Přihlášení:

Registrace

Prague

Torino

Povinná elektronická evidence tržeb pro podnikatele

Zobrazit

Povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnavatele jsou v českém právním řádu upraveny ve větším množství pramenů, které stanovují jejich širokou škálu. Při nedodržení těchto povinností, a to zejména v souvislosti s BOZP, hrozí zaměstnavatelům velmi vysoké pokuty. Na co nezapomenout z hlediska zaměstnavatele naleznete v tomto článku.

Zobrazit

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců a dalších osob

Zákon o specifických zdravotních službách a Vyhláška MZ stanovují povinnost podrobit se tzv. pracovnělékařským prohlídkám, kterými jsou:vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná,výstupní lékařská prohlídka a lékařská prohlídka po skončení rizikové práce.

Zobrazit

Nové pojetí institutu "péče řádného hospodáře" od roku 2014

V souladu s účinnou právní úpravou má každý povinnost jednat v právním styku poctivě. Nyní je používán pojem "péče řádného hospodáře" namísto dříve uváděné dobré víry. V článku naleznete informace, co se pod uvedenými pojmy skrývá, jaké sankce následují po jejich porušení a další. Včetně možného pojištění výkonu funkce.

Zobrazit

Nájem bytu

Občanský zákoník zcela zásadním způsobem zasáhl do právního řádu České republiky. Jednou z nejvýrazněji ovlivněných oblastní je pak právě oblast nájemních smluv, zvláště pak nájmu bytu. Došlo ke zrušení celé řady právních předpisů, které dříve nájem upravovaly. V článku naleznete nejdůležitější změny týkající se nájmu bytů.

Zobrazit

Žaloby na banky proti poplatkům za vedení hypotéčních a jiných uvěrových účtů

Směrnice evropské Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách uvádí, že "nepřiměřenými podmínkami" se rozumí: "Smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je v rozporu s požadavkem přiměřenosti a způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran, v neprospěch spotřebitele".

Zobrazit

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu – změny exekučního řízení - Část 1

Od 1.1.2013 nastala účinnost novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 396/12 Sb. a v mnoha aspektech modifikovala exekuční řízení. Nejvýznamnější změny, které novela přináší, jsou následující.

Zobrazit

„Evropské smluvní právo“

Není to tak dávno, co Evropská komise navrhla vypracování evropského smluvního práva. Návrh byl oficiálně uveden prostřednictvím „zelené knihy“ představené v červenci 2010.

Zobrazit

Mezinárodní kupní smlouva, klauzule Incoterms – místo dodání zboží a příslušnost soudu

Soudní dvůr Evropské unie se dne 9. července 2011 opětovně vyslovil v souvislosti s často diskutovaným tématem určení místa plnění smluvního závazku za účelem následného stanovení státu, jemuž bude náležet soudní pravomoc v případě sporu.

Zobrazit

Změna týkající se osoby poplatníka daně při převodu vlastnického práva k nemovité věci

Zobrazit

Uveřejňovací povinnost obchodních korporací na internetových stránkách

Zákon o obchodních korporacích stanovuje pro obchodní společnosti novinku spočívající v povinnosti uveřejňovat některé údaje a dokumenty společnosti na svých internetových stránkách. Tato novinka nejvíce zasáhne akciové společnosti, ovšem významně se dotkne i společností s ručením omezeným, závodu zahraničních kapitálových společností, zahraničního družstva nebo jeho pobočky a dalších.

Zobrazit

Energetické štítky a snižování energetické náročnosti budov

Od roku 2013 je účinná novela, která zavádí nové povinnosti pro některé stavebníky, vlastníky a pronajímatele nemovitostí. Nová úprava zavádí požadavky na energetickou náročnost všech nových budov a renovovaných prvků budov. Požadavky mají jednotlivé státy postupně zpřísňovat, a tak přecházet od prvotně požadované nákladově optimální úrovně k budovám s téměř nulovou spotřebou energie.

Zobrazit

Zakládání a vznik společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) počínaje rokem 2014

V rámci rekodifikace českého soukromého práva s účinností od roku 2014 došlo ke změnám při zakládání a vznik společností s ručením omezeným. V následujícím textu podrobně rozebereme proces založení a vzniku společnosti s ručením omezením, a to zejména s přihlédnutím ke změnám v nové právní úpravě.

Zobrazit

Zaměstnanec na mateřské a rodičovské dovolené a z toho vyplývající povinnosti pro zaměstnavatele

Jaké jistoty má zaměstnanec čerpající mateřskou a rodičovskou dovolenou? Jaké povinnosti plynou zaměstnavateli z mateřské a rodičovské dovolené zaměstnance. Vše v souladu s rekodifikací soukromého práva od roku 2014.

Zobrazit

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu – změny exekučního řízení - Část 2

Od 1.1.2013 nastala účinnost novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 396/12 Sb. a v mnoha aspektech modifikovala exekuční řízení.

Zobrazit

Přemístění sídla společnosti do zahraničí: novela českého právního předpisu

Ve smlouvě o ES je upraven princip svobody usazování jak pro fyzické tak pro právnické osoby, a to pro oba subjekty stejným způsobem. Praktické uplatnění této svobody u právnických osob může být v některých případech komplikovanější kvůli různorodosti národních předpisů, a to především pokud se jedná o přemístění sídla společnosti do zahraničí.

Zobrazit

Nový občanský zákoník

Dne 08.06.2011 Parlament České republiky schválil v prvním čtení vládní návrh nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Zobrazit

Ochranná známka Společenství a jejich porušení

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 12. dubna 2011 o důležité otázce týkající se porušování práv z ochranné známky Společenství a její ochrany na území EU. Soud především poskytl interpretaci nařízení (ES) 40/94 o ochranných známkách Společenství (aktuálně zrušeného a nahrazeného nařízením (ES) 207/2009).

Zobrazit

Advokátní kancelář Spoladore & Bystřický

se sídlem v Praze poskytuje služby generální advokátní praxe se zvláštním důrazem na právo nemovitostí, obchodní a závazkové právo. Specifikem kanceláře je poskytování právních služeb investorům přicházejícím do České republiky ze zahraničí. S klienty proto komunikujeme česky, italsky, anglicky a francouzsky. Italským klientům se přitom věnují rodilí mluvčí.