poskytl interpretaci nařízení (ES) 40/94 o ochranných známkách Společenství (aktuálně zrušeného a nahrazeného nařízením (ES) 207/2009).

Více